Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31596

Title: Глобалізація ринку освітніх послуг: регіональні особливості та інтеграційні перспективи України
Other Titles: Globalization of educational services market: regional peculiarities and Ukraine’s integration challenges
Authors: Рябець, Наталія Миколаївна
Тимків, Ірина Валеріївна
Riabets, Nataliia
Tymkiv, Iryna
Affiliation: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна
SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economics University», Kiev, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Рябець Н. М. Глобалізація ринку освітніх послуг: регіональні особливості та інтеграційні перспективи України / Наталія Миколаївна Рябець, Ірина Валеріївна Тимків // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 141–154. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Riabets N., Tymkiv I. (2019) Hlobalizatsiia rynku osvitnikh posluh: rehionalni osoblyvosti ta intehratsiini perspektyvy Ukrainy [Globalization of educational services market: regional peculiarities and Ukraine’s integration challenges]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 141-154 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 3-Feb-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.141
UDC: 33.339.1
Keywords: освітня послуга
глобалізація
глобальний ринок освітніх послуг
транснаціональна освіта
освітня інтернаціоналізація
експорт освітніх послуг
інституційна освітня мобільність
educational service
globalization
the global educational services market
transnational education
educational internationalization
educational services export
institutional educational mobility
Number of pages: 14
Page range: 141-154
Start page: 141
End page: 154
Abstract: Розглянуто економічну природу глобального ринку освітніх послуг. Ідентифіковано сучасні тенденції розвитку та досліджено регіональні особливості функціонування ринку, здійснено аналіз експорту вищої освіти, що набуває вагомішого значення в стратегіях, присвячених соціально- економічному розвиткові більшості країн світу. Ідентифіковано та охарактеризовано сучасні тенденції функціонування й розвитку глобального ринку освітніх послуг у сучасних умовах глобальних трансформацій. Проаналізовано фактори, що впливають на позиціонування країн на даному ринку, актуальні проблеми міжнародної освіти. Експорт освітніх послуг виступає не лише важливим джерелом розвитку національної економіки, але й одним із головних індикаторів конкурентоспроможності держави, ступеня її інтеграції до глобального економічного простору, що пояснюються тим фактом, що в умовах сьогодення саме знання та інформація стали одним із пріоритетних ресурсів та джерелом багатства як індивідуума, так і національної економіки в цілому. Ці структурні трансформації зумовили виокремлення розвитку освіти як найвищого пріоритету розвитку й реалізації системи державних цінностей переважної більшості країн світу. В сучасних умовах розвитку перед суб’єктами глобального ринку освітніх послуг постають комплексні проблеми та виклики, розв’язання яких вимагає від них мобілізації зусиль у контексті забезпечення зростання ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу країни як базису економічного заростання держави, посилення її науково-технічного потенціалу. Наголошено на основі аналізу досвіду розвинених країн на важливості та пріоритетності розвитку національної освіти як одного із вагомих чинників конкурентоспроможності України в глобальному просторі. Запропоновано рекомендації щодо підвищення експортного потенціалу України на глобальному ринку освітніх послуг.
The economic nature of the global education services market is considered in this paper. Current trends of its development are identified and regional peculiarities of market operation are investigated. Analysis of the educational services export, which is increasingly important for national social and economic development of the most countries in the world is carried out. The modern trends of the global educational services market functioning and development under current conditions of global transformations are identified and characterized. The factors influencing the countries positioning in this market, important problems of international education are analyzed in this paper. Export of educational services is considered to be not only the most important source of the national economy development, but also the most important indicator of the state’s competitiveness, the degree of its integration into global economic space which is explained by the fact that under current conditions knowledge and information have become one of the priority resources and wealth source for both individual and national economy as a whole. These structural transformations resulted in the identification of the education development as the highest priority for the development and realization of the state values system for the most countries in the world. Under present development conditions the entity of the global educational services market faces complex problems and challenges the solution of which requires their efforts mobilization in the context of ensuring the investment growth in the development of human capital of the country as the basis for the state economic growth enhancing its scientific and technical potential. The importance and priority on the national education development as one of the important factors of Ukraine competitiveness in the global space is emphasized in this paper on the basis the developed countries experience analysis. Recommendations concerning the increase of Ukraine export potential in the global educational services market are proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31596
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat/code.htm
https://doi.org/10.1787/9789264075375-4-en
http://www.mon.gov.ua
References (Ukraine): 1. Global Education 2017. Comparing Education Statistics. Across the World – UNESCO, Institute for Statistics. Montreal. 2016, 2017.
2. Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education. UNESCO/Council of Europe. URL: http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat/code.htm.
3. Bhandari R., Belyavina R., Gutierrez R. Student and the Internationalization of Higher Education: National Policies and Strategies from Six World Regions. Institute of Interna-tional Education. New York, 2018.
4. Vincent-Lankrin S. «Cross-border Higher Education: Trends and Perspectives» как глава публикации ОЭСР «Higher Education to 2030». 2009. Vol. 2. URL: https://doi.org/10.1787/9789264075375-4-en.
5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http://www.mon.gov.ua.
References (International): 1. Global Education 2017. Comparing Education Statistics. Across the World – UNESCO, Institute for Statistics. Montreal. 2016, 2017.
2. Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education. UNESCO/Council of Europe. URL: http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat/code.htm.
3. Bhandari R., Belyavina R., Gutierrez R. Student and the Internationalization of Higher Education: National Policies and Strategies from Six World Regions. Institute of Interna-tional Education. New York, 2018.
4. Vincent-Lankrin S. “Cross-border Higher Education: Trends and Perspectives” как глава публикации ОЭСР “Higher Education to 2030”. 2009. Vol. 2. URL: https://doi.org/10.1787/9789264075375-4-en.
5. Ofitsinyi site Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. URL: http://www.mon.gov.ua.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.