Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31590

Title: Підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів у підприємствах АПК
Other Titles: Increasing the logistics processes efficiency at agribusiness enterprises
Authors: Лебединська, Ольга Іванівна
Волченко, Альона Олександрівна
Lebedynska, Olga
Volchenko, Alona
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лебединська О. І. Підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів у підприємствах АПК / Ольга Іванівна Лебединська, Альона Олександрівна Волченко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 96–103. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Lebedynska O., Volchenko A. (2019) Pidvyshchennia efektyvnosti transportno-lohistychnykh protsesiv u pidpryiemstvakh APK [Increasing the logistics processes efficiency at agribusiness enterprises]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 96-103 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 5-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.096
UDC: 658.3
Keywords: логістика
логістичні процеси
транспортні підприємства
logistics
logistic processes
transport enterprises
Number of pages: 8
Page range: 96-103
Start page: 96
End page: 103
Abstract: Підвищення ефективності транспортної логістики на підприємствах АПК сприяє створенню конкурентної переваги шляхом координації та інтеграції функцій, процесів і діяльності з усіх організаційних підсистем. Покращення умов перевезень сприяє зростанню ефективності транспортно- логістичних процесів, що позитивно впливає на імідж підприємства на ринку та на якість і своєчасність послуг, що надаються клієнтам. Це, в свою чергу, може гарантувати правильну конкурентну позицію і дозволити вихід на нові ринки. Основні фактори, що заважають цьому процесу, пов'язані з якістю перевезення в підприємствах та містять: несвоєчасну доставку; пошкодження при доставках; брак у доставках. Вони суттєво знижують ефективність доставок та безпосередньо впливають на підприємства, які здійснюють транспортну діяльність. Конкуренція на світовому й внутрішньому ринках змушує деяких українських підприємців з галузі транспортної логістики знижувати ціни на послуги, що надаються одночасно з підвищенням їх якості. В такій ситуації треба виявляти помилки (відсутність товару, його брак та ін.), й максимально їх зменшувати, оскільки вони мають сильний вплив на становище підприємства й сприяють розвитку конкурентів. Для зменшення цих проблем необхідно ввести різного роду поліпшення й процеси повинні бути спрямовані на підвищення ефективності. Представлено значення й сутність ефективності транспортно-логістичних процесів у аграрних підприємствах, розглянуто місце та роль транспортної логістики в системі управління. Показано, що основним критерієм вибору транспортного підприємства є забезпечення своєчасних доставок. Також описано три найважливіші фактори, які впливають на якість поставок у підприємствах. Це: пунктуальність, якість, дефіцит поставок і збитки. Зроблено спробу усунути ці недоліки, запропонувавши ряд можливих удосконалень як за низьких, так і за великих витрат.
Increase of the transport logistics efficiency at agribusiness enterprises contributes to the creation of the competitive advantage by coordinating and integrating functions, processes and activities across all organizational subsystems. Improvement of the transportation conditions contributes to the increase of transport and logistics processes efficiency, which positively affects the company image in the market and the quality and expediency of services provided to customers, which in turn guarantees proper competitive position and allows entrance to the new markets. The main factors interfering to this process are related to the transportation quality in the enterprises and include: late delivery; damage during delivery; faulty delivery. They significantly reduce delivery efficiency and directly affect transport businesses. Competition in the world and domestic markets forces some Ukrainian entrepreneurs in the field of transport logistics to lower prices for services provided at the same time with their quality improvement. In such situation, errors (lack of goods, its spoilage, etc.) should be identified and minimized, as they have a strong influence on the company position and promote the competitors development. Various improvements are to be implemented in order to reduce these problems and processes should be aimed at efficiency increase. The significance and essence of transport and logistics processes efficiency at agricultural enterprises are presented in this paper. The place and role of transport logistics in the management system are considered. It is shown that the main criterion for choosing the transport company is timely deliveries ensurement. Three most important factors influencing the supply quality at the enterprises: accuracy, quality, supply shortages and losses are described. Then the attempt to eliminate these faults proposing a number of possible improvements, both at low and high costs was made.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31590
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Колодізєва Т. О. Управління ланцюгами поставок: навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 164 с. ISBN 978-966-676-641-3.
2. Левіков Г. А. Глобалізація світової економіки та логістика. Транспортної інформації (БТІ). 2002. № 8.
3. Логістика: Теорія та практика: навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Лебединська О. І. Конкурентоспроможність національного товаровиробника нуту на світових ринках. Ефективна економіка. № 12. 2017.
6. Герелиця Р. О. Особливості транспортної логістики підприємств АПК. Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали 4-ої міжфакультетської наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Житомир, 30 травня 2008 р.). Житомир, 2008. С. 187–189.
7. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2001. 640 с
8. Логістика: підручник / под. ред. Б. А. Анікіна. М.: ИНФРА-М, 2005.
9. Шевчук А. М. Сутність логістичного управління вантажоперевезеннями підприємств. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2004. № 4. С. 256–259.
10. Амітан В. Н., Ларіна Р. Р., Пілюшенко В. Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах: моногр. Донецьк: Юго-Восток, 2003. 72 c.
References (International): 1. Kolodizieva T. O. Upravlinnia lantsiuhamy postavok: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: KNEU im. S Kuznetsia, 2016. 164 p. ISBN 978-966-676-641-3.
2. Levikov H. A. Hlobalizatsiia svitovoi ekonomiky ta lohistyka. Globalization of the world economy and logistics. Biulleten Transportnoi informatsii (BTI). 2002. № 8.
3. Lohistyka: Teoriia ta praktyka: navch. posib. К: Tsentr uchbovoi literatury, 2010. 360 p.
4. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Lebedynska O. I. Konkurentospromozhnist natsionalnoho tovarovyrobnyka nutu na svitovykh rynkakh. Competitiveness of the national chickpea producer in world markets. Efektyvna ekonomika. № 12. 2017.
6. Herelytsia R. O. Osoblyvosti transportnoi lohistyky pidpryiemstv APK. Formuvannia stratehii rozvytku rehionalnoho APK. Features of transport logistics of agribusiness enterprises: materialy 4-oi mizhfakultetskoi nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh (Zhytomyr, 30 May 2008р.). Zhytomyr, 2008. P. 187–189.
7. Bauerocks Donald J., Closs David J. Lohystyka: Yntehryrovannaia tsep postavok. Logistics: Integrated Supply Chain: Translation from English. М.: Olymp-Byznes, 2001. 640 p.
8. Lohistyka: pidruchnyk. Logistics: A Tutorial / еdited by B. A. Anikina. М.: YNFRA-M, 2005.
9. Shevchuk A. M. Sutnist lohistychnoho upravlinnia vantazhoperevezenniamy pidpryiemstv. The essence of logistic management of cargo transportation of enterprises. Derzhava ta rehiony. Ser: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. 2004. № 4. P. 256–259.
10. Amitan V. N., Larina R. R., Piliushenko V. L. Logistics Processes in organizational and economic systems: monogr. Donetsk: Southeast, 2003. 72 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.