Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31591

Title: Діджиталізація економічних бізнес-процесів при прийнятті управлінських рішень у маркетинговій діяльності
Other Titles: Digitalization of economic business-processes while making management decisions in marketing activity
Authors: Ломовських, Людмила Олександрівна
Марченко, Марина Вікторівна
Гоел, Аміт Кумар
Lomovskykh, Liudmyla
Marchenko, Maryna
Goel, Amit Kumar
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Інтегральний університет, Лакхнау, Індія
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine
Integral University, Lucknow, India
Bibliographic description (Ukraine): Ломовських Л. О. Діджиталізація економічних бізнес-процесів при прийнятті управлінських рішень у маркетинговій діяльності / Людмила Олександрівна Ломовських, Марина Вікторівна Марченко, Аміт Кумар Гоел // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 104–110. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Lomovskykh L., Marchenko M., Goel A. K. (2019) Didzhytalizatsiia ekonomichnykh biznes-protsesiv pry pryiniatti upravlinskykh rishen u marketynhovii diialnosti [Digitalization of economic business-processes while making management decisions in marketing activity]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 104-110 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 14-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.104
UDC: [631.11.001.14
334.722
004]
005.53
Keywords: діджиталізація
маркетингова діяльність
стратегічне управління
управлінські рішення
планування
електронна програма
digitization
marketingactivity
strategic management
management decisions
planning
electronic program
Number of pages: 7
Page range: 104-110
Start page: 104
End page: 110
Abstract: Сучасні зміни в Україні вимагають нових маркетингових заходів щодо стратегії соціально-економічного розвитку діяльності суб’єктів агробізнесу. Необхідно вивчати нове, ще недостатньо сформоване середовище й шукати нові маркетингові стратегії, які б мали раціональні шляхи виходу з кризових ситуацій, були логічними, раціональними. Планування є невід’ємною частиною маркетингової діяльності будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності й важливою функцією менеджменту. З метою забезпечення безперервного ритмічного ходу виробництва необхідне встановлення сполучених завдань і органічна ув’язка планів як за термінами, так і за суміжними об’єктами, галузями, безперебійним забезпеченням виробництва ресурсами. При складанні планів необхідне своєчасне їхнє коригування з урахуванням зміни завдань і всіх конкретних умов. Однією з найголовніших проблем сучасного планування діяльності підприємств, особливо сільськогосподарських, є шаблонне ставлення учасників підприємницької діяльності до суті планування та плану як такого. Як би підприємство не намагалося скоротити кількість коригувань і уточнень, дуже рідко план виявляється остаточним. Ринкова економіка вимагає кардинального перегляду вимог до самої технології розроблення планів. В останні роки на зміну традиційному методу планування із застосуванням найпростіших обчислювальних засобів приходять і набувають поширення механізовані й автоматизовані методи з використанням ПК. Діджиталізація економічних бізнес-процесів набуває популярності. Метод із використанням сучасних електронних програм планування діяльності підприємств є ефективнішим за традиційне і адаптивне планування. Крім того, він дозволяє уникнути усіх суб’єктивних факторів при плануванні. У зв’язку з цим ми розробили електронну програму для планування діяльності сільськогосподарських підприємств. Перехід на електронну систему планування дає багато нових можливостей економісту з планування. Впровадження даної електронної програми в діяльність сільськогосподарських підприємств дозволило виявити сильні та слабкі сторони планувальника. Електронна програма здатна забезпечити стійкі конкурентні переваги діяльності підприємства.
Modern changes in Ukraine require new marketing measures concerning the strategy of socio- economic development of agribusiness entities. It is necessary to investigate new, still not well-formed environment and to search new logical, rational marketing strategies having rational ways of solving crisis situations. Planning is an integral part of the marketing activities of any business entity and an important management function. In order to ensure continuous rhythmic production progress, it is necessary to establish related tasks and organically coordinate plans both in terms of time and related objects, industries, uninterrupted supply of resources for production. While making plans, their timely adjustment taking into account changing tasks and all specific conditions is necessary. One of the main problems of modern enterprise planning, especially agricultural, is the pattern attitude of business participants to the essence of planning and the plan as it is. No matter how the company tries to reduce the number of corrections and improvements, very rarely the plan is final. Market economy requires radical revision of the requirements for the plan development technology. In recent years, mechanized and automated methods using PCs are used and replace the traditional method of planning using the simplest computing tools. Digitization of economic business processes is becoming popular. The method of using modern electronic enterprise planning programs is more effective than traditional and adaptive planning. Besides, it enables to avoid all subjective factors while planning. In this regard, the electronic program for planning the agricultural enterprises activities was developed. The transition to the electronic planning system provides many new opportunities for the planning economist. The introduction of this electronic program into agricultural enterprises activities makes it possible to identify the strengths and weaknesses of the planner. The electronic program is capable to provide sustainable competitive advantages of the enterprise activity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31591
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370
References (Ukraine): 1. Соціально-економічне становище України за 2018 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Верба В. А. Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення і функціонування. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2009. Вип. 1–2. С. 404–411.
3. Мартиненко М. М. Стратегія життєдіяльності промислових підприємств: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 328 с.
4. Ульянченко О. В., Євчук Л. А., Гуторова І. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування: монографія. Харків: Віровець А. П. «Апостроф», 2011. 340 с.
5. Ліганенко І. В. Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства за умови стратегічних змін. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370.
6. Дробот В. І., Мартьянов В. П., Соловйов М. Ф., Токар А. В., Шиян В. Й. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: навч. посіб. Київ: Мета, 2003. 336 с.
7. Мартьянов В. П. та ін. Бізнес-планування. Складання технологічних карт і визначення витрат на вирощуванні сільськогосподарських культур: навч. посіб. Харків: ХНАУ, 2005. 135 с.
8. Соловьев Н. Ф. и др.Организация производства в сельскохозяйственніх предприятиях: учеб. пособ. / под ред. Н. Ф. Соловьева. Х.: Харьк. гос. аграр. ун-т, 1993. 334 с.
9. Соловйов М. Ф. та ін. Організація виробництва та планування діяльності в підприємствах АПК (курсовий проект). Харків: Харк. нац. аграр. у-т, 2007. 56 с.
10. Петров В. М. Організація виробництва та планування діяльності в підприємствах АПК (курсовий проект). Харків: Харк. нац. аграр. у-т, 2016. 68 с.
References (International): 1. Sotsialno-ekonomichne stanovyshche Ukrayiny za 2018 rik. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Verba V. A. Pidsystema upravlinnya rozvytkom na pidpryyemstvi: kontseptualni zasady stvorennya i funktsionuvannya. Stratehiya rozvytku Ukrayiny (ekonomika, sotsiolohiya, pravo). 2009. Vol. 1–2. P. 404–411.
3. Martynenko M. M. Stratehiya zhyttyediyalnosti promyslovykh pidpryyemstv: monohrafiya. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury, 2006. Р. 328.
4. Ulyanchenko O. V., Yevchuk L. A., Hutorova I. V. Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryyemstv ta stratehichni aspekty yiyi formuvannya: monohrafiya. Kharkiv: Virovets A. P. “Apostrof”, 2011. P. 340.
5. Lihanenko I. V. Marketynhova stratehiya v upravlinni rozvytkom pidpryyemstva za umovy stratehichnykh zmin. Efektyvna ekonomika. 2014. No. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370.
6. Drobot V. I., Martyanov V. P., Solovyov M. F., Tokar A. V., Shyyan V. Y. .Biznes-plan rozvytku silskohospodarskoho pidpryyemstva: navch. posib. Kyiv: Meta, 2003. P. 336.
7. Martyanov V. P. ta in. Biznes-planuvannya. Skladannya tekhnolohichnykh kart i vyznachennya vytrat na vyroshchuvanni silskohospodarskykh kultur: navch. posib. Kharkiv: KHNAU, 2005. 135 p.
8. Solovev N. F. y dr. Orhanyzatsyya proyzvodstva v selskokhozyaystvennikh predpryyatyyakh: ucheb. рosob. / pod red. N. F. Soloveva. Kharkiv: Khark. hos. ahrar. un-t, 1993. 334 p.
9. Solovyov M. F. ta in. Orhanizatsiya vyrobnytstva ta planuvannya diyalnosti v pidpryyemstvakh APK (kursovyy proekt). Kharkiv: Khark. nats. ahrar. u-t, 2007. 56 p.
10. Petrov V. M. Orhanizatsiya vyrobnytstva ta planuvannya diyalnosti v pidpryyemstvakh APK (kursovyy proekt). Kharkiv: Khark. nats. ahrar. u-t, 2016. 68 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.