Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31694

Title: Особливості формування логістичної стратегії підприємств мережевих структур як чинник зміцнення організаційної культури
Other Titles: Specific aspects of enterprises logistic strategy formation at network structures as the factor of organizational culture strengthening
Authors: Гевко, Володимир Леонідович
Gevko, Volodymyr
Affiliation: Верховна Рада України, Київ, Україна
Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гевко В. Л. Особливості формування логістичної стратегії підприємств мережевих структур як чинник зміцнення організаційної культури / Володимир Леонідович Гевко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 110–117. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Gevko V. (2020) Osoblyvosti formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstv merezhevykh struktur yak chynnyk zmitsnennia orhanizatsiinoi kultury [Specific aspects of enterprises logistic strategy formation at network structures as the factor of organizational culture strengthening]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 110-117 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 15-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.110
UDC: 334.7
004.7
658.7
658
Keywords: підприємства мережевих структур
організаційна культура підприємств мережевих структур
корпоративна культура
логістична стратегія
модель логістичної стратегії підприємства мережевих структур
enterprises at network structures
enterprises organizational culture at network structures
corporate culture
logistic strategy
model of the enterprises logistic strategy at network structures
Number of pages: 8
Page range: 110-117
Start page: 110
End page: 117
Abstract: Проведено дослідження концептуальної сутності сучасного стану формування логістичної стратегії та організаційної культури підприємств мережевих структур у сучасних трансформаційних умовах. Доведено, що організаційна культура підприємств мережевих структур у процесі реалізації логістичної стратегії повинна включати такі складові: поверхневий рівень організаційної культури; глибокий рівень організаційної культури; ядра організаційної культури. Відзначено, що логістична стратегія підприємств мережевих структур – це довготерміновий, якісно визначений напрямок розвитку логістики, що стосується форм і засобів її реалізації в підприємницьких структурах, міжфункціональній і міжорганізаційній координації й інтеґрації, сформульоване вищим менеджментом компанії відповідно до корпоративної культури та з метою підвищення рівня економічної ефективності. Логістичне управління підприємств мережевих структур можна диференціювати в контексті базових логістичних стратегій: стратегія інтеграції функцій і процесів; стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів); стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів; стратегія скорочення циклу: стратегія диференціації обслуговування клієнта; стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; логістичний outsourcing; стратегія логістичних інновацій. Сформовано модель реалізації логістичної стратегії підприємств мережевих структур з урахуванням взаємозв’язків структурно-логічних компонент, зокрема: господарчий ланцюжок «закупівля–виробництво–збут» трансформується в ланцюжок «навантаження–перевезення–доставка». Проведено комплексне оцінювання та динаміку кількісних показників формування логістичних стратегій підприємств мережевих структур країни. Обґрунтовано ефективність механізму управління логістичної стратегії підприємств мережевих структур з урахуванням культурної компоненти.
The investigation of conceptual essence of the current state of logistic strategy formation and enterprises organizational culture at network structures in modern transformational conditions is carried out. It is proved that the enterprises organizational culture at network structures in the process of logistics strategy implementation should include the following components: the surface level of organizational culture; deep level of organizational culture; organizational culture core. It is noted that the enterprises logistic strategy at network structures is the long-term, qualitatively defined direction of logistics development, concerning the forms and means of its implementation in business structures, cross-functional and inter-organizational coordination and integration, formulated by the company top management in accordance with corporate culture in order to increase the culture efficiency level. Thus, enterprises logistic management at network structures can be differentiated in the context of basic logistics strategies: the strategy of functions and processes integration; consolidation strategy (transport, warehouses, stocks); reduction strategy, i.e. inventory liquidation; cycle reduction strategy: customer service differentiation strategy; the strategy of cooperation in “supplier-consumer” relationship; logistics outsourcing; logistics innovation strategy. The model of the enterprises logistic strategy at network structures implementation is formed taking into account the interrelations of structural-logical components, particularly: the economic chain “purchase-production-sale” is transformed into the chain “load-transport-delivery”. The complex estimation and quantitative indicators dynamics of the formation of enterprises logistic strategies at network structures of the country are carried out. The effectiveness of management mechanism of the enterprises logistic strategy at network structures considering the cultural component is substantiated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31694
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Амітан В. Н., Ларіна P. P., Пілюшенко В. Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 172 с.
2. Бокій В. І., Фокіна Н. П. Економічна безпека підприємства найважливіша складова фінансової стійкості. Актуальність проблеми економіки. №8 (26). 2008. С. 110–115.
3. Вівчар О. І. Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Випуск ІІІ (47). Чернівці. 2012. С. 211–214.
4. Вівчар О. І. Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками. Матеріали ХІІ наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль: ТДТУ. 2008. С. 253.
5. Bowerson D. J. The Strategic Benefits of Logistics Allianus. Harvard Business rev. August 2015. P. 235–245.
6. Profitable logistics management. Firth, Apple, Hall, Inglis, Saipe. Toronto, Montreal, New York. 2014. Ch. 1. 190 p.
References (International): 1. Amitan V. N., Larina P. P., Piliushenko V. L. (2013) Lohistyzatsiia protsesiv v orhanizatsiino- ekonomichnykh systemakh: monohrafiia [Logistics of processes in organizational and economic systems: monograph]. Donetsk: Yuho-Vostok. 172. [In Ukrainian].
2. Bokii V. I., Fokina N. P. (2008) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva naivazhlyvisha skladova finansovoi stiikosti [Economic security of the enterprise is the most important component of financial stability]. Aktualnist problemy ekonomiky – The urgency of the problem of the economy. № 8 (26). 110–115. [In Ukrainian].
3. Vivchar O. I. (2012) Modeliuvannia lohistychnykh stratehii yak vyznachalnyi faktor uspishnoho rozvytku remontno-budivelnykh pidpryiemstv [Modeling of logistics strategies as a determining factor for successful development of repair and construction enterprises]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. Vypusk III (47). Chernivtsi. 211–214. [In Ukrainian].
4. Vivchar O. I. (2008) Zastosuvannia lohistychnoho pidkhodu do upravlinnia materialnymy potokamy [Application of logistic approach to material flow management]. Materialy KhII naukovoi konferentsii TDTU im. I. Puliuia – Proceedings of the XII Scientific Conference I. Pulia. Ternopil: TDTU. 2008. 253. [In Ukrainian].
5. Bowerson D. J. (2015) The Strategic Benefits of Logistics Allianus. Harvard Business rev. August. Рр. 235–245. [In English].
6. Profitable logistics management. (2014) Firth, Apple, Hall, Inglis, Saipe. Toronto, Montreal, New York. Ch. 1. 190 р.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.