Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31605

Title: Ринок м’яса великої рогатої худоби: виробництво та ціна
Other Titles: The cattle meat market: production and price
Authors: Копитець, Наталія Григорівна
Волошин, Володимир Миколайович
Kopytets, Nataliia
Voloshyn, Volodymyr
Affiliation: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, Україна
Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», Чабани, Київська область, Україна
National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics», Kyiv, Ukraine
National Science Center «Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine», Chabany, Kyiv region, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Копитець Н. Г. Ринок м’яса великої рогатої худоби: виробництво та ціна / Наталія Григорівна Копитець, Володимир Миколайович Волошин // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 7–13. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Kopytets N., Voloshyn V. (2019) Rynok miasa velykoi rohatoi khudoby: vyrobnytstvo ta tsina [The cattle meat market: production and price]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 7-13 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 14-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.007
UDC: 339.13
637.5
636.2
Keywords: ринок
м’ясо великої рогатої худоби
реалізація
виробництво
ціна
market
the cattle meat
sales
production
price
Number of pages: 7
Page range: 7-13
Start page: 7
End page: 13
Abstract: Проаналізовано сучасний стан виробництва яловичини та цінову ситуацію. Скотарство є однією із системоутворюючих галузей аграрної економіки. Його розвиток сприяє вирішенню продовольчої проблеми країни, фінансовій стійкості сільського господарства і більш повній зайнятості населення. Виявлено, що в Україні суттєво змінилася структура виробництва м’яса. Показано динаміку вирощування та реалізації великої рогатої худоби в живій масі в усіх категоріях господарств і в розрізі сільськогосподарських підприємств та господарств населення. У 2018 р. господарствами усіх категорій було вироблено 358,9 тис. тонн яловичини й телятини. Основними виробниками м’яса великої рогатої худоби є господарства населення. У 2018 р. найбільшими виробниками приросту живої маси великої рогатої худоби серед регіонів України були Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська, Харківська і Полтавська області. В Україні й надалі продовжується тенденція вирізування великої рогатої худоби. Вирощування великої рогатої худоби залишається неприбутковим бізнесом. Особливу увагу приділено розгляду сучасних цінових тенденцій на ринку м’яса великої рогатої худоби. Встановлено основні фактори, що впливають на розвиток ринку м’яса великої рогатої худоби в нинішніх економічних умовах. Фактичний стан галузі скотарства свідчить про кризові процеси. Зменшення обсягів виробництва м’яса великої рогатої худоби, скорочення її поголів’я та необґрунтованість реалізаційних цін зумовили занепад і збитковість галузі. У 2018 р. середня ціна продажу великої рогатої худоби сільськогосподарськими підприємствами за усіма каналами реалізації значно зменшилася порівняно з 2017 р. Низькі закупівельні ціни на велику рогату худобу не забезпечують і просте відтворення первинних виробників. Роздрібна ціна на яловичину в грудні 2018 р. зросла порівняно з аналогічним періодом 2014 р. у 1,9–2,0 раза. Разом із цим високі роздрібні ціни на яловичину та м’ясопродукти приносять надприбутки торгівлі, а попит на продукцію зменшується в зв’язку з низькою купівельною спроможністю кінцевих споживачів. Наведено перспективи майбутнього розвитку ринку м’яса великої рогатої худоби в Україні. У найближчій перспективі цінове напруження на ринку м’яса великої рогатої худоби не спаде.
The current state of beef production and the price situation is analyzed in this paper. Cattle farming is one of the systematically important branches of the agriculture-based economy. Its development contributes to the solution of the country's food problem, financial agriculture sustainability and full labour employment. It is determined that the structure of meat production in Ukraine has changed significantly. The dynamics of beef cattle production and sale in all farms categories and in the agricultural enterprises and farms section is shown. 358.9 thousand tons of beef and veal were produced by all farms categories in 2018. The main producers of cattle meat are farms. Lviv, Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, and Poltava regions were the largest producers of cattle liveweight gain in Ukraine in 201. The tendency of cattle slaughter is evident in Ukraine. The cattle growing still remains unprofitable business. Special attention is paid to the consideration of the current price trends in the cattle meat market. The main factors influencing the development of the cattle meat market under present economic conditions are identified. The actual status of the cattle industry confirms the crisis processes. The decline in cattle meat production, reducing its livestock and unreasonableness of sales prices caused the industry decline and unprofitability. In 2018, the average price of cattle sales to agricultural enterprises across all sales channels decreased significantly compared to 2017. The low purchase prices for cattle did not provide easy reproduction for primary producers. In December 2018 the retail price of beef increased by 1.9–2.0 times in comparison with the same period in 2014. At the same time, high retail prices for beef and meat products generated the trade surplus. Demand for products decreases due to the low purchasing capacity of the end consumers. The prospects for the future development of the cattle meat market in Ukraine are given. The price strain in the cattle meat market will not reduce in the near future.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31605
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства: теоретико-практичний аспект: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2007. 210 с.
2. Шуст О. А., Радько В. І. Організаційно-економічні засади функціонування м’ясного скотарства в Україні. Економіка АПК. 2014. № 6. С. 10–15.
3. Ляховець В. О. Європейський ринок яловичини: місце та роль України. Науковий вісник Ужгородського університету: збірник наук. праць. Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 9. С. 101–104.
4. Яців С. Варіанти розвитку м’ясного скотарства України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер.: Економіка АПК. Львів: Вид-во Львівського НАУ. 2015. № 22 (1). С. 149–157.
5. Гладій М. В., Саблук П. Т., Копитець Н. Г. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 345 с.
6. Гетя А. А., Білозерський О. Л., Петренко С. М. та ін. Програма розвитку м’ясного скотарства в Україні на період до 2020 року. Київ: НУБіП України, 2013. 40 с.
7. Місюк М. В. Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства: монографія. Херсон: Д. С. Грінь, 2013. 344 с.
8. Микитюк В. М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій: монографія. Житомир: НАУ, 2012. 508 с.
9. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення 28.10.2019).
10. Шпичак О. М., Бондар О. В., Пашко С. О. та ін. Цінова ситуація на ринках продукції тваринництва в Україні. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. 52 с.
References (International): 1. Kopytets N. H. Funktsionuvannia systemy zbutu produktsii skotarstva: teoretyko-praktychnyi aspekt: monohrafiia. Functioning of the livestock products marketing system: theoretical and practical aspect: monograph. Kyiv: NNTs “IAE”, 2007. 210 р. [In Ukrainian].
2. Shust O. A., Radko V. I. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady funktsionuvannia m’iasnoho skotarstva v Ukraini Organizational and economic principles of functioning of livestock breeding in Ukraine. Ekonomika APK. 2014. № 6. Р. 10–15. [In Ukrainian].
3. Liakhovets V. O. Yevropeiskyi rynok yalovychyny: mistse ta rol Ukrainy. The European beef market: the place and role of Ukraine. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: zbirnyk nauk. prats. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 2016. № 9. Р. 101–104. [In Ukrainian].
4. Yatsiv S. Varianty rozvytku m’iasnoho skotarstva Ukrainy [Options for the development of beef stock in Ukraine. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika APK. 2015. № 22 (1). Р. 149–157. [In Ukrainian].
5. Hladii M. V., Sabluk P. T., Kopytets N. H. Rozvytok m’iasoproduktovoho pidkompleksu Ukrainy: monohrafiia. Development of meat subcomplex of Ukraine: monograph. Kyiv: NNTs “IAE”. 2012. 345 р. [In Ukrainian].
6. Hetia A. A., Bilozerskyi O. L., Petrenko S. M., et al. Prohrama rozvytku m’iasnoho skotarstva v Ukraini na period do 2020 roku. The Ukrainian Livestock Development Program for the period up to 2020. Kyiv: NUBiP Ukrainy, 2013. 40 р. [In Ukrainian].
7. Misiuk M. V. Formuvannia ta rozvytok rehionalnoho rynku produktsii skotarstva: monohrafiia. Formation and development of the regional livestock products market: monograph. Kherson: D. S. Hrin, 2013. 344 р. [In Ukrainian].
8. Mykytiuk V. M. Vidrodzhennia haluzi skotarstva v umovakh rynkovykh transformatsii: monohrafiia. The revival of the livestock industry in the context of market transformations: monograph. Zhytomyr: NAU, 2012. 508 р. [In Ukrainian].
9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].
10. Shpychak O. M., Bodnar O. V., Pashko S. O., et al. Tsinova sytuatsiia na rynkakh produktsii tvarynnytstva v Ukraini. Price situation in livestock markets in Ukraine. Kyiv: NNTs “IAE”, 2017. 52 р. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.