Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31701

Title: Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процесами
Other Titles: The application of crowd behavior models for the environmental and economic processes management
Authors: Даніч, Віталій Миколайович
Danich, Vitaliy
Affiliation: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Даніч В. М. Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процесами / Віталій Миколайович Даніч // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 166–178. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description (International): Danich V. (2020) Zastosuvannia modelei masovoi povedinky dlia upravlinnia ekoloho-ekonomichnymy protsesamy [The application of crowd behavior models for the environmental and economic processes management]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 166-178 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 316.4
330.4
519.8
911.3
Keywords: еколого-економічні процеси
соціо-геосистеми
масова поведінка
менталітет
динаміка
математичні моделі
методи
Ecological-economic processes
socio-geosystems
crowd behavior
mentality
dynamics
mathematical models
methods
Number of pages: 13
Page range: 166-178
Start page: 166
End page: 178
Abstract: Викладено концепцію застосування математичних моделей масової поведінки, розроблених автором для пояснення, прогнозування та управління лавиноподібними соціально- економічними процесами, для управління еколого-економічними процесами, які у своїй суті є загальними – соціо-еколого-економічними чи навіть соціо-геосистемними. Такі процеси у більшості є масовими, вони відповідають механізмам взаємовпливу, залежать від соціально-психологічних характеристик суб'єктів комунікації – рівнів сприйняття та впливу. Поведінка суб'єктів еколого-економічних процесів великою мірою визначається наслідуванням поведінки суб'єктів-лідерів, суб'єктів оточуючого соціального середовища. Розроблені математичні (у вигляді різницевих та диференційних рівнянь) та імітаційні (у вигляді клітинних автоматів) моделі динаміки масової поведінки можуть бути використані для прогнозування забруднення чи регенерації природного середовища, пов'язаних з ними економічних втрат, визначення управлінських впливів через системи державного та місцевого управління, засоби масової інформації, освітні та культурні заклади. Окремо слід виділити застосування моделей динаміки сприйнятливості суб'єктів соціально-екологічної комунікації до впливу індукторів. Рівень сприйнятливості є однією з ключових характеристик менталітету суб'єкта як системи почуттів, стереотипів, уявлень про навколишній світ та його екологічну складову. Динамікою менталітету визначено зміни структури цієї системи, її ключових характеристик – рівнів сприйняття, а також впливу (індукування) тих чи інших поглядів, точок зору на соціальні явища, в тому числі еколого-економічні. Управління цією динамікою є ключовим фактором у формуванні позитивних стереотипів поведінки суб'єктів стосовно збереження навколишнього середовища. Запропоновані математичні моделі цієї динаміки у вигляді ітераційних схем, скінчених ймовірнісних автоматів адекватно відображають зміни стереотипів та шаблонів поведінки. Оцінки параметрів моделей поведінки та динаміки менталітету можуть бути визначені методами анкетування, регулярного спостереження за станом навколишнього середовища та його залежністю від прийнятих методів впливу на поведінкові стереотипи соціально- економічного загалу.
The paper outlines the concepts of using mathematical models of crowd behavior, developed by the authors for explanation, forecasting and managing drastic social-economic processes, for management of ecological-economic processes which are fundamentally more general – socio-ecological-economic or even socio- geosystem processes. Such processes are mainly large-scale ones, they correspond to the mechanisms of mutual influence, depend on socio-psychological characteristics of communication persons - the levels of perception and influence. The behavior of ecological and economic processes persons is largely determined by the imitation of the leaders behavior,individuals of enveloping societys. The developed mathematical (in the form of difference and differential equations) and simulation (in the form of cellular automata) models of crowd behaviour dynamics can be used to predict pollution or environment regeneration, taking into account economic losses, to determine managerial impacts through the state and local government system, mass media, educational and cultural institutions. Particularly, it should be emphasized the use of dynamics models for persons susceptibility of socio- economic communication to the inductors effects. The susceptibility level is one of the main characteristics of person mentality as a system of feelings, stereotypes, imaginations about the environment and its ecological component. The mentality dynamics determines changes in this system structure, its main characteristics – levels of perception, as well as infuence (induction) of various points of view, points of view on social phenomena, including environmental and economic ones. Management of this dynamics is the key factor in the formation of positive behavior stereotypes of a person concerning environmen protectiont. The proposed mathematical models of this dynamics in the form of iterative schemes, finite probabilistic automata adequately reflect the changes of stereotypes and behavior patterns. Estimates of behavior parameters and mentality dynamics can be determined by survey methods, regular observations of the environment state and its dependence on methods influencing behavioral stereotypes of socio-economic communities.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31701
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i4.20
https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i6.30
https://doi.org/10.5751/ES-10716-240131
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05286.x
https://www.mdpi.com/journal/sustainability
https://doi.org/10.3390/su10061765
https://doi.org/10.1134/S0005117915100094
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/09/24/7087297/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_6_24
https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологія
https://narfu.ru/university/library/books/2062.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2016_3_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2016_2_12
https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/disser_Samofatov.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціоекологія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціо-еколого-економічна_оцінка_території
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціо-еколого-
References (Ukraine): 1. Danich V. N. Modelling of avalanche-like socioeconomic processes. TEKA. Commission of motorization and power industryin in agriculture. Lublin University of Technology, Volodymyr Dal East-Ukrainian National University of Lugansk. Volume XA. Lublin: VNU named after V. Dahl Publ, 2010. P. 78–90.
2. Danich V., Yakimova L. Modeling of pension systems evolution. TEKA. Commission of motorization and power industryin in agriculture. Lublin University of Technology, Volodymyr Dal East-Ukrainian National University of Lugansk. Volume XD. Lublin: VNU named after V. Dahl Publ, 2010. P. 91–100.
3. Grygorkiv V. S., Grygorkiv M. V. Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part I. Journal of Automation and Information Sciences. Volume 47. Issue 4. 2015. P. 18–27. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i4.20
4. Grygorkiv V. S., Grygorkiv M. V. Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part II. Journal of Automation and Information Sciences. Volume 47. Issue 6. 2015. P. 33–40. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i6.30
5. Schlüter M., Müller B., and Frank K. The potential of models and modeling for social-ecological systems research: the reference frame ModSES. Ecology and Society.2019. № 24 (1): 31. URL: https://doi.org/10.5751/ES-10716-240131. https://doi.org/10.5751/ES-10716-240131
6. Scott Heckbert, Tim Baynes and Andrew Reeson Agent-based modeling in ecological economics. Ann. New York Academy of Sciences. 2010. 1185. P. 39–53. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05286.x
7. Takuro Uehara, Mateo Cordier, Bertrand Hamaide Fully Dynamic Input-Output/System Dynamics Modeling for Ecological-Economic System Analysis. Sustainability 2018. № 10. Р. 1765. doi:10.3390/su10061765. URL: https://www.mdpi.com/journal/sustainability. https://doi.org/10.3390/su10061765
8. Акопов А. С. Компьютерное моделирование: учебник и практикум для СПО. Москва: Юрайт, 2019. 389 с.
9. Акопов А. С., Бекларян Л. А. Агентная модель поведения толпы при чрезвычайных ситуаціях. Автоматика и телемеханіка. 2015.Выпуск 10. С. 131–143. https://doi.org/10.1134/S0005117915100094
10. Андрусевич Н. Екологічна свідомість в Україні та в ЄС: топ-5 подібностей та відмінностей. Європейська правда. Міжнародна безпека та євроінтеграція України. Суспільство і довкілля. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/09/24/7087297/.
11. Бекларян А. Л., Акопов А. С. Моделирование поведения толпы на основе интеллектуальной динамики взаимодействующих агентов. Бизнес-информатика. 2015. № 1 (31). С. 69–77.
12. Григорків М. В. Динамічні моделі двосекторної екологічної економіки з лінійними функціями поведінки її суб’єктів. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. № 12 (174). 2015. С. 390–397.
13. Григорків М. В., Григорків В. С. Моделі еколого-економічної динаміки двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвом. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 6. С. 214–221. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_6_24.
14. Данич В. Н. Модели и реальная динамика лавинообразных социально-экономических процессов. Економiчна кiбернетика. Мiжнародний науковий журнал. 2008. № 1–2 (49–50). С. 54–59.
15. Данич В. Н. Моделирование быстрых социально-экономических процессов: монография. Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2004. 304 с.
16. Данич В. Н., Волга А. В. Многофункциональная клеточная модель социальных паник. Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2003. Кн. 1. Спец. Выпуск. С. 94–102.
17. Даніч В. М. Моделювання динаміки комунікативних властивостей суб'єктів соціуму. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С. 297–308.
18. Даніч В. М. Моделювання динаміки менталітету суб'єкта масових комунікацій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск 96. 2019. С. 15–23.
19. Дзядикевич Ю. В. та ін. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія. Тернопіль: Астон, 2016. 392 с.
20. Загвойська Л. Д. Моделювання еколого-економічних систем: досягнення і проблеми. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2014. Випуск 51. С. 130–135.
21. Екологія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологія.
22. Моніторинг еколого-економічних систем. Тексти лекцій для студентів галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка, освітньої програми. Економіка довкілля та природних ресурсів денної форми навчання / укладачі Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 102 с.
23. Нємець К., Нємець Л. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії. Часопис соціально-економічної географії. 2015. Випуск 18 (1). С. 24–32.
24. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): монографія. Х.: Факт, 2003. 383 с.
25. Лисниченко В. В., Лисниченко Н. Б. Основы педагогической экологии. Северодвинск: ОАО «Северодвинская городская типография», 2015. 95 с. URL: https://narfu.ru/university/library/books/2062.pdf.
26. Паламарчук О. М. Психологія розвитку екологічно орієнтованої підприємницької діяльності: автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ, 2015. 44 с.
27. Рамазанов С. К. Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 3. С. 64–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2016_3_8.
28. Рамазанов С. К. Ин струменты эколого-экономического управления предприятием: монографія. Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. 351 с.
29. Рамазанов С. К. Проблема прогнозирования эколого-экономических процессов на основе стохастической мультипликативно-аддитивной модели нелинейной динамики. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 209–223.
30. Рамазанов С. К. Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економічного управління в умовах глобальних криз. Економіка розвитку. 2016. № 2. С. 63–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2016_2_12.
31. Самофатова В. А. Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону: дис. … доктора економ. наук: 08.00.05 / Одеська національна академія харчових технологій. 2018. URL: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/disser_Samofatov.pdf.
32. Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2000. 280 с.
33. Соціоекологія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціоекологія.
34. Соціо-еколого-економічна оцінка території. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціо-еколого-економічна_оцінка_території.
35. Тарасенко Д. Л. Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної соціальної політики у сталому регіональному зростанні. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Том 29 (68). № 5. 2018. С. 129–133
References (International): 1. Danich V. N. Modelling of avalanche-like socioeconomic processes. TEKA. Commission of motorization and power industryin in agriculture. Lublin University of Technology, Volodymyr Dal East-Ukrainian National University of Lugansk. Volume XA. Lublin: VNU named after V. Dahl Publ, 2010. P. 78–90.
2. Danich V., Yakimova L. Modeling of pension systems evolution. TEKA. Commission of motorization and power industryin in agriculture. Lublin University of Technology, Volodymyr Dal East-Ukrainian National University of Lugansk. Volume XD. Lublin: VNU named after V. Dahl Publ, 2010. P. 91–100.
3. Grygorkiv V. S., Grygorkiv M. V. Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part I. Journal of Automation and Information Sciences. Volume 47. Issue 4. 2015. P. 18–27. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i4.20
4. Grygorkiv V. S., Grygorkiv M. V. Modeling the Dynamics of Ecological-Economic Systems Based on Economic Structuring a Society. Part II. Journal of Automation and Information Sciences. Volume 47. Issue 6. 2015. P. 33–40. https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v47.i6.30
5. Schlüter M., Müller B., and Frank K. The potential of models and modeling for social-ecological systems research: the reference frame ModSES. Ecology and Society.2019. № 24 (1): 31. URL: https://doi.org/10.5751/ES-10716-240131. https://doi.org/10.5751/ES-10716-240131
6. Scott Heckbert, Tim Baynes and Andrew Reeson Agent-based modeling in ecological economics. Ann. New York Academy of Sciences. 2010. 1185. P. 39–53. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05286.x
7. Takuro Uehara, Mateo Cordier, Bertrand Hamaide Fully Dynamic Input-Output/System Dynamics Modeling for Ecological-Economic System Analysis. Sustainability 2018. № 10. Р. 1765. doi:10.3390/su10061765. URL: https://www.mdpi.com/journal/sustainability. https://doi.org/10.3390/su10061765
8. Akopov A. S. ed. Komp'yuternoye modelirovaniye: uchebnik i praktikum dlya SPO. Computer modeling: textbook and workshop for secondary vocational education. 2019. 389 p. [In Russsian].
9. Akopov A. S., Beklaryan L. A. Agentnaya model' povedeniya tolpy pri chrezvychaynykh situatsiyakh. Agent model of crowd behavior in emergency situations. Automation and Telemechanics. 2015. No. 10. P. 131–143. [In Russsian]. https://doi.org/10.1134/S0005117915100094
10. Andrusevych N. Ekolohichna svidomistʹ v Ukrayini ta v YES: top-5 diysnostey ta vidminnostey. European truth. Ukraine's international security and European integration. Society and the environment, 2018. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/09/24/7087297/. [In Russsian].
11. Beklaryan A. L., Akopov A. S. Modelirovaniye povedeniya tolpy na osnove intellektual'noy dinamiki vzaimodeystvuyushchikh agentov. Modeling crowd behavior based on the intellectual dynamics of interacting agents. Business-Informatics. 2015. No. 1 (31). P. 69–77. [In Russsian].
12. Hryhorkiv M. V. Dynamichni modeli dvosektornoyi ekolohichnoyi ekonomiky z liniynymy funktsiyamy povedinky yiyi subʺyektiv. Actual problems of the economy. Scientific Economic Journal. 2015. No. 12 (174). P. 390–397. [In Ukrainian].
13. Hryhorkiv M. V., Hryhorkiv V. S. Modeli ekoloho-ekonomichnoyi dynamiky dvosektornoyi ekonomiky z osnovnym i dopomizhnym vyrobnytstvom [Models of ecological and economic dynamics of a two-sector economy with main and auxiliary production. Actual problems of the economy. 2017. No. 6. P. 214–221. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_6_24. [In Ukrainian].
14. Danich V. N. Modeli i real'naya dinamika lavinoobraznykh sotsial'no-ekonomicheskikh protsessov. Models and real dynamics of avalanche-like socio-economic processes. Economic cybernetics. International scientific journal. 2008. No. 1–2 (49–50). Р. 54–59. [In Russsian].
15. Danich V. N. Modelirovaniye bystrykh sotsial'no-ekonomicheskikh protsessov: monografiya. Modeling Fast Socio-Economic Processes: Monograph. Lugansk: VNU named after V. Dahl Publ., 2004, 304 p. [In Russsian]
16. Danich V. N., Volga A. V. Mnogofunktsional'naya kletochnaya model' sotsial'nykh panic. Multifunctional cell model of social panic. Management models in a market economy. Collection of scientific papers. 2003. No. 1. Special issue. Р. 94–102. [In Russsian].
17. Danich V. N. Modelyuvannya dynamiky komunikatyvnykh vlastyvostey sub'yektiv sotsiumu. Modeling of dynamics of communicative properties of subjects of society. Actual problems of forecasting the development of socio-economic systems: monograph / еdited by O. I. Chernyaka, P. V. Zakharchenko. Melitopol: Publishing House of Melitopol City Printing House, 2019. Р. 297–308. [In Ukrainian].
18. Danich V. M. Modelyuvannya dynamiky mentalitetu sub'yekta masovykh komunikatsiy. Modeling of dynamics of mentality of the subject of mass communications. Bulletin of the V. N. Karazin. 2019. No. 96. Р. 15–23. [In Ukrainian].
19. Dzadikevich Yu. V. ed. Ekonomika dovkillya i pryrodnykh resursiv: monohrafiya. Economics of the environment and natural resources: a monograph. Ternopil: Aston Publ., 2016, 392 p. [In Ukrainian].
20. Zahvoysʹka L. D. Modelyuvannya ekoloho-ekonomichnykh system: dosyahnennya i problem. Modeling of ecological and economic systems: achievements and problems. Bulletin of the University of Lviv. The series is economical. 2014. No. 51. Р 130–135.
21. Ekolohiya. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологія.
22. Deriy Zh. V., Zosimenko T. I. comp. Monitorynh ekoloho-ekonomichnykh system. Teksty lektsiy dlya studentiv haluzi znanʹ 05 – Sotsialʹni ta povedinkovi nauky, spetsialʹnosti 051 – Ekonomika, osvitnʹoyi prohramy – Ekonomika dovkillya ta pryrodnykh resursiv dennoyi formy navchannya. Chernihiv: National Technical University Publ., 2018. 102 p. [In Ukrainian].
23. Nyemetsʹ K., Nyemetsʹ L. Kontseptsiya sotsialʹno-heohrafichnoyi systemy yak metodolohichnyy konstrukt suspilʹnoyi heohrafiyi. [The concept of socio-geographical system as a methodological construct of social geography. Journal of Socio-Economic Geography. 2015. No. 18 (1). Р. 24–32. [In Ukrainian].
24. Nyemetsʹ L. N. Ustoychivoye razvitiye: sotsial'no-geograficheskiye aspekty (na primere Ukrainy). Sustainable development: socio-geographical aspects (for example, Ukraine). Kharkov: Fact Publ., 2003. 383 p. [In Russsian].
25. Lisnichenko V. V., Lisnichenko N. B. Osnovy pedagogicheskoy ekologii. Fundamentals of pedagogical ecology. Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov. Institute of Shipbuilding and Marine Arctic Engineering. Severodvinsk, Severodvinsk City Printing House, 2015. 95 p. URL: https: //narfu.ru/university/library/books/2062.pdf. [In Russsian].
26. Palamarchuk O. M. Psykholohiya rozvytku ekolohichno oriyentovanoyi pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti: avtoref. dysertatsiyi doktora psykhol. nauk: 19.00.01 / Nat. Acad. ped. of Sciences of Ukraine. Kiev, 2015. 44 p. [In Ukrainian].
27. Ramazanov S. K. Kompleksno-indeksnyy pidkhid u systemi sotsialʹno-ekonomichnoho ta ekolohichnoho monitorynhu ta rozvytku rehionu. Complex-index approach in the system of socio-economic and environmental monitoring and development of the region. Project management and production development. 2016. No. 3. Р. 64–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2016_3_8. [In Ukrainian].
28. Ramazanov S. K. Instrumenty ekologo-ekonomicheskogo upravleniya predpriyatiyem: monografiya. Tools of environmental and economic enterprise management: monograph. Donetsk: Yugo-Vostok Ltd Publ., 2008. 351 p. [In Russsian].
29. Ramazanov S. K. Problema prognozirovaniya ekologo-ekonomicheskikh protsessov na osnove stokhasticheskoy mul'tiplikativno-additivnoy modeli nelineynoy dinamiki. The problem of forecasting environmental and economic processes based on a stochastic multiplicatively additive model of nonlinear dynamics. Actual problems and forecasting the behavior of folding social-economic systems: monograph. Berdyansk: Publisher Tkachuk O. V., 2016. Р. 209–223. [In Russsian].
30. Ramazanov S. K. Problema staloho rozvytku y intehralʹna modelʹ ekoloho-ekonomichnoho upravlinnya v umovakh hlobalʹnykh kryz. [Sustainable development problem and integrated model of ecological and economic management in the face of global crises. Economics of development. 2016. No. 2. Р. 63–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2016_2_12. [In Ukrainian].
31. Samofatova V. A. Metodolohiya upravlinnya stalym rozvytkom ahroprodovolʹchoyi sfery rehionu. Doktoral dissertation / Odessa National Academy of Food Technologies. 2018. URL: https:/ /www.onaft.edu.ua/download/dissertation/thesis/disser_Samofatov.pdf. [In Ukrainian].
32. Sitarov V. A., Pustovoitov V. V., Sotsial'naya ekologiya: ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. Moscow: Publishing Center "Academy", 2000. 280 p. [In Russsian].
33. Sotsioekolóhiya. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціоекологія.
34. Sotsio-ekoloho-ekonomichna otsinka terytoriyi. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціо-еколого- економічна_оцінка_території.
35. Tarasenko D. L. Modelyuvannya ekoloho-ekonomichnykh protsesiv dlya zabezpechennya efektyvnoyi sotsialʹnoyi polityky u stalomu rehionalʹnomu zrostanni. Economics of environmental management and protection of the environment. 2018. No. 29 (68). 5. Р. 129–133. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.