Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31598

Title: Компетентнісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства
Other Titles: Competence approach in the enterprise labor resources estimation
Authors: Тимошик, Валерія Юріївна
Tymoshyk, Valeriia
Affiliation: Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик В. Ю. Компетентнісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства / Валерія Юріївна Тимошик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 155–163. — (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Bibliographic description (International): Tymoshyk V. (2019) Kompetentnisnyi pidkhid v otsiniuvanni trudovykh resursiv pidpryiemstva [Competence approach in the enterprise labor resources estimation]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 155-163 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 26-Nov-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.155
UDC: 331.005.95/.96
Keywords: компетенція
компетентність
модель компетенцій
компетентнісний підхід
оцінювання
система управління тудовими ресурсами
competence
competence model
competence approach
estimation
local resources management system
Number of pages: 9
Page range: 155-163
Start page: 155
End page: 163
Abstract: Реалізація бізнес-стратегій будь-якого підприємства неможлива без кваліфікованих, мотивованих працівників з унікальними компетенціями, професійний та особистісний потенціали яких є ключовими факторами підвищення ефективності підприємства в умовах динамічних і різноманітних змін у зовнішньому середовищі. В останні роки підхід, заснований на компетентності, став невід'ємною частиною системи управління персоналом підприємства. Сьогодні підприємства вважають, що персонал як стратегічний актив повинен мати, насамперед, компетенцію – знання, вміння та поведінку, необхідні для ефективного виконання роботи на цьому підприємстві. Головною особливістю компетентнісного підходу в управлінні персоналом є перехід від оперативних проблем специфіки персоналу до завдань вищого стратегічного рівня. Тому цілі підходу, заснованого на компетентності, сформульовані таким чином, щоб показати, що ці процеси можуть покращити діяльність організації шляхом досягнення кращих результатів, зміни поведінки працівників, підвищення продуктивності та ефективності організації. Доведено актуальність і необхідність застосування підприємствами в оцінюванні управління трудовими ресурсами компетентнісного підходу. Визначена сутність та значення компетентнісного підходу до формування системи управління персоналом. Обгрунтовано поняття «модель компетенцій». Розглянуто підходи до визначення компетенції та компетентності в системі управління персоналом. Проаналізовано стадії створення моделі компетенції та запропоновано модель її формування. Проаналізовано сутність компетентнісного підходу в системі управління трудовими ресурсами. Відзначено особливість і відмінність від існуючих традиційних піходів. Визначено методи створення моделей компетенцій і критерії їхнього оцінювання. Розглянуто взаємозв’язок моделі компетенцій з іншими областями системи управління трудовими ресурсами на підприємстві.
The implementation of business strategies of any enterprise is impossible without skilled, motivated employees with unique competencies, whose professional and personal potentials are the key factors for improving the enterprise efficiency under the conditions of dynamic and diverse changes in the external environment. In recent years, a competence-based approach has become an integral part of the enterprise personnel management system. Today, businesses believe that personnel, as the strategic asset, must have first and foremost the competence – knowledge, skills and behavior necessary for effective execution of the work at the enterprise. The main feature of the competence approach in personnel management is the transition from operational problems to the specific characteristics of the personnel to the tasks of higher strategic level. Therefore, the goals of the competency-based approach are formulated in such a way as to show that these processes can improve the organization performance by achieving better results, changing employee behavior, increasing organization productivity and efficiency. The importance and necessity for the enterprises to use the competence approach in the estimation of the labor resources management are shown in this paper. The essence and value of the competence approach to the formation of the personnel management system are determined. The concept of «competence model» is substantiated. Approaches to determination of competence and competence in the personnel management system are considered. The stages of competence model creation and the model of its formation are analyzed. The essence of the competence approach in the system of labor resources management is analyzed. The peculiarity and difference from the existing traditional approaches are determined. Methods of competence models creation and criteria for their assessment are defined. The relationship of the competence model with other areas of the enterprise resource management system is considered.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31598
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://research-journal.org/economical/kompetentnostnyj-podxod-v-upravlenii-personalom
https://research-
References (Ukraine): 1. Денисенко М. П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах. Агросвіт. 2017. № 6. С. 21–27.
2. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: навч. пос. / за наук. ред. О. І. Зайченко. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2015. 232 с.
3. Басинская И. В. Компетентностный подход в управлении человеческими ресурсами. Гуманiтарна- эканамічны веснік: навукова-тэарэтычны часопiс. 2013. № 3. С. 81–87.
4. Зленко А. М. Компетенції в системі оцінки персоналу. Економічний вісник університету. 2013. № 20. С. 99–101.
5. Снитко О. А. Компетентностный подход к управлению ресурсами организации. Вестник Белгородского университета кооперации экономики и права. 2013. № 2. C. 340–346.
6. Зоткін А. О., Натейкіна Ю. О. Компетентнестний підхід в управлінні персоналом. URL: https://research-journal.org/economical/kompetentnostnyj-podxod-v-upravlenii-personalom (дата звернення 24.08.2019).
7. Синиченко А. В., Компетентнісний підхід як сучасна парадигма управління персоналом. Финансы, учет, банки. 2016. № 1. C. 288–294.
8. Арапова О. М. Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка: реалії часу. 2013. № 1 (6). C. 207–211.
References (International): 1. Denisenko M. P. Osoblyvosti formuvannia ta otsinky trudovoho potentsialu pidpryiemstva v suchasnykh umovakh. Agrosvit. 2017. № 6. Р. 21–27. [Іn Ukrainian].
2. Zaichenko O. I., Kyznetsova V. I. eds Upravlsnnya ludskimi resyrsami. Iv.-Frankovsk: Publ. Lileya NV, 2015. 232 p.
3. Basinskaya I. V., Kompetentnostnyj podxod v upravleny`y` chelovechesky`my` resursamy`. Gumanitarno- ekonamichnij visnik: navukovo-tearetichnij chasopis. 2013. № 3. Р. 81–87. [Іn Вelarus`].
4. Zlenko A. M. Kompetenciyi v sy`stemi ocinky` personal. Ekonomichnij visnik universitetu. 2013. № 20. Р. 99–101. [Іn Ukrainian].
5. Snitko O. A. Kompetentnostnyj podxod k upravleny`yu resursamy` organy`zacy`y`. Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperacii ekonomiki i prava. 2013. № 2. Р. 340–346. [Іn Russian].
6. Zotkin A. O., Natejkina Yu. O. Kompetentnestnyi pidkhid v upravlinni personalom. URL: https://research- journal.org/economical/kompetentnostnyj-podxod-v-upravlenii-personalom (acessed 24.08.2019). [Іn Ukrainian].
7. Sinichenko A. V. Kompetentnisnyi pidkhid yak suchasna paradyhma upravlinnia personalom. Finansy, uchet, banki. 2016. № 1. Р. 288–294. [Іn Russian].
8. Arapova O. M. Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomika: realiyi chasu. 2013. № 1. Р. 207–211. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.