Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31708

Title: Реформи міжнародного досвіду формування модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії
Other Titles: The reform of international experience in creation of economy modernization in post-war countries on examples Germany, Japan, Italy
Authors: Салівончик, Ірина Миколаївна
Salivonchyk, Iryna
Affiliation: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukrainе
Bibliographic description (Ukraine): Салівончик І. М. Реформи міжнародного досвіду формування модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії / Ірина Миколаївна Салівончик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 44–49. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Salivonchyk I. (2020) Reformy mizhnarodnoho dosvidu formuvannia modernizatsii ekonomiky pisliavoiennykh krain na prykladi Nimechchyny, Yaponii, Italii [The reform of international experience in creation of economy modernization in post-war countries on examples Germany, Japan, Italy]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 44-49 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 3-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.044
UDC: 338.2
339.9
Keywords: реформи
світовий досвід Німеччини
Японії
Італії
економічна складова
соціальна складова
політична складова
програма модернізації
reforms
international experience of Germany
Japan
Italy
economic component
social component
political component
modernization programme
Number of pages: 6
Page range: 44-49
Start page: 44
End page: 49
Abstract: Узагальнено світовий досвід розвинених країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії щодо модернізації «оновлення» економіки, впровадження нових реформ, які покращують соціально-економічний розвиток країни в цілому. Продумані реформи можуть за короткий термін вивести економіку країни на якісно новий рівень. З цією метою Агентство модернізації України, за участю іноземних експертів, розробило Програму модернізації України, що дасть можливість економічного зростання модернізації регіону. У такому контексті треба визнати, що саме від цін на сировину на світових ринках протягом останніх двадцяти років залежить стан української економіки та державних фінансів, рівень зарплат та добробут мільйонів українських громадян. Українським підприємствам необхідно проводити модернізацію, вдосконалювати виробництво та якість продукції. Держава має вкладати кошти в розвиток інновацій і технологій, адже без цього ми й далі будемо відставати від розвинених економік світу. Виокремлено три фази модернізації економіки: доіндустріальна, індустріальна та пізньоіндустріальна. Визначено основні ознаки економічної незалежності країни та сфери їх реалізації. Сформовано основні напрями забезпечення модернізації економіки в розвинених країнах світу, які містять економічну, соціальну та політичну складові. Враховуючи думку економістів, на модернізацію покладено великі надії у сфері вирішення складних економічних проблем регіону: вирівнювання економічної ситуації, вдосконалення виробництва, використання високоякісного обладнання, обмін продуктами першої необхідності, удосконалення зовнішньої торгівлі, ефективне управління фінансами, зростання добробуту населення в країнах, що забезпечене загальною економічною системою та відсутністю дефіциту. Маємо зробити все для конкурентності економіки як з точки зору витрат на виробництво, так і з точки зору інвестиційної привабливості.
The article summarizes International experience of developed countries, particularly on the example of Germany, Japan, Italy, concerning economy «updating» modernization, introduction of new reforms improving the socio-economic development of the country as a whole is summarized in this paper. Designed reforms can take the economy to qualitatively new level within short period of time. For this purpose, the Agency for Ukraine modernization with foreign experts participation has developed the Program of Ukraine modernization, which will provide the economic modernization growth in the region. In this context, it should be acknowledged that the prices for raw materials in the world markets over the last twenty years influence on the Ukrainian economy state and public finance, salary level and living standard of millions of Ukrainian citizens. Ukrainian enterprises should modernize and improve production and product quality. The state should invest the development of innovations and technologies, because without it we will continue to lag behind the developed world economies. There are 3 phases of economy modernization: pre-industrial, industrial and late-industrial. The main characteristic features of economic independence and the spheres of their implementation are identified. The main directions of ensuring economic modernization in the developed countries including economic, social and political components are formed. Taking into account economists’ opinion too much expected of modernization in the field of complex economic problems solution for the region: adjustment of economic situation, improvement of production, use of high quality equipment, exchange of basic consumer goods, improvement of foreign trade, the effective finance management, growth of living standards in countries provided with overall economic system and absence of deficit. We are to do our best in order to ensure economy competitiveness, both in terms of production costs and investments attraction.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31708
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://fru.ua/ua/events/business-events/yak-reformuvaty-krainu-i-stvoryty-ekonomichne-dyvo-dosvid-rozvynenykh-krain
https://ukraine-modernization-plan.changeua.com/
http://fru.ua/ua/
References (Ukraine): 1. Меерсон Б. М., Прокудин Д. В. Лекции по истории западно йцивилизации XX века. 2010.
2. Горбатенко В. П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів: автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К.: 1999.
3. Колганов А., Современный социализм. Марксистская версия. 2009. С. 93–132.
4. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Світовий ринок послуг: навчальний посібник. Центр навчальної літератури. 2007.
5. Белл Д., Приход постиндустриального общества. 1998.
6. Як реформувати країну і створити економічне диво – досвід розвинених країн. URL: http://fru.ua/ua/events/business-events/yak-reformuvaty-krainu-i-stvoryty-ekonomichne-dyvo-dosvid-rozvynenykh-krain.
7. План модернізації економіки. URL: https://ukraine-modernization-plan.changeua.com/.
References (International): 1. Meerson V. M., Prokudin D. V. Lektsii po istorii zapadnoy tsivilizatsii XX veka. Lectures on the history of Western civilization of the XX century. 2010. [Іn Russian].
2. Gorbatenko V. P., Modernizatsiia ukrainskoho suspilstva u konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh protsesiv 1999. Author's abstract diss. 1999. [Іn Ukrainian].
3. Kolganov A. Sovremennyiy sotsializm. Marksistskaya versiya. 2009. Р. 93–132. [Іn Russian].
4. Rumiantsev A. P., Kovalenko Yu. O. Svitovyi rynok posluh. The world market of services: textbook. Centre of educational literature. 2007. [Іn Ukrainian].
5. Bell D. Prihod postindustrialnogo obschestva. The arrival of post-industrial society. 1998. [Іn Russian].
6. Yak reformuvaty krayinu i stvoryty ekonomichne dyvo – dosvid rozvynenykh krayin. URL: http://fru.ua/ua/ events/business-events/yak-reformuvaty-krainu-i-stvoryty-ekonomichne-dyvo-dosvid-rozvynenykh-krain.
7. Plan modernizatsiyi ekonomiky. URL: https://ukraine-modernization-plan.changeua.com/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.