Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31721

Title: Elastic-plastic deformation of a half-layer with a notch at rigid loading
Other Titles: Пружно-пластичне деформування півшару з розрізом під жорстким навантаженням
Authors: Кривень, Василь Андрійович
Блащак, Наталія Іванівна
Валяшек, Володимир Богданович
Крива, Надія Романівна
Цимбалюк, Любов Іванівна
Kryven, Vasyl
Blashchak, Natalia
Valiashek, Volodymyr
Kryva, Nadija
Tsymbaliuk, Lubov
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Elastic-plastic deformation of a half-layer with a notch at rigid loading / Vasyl Kryven, Natalia Blashchak, Volodymyr Valiashek, Nadija Kryva, Lubov Tsymbaliuk // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 5–13.
Bibliographic description (International): Kryven V., Blashchak N., Valiashek V., Kryva N., Tsymbaliuk L. (2019) Elastic-plastic deformation of a half-layer with a notch at rigid loading. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 5-13.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 9-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.005
UDC: 539.375
Keywords: антиплоска деформація
розріз-тріщина
пружно-пластична задача
пластична зона
пластична смуга
anti-plane deformation
section-crack
elastic-plastic problem
plastic zone
plastic band
Number of pages: 9
Page range: 5-13
Start page: 5
End page: 13
Abstract: Дослідження міцності й умов руйнування конструкційних матеріалів потребує аналізу розвитку зон пластичних деформацій. У випадку досить крихких матеріалів процесу руйнування передують відносно невеликі області пластичних деформацій. Тому їх наближений аналіз можливий на основі пружного розв'язку за коефіцієнтом інтенсивності напружень. Розташування концентраторів напружень (близькість між собою або близькість до межі тіла) може суттєво впливати на напружено-деформівний стан тіла в цілому, змінювати картину пластичних деформацій в околі концентраторів напружень, що визначально впливає на деформаційні характеристики й міцність тіла. У цьому зв’язку актуальним є дослідження меж застосовності теорій міцності й умов руйнування, що опираються на коефіцієнт інтенсивності напружень та дослідження напружено-деформівного стану тіл під вищими навантаженнями, за яких лінійні теорії незастосовні. Взаємодія концентраторів напружень між собою та їх взаємодія з межею тіла здатне спричинити значне збурення напружено-деформованого стану й вплинути на форму й розвиток пластичних зон. Аналогічно проявляється малість відстані вершини тріщини від межі тіла проти власної довжини тріщини. Проведено аналіз напружено-деформівного стану ідеально пружно-пластичного півшару скінченної ширини з центральним розрізом-тріщиною. Cтан антиплоскої деформації спричинений тангенціальними зсувами граней півшару. Розв’язано пружно-пластичну задачу й знайдено континуальну зону пластичних деформацій. Розв’язано задачу про розвиток пластичних деформацій на продовженні розрізу в його площині. Показано, що за малих навантажень континуальна пластична зона має форму круга з центром на продовженні розрізу, віддаленого на відстань, що дорівнює радіусу круга від вершини розрізу. Встановлено форму пластичної зони й довжину пластичної смуги на основі лінійної моделі пластичної зони, за якою характеристики зони визначаються коефіцієнтом інтенсивності напружень. Встановлено межі навантажень, для яких лінійна модель пластичної зони забезпечує достатню точнісь дослідження.
The stress-strain state of an ideally elastic-plastic half-band of finite width with a central section-crack was analyzed. The state of anti-plane deformation is caused by tangential displacements of the strip faces. The elastic-plastic problem was solved and a continual zone of plastic deformations was found. The problem of the development of plastic deformations along the incision in its plane was solved. It is shown that at low loads, the continual plastic zone is shaped like a circle centered on the extension of the section, distant at a distance equal to the radius of the circle from the top of the section. The shape of the plastic zone and the length of the plastic strip are determined on the basis of a linear model of the plastic zone, according to which its characteristics are definite by the stress intensity factor. Load limits for which the linear model of the plastic zone provides sufficient investigation accuracy are established
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31721
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1023/A:1015684922262
https://doi.org/10.1007/s11003-005-0064-3
https://doi.org/10.1007/BF00722232
References (Ukraine): 1. Божидарник В. В., Сулим Г. Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Т. 1. Львів: Світ, 1999. 945 с.
2. Панасюк В. В., Саврук М. П., Дацышын А. П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. К.: Наук. думка, 1976. 444 с.
3. Попов Г. Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подкреплений. М.: Наука, 1982. 344с.
4. Stress intensity factors handbook. Yukitaka Murakami. The Society of Materials Science. Japan. Committee on Fracture Mechanics. 1987. Vol. 2. P. 641–1456.
5. Кривень В. А. Двоперіодична пружнопластична задача поздовжнього зсуву тіла з жорсткими ромбічними включеннями. Математичні методи і фіз.-мех. поля. 2001. Т. 44. № 1. С. 109–113.
6. Kryven' V. A. Antiplane problem for an elastic perfectly plastic body with biperiodic system of rhombic notches. Materials Science. 2001. Vol. 37. No. 6. Р. 866–872. https://doi.org/10.1023/A:1015684922262
7. Kryven' V. A. Linear model of a plastic zone in the vicinity of a sharp notch under the conditions of longitudinal shear. Materials Science. 2004. Vol. 40. No. 7. P. 475–483. https://doi.org/10.1007/s11003-005-0064-3
8. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения. М.: Наука, 1974. 640 с.
9. Аннин Б. Д., Черепанов Г. П. Упруго-пластическая задача. Новосибирск: Наука, 1983. 238 с.
10. Kryven' V. A. Continuous and discontinuous solutions of an elastoplastic problem of antiplane deformation of a cracked body. Fiz. Khim. Mekh. Mater. 1985. Vol. 21. No. 6. P. 10–16. https://doi.org/10.1007/BF00722232
11. Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. М.: Физматгиз, 1968. 512 с.
References (International): 1. Bozhydarnyk V. V., Sulym G. T. Elementy teotii plastychnosti ta micnosti. T. 1. Lviv: Svit, 1999. 945 р. [Іn Ukrainian].
2. Panasyuk V. V., Savruk M. P., Dacyshyn A. P. Raspredelenie napryazhenii okolo treshchyn v plastinach i obolochkah. K.: Naukova dumka, 1976. 444 р. [Іn Russian].
3. Popov G. Ja. Koncentracia uprugih napriazhenii vozlie shtampov, razrezov, tonkich vkliuchenii i podkreplenii. K.: Naukova dumka, 1982. 344 р. [Іn Russian].
4. Stress intensity factors handbook. Yukitaka Murakami. The Society of Materials Science. Japan. Committee on Fracture Mechanics. 1987. Vol. 2. P. 641–1456.
5. Kryven’ V. A. Dvoperiodychna pruzhnoplastychna zadacha pozdovzhn’jgo zsuvu tila z zhorstkym rombichnym vrkiuchenniam. Matematychni metody і fiz mech polia. 2001. T. 44. No. 1. Р. 109–113.
6. Kryven' V. A. Antiplane problem for an elastic perfectly plastic body with biperiodic system of rhombic notches. Materials Science. 2001. Vol. 37. No. 6. Р. 866–872. https://doi.org/10.1023/A:1015684922262
7. Kryven' V. A. Linear model of a plastic zone in the vicinity of a sharp notch under the conditions of longitudinal shear. Materials Science. 2004. Vol. 40. No. 7. P. 475–483. https://doi.org/10.1007/s11003-005-0064-3
8. Cherepanov G. P. Mechanika hrupkogo razrusheniia. М.: Nauka, 1974. 640 р. [Іn Russian].
9. Annin B. D., Cherepanov G. P. Uprugo plasticheskaja zadacha. Novosibirsk: Nauka, 1983. 238 р. [Іn Russian].
10. Kryven' V. A. Continuous and discontinuous solutions of an elastoplastic problem of antiplane deformation of a cracked body. Fiz. Khim. Mekh. Mater. 1985. Vol. 21. No. 6. P. 10–16. https://doi.org/10.1007/BF00722232
11. Mushalishvili N. I. Singuliarnye integral’nye uravneniia. M.: Fizmatgiz, 1968. 512 р. [Іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.