Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31710

Title: Методологія гармонізації взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення України
Other Titles: Methodology of harmonization of the stakeholders interaction in Ukrainian food supply sphere
Authors: Глубіш, Леся Ярославівна
Hlubish, Lesya
Affiliation: Львівський національний аграрний університет, Львів, Україна
Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Глубіш Л. Я. Методологія гармонізації взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення України / Леся Ярославівна Глубіш // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 57–63. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Hlubish L. (2020) Metodolohiia harmonizatsii vzaiemodii steikkholderiv sfery prodovolchoho zabezpechennia Ukrainy [Methodology of harmonization of the stakeholders interaction in Ukrainian food supply sphere]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 57-63 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 15-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.057
UDC: 303-338.2
Keywords: методологія дослідження
гармонізація
взаємодія стейкхолдерів
сфера продовольчого забезпечення
the methodology of science investigation
harmonization
stakeholders interaction
food supply sphere
Number of pages: 7
Page range: 57-63
Start page: 57
End page: 63
Abstract: Обґрунтовано доцільність зміни парадигми наукового дослідження тристоронньої ринкової взаємодії множини стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення як слабоструктурованої системи відкритого типу. В основу наукового пошуку покладено розуміння необхідності напрацювання підходу, здатного вирішувати системні проблеми спричинені інтегрованістю ринку продовольства. Усвідомлення взаємозв’язку та взаємодоповнюваності компонентів сфери продовольчого забезпечення створило передумови для припущення, що природу ринкової взаємодії множини її стейкхолдерів слід досліджувати як єдине ціле. Таке розуміння дає підстави розглядати об’єкт дослідження як композиційну цілісність, що зумовлює раціональність застосування тріадичної методології. Розуміння того, що ринкова взаємодія стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення базується на триєдності, зумовило обґрунтування доцільності напрацювання та практичного застосування тріадичного методу пізнання природи економічних явищ та процесів, який є способом структурування та самоорганізації складних економічних систем. Акцентовано увагу на його перевагах – здатності візуалізувати триєдиний механізм ринкової взаємодії множини стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення як системну тріаду. Викладено власне бачення моделі гармонійного ринку продовольства, що базується на збалансуванні агрегованих економічних інтересів стейкхолдерів сторін ринку. Інтерпретовано ймовірні сценарії результативності ринкової взаємодії як цілісної єдності у двовимірних площинах: «виробник-споживач», «держава-виробник», «держава-споживач». Зосереджено увагу на доцільності визначення критеріальних параметрів тристоронньої взаємодії, які слугуватимуть рубіконами регресивних змін та становитимуть загрозу побудові гармонійного ринку продовольства.
The paper deals with the relevance of changing the paradigm of scientific research of the tripartite market interaction of many stakeholders of food supply sphere as a weakly structured open-type system. The basis of the scientific investigation is understanding the need of approach development able to solve system problems, caused by the food market integration. The awareness of the interrelation and complementarity of the food supply sphere components created the assumption that the nature of market interaction among its numerous stakeholders should be investigated as the entire unit. Such understanding gives reasons to consider the object of our investigation as a compound integrity, which defines the rationality of triadic methodology application. Understanding that market interaction of food supply sphere stakeholders is based on the triunity caused the substantiation of the development and practical application of the triadic method of economic phenomena and processes nature perception, which is the method of complex economic systems structuring and self-organizing. Special attention is paid to its advantages, such as, the ability to visualize the three-unity mechanism of market interaction among numerous stakeholders of food supply sphere as the system triad. The author proposed his own vision of harmonic food supply market model based on balancing the aggregated stakeholders economic interests of the market sides. Possible scenarios of the market interaction effectiveness as the entire unit in two-dimensional planes: «producer-consumer», «government-producer», and «government-consumer» are interpreted. The focus is made on the reasonableness of defining the criteria of tripartite interaction parameters serving as the Rubicon for regressive change and constitute a menace to harmonious food market construction.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31710
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://314159.ru/vasilenko/vasilenko2.htm
References (Ukraine): 1. Кун Т. Структура научных революций. 1977. М., 300 с.
2. Антонович Е. Н. Генезис и уровни познания структуры триады в философии. Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014. № 1. С. 80–99.
3. Борзова Е. П. Триадология. СПб: СПбГУКИ, 2007.
4. Баранцев Р. Г. Системные триады и классификация. Теория и методология биологических классификаций. М.: Наука, 1983. С. 81–89.
5. Стрижак Е. О. Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике. Бізнес-інформ. 2013. № 10. С. 8–13.
6. Гегель, Георг Вильям Фридрих. Наука логики. В 3-х тт. Т. 1. Москва: Мысль, 1970.
7. Успенский П. Психология возможной эволюции человека. СПб.: Комплект, 1995. С. 80–82.
8. Книшенко Т. Аналіз структурних макроекономічних показників на основі принципів гармонійності. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 1 (6). С. 66–73.
9. Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. Культ Политики, 1997. 656 с.
10. Василенко С. Л., Сергиенко П. Я. Математика и гармония целостности. URL: http://314159.ru/vasilenko/vasilenko2.htm.
11. Завадський Й., Попова В. Вплив регулювання на природу циклічності макросистем. Економіка України. 2004. № 6. С. 20–25.
References (International): 1. Кun Т. Struktura nauchnykh revoliutsyi. The structure of scientific revolutions. Moscow, 1977. 300 p. [Іn Russian].
2. Antonovych E. N. Henezys y urovny poznanyia struktury tryady v fylosofyy. Terrytoryia novykh vozmozhnostei. Genesis and levels of knowledge of the structure of the triad in philosophy. Territory of new opportunities. Vestnyk Vladyvostokskoho hosudarstvennoho universiteta ekonomiki i servisa. 2014. No. 1. Р. 80–99. [Іn Russian].
3. Borzova E. P. Tryadolohyia. SPb: SPbGUKI, 2007. [Іn Russian].
4. Barantsev R. H. Systemnye triady i klassifikatsyia. Systemic triads and classification. Teoriia y metodolohiia byolohycheskikh klassifikatsii. Мoscow: Nauka, 1983. Р. 81–89. [Іn Russian].
5. Strizhak E. O. Nauchnyi metod ekonomicheskoi teorii: ot dialektiki k trialektike. The scientific method of economic theory: from dialectics to trialectics. Biznesinform. 2013. No. 10. Р. 8–13. [Іn Russian].
6. Hehel, Heorh Vyliam Fridrikh Nauka lohyky. Science of logic. V 3-kh tt. T. 1. Moscow: Mysl’, 1970. [Іn Russian].
7. Uspenskii P. Psykholohiia vozmozhnoi evoliutsii cheloveka. Psychology of the possible evolution of human. SPb.: Komplect, 1995. Р. 80–82. [Іn Russian].
8. Knyshenko T. Analiz strukturnykh makroekonomichnykh pokaznykiv na osnovi pryntsypiv harmoniinosti. Analysis of structural macroeconomic indicators based on the harmonys’ principles. Sotsialno- ekonomichni problemy i derzhava. 2012. No. 1 (6). Р. 66–73.
9. Shchedrovitskii H. P. Fylosofyia. Nauka. Metodolohyia. Philosophy. The science. Methodology. Moscow: Shk. Kult Polytyky, 1997. 656 p. [Іn Russian].
10. Vasylenko S. L., Serhyenko P. Ya. Matematika y harmoniia tselostnosti. K 1-mu mezhdunarodnomu konhressu po matematicheskim problemam harmonii. Mathematics and harmony of integrity. To the 1st international congress on mathematical problems of harmony. Odessa, 2010. URL: http://314159.ru/vasilenko/vasilenko2.htm. [Іn Russian].
11. Zavadskyi Y., Popova V. Vplyv rehuliuvannia na pryrodu tsyklichnosti makrosystem. The influence of regulation on the nature cyclicaly of macrosystems. Ekonomika Ukrainy. 2004. No. 6. Р. 20–25.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.