Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31593

Title: Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики
Other Titles: Product marking as an important element of marketing commodity policy
Authors: Оксентюк, Богдана Андріївна
Міщук, Оксана Іванівна
Oksentyuk, Bogdana
Mishchuk, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Оксентюк Б. А. Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики / Богдана Андріївна Оксентюк, Оксана Іванівна Міщук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 119–125. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Oksentyuk B., Mishchuk O. (2019) Markuvannia produktsii yak vazhlyvyi element marketynhovoi tovarnoi polityky [Product marking as an important element of marketing commodity policy]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 119-125 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 15-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.119
UDC: 339.13
Keywords: штрихове кодування інформації
маркування
знак відповідності
екологія
information bar coding
marking
conformity mark
ecology
Number of pages: 7
Page range: 119-125
Start page: 119
End page: 125
Abstract: Досліджено сутність штрихового кодування інформації та маркування продукції, розкрито їх основні складові. Показано, що преваги штрихового кодування інформації полягають у збільшенні швидкості та точності опрацювання техніко-економічної інформації. Крім знаків штрихового кодування на товарах широкого споживання можливе використання ще двох типів позначень: знаків відповідності та екологічного й запобіжного маркування. Досліджено значення знаків відповідності та екологічного й запобіжного маркування. З-поміж знаків відповідності чинним вимогам щодо якості виготовлення та безпеки виробу для людей найчастіше використовують знаки відповідності нормам Європейської співдружності, перевірки на безпеку, знак відповідності вимогам щодо збереження озонового шару атмосфери. В Україні розроблена нормативно-технічна документація та графічне зображення національного знака відповідності нормам технічної та екологічної безпеки. Маркування продукції цим знаком здійснюється на засадах добровільної або обов'язкової сертифікації. Добровільна сертифікація забезпечує виробникам певні переваги в конкурентній боротьбі. Світовий досвід засвідчує, що товари, які пройшли сертифікацію, є конкурентоспроможнішими. Аналіз екологічного маркування дозволяє стверджувати, що воно засвідчує такі властивості товарів, котрі сприяють охороні довкілля від забруднення й забезпечують вторинну переробку відходів. Доведено необхідність маркування продукції як засобу якісного виготовлення продукції, отримання переваг у конкурентній боротьбі та відповідності до критеріїв екологічності протягом усього життєвого циклу продукції: від заготівлі сировини до утилізації, що гарантує споживачеві екологічну якість. Право використовувати знаки екомаркування може отримати тільки та компанія, яка пройшла експертизу й довела екологічну безпеку та високу якість своєї продукції.
The essence of information bar coding and products marking is investigated in this paper, their main components are revealed. It is shown that the advantages of information bar coding are to increase the speed and accuracy of technical-economic information processing. Besides bar coding for consumer goods, two other markings types can be used: conformity marks and eco and safety markings. The importance of conformity marks and environmental and safety marking is investigated in this paper. Among the marks of conformity to the current requirements for the production quality and safety of products for people, the marks of compliance with European Community standards, safety checks, conformity mark with the requirements for the atmosphere ozone layer preservation are mostly used. In Ukraine, regulatory and technical documentation and graphic representation of the national mark of conformity with technical and environmental safety standards are developed. Products marking by this mark is carried out on the basis of voluntary or compulsory certification. Voluntary certification provides manufacturers with some competitive advantages. Worldwide experience shows that certified products are more competitive. Analysis of eco-labeling makes it possible to confirm that it certifies such properties of goods that contribute to the environment protection from pollution and ensure the waste recycling. The necessity of products marking as the means of products manufacturing quality, obtaining the advantages in competition and compliance with the environmental criteria throughout the product life cycle: from raw materials procurement to recycling, which really guarantees environmental quality to the consumer. Only the company that passed the examination and proved the environmental safety and high quality of its products can get the right to use the eco-labels.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31593
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://buklib.net/books/36013/
https://uk.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number
http://www.gpp.in.ua/kharchovi-produkti.html
References (Ukraine): 1. Штрихове кодування продукції. URL: https://buklib.net/books/36013/.
2. European Article Number. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number.
3. В. А. Фалович та ін. Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій / за ред. д. е. н, доц. В. А. Фаловича. Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2019. 231 с.
4. Харчові продукти. URL: http://www.gpp.in.ua/kharchovi-produkti.html.
References (International): 1. Shtry`xove koduvannya produkciyi. URL: https://buklib.net/books/36013/.
2. European Article Number. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number.
3. Falovy`ch V. A. ta in. Ekonomichni, social`ni ta psy`xologichni aspekty` suchasny`x markety`ngovy`x texnologij / za red. d.e.n, docz. V. A. Falovy`cha. Ternopil: FO-P Shpak V. B., 2019. 231 р.
4. Xarchovi produkty. URL: http://www.gpp.in.ua/kharchovi-produkti.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.