Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31707

Title: Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі
Other Titles: Evaluation of regional peculiarities of digital trade development in the world
Authors: Орєхова, Тетяна Вікторівна
Дубель, Михайло Володимирович
Oriekhova, Tetyana
Dubel, Mikhailo
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnitsa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Орєхова Т. В. Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі / Тетяна Вікторівна Орєхова, Михайло Володимирович Дубель // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 35–43. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Oriekhova T., Dubel M. (2020) Otsiniuvannia rehionalnykh osoblyvostei rozvytku tsyfrovoi torhivli u sviti [Evaluation of regional peculiarities of digital trade development in the world]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 35-43 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 15-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.035
UDC: 339.5
Keywords: діджиталізація
цифрова торгівля
Інтернет
світова економіка
цифрові платформи
кластер
digitization
digital commerce
Internet
world economy
digital platforms
cluster
Number of pages: 9
Page range: 35-43
Start page: 35
End page: 43
Abstract: В умовах сучасних процесів глобалізації та діджиталізації світового господарства інформація стає основним виробничим ресурсом. За темпами та рівнем діджиталізації зберігаються значні відмінності як між країнами, регіонами світу, так і всередині країн. Відмінності в готовності до електронної торгівлі, що існують в даний час між країнами і всередині країн, призводять до того, що вигоди від електронної торгівлі розподіляються нерівномірно. В умовах глобалізації світової економічної системи одна з головних задач діджиталізації – забезпечення інтеграції, вирівнювання рівнів розвитку країн через розвиток цифрової економіки та розширення зав’язків між користувачами. Саме процеси діджиталізації мають призвести до прискореного розвитку країн, що розвиваються, збільшення частки цих країн у сукупному світовому товарному виробництві, підвищити рівень грамотності та якості життя населення. Запропоновано використання кластерного аналізу на основі даних та класифікації країн по регіонах організацією ЮНКТАД. При проведенні кластерного аналізу за принципом «ближнього сусіда» на основі показників поширення доступу до Інтернету населення та частки, що мають електронний рахунок, з шести регіонів світу було отримано два кластери, відстань між якими дорівнює P = 0.39. Результатом ієрархічної класифікації об’єктів за рівнем розвитку електронної торгівлі став розподіл країн світу на дві групи: розвинені країни та всі інші, оскільки розрив показників між ними – істотний. Після проведення кластерного аналізу можна стверджувати, що деякі країни, що розвиваються, доволі суттєво відстають від розвинених країн за рівнем діджиталізації. Саме тому актуальним є пошук шляхів подолання цього «цифрового розриву». Розвиток цифрових платформ запропоновано як однин із кроків зі знищення «цифрового розриву» між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.
In today’s globalization and digitization processes of the world economy, information becomes a major production resource. Significant differences between countries, regions of the world and within countries remain in terms of digitization pace and level. The differences in e-commerce readiness that currently exist between and within countries result in the fact that the e-commerce benefits are unevenly distributed. In the context of the world economic system globalization, one of the main digitization tasks is to ensure integration, to equalize the countries development levels by the digital economy development, and to extend the contacts between users. It is the processes of digitization that should lead to the accelerated development of developing countries, increase the share of these countries in the total world commodity production, increase the level of literacy and quality of life of the population. The authors proposed the use of cluster analysis based on the data and country classification by region by UNCTAD. Two clusters from six regions of the world the distance between which is equal to P = 0.39 are obtained while conducting cluster analysis according to the “close neighbour” principle based on indicators of Internet access distribution and shares with electronic account.. The result of hierarchical individuals classification by e-commerce development level is the world countries division into two parts: developed countries and the rest ones, since the gap of indicators is significant. After the cluster analysis, it can be stated that some developing countries are far behind the developed countries in terms of digitization level. That is why it is important to find ways to overcome this «digital gap». The development of digital platforms as one of the steps to overcome the «digital gap» between developed and developing countries is proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31707
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.ted.com/talks/nicholas_
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_a_30_year_history_of_the_future/transcript?language=ru
References (Ukraine): 1. Негропонте Николас. 30-летняя история будущого. URL: http://www.ted.com/talks/nicholas_ negroponte_a_30_year_history_of_the_future/transcript?language=ru.
2. P. Evans and A. Gawer The rise of the platform enterprise: а global survey. The Emerging Platform Economy Series. The Centre for Global Enterprise. 2016. No. 1.
3. N. Srnicek Platform Capitalism (Polity Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 2017.
4. M. Kende Promoting the African Internet Economy, Internet Society. 2017.
5. International Telecommunication Union. Statistics, global and regional estimates. 2018. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
6. UNCTAD. Information Economy Report 2019: Digitalization, Trade and Development. United Nations publication. SalesNo. E. 19. 3. D. 2. New York and Geneva. 2019.
7. UNCTAD. Information Economy Report 2018: Digitalization, Trade and Development. United Nations publication. Sales No. E. 18. 2. D. 2. New York and Geneva). 2018.
References (International): 1. Negroponte Nikolas. 30-letnyaya istoriya budushchego. URL: http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_a_30_year_history_of_the_future/transcript?language=ru.
2. P. Evans and A. Gawer The rise of the platform enterprise: а global survey. The Emerging Platform Economy Series. The Centre for Global Enterprise. 2016. No. 1.
3. N. Srnicek Platform Capitalism (Polity Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 2017.
4. M. Kende Promoting the African Internet Economy, Internet Society. 2017.
5. International Telecommunication Union. Statistics, global and regional estimates. 2018. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
6. UNCTAD. Information Economy Report 2019: Digitalization, Trade and Development. United Nations publication. Sales No. E. 19. 3. D. 2. New York and Geneva. 2019.
7. UNCTAD. Information Economy Report 2018: Digitalization, Trade and Development. United Nations publication. Sales No. E. 18. 2. D. 2. New York and Geneva). 2018.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.