Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31595

Title: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС
Other Titles: The impact of information and communication technologies and data market as components of digital economy on socio-economic development in EU
Authors: Ніколайчук, Ольга Анатоліївна
Чеботар, Анна Віталіївна
Nikolaichuk, Olga
Chebotar, Anna
Affiliation: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна
Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ніколайчук О. А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та ринку даних як складових цифрової економіки на соціально-економічний розвиток в ЄС / Ольга Анатоліївна Ніколайчук, Анна Віталіївна Чеботар // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 133–140. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Nikolaichuk O., Chebotar A. (2019) Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii ta rynku danykh yak skladovykh tsyfrovoi ekonomiky na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok v YeS [The impact of information and communication technologies and data market as components of digital economy on socio-economic development in EU]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 133-140 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 15-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.133
UDC: 339.7
Keywords: цифрова економіка
інформаційно-комунікаційні технології
диджиталізація
digital economy
information and communication technologies
digitalization
Number of pages: 8
Page range: 133-140
Start page: 133
End page: 140
Abstract: Досліджено сутність цифрової економіки та встановлено тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і великих обсягів даних у народному господарстві країн- членів Європейського Союзу. Проілюстровано взаємопов’язаність процесу диджиталізації з економічним зростанням країн та важливість його відображення в національній стратегії як протидії кризовій ситуації та застою. Прикладом є економічна стратегія «Європа 2020» з однією з семи ініціатив – Цифровий порядок денний Європи, який містить перелік дій, спрямованих на забезпечення вільного руху людей, послуг та капіталу й безперешкодний доступ для фізичних осіб та підприємств до здійснення діяльності в онлайн-мережі в умовах чесної конкуренції та високого рівня захисту персональних даних та споживачів незалежно від громадянства або місця проживання. Виокремлено країни-лідери за часткою ІКТ у структурі ВВП за кожним членом ЄС. Виконано галузевий аналіз обсягів використаних ІКТ та даних, які формуються електронною комерцією і торгівлею, за класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE rev. 2). Проаналізовано показники моніторингу європейського ринку даних: кількість фахівців з опрацювання даних, компаній-постачальників та покупців даних, вартісні показники цифрових продуктів і послуг («ринок даних») та вплив даних на сумарний ВВП ЄС. Визначено, що існування великих масивів даних, які створюються ІКТ, доповнює існуючі види економічної діяльності компаній з продажу даних і неоднозначно впливає на ринок праці. Досліджено існуючі сценарії майбутніх наслідків цифровізації для зайнятості населення у коротко- і довготерміновій перспективі. Визначено, що на ринок зайнятості впливають ефекти заміщення та компенсації. На основі цього було сформовано самовизначення цифрової економіки як діяльності, яка охоплює ділові, економічні, соціальні та культурні сфери за допомогою технологій цифрового зв'язку й обчислюваної техніки. Встановлено, що цифровізація економіки має соціально-економічний вплив на повсякденне життя завдяки доступу до комп’ютерної техніки та її модернізації.
The essence of digital economy is investigated and tendencies of using information and communication technologies (ICT) and Big Data in the national economy of the states-members of EU are determined in this paper. The interrelationship of digitalization process with the countries economic growth and the importance of its reflection in the national strategy as a response to the crisis and stagnation is presented. The example is «Europe 2020» strategy with one of seven initiatives – the Digital Agenda of Europe containing the list of actions aimed at providing the free movement of people, services and capital and unimpeded access for private persons and businesses to online activities under the conditions of fair competition and high level of personal data and consumers protection, regardless of nationality or place of residence. The leading countries in terms of ICT share in GDP by each EU member are identified. The industrial analysis of used ICT volumes and data generated by e-commerce and trade, according to EU economic activities classification (NACE rev. 2) is carried out. Monitoring indices of the European data market: the number of data processing professionals, data suppliers and consumers, cost indicators of digital products and services («data market») and data impact on total EU GDP are analyzed. It is determined that the existence of Big Data created by ICT supplement current economic activities of data companies and have complex influence on the labor market. Existing scenarios of the future effects of digitization on employment in short and long term prospects are investigated. It is determined that t substitution and compensation affects influence the labor market. On the basis of the above mentioned facts the self definition of digital economy as the activity, covering business, economic, social and cultural spheres due to technology of digital communication and computer facilities is defined. It is determined that economy digitization has socio- economic impact on every life due to computer hardware access and its modernization.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31595
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN
http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2961:osnovni-risi-kontrolyu-za-natsionalnim-informatsijnim-prostoromkorolivstva-velika-britaniya&catid=8&Itemid=350
http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.4_2ndReport-FactsFigures_26032019.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://media-publications.bcg.com/BCG-Inside-OPS-Jul-2016.pdf
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
References (Ukraine): 1. Digital Agenda for Europe COM (2010) 245 final/2. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN.
2. The European Data Market Monitoring Tool. URL http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018.
3. Бусол О. Основні риси контролю за національним інформаційним простором Королівства Велика Британія. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2961:osnovni-risi-kontrolyu-za-natsionalnim-informatsijnim-prostoromkorolivstva-velika-britaniya&catid=8&Itemid=350.
4. European Data Market study reports – Second Report on Facts and Figures: Updating the European Data Market Monitoring Tool. URL: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.4_2ndReport-FactsFigures_26032019.pdf.
5. The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation (Frey and Osborne). URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
6. BCG (The Boston Consulting Group) (2016). Inside Ops – Are your Operations ready for a digital Revolution? Boston. URL http://media-publications.bcg.com/BCG-Inside-OPS-Jul-2016.pdf.
References (International): 1. Digital Agenda for Europe COM (2010) 245 final/2. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN.
2. The European Data Market Monitoring Tool Available at http://datalandscape.eu/european-data-market-monitoring-tool-2018.
3. Busol O. Osnovni risi kontrolyu za nacionalnim informacijnim prostorom Korolivstva Velika Britaniya. Centr doslidzhen socialnih komunikacij NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 2961:osnovni-risi-kontrolyu-za-natsionalnim-informatsijnim-prostoromkoroli_vstva-velika-britaniya&catid=8&Itemid=350.
4. European Data Market study reports – Second Report on Facts and Figures. URL: http://datalandscape.eu/sites/default/files/report/EDM_D2.4_2ndReport-FactsFigures_26032019.pdf.
5. The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation (Frey and Osborne). URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
6. BCG (The Boston Consulting Group) (2016). Inside Ops – Are your Operations ready for a digital Revolution. URL: http://media-publications.bcg.com/BCG-Inside-OPS-Jul-2016.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.