Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31607

Title: Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад
Other Titles: Factors of competitiveness increase of the united territorial communities
Authors: Співак, Сергій Михайлович
Королюк, Тетяна Миколаївна
Мазуренок, Оксана Романівна
Spivak, Serhii
Korolyuk, Tetyana
Mazurenok, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Співак С. М. Фактори підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад / Сергій Співак, Тетяна Королюк, Оксана Мазуренок // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 22–29. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Spivak S., Korolyuk T., Mazurenok O. (2019) Faktory pidvyshchennia konkurentospromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad [Factors of competitiveness increase of the united territorial communities]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 22-29 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 1-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.022
UDC: 332.1
Keywords: конкурентоспроможність
об’єднання територіальних громад
система місцевого самоврядування
децентралізація
механізм підвищення конкурентоспроможності
competitiveness
united territorial communities
system of local self-government
decentralization
mechanism of increasing competitiveness
Number of pages: 8
Page range: 22-29
Start page: 22
End page: 29
Abstract: Розглянуто особливості регіонального розвитку в Україні за умов упровадження адміністративно-територіальної реформи, що викликало необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Визначено основні ознаки конкурентоспроможної територіальної громади. Уточнено сутність поняття «конкурентоспроможної територіальної громади». Проаналізовано основні проблеми, які виникають на шляху становлення добровільних об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проведено класифікацію факторів, що впливають на конкурентоспроможність об’єднаних територіальних громад та виявлено критерії, які визначають їх конкурентоспроможність. Виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини розвитку виробництва та території в державному контексті. Визначено стримуючі чинники конкурентоспроможності на рівні України та об’єднаної територіальної громади, до яких відносяться: низький рівень виробничого потенціалу підприємств, розміщених на території об’єднаних громад; низька якість трудових ресурсів; низький рівень забезпеченості громад власними фінансовими ресурсами та залучення інвестицій; незадовільний стан транспортних комунікацій; нерозвиненість соціально- культурної сфери; екологічні проблеми; складна демографічна ситуація. Запропоновано соціально- економічні механізми підвищення конкурентоспроможності об’єднаної територіальної громади, який відображає взаємозв’язки державних та територіальних органів влади з суб’єктами господарювання через механізми ефективного територіального розподілу коштів державного бюджету, супроводу господарської діяльності підприємств та організацій, враховуючи основні фактори сталого розвитку – створення сприятливого інвестиційного клімату; раціонального використання природних ресурсів; використання досягнень НТП та інновацій; забезпечення зростання якості продукції, робіт і послуг; використання кадрового потенціалу.
The paper deals with the peculiarities of regional development in Ukraine in the context of administrative-territorial reform, which caused the necessity to look for the new ways of increasing the competitiveness of the united territorial communities. The main features of competitive territorial community are identified. The essence of the «competitive territorial community» concept is clarified. The main problems that arise in the process of becoming voluntary united territorial communities under the decentralization conditions are analyzed. The factors influencing the competitiveness of the united territorial communities are classified and the criteria determining their competitiveness are identified. The interconnections and relationships of production and territory development in the state context are revealed. Restraining factors of competitiveness at the level of Ukraine and the united territorial community including: low level of production potential of enterprises located in the territories of the associated communities; poor quality of labor resources; low level of communities provision with own financial resources and investments attraction; unsatisfactory condition of transport communications; underdeveloped socio-cultural sphere; environmental problems; difficult demographic situation are determined. The socio-economic mechanism of enhancing the associated territorial community competitiveness reflecting the interconnections of state and territorial authorities with economic entities through mechanisms of effective territorial distribution of state budget funds, support of economic activity of enterprises and organizations, taking into account the main factors of sustainable development creation of a favorable investment climate; rational use of natural resources; use of CO achievements and innovations; ensuring the growth of quality of products, works and services; use of human resources is proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31607
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://decentralization.gov.ua
References (Ukraine): 1. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року. Відомості Верховної Ради. 2015. № 13. С. 91.
2. Методика формування спроможних територіальних громад: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року. № 214.
3. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua.
4. Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. Успішна територіальна громада: будуємо разом. Харків: Видавничий будинок Фактор. 2018. 128 с.
5. Співак С. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств як основа фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 32. С. 70–77.
6. Співак С. М., Синькевич Н. І. Організаційноекономічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах об’єднань територіальних громад. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 7. С. 87–96.
7. Ткачук А. Децентралізація для всіх: від загальної інформації до конкретних порад. К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 52 с.
References (International): 1. Zakon Ukrainy “Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad”. 05.02.2015. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2015. № 13. Р. 91. [Іn Ukrainian].
2. Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy. 08.04.2015. № 214. [Іn Ukrainian].
3. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia. URL: https://decentralization.gov.ua. [Іn Ukrainian].
4. Bryl M., Vrublevskyi O., Dancheva O., Seitosmanov A., Chubarov E. Uspishna terytorialna hromada: buduiemo razom. Kharkiv: Vydavnychyi budynok Faktor, 2018. 128 p. [Іn Ukrainian].
5. Spivak S. M. Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv yak osnova finansovoi spromozhnosti obiednanoi terytorialnoi hromad. Prychornomorski ekonomichni studii. 2018. No. 32. Р. 70–77. [Іn Ukrainian].
6. Spivak S. M., Synkevych N. I. Orhanizatsiinoekonomichnyi mekhanizm pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh obiednan terytorialnykh hromad. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2017. No. 7. Р. 87–96. [Іn Ukrainian].
7. Tkachuk A. Detsentralizatsiia dlia vsikh: vid zahalnoi informatsii do konkretnykh porad. K.: IKTs “Lehalnyi status”, 2016. 52 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.