Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31689

Title: Діджиталізація економічних процесів як напрям детінізації економіки України
Other Titles: Digitization of economic processes as the direction of Ukrainian economy unshadowing
Authors: Кіржецька, Марія Сергіївна
Кіржецький, Юрій Ігорович
Kirzhetska, Mariya
Kirzhetskyy, Yuriy
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кіржецька М. С. Діджиталізація економічних процесів як напрям детінізації економіки України / Марія Сергіївна Кіржецька, Юрій Ігорович Кіржецький // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 62. — № 1. — С. 64–70. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Kirzhetska M., Kirzhetskyy Y. (2020) Didzhytalizatsiia ekonomichnykh protsesiv yak napriam detinizatsii ekonomiky Ukrainy [Digitization of economic processes as the direction of Ukrainian economy unshadowing]. Galician economic journal (Tern.), vol. 62, no 1, pp. 64-70 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (62), 2020
Galician economic journal, 1 (62), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 62
Issue Date: 25-Feb-2020
Submitted date: 1-Feb-2020
Date of entry: 20-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.064
UDC: 331.5
Keywords: тіньова економіка
заходи адміністративного впливу
соціально-економічні заходи детінізації
діджиталізація
цифрові платежі
детінізація
«grey» economy
administrative impact measures
socio-economic unshadowing measures
digitization
digital payments
unshadowing
Number of pages: 7
Page range: 64-70
Start page: 64
End page: 70
Abstract: Тіньова економіка широко поширена у більшості країн світу й має негативний вплив на економічні та соціальні показники. Розглянуто підходи до напрямів детінізації економіки. Акцентовано, що заходи впливу на процес детінізації економіки постійно вдосконалюються й потребують оновлення, спираючись на досвід зарубіжних країн та загальні трансформації, що відбуваються в соціально- економічному середовищі. Основними завданнями роботи є дослідження заходів адміністративного впливу, які використовуються зарубіжними країнами для мінімізації рівня тіньової економіки; виокремлення економічних і соціальних заходів впливу на зменшення тіньової економіки та дослідження впливу інструментів діджиталізації на детінізацію економіки. Одним із основних чинників, що впливає на зростання тіньової економіки, є готівкові розрахунки. Це підтверджено проведеним кореляційним аналізом між показниками частки готівкових коштів у ВВП в Україні та тіньовою економікою. Проведений аналіз дав змогу виявити пряму залежність між розмірами тіньової економіки та часткою готівкових розрахунків в економіці. Досліджено залежність між показниками цифрових платежів на душу населення та тіньовою економікою на 26 ринках світу. Дослідження показали існування зворотної залежності між показником використання цифрових платежів країни та рівнем тіньової економіки. Узагальнення свідчать, що урядова політика боротьби з тіньовою економікою сьогодні зосереджується на цифрових платежах, а не на адміністративних заходах примусового характеру. Тому для країн, що розвиваються, діджиталізація є найоптимальнішим напрямом детінізації економіки, зважаючи на низьку ефективність адміністративних інструментів.
«Grey» economy is wide spread in many countries of the world and has negative influence on economic and social indices. The paper deals with the approaches to the economy unshadowing directions. It is highlighted that the means influencing the economy unshadowing process are constantly improving and require updating based on the experience of foreign countries and general transformations taking place in socio-economic environment. The objective of the investigation is to determine the directions of Ukrainian economy unshadowing, particularly focusing on the economic processes digitization. The main tasks of the paper are to investigate the administrative influence measures used by foreign countries in order to minimize «grey» economy levels; to identify economic and social measures affecting «grey» economy reduction and investigation of the digitization tools impact on economy unshadowing. The authors identified that one of the main factors influencing «grey» economy growth is cash payment. This is confirmed by the correlation analysis between the indices of cash share in GDP in Ukraine and «grey» economy. The carried out analysis makes it possible to determine direct correlation between «grey» economy size and cash payments share in economy. The relationship between digital payments per capita and «grey» economy in 26world markets are investigated as well. The investigation proved the existence of inverse relationship between the country's digital payments usage rate and «grey» economy level. The generalizations show that government policies concerning the struggle against «grey» economy is now focused on digital payments instead of administrative enforcement actions. The authors define that for developing countries, digitization is the most optimal way to unshadow the economy, taking into account low administrative tools efficiency of.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31689
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: file:///C:/Users/User/Downloads/wpiea2019278-print-pdf%20(1).pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d7d5/faf3b8efc12e9b24eb54e8b0cfef4b54fbe3.pdf?_ga=2.62584044.1311628289.1579766777-1405302209.1579766777
http://eprints.whiterose.ac.uk/88092/1/Williams_ADAPT_article.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/wp1817%20(10).pdf
http://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B1b506b04-9392-45c1-b15d-7706c35d776d%7D_global-informal-economy-report-infographic.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/file/20160424_Cashless_v24.pdf
References (Ukraine): 1. Флейчук М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації: монографія. Львів: Ахілл, 2008. 660 с.
2. IMF Working Papers: Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/wpiea2019278-print-pdf%20(1).pdf.
3. Варналій З. С. Тіньова економіка: сутність, причини, можливості легалізації. Економіка і управління. 1999. № 3. С. 35–42.
4. In From the Shadow: Integrating Europe’s Informal Labor, Policy Research Working Paper 5923, World Bank, Washington, DC., September 2012. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d7d5/faf3b8efc12e9b24eb54e8b0cfef4b54fbe3.pdf?_ga=2.62584044.1311628289.1579766777-1405302209.1579766777.
5. Williams C. C. Tackling Europe’s undeclared economy. ADAPT Bulletin. 2015. URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/88092/1/Williams_ADAPT_article.pdf.
6. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? URL: file:///C:/Users/User/Downloads/wp1817%20(10).pdf.
7. Digital Payments and the Global Informal Economy. URL: http://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B1b506b04-9392-45c1-b15d-7706c35d776d%7D_global-informal-economy-report-infographic.pdf.
8. Cashless economy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/file/20160424_Cashless_v24.pdf.
References (International): 1. Fleychuk M. I. Lehalizatsiya ekonomiky ta protydiya koruptsiyi u systemi ekonomichnoyi bezpeky: teoretychni osnovy ta stratehichni priorytety v umovakh hlobalizatsiyi: monohrafiya. L'viv: Akhill, 2008. 660 р. [Іn Ukrainian].
2. IMF Working Papers:Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/wpiea2019278-print-pdf%20(1).pdf. [Іn English].
3. Varnaliy Z. S. Tin'ova ekonomika: sutnist', prychyny, mozhlyvosti lehalizatsiyi. Ekonomika i upravlinnya. 1999. № 3. Р. 35–42. [Іn Ukrainian].
4. In From the Shadow: Integrating Europe’s Informal Labor, Policy Research Working Paper 5923, World Bank, Washington, DC., September 2012. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/d7d5/faf3b8efc12e9b24eb54e8b0cfef4b54fbe3.pdf?_ga=2.62584044.1311628289.1579766777-1405302209.1579766777. [Іn English].
5. Williams C. C. Tackling Europe’s undeclared economy. ADAPT Bulletin. 2015. URL: http://eprints.whiterose.ac.uk/88092/1/Williams_ADAPT_article.pdf. [Іn English].
6. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? URL: file:///C:/Users/User/Downloads/wp1817%20(10).pdf. [Іn English].
7. Digital Payments and the Global Informal Economy. URL: http://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B1b506b04-9392-45c1-b15d-7706c35d776d%7D_global-informal-economy-report-infographic.pdf. [Іn English].
8. Cashless economy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/file/20160424_Cashless_v24.pdf. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 1 (62)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.