Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31692

Title: Аналіз українського ринку вищої освіти
Other Titles: Analysis of the ukrainian higher education market
Authors: Чайка, Інна Петрівна
Chaika, Inna
Affiliation: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, Україна
Higher Educational Institution of Ucoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Poltava, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Чайка І. П. Аналіз українського ринку вищої освіти / Інна Петрівна Чайка // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 91–101. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Chaika I. (2020) Analiz ukrainskoho rynku vyshchoi osvity [Analysis of the ukrainian higher education market]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 91-101 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 15-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.091
UDC: 378.112
005.336.1(477)
Keywords: аналіз
ринок вищої освіти
заклад вищої освіти
рейтинг університетів
інтернаціоналізація вищої освіти України
analysis
higher education market
higher educational institution
universities ranking
internationalization of higher education of Ukraine
Number of pages: 11
Page range: 91-101
Start page: 91
End page: 101
Abstract: Присвячено дослідженню сучасного стану ринку послуг вищої освіти України в ракурсі геополітичних впливів. На основі аналізу даних Державної служби статистики України вивчено динаміку кількості закладів вищої освіти (ЗВО) ІІІ–ІV рівнів акредитації та чисельності студентів, що в них навчаються, внаслідок політичних подій в останні п’ять років. Як результат, визначено регіони, які сьогодні лідирують за кількісними показниками надання послуг та ті, які втратили лідерські позиції з огляду на зазначене вище. Досліджено внутрішньоукраїнські рейтинги університетів для формулювання висновку щодо якісних показників освітніх послуг. Такі рейтинги експерти формують, прагнучи збалансовано врахувати показники створення нових знань і практичного впровадження останніх результатів у розвиток суспільства. З’ясовано, що не всі регіони, які лідирують за кількісними показниками надання послуг вищої освіти, є лідерами за якісними показниками цих послуг. На основі аналізу міжнародних рейтингів систем вищої освіти представлено динаміку ефективності системи вищої освіти України в 2016–2018 роках та наведено порівняльну характеристику досягнень національної системи з лідерами рейтингу й системами освіти країн, що посіли місця поряд з Україною. Досліджено досягнення України з якості освітніх послуг порівняно з іншими країнами на основі рейтингу оцінювання системи вищої освіти країн у цілому, а не окремих ЗВО (за аналогічний період). З’ясовано, що в досліджуваному періоді Україна продемонструвала значне зростання в рейтингу, але це зростання не можна однозначно трактувати як суттєве покращення самої системи вищої освіти. На рейтинг значною мірою вплинув факт покращення доступу міжнародної спільноти до фінансових та деяких інших даних, які раніше було важко врахувати. Як результат, у роботі на основі аналізу статистичних даних та дослідження різноманітних національних і міжнародних рейтингів доведено, що не зважаючи на суттєві геополітичні виклики національна система вищої освіти України інтернаціоналізується у полікультурний світовий простір, покращуючи кількісні та якісні показники діяльності.
The paper is devoted to the investigation of the current state of the higher education services market in Ukraine in terms of geopolitical effects. On the basis the data analysis of State Statistics Service of Ukraine, the dynamics of the number of higher educational institutions (HEIs) of III–IV accreditation standards and the number of students enrolled due to political events in the last five years is determined. As the result, regions that are leading today in terms of service delivery and those which lost their leading positions are identified considering the above mentioned. The next stage investigates the intra-Ukrainian university rankings for making the conclusion concerning quality indicators of educational services. Experts form such rankings in order to balance the indicators of new knowledge creation and practical implementation of the latest results in the society development. It is determined that not all regions leading in quantitative indicators of higher education services are leaders in these services quality. Based on the analysis of the international rankings of higher education systems, the dynamics of the effectiveness of the higher education system of Ukraine in 2016-2018 is presented and the comparative characteristics of the national system achievements with the ranking leaders and education systems of the countries holding position close to Ukraine is given. Ukraine’s achievements in the educational services quality are also investigated in comparison with other countries on the basis of the higher education system rating as a whole, rather than individual HEIs (for the same period). It is defined that during the investigated period Ukraine has shown significant growth in the ranking, but this growth cannot be definitely interpreted as the significant improvement of the higher education system itself. The rating is greatly influenced by the fact that the international community has improved access to financial and other data that previously were difficult to take into account. As the result, based on the analysis of statistics data and investigation of various national and international rankings it is proved that, despite significant geopolitical challenges, Ukraine’s national higher education system is being internationalized into multicultural world, improving both quantitative and qualitative activity indicators.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31692
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-112-116
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160801_ukraine_demography_az
https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/
https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2018
https://universitas21.com/sites/default/files/2018-03/2017%20full%20report.pdf
https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%281%29.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.topuniversities
https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_
References (Ukraine): 1. Бабічева О. Комплекс маркетингу вищого навчального закладу. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності: збірник матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. Участю (Київ, 11 червня 2019 р.). Київ: АПСВТ, 2019. С. 9–10.
2. Ахновська І. О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Економiка i органiзацiя управлiння. 2017. № 2 (26). С. 39–49.
3. Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Долиняк Ю. О. Особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 540–544.
4. Чирва О. Г., Білошкурський М. В., Пачева Н. О. Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку вищої освіти України. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 2. С. 112–116. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-112-116
5. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Державна служба статистики України. Україна у цифрах у 2017 році: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ, 2018. 241 с.
7. Зануда А. Українська демографія: що змінилося за 25 років. ВВС NEWS Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160801_ukraine_demography_az.
8. Державна служба статистики України. Україна у цифрах у 2016 році: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ, 2017. 240 с.
9. Державна служба статистики України. Україна у цифрах у 2015 році: статистичний збірник / за ред. І. М. Жук. Київ, 2016. 239 с.
10. Державна служба статистики України. Україна у цифрах у 2014 році: статистичний збірник / за редакцією І. М. Жук. Київ, 2015. 239 с.
11. Державна служба статистики України. Україна у цифрах у 2013 році: статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленка. Київ, 2014. 240 с.
12. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року. Освіта.ua. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/.
13. QS Higher Education System Strength Rankings. QSTopuniversities. URL: https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2018.
14. Williams R., Leahy A., Jensen P. U21 Ranking Of National Higher Education Systems 2017. May 2017. URL: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-03/2017%20full%20report.pdf.
15. Ross Williams, Anne Leahy U21 Ranking Of National Higher Education Systems 2018. May 2018. URL: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_FULL_LR%20%281%29.pdf .
References (International): 1. Babicheva O. Kompleks marketynghu vyshhogho navchaljnogho zakladu. Marketing mix of higher education institutions. Rynok osvitnikh poslugh: vyklyky suchasnosti: zbirnyk materialiv nauk.-prakt. konf. z mizhnar. Uchastju (Kyiv, 11 chervnja 2019 r.). Kyiv: APSVT, 2019. Р. 9–10.
2. Akhnovsjka I. O. Tendenciji rozvytku rynku osvitnikh poslugh v Ukrajini. Trends in the educational services market in Ukraine. Ekonomika i orghanizacija upravlinnja. 2017. No. 2 (26). P. 39–49.
3. Pavlikha N. V., Cymbaljuk I. O., Dolynjak Ju. O. Osoblyvosti rozvytku reghionaljnykh rynkiv osvitnikh poslugh v Ukrajini. Features of the development of regional educational markets in Ukraine. Ekonomika ta suspiljstvo. 2018. No 15. P. 540–544.
4. Chyrva O. Gh., Biloshkursjkyj M. V., Pacheva N. O. Marketynghovyj analiz kon'junktury rynku vyshhoji osvity Ukrajiny. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine. Naukovyj visnyk Polissja. 2017. No. 4 (12). Ch. 2. P. 112–116. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-112-116
5. Zanok Ukrajiny “Pro vyshhu osvitu” vid 01.07.2014 p. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18.
6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Ukrajina u cyfrakh u 2017 roci: statystychnyj zbirnyk / za red. I. Je. Vernera. Kyiv, 2018. 241 p.
7. Zanuda A. Ukrajinsjka demoghrafija: shho zminylosja za 25 rokiv. Ukrainian Demography: What Has Changed in 25 Years. ВВС NEWS Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160801_ukraine_demography_az.
8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Ukrajina u cyfrakh u 2016 roci: statystychnyj zbirnyk / za red. I. Je. Vernera. Kyiv, 2017. 240 р.
9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Ukrajina u cyfrakh u 2015 roci: statystychnyj zbirnyk / za red. I. M. Zhuk. Kyiv, 2016. 239 р.
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Ukrajina u cyfrakh u 2014 roci: statystychnyj zbirnyk / za redakcijeju I. M. Zhuk. Kyiv, 2015. 239 р.
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Ukrajina u cyfrakh u 2013 roci: statystychnyj zbirnyk / za red. O. Gh. Osaulenka. Kyiv, 2014. 240 р.
12. Rejtyngh universytetiv “TOP-200 Ukrajina” 2018 roku. Osvita.ua. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/.
13. QS Higher Education System Strength Rankings. QSTopuniversities. URL: https://www.topuniversities. com/system-strength-rankings/2018.
14. Williams R., Leahy A., Jensen P. U21 Ranking Of National Higher Education Systems 2017. May 2017. URL: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-03/2017%20full%20report.pdf.
15. Ross Williams, Anne Leahy U21 Ranking Of National Higher Education Systems 2018. May 2018. URL: https://universitas21.com/sites/default/files/2018-05/U21_Rankings%20Report_0418_ FULL_LR%20%281%29.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.