Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31611

Title: Особливості імплементації маркетингових інновацій в операційний менеджмент комерційно-підприємницької діяльності суб’єктів агробізнесу
Other Titles: Peculiarities of marketing innovations implementation in operational management of agribusiness commercial and entrepreneurship activities
Authors: Єфремова, Наталія Олександрівна
Yefremova, Nataliia
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Єфремова Н. О. Особливості імплементації маркетингових інновацій в операційний менеджмент комерційно-підприємницької діяльності суб’єктів агробізнесу / Наталія Олександрівна Єфремова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 63–68. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Yefremova N. (2019) Osoblyvosti implementatsii marketynhovykh innovatsii v operatsiinyi menedzhment komertsiino-pidpryiemnytskoi diialnosti subiektiv ahrobiznesu [Peculiarities of marketing innovations implementation in operational management of agribusiness commercial and entrepreneurship activities]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 63-68 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 14-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.063
UDC: 005.21
[658.114.25
334.728]
631
Keywords: операційний менеджмент
маркетингові інновації
суб’єкти агробізнесу
підприємницько-комерційна діяльність
operational management
marketing innovations
agribusiness entities
business and commercial activities
Number of pages: 6
Page range: 63-68
Start page: 63
End page: 68
Abstract: В сучасних умовах операційний менеджмент є частиною системи управління і його якість має певний вплив на ефективність підприємницько-комерційної діяльності суб’єктів агробізнесу, інтегруючи взаємодію їхніх підрозділів та їхні взаємозв’язки зі споживачами, посередниками, постачальниками, конкурентами та іншими контактними аудиторіями маркетингового мікросередовища. Операційна майстерність стосується досягнення високої продуктивності за допомогою існуючих процесів і процедур шляхом зменшення помилок, усунення марних кроків тощо. Ключова відмінність полягає в тому, що внесення цих граничних удосконалень принципово не змінює способу роботи, що призводить до незначного прогресу. В операційній системі під інноваціями розуміють будь-які зміни умов у її структурі й функціях. Інновації в операційному менеджменті можна поділити на сприятливі, нейтральні, несприятливі. Впровадження інновацій є одним із найважливіших чинників, що впливає на якість операційного менеджменту, оскільки особливістю якісного операційного менеджменту є постійний розвиток операційної системи суб’єкта комерційно-підприємницької діяльності, а без розроблення й упровадження інновацій в їхню маркетингову діяльність це неможливо. Операційний маркетинг-менеджмент є вирішальним чинником у підвищенні ефективності діяльності суб’єктів комерційно-підприємницької діяльності. Існує необхідність у створенні механізму ув’язки інноваційних розробок з операційною діяльністю в єдиному безперервному процесі, в якому вони повинні мати рівнозначну роль у досягненні цілей суб’єктів комерційно-підприємницької діяльності. Управління інноваціями має принципові відмінності від управління операціями. Ефективність операцій є важливою характеристикою операційної системи. В процесі інноваційного розвитку одним з найбільш важливих чинників є створення необхідних умов всередині суб’єкта господарювання. Завдання операцій полягає в тому, щоб довести інноваційні розробки до їх безпосередньої реалізації в комерційно-підприємницькій діяльності й забезпечити їх подальше ефективне функціонування. У зв’язку з цим виникає нагальна необхідність для створення конкретних механізмів реалізації інновацій всередині суб’єкта комерційно- підприємницької діяльності та ув’язки процесів з існуючими та новостворюваними операціями.
In existing conditions the operational management is part of the management system and its quality has certain impact on the efficiency of agribusiness commercial and entrepreneurship activities integrating the interaction of their units and their relationships with consumers, resellers, suppliers, competitors and other contact audience of marketing microenvironment. Operational skill regards achieving high performance due to the existing processes and procedures by means of reducing errors, eliminating useless steps, etc. The main difference is that introducing these boundary improvements does not fundamentally change the way we work resulting in insignificant progress. In the operating system, innovations mean any changes in conditions in its structure and functions. Innovations in operational management can be divided into favorable, neutral, and unfavorable. The innovation introduction is one of the most important factors affecting the quality of operational management, since the main feature of operational management quality is the constant development of the business entity operating system, and it is impossible without the development and implementation of innovations in their marketing activities. Operational marketing-management is the decisive factor in improving the business entities activities. It is necessary to create the mechanism for coordination of innovative developments with operational activities in a single continuous process, where they play an equal role in achieving the business entities goals. Innovation management is fundamentally different from operations management. Operation efficiency is an important feature of the operating system. In the process of innovative development, one of the most important factors is the creation of the required conditions within business entity. The task of operations is direct implementation of innovative developments in commercial and entrepreneurial activity and ensuring their further effective functioning. In this regard, there is an urgent need to create specific mechanisms for innovations implementation within the business entity and coordination of processes with existing and newly created operations.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31611
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. проф. С. М. Ілляшенка. Суми: Папірус, 2014. 480 с.
2. Белоцерковская Н. В., Иванченко О. П. Маркетинговые инновации: подходы, виды, содержание и внедрение. Вестник ОГУ. 2014. № 4 (165). С. 207–214.
3. Ілляшенко Н. С., Рудь М. П. Маркетингові інновації в інноваційній діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2017. № 6.
References (International): 1. Marketynhovi aspekty upravlinnya innovatsiynym rozvytkom: monohrafiya / za red. prof. S. M. Illyashenka. Sumy: Papirus, 2014. 480 p.
2. Belotserkovskaya N. V., Yvanchenko O. P. Marketynhovye ynnovatsyy: podkhody, vydy, soderzhanye y vnedrenye. Vestnyk OHU. 2014. No. 4 (165). P. 207–214.
3. Illyashenko N. S., Rud M. P. Marketynhovi innovatsiyi v innovatsiyniy diyalnosti pidpryyemstv Ukrayiny. Efektyvna ekonomika. 2017. No. 6.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.