Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31602

Title: Методичний підхід до консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ
Other Titles: Methodological approach to the consolidation of financial reporting for the corporate group according to IFRS requirements
Authors: Фесенко, Валерія Валеріївна
Бойко, Аліна Валеріївна
Fesenko, Valeria
Boyko, Alina
Affiliation: Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Фесенко В. В. Методичний підхід до консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ / Валерія Валеріївна Фесенко, Аліна Валеріївна Бойко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 187–198. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Fesenko V., Boyko A. (2019) Metodychnyi pidkhid do konsolidatsii finansovoi zvitnosti hrupy pidpryiemstv vidpovidno do vymoh MSFZ [Methodological approach to the consolidation of financial reporting for the corporate group according to IFRS requirements]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 187-198 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 12-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.187
UDC: 657.375
Keywords: трансформація
консолідована фінансова звітність
конверсія
трансляція
неконтрольована частка
гудвіл
дочірня компанія
контроль
transformation
consolidated financial statements
conversion
transmission
uncontrolled share
goodwill
subsidiary
control
Number of pages: 12
Page range: 187-198
Start page: 187
End page: 198
Abstract: В сучасних умовах євроінтеграції, перехід компаній на Міжнародні стандарти фінансової звітності є важливим етапом. Досліджено методичний підхід консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ. Розглянуто нормативно-правові документи, які регулюють питання процесу подання та складання консолідованої звітності групи підприємств. Визначено 3 кроки процесу переходу підприємства на Міжнародні стандарти фінансової звітності, зокрема конверсія, трансляція і трансформація. Розглянуто на практичних прикладах окремі етапи консолідації фінансової звітності за методом повної консолідації у випадку, коли материнська компанія володіє 100% акцій дочірньої, а також, якщо цей відсоток становить 80%, використовуючи метод дольової участі в капіталі. Для обох випадків наведено типові коригування внутрішньогрупових оборотів групи підприємств (коригування торгової й фінансової заборгованості) та коригування при виплаті дивідендів. Визначено гудвіл, його економічну сутність й історію його виникнення. Також розраховано неконтрольовану частку у випадку, коли це можливо (метод дольової участі в капіталі). При втраті контролю материнської компанії над дочірньою, материнська компанія припиняє визнання в консолідованому звіті про фінансовий стан активів і зобов'язань колишнього дочірнього підприємства, визнає будь-які інвестиції, що залишилися в колишньому дочірньому підприємстві за їх справедливою вартістю на дату втрати контролю, а також відображає прибуток або збиток, пов'язаний з втратою контролю в колишньому дочірньому підприємстві. Відповідно до МСФЗ 27 визначено інформацію, яку необхідно розкривати в Примітках до фінансової звітності. В результаті дослідження сформовано детальний алгоритм щодо етапів консолідації фінансової звітності групи підприємств відповідно до вимог МСФЗ.
Under current conditions of European integration, the companies transition to International Financial Reporting Standards is an important step. Methodological approach of the consolidation of financial reporting for the corporate group according to IFRS requirements is investigated in this paper. Regulatory – legal documents controlling the process of submission and preparation of consolidated financial reporting for corporate group are considered. 3 steps of the company transition process to International Financial Reporting Standards, including conversion, transmission and transformation are identified. The separate stages of consolidating the financial reporting using complete consolidation method based are considered on practical examples for the case when parent company holds 100% of the subsidiary company shares ,as well as for the case when this interest is 80% using the capital interest method. For both cases, typical adjustments of the internal corporate group turnover (trade and financial debt adjustments) and adjustments for dividend payments are presented. Goodwill, its economic substance and history of its origin are determined. Uncontrolled share is calculated whenever it is possible (capital interest method method). When the parent company loose control over the subsidiary one, the parent company derecognizes the former subsidiary in the consolidated financial reporting of the assets and liabilities, recognizes any investments remaining in the former subsidiary by their fair value on the date of control loss as well as reflects the income or loss associated with the control loss in the former subsidiary. The information that should be revealed in the Notes to financial statements is defined according to IFRS 27. As the result of the investigation, a detailed algorithm for the stages of financial reporting consolidation for the corporate group according to IFRS requirements of is developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31602
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-286-293
http://global-national.in.ua/archive/14-2016/209.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-145
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_065
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_4
References (Ukraine): 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996- XIV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Акімова Н. С., Асває Азаден Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Проблеми економіки. 2018. № 4. C. 286–293. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-286-293.
3. Дерій В. А., Гуменна-Дерій М. В. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 147–156.
4. Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск № 14. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/209.pdf.
5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України: від 16.07.1999 р. № 996- ХIV (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-145.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.
7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_065.
8. Вакульчик О. М., Васильєва В. Г. Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. 2015. № 1. С. 11–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_4.
References (International): 1. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. № 996-XIV (zi zminamy i dopovnenniamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Akimova N. S., Asvaie Azaden Metodychni pidkhody do transformatsii finansovoi zvitnosti vidpovidno do vymoh MSFZ. Problemy ekonomiky. 2018. № 4. C. 286–293. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-286-293.
3. Derii V. A., Humenna-Derii M. V. Transformatsiia bukhhalterskoho obliku i finansovoi zvitnosti ta yii mistse v ukrainskykh ekonomichnykh reformakh. Ternopil: TNEU, 2018. Р. 147–156.
4. Yatsyshyn S. R. Konsolidatsiia finansovoi zvitnosti: avtomatyzatsiia protsesu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2016. Vypusk № 14. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/209.pdf.
5. Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999. № 996-KhIV (zi zminamy i dopovnenniamy). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-145.
6. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 27 «Konsolidovani ta okremi finansovi zvity». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.
7. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 10 «Konsolidovana finansova zvitnist». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_065.
8. Vakulchyk O. M., Vasylieva V. H. Udoskonalennia kontseptualnoi osnovy finansovoi zvitnosti pidpryiemstv u protsesi adaptatsii bukhhalterskoho obliku do mizhnarodnykh standartiv. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Ekonomika. 2015. № 1. Р. 11–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2015_1_4.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.