Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31594

Title: Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації
Other Titles: Process management as an instrument of effective functioning of trade consumer cooperation enterprises
Authors: Філіна, Світлана Володимирівна
Filina, Svitlana
Affiliation: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, Україна
Poltava University of Economics and Trade, Poltava, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Філіна С. В. Процесний менеджмент як інструмент ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації / Світлана Володимирівна Філіна // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 126–132. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Filina S. (2019) Protsesnyi menedzhment yak instrument efektyvnoho funktsionuvannia torhovelnykh pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii [Process management as an instrument of effective functioning of trade consumer cooperation enterprises]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 126-132 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 8-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.126
UDC: 339.16.012.34
[658.310.13
005]](045)
Keywords: управління
процесний менеджмент
бізнес-процес
базові функції
підприємство
споживча кооперація
management
process management
business process
basic functions
enterprise
consumer cooperation
Number of pages: 7
Page range: 126-132
Start page: 126
End page: 132
Abstract: Досліджено внутрішні проблеми розвитку менеджменту підприємств споживчої кооперації, які зумовлені необхідністю реалізації практичних заходів до побудови механізму управління торговельними підприємствами споживчої кооперації. Визначено роль процесного менеджменту як фактора підвищення ефективного функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації за рахунок досконалої реалізації його базових функцій. На основі узагальнення результатів досліджень сучасних учених та змісту основного законодавчого акта визначено, що на внутрішні проблеми розвитку підприємств споживчої кооперації впливає неспроможність пристосуватися до змін ринку та забезпечити свій конкурентоспроможний розвиток через неефективний менеджмент. Досліджено процесний менеджмент, основна парадигма та головний ефект якого полягає в максимальній гнучкості та швидкій адаптації до загроз, що надходять із зовнішнього середовища, тому що в рамках цього підходу до управління переважно використовуються горизонтальні структури взаємодії та практично немає ієрархії. Надано рекомендації щодо ефективного функціонування підприємств споживчої кооперації на засадах процесного менеджменту, серед яких є зміна способу мислення, зокрема усвідомлення діяльності підприємства у розрізі бізнес-процесів, що є домінуючими для торговельних підприємств. Визначено переваги процесного менеджменту, серед яких його спрямованість на кінцеві результати ефективної діяльності в рамках кожного бізнес-процесу й ефективне забезпечення підприємством процесу задоволення потреб споживачів. Доведено, що впровадження процесного менеджменту – основне управлінське завдання, вирішення якого сприяє визначенню механізмів реалізації бізнес-процесів, що забезпечують оптимізацію тривалості циклу постачання та продажу товарів і надання якісних торговельних послуг, що підвищить ефективність управління та діяльності торговельних підприємств.
The objective of the paper is to investigate the internal problems of management development of consumer cooperation enterprises, which are caused by the need to implement the practical measures concerning the development of the mechanism for managing trade consumer cooperation enterprises. The role of process management as a factor of increasing the effective functioning of trade consumer cooperative enterprises, due to the perfect implementation of its basic functions is defined in this paper. Based on the generalization of the investigation results by modern scientists and the content of the basic legislative act, it is determined that the internal problems of the development of consumer cooperation enterprises are affected by the inability to adapt to the market changes and to ensure their competitive development through inefficient management. Process management, the main paradigm and the main effect of maximum flexibility and rapid adaptation to the threats of the external environment is investigated, as horizontal management structures are used mainly in this management approach and there is practically no hierarchy. Recommendations concerning the effective functioning of consumer cooperation enterprises on the basis of process management including the change in the way of thinking, particularly, awareness of the enterprise activity in terms of business processes that are dominant for trade enterprises are given. The advantages of process management, including its focus on the final results of effective activity within each business process and effective provision of the enterprise with the process of meeting the needs of consumers are identified. It is proved that implementation of process management is the main management task, the solution of which contributes to the determination of the business processes implementation mechanisms providing optimization of the duration of delivery cycle and sale of goods and quality trade services provision, which will increase the trading enterprises management efficiency and activity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31594
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Євстафієва Н. С. Удосконалення системи планування діяльності підприємств споживчої кооперації України. URL: www.vkapravyj@yandex.ru (дата перегляду: 03.06.16).
2. Макухіна Н. О. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Львів. комерц. акад. Львів, 2008. 20 с.
3. Семів С. Р. Таксонометричний аналіз конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації у відкритій економіці. Вісн. Львів. комерційна акад. Серія економічна. 2001. Вип. 11. С. 202–211.
4. Каршаков В. П. Практические методы совершенствования системы менеджмента качества. Методы менеджмента качества. 2001. № 6. С. 8–10.
5. Семів С. Р. Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2001. 20 с.
6. Про споживчу кооперацію: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 30. С. 414.
7. Сторожук В. П. Управління підприємствами споживчої кооперації на засадах функціонального підходу: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2006. 23 с.
8. Zwicker J., Fettke P., Loos P. The six core elements of business process management. Handbook on Business Process Management. 2011. Vol. 2.
9. Malik T. S. Process Management. 2009. 306 р.
10. Рибалко Л. А. Формування системи управління якістю споживчої кооперації України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Полтав. ун-т споживчої кооп. України. Полтава, 2008. 20 с.
11. Ночовна Ю. О. Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації: дис. … канд. екон. наук / Полтав. ун-т споживчої кооп. України. Полтава, 2009. 215 с.
References (International): 1. Yevstafiieva N. S. Udoskonalennia systemy planuvannia diialnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. URL: www.vkapravyj@yandex.ru (data perehliadu: 03.06.16).
2. Makukhina N. O. Upravlinnia komertsiinoiu diialnistiu torhovelnykh pidpryiemstv na osnovi vdoskonalennia informatsiinoho zabezpechennia: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 / Lviv. komerts. akad. Lviv, 2008. 20 р.
3. Semiv S. R. Taksonometrychnyi analiz konkurentospromozhnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii u vidkrytii ekonomitsi. Visn. Lviv. komertsiina akad. Seriia ekonomichna. 2001. Vyp. 11. Р. 202–211.
4. Karshakov V. P. Praktycheskye metodы sovershenstvovanyia systemы menedzhmenta kachestva. Metod menedzhmenta kachestva. 2001. № 6. Р. 8–10.
5. Semiv S. R. Konkurentospromozhnist pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii v umovakh vidkrytoi ekonomiky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.05.01 “Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny” / Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv, 2001. 20 p.
6. Pro spozhyvchu kooperatsiiu: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1992. № 30. P. 414.
7. Storozhuk V. P. Upravlinnia pidpryiemstvamy spozhyvchoi kooperatsii na zasadakh funktsionalnoho pidkhodu: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01 “Ekonomika, orhanizatsiia ta upravlinnia pidpryiemstvamy” / Donets. derzh. un-t ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho. Donetsk, 2006. 23 p.
8. Zwicker J., Fettke P., Loos P. The six core elements of business process management. Handbook on Business Process Management. 2011. Vol. 2.
9. Malik T. S. Process Management. 2009. 306 р.
10. Rybalko L. A. Formuvannia systemy upravlinnia yakistiu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 “Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)” / Poltav. un-t spozhyvchoi koop. Ukrainy. Poltava, 2008. 20 p.
11. Nochovna Yu. O. Orhanizatsiia upravlinskoho obliku na khlibopekarnykh pidpryiemstvakh spozhyvchoi kooperatsii: dys. … kand. ekon. nauk / Poltav. un-t spozhyvchoi koop. Ukrainy. Poltava, 2009. 215 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.