Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31739
Title: Оцінювання раціональності управління потенціалом підприємства
Other Titles: Evaluation of the rationality of enterprise potential management
Authors: Щебель, Андрій
Affiliation: Львівський університет бізнесу та права
Bibliographic description (Ukraine): Щебель А. І. Оцінювання раціональності управління потенціалом підприємства. ΛΌГOΣ. ONLINE: International scientific e-journal. 2020. № 10. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3234. Date published: June, 2020. doi: https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.01.
Journal/Collection: ΛΌГOΣ. ONLINE: International scientific e-journal
Issue Date: 1-Jun-2020
Submitted date: 22-Mar-2020
Date of entry: 31-May-2020
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7074-5783
DOI: https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.01
UDC: 65.01
Keywords: потенціал підприємства
управління
раціональність
оцінювання
фактори
enterprise potential
management
rationality
evaluation
factors
Abstract: Потенціал підприємства може мати низку складових, які є різнорідні за своєю економіко-управлінською природою. Це вимагає вибору критеріїв, які були б спільними для оцінювання усіх компонентів потенціалу. З позиції ресурсного підходу, такими критеріями могла би бути вартість ресурсів на формування потенціалу підприємства, а також вартість, створена за рахунок використання наявного потенціалу. Такий критерій легко узгоджується із цілями формування і реалізації потенціалу підприємства, а тому може мати кількісний і часовий вимір досягнення. Вартість ресурсів – це вартісний вимір критерію. У свою чергу, час, з одного боку, є одним із вимірів обраного критерію, а, з іншого боку, окремим критерієм. Адже один і той самий результат, який отриманий за різні проміжки часу, зазвичай, має різну оцінку. Обґрунтовано, що оцінювання раціональності управління потенціалом підприємства доцільно здійснювати на основі порівняння вартості ресурсів, які були залучені для формування потенціалу із вартістю, створеною в результаті його використання. Доведено, що значущість різниці між цими вартостями залежить від фактору часу. Чим коротший є аналізований період і чим більшою є різниця між досліджуваними вартостями, тим раціональнішим є управління. Застосовуючи положення теорії нейронних мереж, побудовано регресійну модель, що передбачає використання рекурентної функції. Це забезпечило точність прогнозування результуючих параметрів і посилило інформативність та об’єктивність запропонованого методу.
The potential of the enterprise may have a number of components that are heterogeneous in their economic and managerial nature. This requires the selection of criteria that would be common to assess all components of capacity. From the standpoint of the resource approach, such criteria could be the cost of resources to build the potential of the enterprise, as well as the value created by using existing capacity. This criterion is easily consistent with the goals of formation and implementation of the potential of the enterprise, and therefore can have a quantitative and temporal dimension of achievement. The cost of resources is a cost measurement of the criterion. In turn, time, on the one hand, is one of the dimensions of the selected criterion, and, on the other hand, a separate criterion. After all, the same result, which is obtained for different periods of time, usually has a different assessment. It is substantiated that the assessment of the rationality of enterprise capacity management should be carried out on the basis of comparing the cost of resources that were involved in the formation of potential with the value created as a result of its use. It is proved that the significance of the difference between these values depends on the time factor. Reducing the analyzed period and increasing the difference between the studied values increases the rationality of management. Applying the provisions of the theory of neural networks, a regression model is constructed, which assumes the use of a recurrent function. This ensured the accuracy of forecasting the resulting parameters and increased the informativeness and objectivity of the proposed method.
URI: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3234
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31739
URL for reference material: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3234
References (International): [1] Єршова, Н. Ю. (2009). Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. Харків (20 с.).
[2] Босак, А. О. (2007). Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (23 с.).
[3] Андрющенко, І. Є. (2011). Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. Маріуполь (20 с.).
[4] Дідик, А. М. (2008). Управління витратами у машинобудівних корпораціях (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (21 с.).
[5] Кармазин, В. Я. (2008). Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ (17 с.).
[6] Миронюк, В. О. (2009) Управління парком повітряних суден авіакомпанії (автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. авіац. ун-т. Київ (20 с.).
[7] Потетюєва, М. В. (2010). Формування витрат з перспективних видів економічної діяльності залізниць України (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Держ. екон.-технол. ун-т трансп. Київ (17 с.).
[8] Георгіаді, Н. Г. (1999). Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02); Держ. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (18 с.).
[9] Файвішенко, Д. С. (2011). Оцінка ефективності брендингу на основі функціонального підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк (20 с.).
[10] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Гнилянська, Л. Й., & Зінкевич, Д. К (2010). Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: монографія. Львів: Видавництво “СПОЛОМ” (345 с.).
[11] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Політило, М. П., & Коломієць О. Л. (2011). Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: монографія. Львів: Видавництво “Міські інформаційні системи” (250 с.).
[12] Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Жежуха, В. Й., & Савіцька, Н. В. (2012). Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: монографія. Львів: Видавництво “Тріада плюс” (464 с.).
[13] Бусленко, Б. В. (2015). Управління результативністю використання потенціалу підприємства. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.3825897.
[14] McCulloch, W.S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133. doi: https://doi.org/10.1007/BF02478259.
[15] Уоссермен, Ф. (1999). Нейрокомпьютерная техника: теория и практика (пер. с англ. Ю. А. Зуев, В. А. Точенов). М: Мир (184 с.).
[16] Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386–408. doi: https://doi.org/10.1037/h0042519.
[17] Скриньковський, Р. М. (2013). Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства. Бізнес Інформ, 4, 121–126.
[18] Скриньковський, Р. М. (2015). Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності. Проблеми економіки, 2, 186–193.
[19] Скриньковський, Р. & Чубенко, А. (2016). Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Підприємництво, господарство і право, 7, 49–54.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3234-Текст статті-5709-1-10-20200601_червень.pdf735,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.