Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31691

Title: Децентралізація як шанс держави підняти сталий розвиток регіонів або країна без периферій
Other Titles: Decentralization as the chance for the state to rise regions sustainable development or country without outskirts
Authors: Пустовіт, Анна
Токарева, Лариса
Pustovit, Anna
Tokareva, Larisa
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Пустовіт А. Децентралізація як шанс держави підняти сталий розвиток регіонів або країна без периферій / Анна Пустовіт, Лариса Токарева // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 84–90. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Pustovit A., Tokareva L. (2020) Detsentralizatsiia yak shans derzhavy pidniaty stalyi rozvytok rehioniv abo kraina bez peryferii [Decentralization as the chance for the state to rise regions sustainable development or country without outskirts]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 84-90 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
UDC: 352.9
Keywords: децентралізація
субвенція
децентралізоване управління
місцевий бюджет
об’єднані територіальні громади
прозорість
decentralization
subvention
decentralized management
local budget
integrated territorial communities
transparency
Number of pages: 7
Page range: 84-90
Start page: 84
End page: 90
Abstract: Актуальність статті полягає в аналізі реформи децентралізації, у її першому етапі, який відбувався з квітня 2014 до середини 2019 року. Розглянуто теоретичні основи децентралізації, досвід інших країн у створенні об’єднаних територіальних громад, їх досягнення у зв’язку з провадженням реформи, формування бюджету ОТГ і те, як це вплинуло на рівень життя людей. Саме високий рівень життя людей у Європейських країнах спонукав владу почати цю реформу, бо вибір народу України – європейський шлях розвитку. Згадано, що Україна багато десятиліть перебувала під централізованим державним устроєм. Як наслідок цього – відірваність влади від людей і повна недовіра до неї, корумпованість, занепад віддалених міст і селищ, низький рівень життя. На думку авторів, саме децентралізація може змінити наслідки централізованого управляння. Розкрито, що саме відбувається в державі з початком реформи децентралізації, як змінюється державний і територіальний устрої, де і скільки сформовано об’єднаних територіальних громад, які досягнення та покрашення вони мають. Також розкрито динаміку формування ОТГ, де більше і де найменше їх сформовано, нерівномірний адміністративно-територіальний поділ, поняття субвенції. Автори аналізують новий підхід до розподілу державних грошей, за рахунок яких регіони зможуть розвиватися, важливість закріплення нормативно- правового механізму в Конституції таких правил життя, за яких корупція в ОТГ була б неможливою. Особливу увагу приділено прозорості й контролю бюджету громади, бо це є дуже важливим фактором, який змінює відношення людей до реформи й відновлює віру до влади, адже зі спілкування з людьми, автори знають, як окремі міста не сприймають нові зміни. Виклад статті, рекомендації та висновки добре аргументовані, є посилання на використану літературу, нормативно-правові та інформаційні джерела. Стаття має елементи наукової новизни в напрямку зміни відношення людей до реформи, що криється в прозорих та чесних правилах життя, які багато років нехтувалися і без яких подальший розвиток регіонів неможливий.
The importance of this paper is to analyze the decentralization reform, particularly in its first stage, which took place from April 2014 to mid 2019. The paper deals with the theoretical foundations of decentralization, the experience of other countries in creating integrated territorial communities, their achievements in relation to reform implementation, the formation of the ITC (integrated territorial communities) budget, and how it affected people's living standards. It is the high living standard of people in European countries that motivated the authorities to introduce this reform, because Ukrainian people choice is the European development pattern. It is mentioned in this paper that Ukraine has been under centralized state system for many decades and as the consequence – power separation from people and complete disbelieve in it, corruption, the decline of remote cities and towns, low living standards. In authors’ opinion it is the decentralization that can change the centralized management effects. The given investigation reveals what is happening in the country since the decentralization reform beginning, how the state and territorial system is changing, where and how many integrated territorial communities are formed, what achievements and improvements they have. Also, the dynamics of ITC formation, where more and where the least of them are formed, uneven administrative-territorial division, the concept of subvention. The authors analyze the new approach to the distribution of public money for regions development, the importance of consolidating the legal mechanism in the Constitution of such rules of life, due to which corruption in ITC would be impossible. Particular attention is paid to transparency and control of the community budget, as it is very important factor that changes people's attitude to reform and restores public confidence in the government as by communicating with people, the authors know the attitude of individual cities to new changes. The paper statement, recommendations and conclusions are well reasoned; there are references of used literature, regulatory and information sources. The paper includes elements of scientific novelty in the direction of changing people's attitude to reform, which lies in transparent and fair rules of life, which for many years where neglected by the country and without which further development of regions is impossible.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31691
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://decentralization.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2019&budgetType=NATIONAL
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/57-pasport-reformi-deentralizatsiya-zagalniy.pdf
https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2019&budgetType=National
References (Ukraine): 1. Беззубко Л. В., Беззубко Б. І. Удосконалення фінансового механізму діяльності об’єднаних територіальних громад. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. 2016. № 2. С. 72–81.
2. Бикадорова Н. О. Фінансова децентралізація місцевого самоврядування. Экономический вестник Донбасса. 2010. № 2 (20).
3. Власюк О. С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 5–9.
4. Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5–11.
5. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/.
6. Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2019&budgetType=NATIONAL.
7. Паспорт реформи децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/57-pasport-reformi-deentralizatsiya-zagalniy.pdf.
8. Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність державного управління. 2013. № 35. С. 324–330.
9. Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 132. С. 44–46.
10. Цурканова І. О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в Україні. Наукові праці. Політологія. 2012. № 197.
References (International): 1. Bezzubko L. V., Bezzubko B. I. Udoskonalennia finansovoho mekhanizmu diialnosti obiednanykh terytorialnykh hromad. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia. 2016. No. 2. Р. 72–81.
2. Bykadorova N. O. Finansova detsentralizatsiia mistsevoho samovriaduvannia. Ekonomycheskyi vestnyk Donbassa. 2010. No. 2 (20).
3. Vlasiuk O. S. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii vlady: vyklyky, zahrozy, novi mekhanizmy.Rehionalna ekonomika. 2016. No. 3. Р. 5–9.
4. Danylyshyn B. M., Pylypiv V. V. Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy. Rehionalna ekonomika. 2016. No. 1. Р. 5–11.
5. Detsentralizatsiia. URL: https://decentralization.gov.ua/.
6. Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=8&year=2019&budgetType=National.
7. Pasport reformy detsentralizatsii. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/57-pasport-reformi-deentralizatsiya-zagalniy.pdf.
8. Salo T. V. Detsentralizatsiia finansovoi systemy: stan ta otsinka rivnia v Ukraini. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 2013. No. 35. Р. 324–330.
9. Subbotovych Yu. Biudzhetna detsentralizatsiia ta zmitsnennia finansiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2012. No. 132. Р. 44–46.
10. Tsurkanova I. O. Sutnist ta osoblyvosti tsentralizatsii ta detsentralizatsii orhaniv vlady v Ukraini. Naukovi pratsi. Politolohiia. 2012. No. 197.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.