Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31589

Title: Управління витратами господарської діяльності підприємства
Other Titles: The enterprise economy cost management
Authors: Ковальова, Олена
Kovalyova, Olena
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ковальова О. Управління витратами господарської діяльності підприємства / Олена Ковальова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 85–95. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Kovalyova O. (2019) Upravlinnia vytratamy hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [The enterprise economy cost management]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 85-95 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 14-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.085
UDC: 658
657.471.1
Keywords: витрати
управління витратами
система управління витратами
комп’ютеризація витрат
costs
cost management
cost management system
cost computerization
Number of pages: 11
Page range: 85-95
Start page: 85
End page: 95
Abstract: Визначено сутність управління витратами підприємства. Розроблення ефективної системи управління витратами є важливим завданням і для аграрних підприємств. Зважаючи на це, було проведено комплексний аналіз витрат досліджуваного підприємства та обґрунтовано основні напрями управління витратами підприємства. Визначено основні завдання системи управління витратами: здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства; виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та структури витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції; збір, аналіз інформації про витрати; нормування, планування витрат у розрізі елементів, виробничих підрозділів і видів продукції; пошуку резервів економії ресурсів і оптимізації витрат. Дослідження системи управління витратами дало можливість встановити, що вона має функціональний та організаційний аспекти і включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Створення ефективної системи управління витратами передбачає систематичний моніторинг фактичних витрат та їх поведінки під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, прийняття рішення щодо покращення структури собівартості продукції тощо. З метою підвищення ефективності управління витратами запропоновано впровадження комп’ютеризації витрат на базі використання сучасних технічних засобів збирання, передавання, накопичення, опрацювання та використання інформації на всіх стадіях життєвого циклу продукції (послуги). У результаті підвищується якість норм і нормативів за рахунок комп’ютеризації розрахунків і їх технічної обґрунтованості. Зростає оперативність і точність обліку змін норм і нормативів, причин, що їх зумовили, зменшення втрат через недоробки при технічній підготовці виробництва. Завдяки комп’ютеризації витрат встановлюється раціональний їх рівень, а, отже, досягається раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів підприємства.
The essence of enterprise cost management is defined in his paper. Development of the effective cost management system is also an important task for agricultural enterprises. Considering this, the comprehensive cost analysis of the investigated enterprise was carried out and the basic directions of the enterprise cast management were substantiated. The main tasks of the cost management system are defined: control over the course of the enterprise business activity; identification of trends in the level changes, volume and cost structure of production and output unit; collecting, analyzing of cost information; rationing, cost planning in terms of elements, production units and types of products; search of reserves for to resources saving and cost optimization. The investigation of the cost management system made it possible to establish that it has functional and organizational aspects and includes the following organizational subsystems: search and identification of resources saving factors; rationing of resources costs; cost planning by type; cost accounting and analysis; stimulating resource savings and reducing costs. Creation of effective cost management system involves systematic monitoring of actual costs and their behavior under the influence of both internal and external factors, decision making concerning the improvement of the products cost structure etc. In order to increase the cost management efficiency, it is proposed to introduce the cost computerization based on the use of modern technical means of collecting, transmitting, accumulating, processing and using information at all stages of the product (service) life cycle. It results in the quality of norms and regulations improvement due to the computerization of calculations and their technical justification. Efficiency and accuracy of accounting of changes in norms and regulations, the reasons that caused them increase, losses due to shortcomings in the production technical preparation decrease. By means of costs computerization their rational level is determined, and thus, the rational use of material and labor resources of the enterprise is ensured.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31589
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві / за ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я Месель-Веселяка. Т. 1. Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. К., 2008. 698 с.
2. Бондарчук Н. В. Моніторинг виробничих витрат у переробці сільськогосподарських продуктів: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. Х., 2014. 20 с.
3. Охріменко І. В. Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2017. 360 с.
References (International): 1. Tsinoutvorennya ta normatyvni vytraty v silʹsʹkomu hospodarstvi / za red. P. T. Sabluka, YU. F. Melʹnyka, M. V. Zubtsya, V. YA Meselʹ-Veselyaka. T. 1. Teoriya tsinoutvorennya ta tekhnolohichni karty vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. K., 2008. 698 p.
2. Bondarchuk N. V. Monitorynh vyrobnychykh vytrat u pererobtsi silʹsʹkohospodarsʹkykh produktiv: avtoref. dys. … na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.07.02. H., 2014. 20 p.
3. Okhrimenko I. V. Costs and cost of agricultural products in the regulation of economic relations of agricultural enterprises: monograph. K.: NNC IAE, 2017. 360 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.