Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31704

Title: Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу
Other Titles: Market and market environment of reproduction of the demographic human potential aspect
Authors: Яковенко, Роман Валерійович
Yakovenko, Roman
Affiliation: Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Яковенко Р. В. Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу / Роман Валерійович Яковенко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 7–20. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description (International): Yakovenko R. (2020) Rynok ta rynkove seredovyshche vidtvorennia demohrafichnoho aspektu liudskoho potentsialu [Market and market environment of reproduction of the demographic human potential aspect]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 7-20 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 5-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.007
UDC: 339.1
331.522.4
Keywords: людський потенціал
ринкове середовище
якість життя
монополізація
господарський механізм
human potential
market environment
quality of life
monopolization
economic mechanism
Number of pages: 14
Page range: 7-20
Start page: 7
End page: 20
Abstract: Розкрито закономірності дії чинників ринкового механізму на процеси відтворення людини. Побудовано теоретико-економічну модель, що відображає вплив різнопорядкових та різновеликих економічних важелів на розширене відтворення людського потенціалу як відносно нової економічної категорії. Проаналізовано сучасну модель господарського механізму та співвідношення її складових з метою трансформації й посилення суспільної ефективності. Автор звертається до ринкових факторів, що впливають на відтворення людського потенціалу: рівень монополізації виробництва товарів із низькою еластичністю попиту, загальний рівень цін, рівень середньої заробітної плати, якість та обсяг пропонованих товарів та обсяг посередників у структурі пропозиції, рівень розвитку ринкової інфраструктури та окремих ринкових секторів, співвідношення втручання держави та саморегулювання ринку. Використовуючи методологію економічної теорії та метод діалектичної логіки, можна визначити загальну сприятливість чи несприятливість застосування певних важелів відтворення людського потенціалу. До основних причин затримання формування повноцінних ринкових відносин можна віднести відсутність чіткої державної політики щодо формування та розвитку ринкової інфраструктури споживчого ринку, некеровану гуртову торгівлю, спонтанність формування нових організаційних схем споживчого ринку на регіональному рівні, відсутність інфраструктури гуртової та роздрібної торгівлі, недостатній захист суб’єктів торговельної діяльності від тиску злочинних структур. На сьогодні ринковий механізм не діє повноцінно, що ускладнюється неадекватною економічною владою певної групи розподільних відносин.
The paper deals with the regularities of market mechanism factors action on the human reproduction processes. The theoretical and economic model reflecting the influence of multi-ordinal and different-sized economic levers on the extended reproduction of human potential as relatively new economic category is developed. The modern model of economic mechanism and the ratio of its components are analyzed in order to transform and strengthen the social efficiency. The objective of the paper is mutual agreement of theoretical-economic ideas acquisitions in order to construct the model and to carry out the sectoral analysis of market environment, the manifestations of which have different effect on certain human life aspects. The author relates to the market factors influencing the reproduction of human potential: the level of goods production monopolization with low demand elasticity, the general level of prices, the level of average salaries and wages, the quality and volume of offered goods and the volume of intermediate sellers in the proposal structure, the level of market infrastructure and individual market sectors development, the ratio of government intervention and market self-regulation. Using the methodology of economic theory and the method of dialectical logic, the author determines the general favorable or unfavorable application of certain levers for human potential reproduction. The main reasons for the delayed formation of fully-fledged market relations include the absence of clear government policy concerning formation and development of consumer market infrastructure, the unmanaged wholesale trade, the spontaneity of the formation of new organizational consumer market schemes at the regional level, the lack of wholesale and retail trade infrastructure, insufficient commercial entities protection against criminal structures pressure. At present, the market mechanism is not operating completely, which is complicated by the inadequate economic power of particular group of distributive relations.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31704
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://econ.worldbank.org/
References (Ukraine): 1. Adams Richard H. Jr., John Page. International migration, remittances and poverty in developing countries. World Bank. 2004. No. 15. URL: http://econ.worldbank.org/.
2. Архіпова Н. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні. Теорії мікро- макроекономіки. 2006. Вип. 25. С. 20–24.
3. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: монографія. Донецьк: Янтра, 2001. 352 с.
4. Ващук Т. Р. Сприяння розвитку українського малого та середнього бізнесу міжнародними фінансовими інституціями. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць у двох частинах. К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. 2004. Вип. 46. Ч. ІІ. С. 16–21.
5. Геєць В. Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогнози розвитку. К.: Ін-т державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. 1993. 120 с.
6. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: підруч. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 696 с.
7. Дзюбик С., Ривак О. Механізм регулювання ринкової економіки. К.: Ін-т держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1993. 66 с.
8. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Україні: погляд зсередини / за ред. Л. Гоффмана і А. Зіденберга. К.: Фенікс, 1997. 288 с.
9. Кожевина Н. Д. Микрокредитование предприятий малого бизнеса. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. К.: Асоціація сприяння розвитку підприємництва в Україні «Єднання», 1997. С. 80–82.
10. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. К.: Ін-т державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. 140 с.
11. Поручник А. М. Національні інтереси України в контексті євроінтеграційного вибору. Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти: матеріали ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2006 р.). К.: УАЗТ, 2006. С. 19–21.
12. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: уч. пос. / пер. с англ. Москва: Вильямс, 2000. 688 с.
13. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. К.: Логос, 2003. 631 с.
14. Яковенко Р. В. Демографічні об’єкти соціально-економічного впливу та їх економічна роль. Наук. праці Кіровоградського нац. техн. ун-ту. Економічні науки. Кіровоград: КНТУ. 2005. Вип. 8. С. 334–340.
15. Яковенко Р. В. Митно-тарифне регулювання, як фактор впливу на демографічні процеси. Вісник Академії митної служби України. 2006. № 3. С. 10–14.
16. Яковенко Р. В. Ринкові чинники відтворення людського потенціалу. Розвиток економічної думки: зб. наук. праць. Кіровоград: Поліграф-сервіс, 2009. Вип. 2. С. 216–231.
References (International): 1. Adams Richard H. Jr., John Page. International migration, remittances and poverty in developing countries. World Bank. 2004. No. 15. URL: http://econ.worldbank.org/ (аccessed 4 Aug 2013). [Іn English].
2. Arkhipova N. Problemy vprovadzhennia medychnoho strakhuvannia v Ukraini. Problems of implementation of health insurance in Ukraine. Teorii mikro-makroekonomiky. 2006. No. 25. Р. 20–24 [Іn Ukrainian].
3. Borets'ka N. P. Sotsial'nyj zakhyst naselennia na suchasnomu etapi: stan i problem. Social protection of the population at the present stage: state and problems. Donets'k: Yantra, 2001. 352 р. [Іn Ukrainian].
4. Vaschuk T. R. Spryiannia rozvytku ukrains'koho maloho ta seredn'oho biznesu mizhnarodnymy finansovymy instytutsii amy. Promoting the development of Ukrainian small and medium-sized businesses by international financial institutions. Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2004. Vol. 46. Рart 2. Р. 16–21. [Іn Ukrainian].
5. Heiets' V. Ekonomika Ukrainy: modeli reformuvannia, zmina struktury ta prohnozy rozvytku. Ukrainian Economy: Models of Reform, Structure and Development Forecast. Kyiv: In-t derzhavnoho upravlinnia i samovriaduvannia pry Kabineti Ministriv Ukrainy, 1993. 120 р. [Іn Ukrainian].
6. Hrebel'nyk O. P. Mytne rehuliuvannia zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti. Customs regulation of foreign economic activity. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury, 2005. 696 р. [Іn Ukrainian].
7. Dziubyk S. and Ryvak O. Mekhanizm rehuliuvannia rynkovoi ekonomiky. Mechanism of regulation of a market economy. Kyiv: In-t derzhavnoho upravlinnia i samovriaduvannia pry Kabineti Ministriv Ukrainy, 1993. 66 р. [Іn Ukrainian].
8. Hoffman L. and Zidenberh A. Zrushennia do rynkovoi ekonomiky. Reformy v Ukraini: pohliad zseredyny. Shift to a market economy. Reforms in Ukraine: A look from the inside. Kyiv: Feniks, 1997. 288 р. [Іn Ukrainian].
9. Kozhevina N. D. Mikrokreditovanie predprijatij malogo biznesa. Microcrediting to small businesses. Small business of Ukraine. Entrepreneurs are able to revive the country. Kyiv: Asotsiatsiia spryiannia rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini “Yednannia”, 1997. Р. 80–82. [Іn Ukrainian].
10. Pasternak-Taranushenko H. Ekonomichna bezpeka derzhavy. Economic security of the state. Kyiv: In-t derzhavnoho upravlinnia i samovriaduvannia pry Kabineti Ministriv Ukrainy, 1993. 140 р. [Іn Ukrainian].
11. Poruchnyk A. M. Natsional'ni interesy Ukrainy v konteksti ievrointehratsijnoho vyboru. National interests of Ukraine in the context of the European integration option. Proceedings from Models and strategies of Eurointegration of Ukraine: economic and legal aspects: materialy IX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 30 travnia 2006 r.). Kyiv: UAZT, 2006. Р. 19–21. [Іn Ukrainian].
12. Samujel'son Pol Je. and Nordhaus Vil'jam D. Jekonomika. Moscow: Vil'jams, 2000. 688 р. [Іn Russian].
13. Chukhno A. A. Postindustrial'na ekonomika: teoriia, praktyka ta ikh znachennia dlia Ukrainy. Post- industrial economy: theory, practice and their significance for Ukraine. Kyiv: Logos, 2010. 631 р. [Іn Ukrainian].
14. Yakovenko R. V. Demohrafichni ob'iekty sotsial'no-ekonomichnoho vplyvu ta ikh ekonomichna rol'. Demographic objects of socio-economic impact and their economic role. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnjhj universytetu. Ekonomichni nauky. No. 8. Р. 334–340. [Іn Ukrainian].
15. Yakovenko R. V. Mytno-taryfne rehuliuvannia, iak faktor vplyvu na demohrafichni protsesy. Customs and tariff regulation as a factor of influence on demographic processes. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. 2006. No. 3. Р. 10–14. [Іn Ukrainian].
16. Yakovenko R. V. Rynkovi chynnyky vidtvorennia liuds'koho potentsialu. Market factors of human potential reproduction. Rozvytok ekonomichnoi dumky. 2009. Vol. 2. Р. 216–231. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.