Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31709

Title: Огляд підходів до оцінювання ефективності туристичної діяльності
Other Titles: Overview of approaches to evaluation of tourist activity effectiveness
Authors: Байда, Богдана Федорівна
Baida, Bohdana
Affiliation: Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Lesia Ukrainka East European University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Байда Б. Ф. Огляд підходів до оцінювання ефективності туристичної діяльності / Богдана Федорівна Байда // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 50–56. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Baida B. (2020) Ohliad pidkhodiv do otsiniuvannia efektyvnosti turystychnoi diialnosti [Overview of approaches to evaluation of tourist activity effectiveness]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 50-56 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 25-Jan-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.050
UDC: 338.001.36
65.011
Keywords: методи
класифікація
ефективність
туристична діяльність
туристичні компанії
methods
classification
efficiency
tourist activity
travel companies
Number of pages: 7
Page range: 50-56
Start page: 50
End page: 56
Abstract: Проведено дослідження науково-методичних підходів щодо оцінювання ефективності туристичної діяльності. Застосовано методи аналізу (для опису методів оцінювання ефективності туристичної діяльності та показників), синтезу (у разі формування характеристик застосування описаних методів), індукції (у ході подавання результатів і висновків дослідження), дедукції (для формулювання проблеми дослідження, актуальності), метод аналогії (при виділенні ключових особливостей, переваг), табличного представлення для візуального відображення результатів дослідження. Систематизовано основні науково-методичні підходи щодо оцінювання ефективності туристичної діяльності. Запропоновано комплекс методів оцінювання ефективності туристичної діяльності структурувати у три категорії: прості методи, вартісно-орієнтовані методи, математично-статистичні методи. До групи простих методів оцінювання ефективності віднесено коефіцієнтний та рейтингові методи. Вартісно-орієнтовані методи поєднує метод економічної доданої вартості (EVA), метод доданої ринкової вартості (MVA), метод акціонерної доданої вартості (SVA), метод залишкового доходу (CVA чи RCF), метод збалансованої системи показників (Balanced Scorecard), метод визначення доходності інвестицій на основі грошових потоків (CFROI). До групи математичнo- статистичних методів віднесено параметричні методи (метод найменших квадратів (OLS), метод скоригованих найменших квадратів (COLS), метод модифікованих найменших квадратів (MOLS), метод стохастичної межі (SFA), метод без специфікації розподілу (DFA), метод максимальної правдоподібності (MLE), метод широкої межі (ТFA)), непараметричні методи (метод вільного розташування оболонки (DEA), метод вільного розташування оболонки (FDH), індекс продуктивності (РІ)) та математичний підхід. Здійснено порівняльний аналіз науково-метoдичних підходів щодo oцінювання ефективності туристичної діяльності через ступінь відповідності в контексті головних ознак.
The investigation of scientific and methodological approaches concerning the evaluation of tourist activity efficiency is carried out in this paper. During the investigation, the following methods were applied: analysis methods (for description of methods for evaluation the tourism activity effectiveness and indicators), synthesis (in case of forming the characteristics of the described methods application), induction (for presentation the investigation results and conclusions), deduction (for statement of the investigation problem, relevance), analogy method (while determining the key features, advantages), data presentation in tables for visual display of the investigation results. The main scientific and methodological approaches to the evaluation of tourist activity effectiveness is systematized. The complex of methods for estimation the tourist activity efficiency is offered to be structured into three categories: simple methods, value-oriented methods, mathematical-statistical methods. The group of simple methods for efficiency evaluation includes coefficient and rating methods. Value-oriented methods include following ones: economic value added (EVA), market value added (MVA), stock value added (SVA), residual cash flow (CVA or RCF), balanced scorecard, cash flow return on investment (CFROI). The group of mathematical and statistical methods consists of parametric methods (Ordinary least squares method (OLS), corrected ordinary least squares method (COLS), modified ordinary least squares method (MOLS), stochastic frontier analysis method (SFA), detrended fluctuation analysis method (DFA), maximum likelihood estimation method (MLE), time frequency analysis method (TFA), nonparametric methods (data envelopment analysis (DEA), free disposal hull (FDH), performance index (PI)), and mathematical approach. The comparative analysis of methods for evaluating the tourist activity effectiveness by the relevance degree in the context of main features is carried out.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31709
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759
References (Ukraine): 1. Байда Б. Ф. Системний підхід до розвитку менеджменту туризму. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2. С. 22–25.
2. Духонин Е. Ю., Исаев Д. В., Мостовой Е. Л. Управление эффективностью бизнесса / под ред. Г. В. Генса. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 269 с.
3. Юринець З. В., Гнилянська Л. Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 320 с.
4. Юринець З. В. Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759 (дата звернення: 05.01.2020).
5. Kafel T., Ziębicki B. Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. WSB-NLU, Nowy Sącz, 2009. 276 р.
6. Skrzypek E. Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji / red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262. Wydawnictwo UE: Wrocław, 2012. 232 р.
7. Szymańska E. Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. T. 97. Z. 2. 2010. 184 р.
References (International): 1. Baida B. F. Sistemnyy otdel do rozvitki menedzhmenta turizmu. Systems approach to development of tourism management. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. 2019. Vol. 30 (69). No. 2. Р. 22–25.
2. Dukhonin Y., Isayev D., Mostovoy Y. Upravleniye effektivnost'yu biznessa. Business Performance Management. Moscow: Alpina Business Books, 2005. 269 р.
3. Yurynets Z. V., Hnylyanska L. Y. Investytsiynyy ta innovatsiynyy menedzhment. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2012. 320 р. [In Ukrainian].
4. Yurynets Z. V. Research of the competitive environment of the tourist services market of Ukraine, Efektyvna ekonomika. 2015. No. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759 (accessed 05 January 2020).
5. Kafel T., Ziębicki B. Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil. WSB-NLU, Nowy Sącz, 2009. 276 р.
6. Skrzypek E. Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji / red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262. Wydawnictwo UE: Wrocław, 2012. 232 р.
7. Szymańska E. Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. T. 97. Z. 2. 2010. 184 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.