Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31714

Title: Optimization of the geometrical parameters of coupling in the connective unit. Model and calculations
Other Titles: Оптимізація геометричних параметрів муфти у з’єднувальному вузлі. Модель та розрахунки
Authors: Михайлишин, Віра
Mykhailyshyn, Vira
Affiliation: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
«ZOM Oberflächenbearbeitung Gmb», Магдебург, Німеччина
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
«ZOM Oberflächenbearbeitung GmbH», Magdeburg, Germany
Bibliographic description (Ukraine): Mykhailyshyn V. Optimization of the geometrical parameters of coupling in the connective unit. Model and calculations / Vira Mykhailyshyn // Scientific Journal of TNTU. — Ternopil : TNTU, 2019. — Vol 96. — No 4. — P. 77–89.
Bibliographic description (International): Mykhailyshyn V. (2019) Optimization of the geometrical parameters of coupling in the connective unit. Model and calculations. Scientific Journal of TNTU (Ternopil), vol. 96, no 4, pp. 77-89.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (96), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (96), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 96
Issue Date: 28-Jan-2020
Submitted date: 20-Jan-2020
Date of entry: 21-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.04.070
UDC: 621.923
Keywords: мітчик
точність
магнітно-абразивне оброблення
tap
precision
magneto-abrasive machining
Number of pages: 13
Page range: 77-89
Start page: 77
End page: 89
Abstract: В рамках теорії пластичного неізотермічного течіння досліджено пружно-пластичні температурні напруження в з’єднувальному вузлі, утвореному за рахунок термічної усадки муфти на з’єднувані труби. Запропоновано математичну модель для прогнозування механічних процесів, спричинених тиском остигаючої муфти. З’єднувальний вузол, елементами якого є дві труби кругового перерізу та муфта, може бути утворений з використанням різних матеріалів. Сформульовано відповідну задачу механіки з врахуванням можливості виникнення пластичного деформування. Конкретизовано граничні умови для розглядуваного з’єднувального вузла. Реалізовано наближений підхід до розв’язування задачі, який базується на розрахункових схемах методу скінченних елементів. Для сформульованої фізично нелінійної задачі еволюція механічних станів складеної кусково-однорідної системи прогнозується покроково відповідно до покрокової зміни температури. Розглядаються муфти змінної в осьовому напрямку товщини, які обмежені кусково-лінійними осесиметричними поверхнями. Запропоновано критерій оптимізації геометричних параметрів муфти із заданими обмеженнями стосовно форми та розмірів профілю муфти. Для шуканого оптимального варіанту мінімізується нерівномірність розподілу в осьовому напрямку контактного тиску між трубами та муфтою. Проаналізовано ряд розрахункових результатів по визначенню напружено-деформованого стану для різних геометричних конфігурацій муфт змінної в осьовому напрямку товщини. Отримано варіант із найбільш нерівномірним розподілом тиску та оптимальний варіант. Зроблено механічні висновки стосовно характеру поведінки контактного тиску. Здійснено кількісну оцінку ефекту від проектування муфт змінної товщини шляхом порівняння контактного тиску для оптимального варіанту, для найпростішої муфти – постійної товщини та для профілю муфти з максимальним перепадом контактного тиску.
The article presents the results of a research of the influence of magneto-abrasive machining duration on the precision of HSS taps with various diameters. Magneto-abrasive machining of taps under correctly selected conditions does not leads to a critical change in diameters, which during operation can lead to discarded parts. The reduction of diameter occurs in the first 3–6 minutes of machining. The reason for this is the removal of burrs from the tops of the teeth, grinding defects and rounding of the cutting edges of the tool. The reduction of diameter is cyclically repeated. This is due to the cyclic change in the physical and mechanical properties of thin surface layers of the material of tool and their periodic removal
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31714
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
References (Ukraine): 1. Киреев Г. И. Проектирование метчиков и круглих плашек: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 107 с.
2. Майборода В. С., Слободянюк И. В., Джулий Д. Ю. Магнитно-абразивная обработка деталей сложной формы. Житомир: Рута, 2017. 272 с.
3. Дюбнер Л. Г., Майборода В. С., Ивановский А. А. Магнитно-абразивная обработка концевого режущего инструмента. Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Машиностроение. Вып. 44. 2003. С. 107–108.
4. Denkena B., Köhler J., Mengesha M. S. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process: Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature. Prod. Eng. Res. 2012. Vol. 6. Р. 329–338. doi:10.1007/s11740-012-0366-x. https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
5. Tikal F., Bienemann R., Heckmann L. Schneidkantenpräparation Ziele, Verfahren und Messmethoden. Berichte aus Industrie und Forschung. Kassel, Kassel University Press GmbH, 2009. 193 p.
6. Karpuschewski B., Byelyayev O., Maiboroda V. S. Magneto-Abrasive Machining for the Mechanical Preparation of High-Speed Steel Twist Drills. CIRP Annals. Manufacturing Technology. 2009. № 58. P. 295–298. doi:10.1016/j.cirp.2009.03.046. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
7. Cheung F. Y., Zhou Z. F., Geddam A., Li K. Y. Cutting edge preparation using magnetic polishing and its influence on the performance of high-speed steel drills. Journal of Materials Processing Technology. 2008. Vol. 208 (1–3). Р. 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
8. Барон Ю. М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов. Ленинград: Машиностроение, 1986. 176 с.
9. Акулович Л. М., Сергеев Л. Е, Лебедев В. Я. Основы магнитно-абразивной обработки металлических поверхностей. Минск: БГАТУ, 2012. 316 с.
10. Хомич Н. С. Магнитно-абразивная обработка изделий. Минск: БНТУ, 2006. 218 с.
11. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. Magdeburg, 2008. 149 p.
12. Кексин А. И. Повышение качества внутренних резьбовых поверхностей на основе предварительного магнитно-абразивного полирования сложнопрофильного инструмента: дис. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург, 2017. 200 с.
13. Хоменко В. А., Иконников А. М., Богданов А. В. Магнитно-абразивная обработка метчиков. Ползуновский весник. 2012. № 1/1. С. 318–320.
14. Тарган Д. В., Майборода В. С., Джулій Д. Ю. Аналіз інтенсивності магнітно-абразивного оброблення мітчиків в залежності від кінематичних параметрів процесу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. № 5 (106). С. 82–88.
15. Тарган Д. В., Майборода В. С. Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість та структуру матеріалу мітчиків із швидкорізальної сталі. Вісник ХНТУ. Інженерні науки. 2017. Вип. № 2 (61). С. 119–125.
16. Майборода В. С. Основи створення i використання порошкового магнiтно-абразивного iнструменту для фiнiшної обробки фасонних поверхонь: дис. … докт. техн. наук. Київ, 2001. 404 с.
References (International): 1. Kireev G. I. Proektirovanie metchikov i kruglyh plashek: uchebnoe posobie. Ulyanovsk: UlGTU, 2008. 107 p. [Іn Russian].
2. Maiboroda V. S., Slobodianiuk I. V., Dzhulii D. Yu. Magnitno-abrazivnaya obrabotka detalej slozhnoj formy. Zhitomir: Ruta Publ., 2017. 272 p. [Іn Russian].
3. Dyubner L. G., Maiboroda V. S., Ivanovskii A. A. Magnitno-abrazivnaya obrabotka koncevogo rezhushchego instrumenta. Vestnik NTUU KPI. Mashinostroenie. 2003. Vol. 44. Р. 107–108. [Іn Russian].
4. Denkena B., Köhler J., Mengesha M. S. Influence of the cutting edge rounding on the chip formation process: Part 1. Investigation of material flow, process forces, and cutting temperature. Prod. Eng. Res. 2012. Vol. 6. Р. 329–338. doi:10.1007/s11740-012-0366-x. https://doi.org/10.1007/s11740-012-0366-x
5. Tikal F., Bienemann R., Heckmann L. Schneidkantenpräparation Ziele, Verfahren und Messmethoden. Berichte aus Industrie und Forschung. Kassel, Kassel University Press GmbH, 2009. 193 p.
6. Karpuschewski B., Byelyayev O., Maiboroda V. S. Magneto-Abrasive Machining for the Mechanical Preparation of High-Speed Steel Twist Drills. CIRP Annals. Manufacturing Technology. 2009. № 58. P. 295–298. doi:10.1016/j.cirp.2009.03.046. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2009.03.046
7. Cheung F. Y., Zhou Z. F., Geddam A., Li K. Y. Cutting edge preparation using magnetic polishing and its influence on the performance of high-speed steel drills. Journal of Materials Processing Technology. 2008. Vol. 208 (1–3). Р. 196–204. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.12.108
8. Baron Yu. M. Magnitno-abrazivnaya i magnitnaya obrabotka izdelij i rezhushchih instrumentov. Leningrad. Mashinostroenie Publ. 1986. 176 p. [Іn Russian].
9. Akulovich L. M., Srgeev L. E., Lebedev V. Ya. Osnovy magnitno-abrazivnoj obrabotki metallicheskih poverhnostej. Minsk: BGATU, 2012. 316 p. [Іn Russian].
10. Homich N. S. Magnitno-abrazivnaya obrabotka izdelij. Minsk: BNTU, 2006. 218 p. [Іn Russian].
11. Byelyaev O. Erhöhung der Leistungsfähigkiet von HSS Spiralbohrern durch Einsatz der magnetabrasiven Bearbeitung. Dissertation Dr.-Ing. Magdeburg, 2008. 149 p.
12. Keksin A. I. Povyshenie kachestva vnutrennih rezbovyh poverhnostej na osnove predvaritelnogo magnitno-abrazivnogo polirovaniya slozhnoprofilnogo instrumenta: diss. … kand. tek. nauk. Sankt-Peterburg, 2008. 149 p. [n Russian]
13. Homenko V. A., Ikonnikov A. M., Bogdanov A. V. Magnitno-abrazivnaya obrabotka metchikov. Polzunovskij vesnik. 2012. No. 1/1. P. 318–320. [Іn Russian].
14. Tarhan D. V., Maiboroda V. S., Dzhulii D. Yu. Analiz intensyvnosti mahnitno-abrazyvnoho obroblennia mitchykiv v zalezhnosti vid kinematychnykh parametriv protsesu. Visnyk KrNU imeni M. Ostrohradskoho. 2017. Vol. 106. Р. 82–88. [Іn Ukrainian].
15. Tarhan D. V., Maiboroda V. S. Vplyv mahnitno-abrazyvnoho obroblennia na tverdist ta strukturu materialu mitchykiv iz shvydkorizalnoi stali. Visnyk KhNTU. Inzhenerni nauky. 2017. Vol. 61. Р. 119–125. [Іn Ukrainian].
16. Maiboroda V. S. Osnovy stvorennia i vykorystannia poroshkovoho mahnitno-abrazyvnoho instrumentu dlia finishnoi obrobky fasonnykh poverkhon: diss. … dokt. tekhn. nauk, Kyiv. 2001. 404 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 4 (96)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.