Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31587

Title: Розвиток підприємства: сутність, форми, види
Other Titles: Enterprise development: essence, forms, types
Authors: Занора, Володимир Олександрович
Zanora, Volodymyr
Affiliation: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Занора В. О. Розвиток підприємства: сутність, форми, види / Володимир Олександрович Занора // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 69–78. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Zanora V. (2019) Rozvytok pidpryiemstva: sutnist, formy, vydy [Enterprise development: essence, forms, types]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 69-78 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 12-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.069
UDC: 330.34
Keywords: розвиток
підприємство
розвиток підприємства
потенціал
прогрес
development
enterprise
enterprises development
potential
progress
Number of pages: 10
Page range: 69-78
Start page: 69
End page: 78
Abstract: Акцентовано увагу на важливості розгляду проблематики розвитку підприємств з огляду на функціонування суб’єктів господарювання в умовах невизначеності, ризику, впливу євроінтеграційних процесів, цифровізації тощо на їхню діяльність. Зауважено, що розвиток у тій чи іншій формі є атрибутом діяльності підприємства. Зазначено, що першоосновою для визначення терміна «розвиток підприємства» є розуміння «розвитку» як філософської категорії. Акцентовано увагу на зміні концепцій розвитку підприємств та переходу від концепції «розвиток – функціонування» до такої, що передбачає розвиток заради розвитку. Наведено основні підходи щодо трактування категорії «розвиток», зокрема за результативно-наслідковою та сутнісною компонентами, а також такі, як зростання розмірів та показників діяльності підприємства, зміна стану підприємства на прогресивніший, підвищення гнучкості та адаптивності до змін, зміна підприємством свого якісного стану. Зауважено, що переважна більшість науковців основним атрибутом розвитку підприємства визначають зміни, а розвиток підприємства за замовчуванням сприймається як позитивний. Зазначено власне узагальнення підходів щодо розуміння сутності розвитку, що передбачає його визначення в якості сукупності змін, характеру змін, стану чи результату змін, процесу. Наведено рівні розвитку (науково-методичний, методологічний, методичний та прикладний), його форми (прогрес та регрес), а також різновиди розвитку з точки зору якості впливу на господарську діяльність підприємства (негативний, нейтральний, позитивний). Розглянуто складові розвитку-прогресу, зокрема соціальну, матеріальну, духовну та наукову із зазначенням параметрів їхнього оцінювання. Зазначено властивості розвитку, серед яких спрямованість, швидкість, результативність, причинність, незворотність. Узагальнено класифікацію різновидів розвитку, що містить двадцять вісім ознак, серед яких: вид потенціалу; рівень управління; відкритість та інші.
Emphasis is placed on The importance of considering the problems of enterprise development in view of the economic entities functioning in the context of uncertainty, risk, impact of European integration processes, digitilization, etc. in their activities is highlighted. It is noted that development in one form or another is the enterprise activity attribute. It is stated that the first basis for defining the term «enterprise development» is the understanding of «development» as the philosophical category. Special attention is paid to the change of enterprise development concepts and transition from the «development – functioning» concept to that one predicting development for the benefit of development. The main approaches to the «development» category interpretation, particularly for the result-effect and essential components, as well as the enterprise size and performance index increase, change of the enterprise state to more progressive, increase of the change flexibility and adaptability, change of the enterprise qualitative state are given. It is noted that most of the scientists determine changes as the main enterprise development attribute, and the enterprise development is accepted as positive by default. The author generalizes his own approaches to understanding the development essence, which involves its defining as a set of changes, the change behavior, the changes state or result, the process. The development levels (scientific-methodical, methodological, methodical and applied), its forms (progress and regress), as well as development varieties in terms of influence quality on the enterprise economic activity (negative, neutral, positive) are given. The components of development-progress, particularly social, material, spiritual and scientific, with indication of their parameters evaluation are considered. Properties of the development, including orientation, speed, efficiency, causality, irreversibility, are indicated. The classification of development varieties, containing twenty-eight features, including: type of potential; level of management; openness and other is generalized s.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31587
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
References (Ukraine): 1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Москва: Прогресс, 1985. 328 с.
2. Богатирьов І. О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2004. 22 с.
3. Бурмака М. М., Бурмака Т. М. Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі): монографія. Харків: ХНАДУ, 2011. 204 с.
4. Верхоглядова Н. І., Кононова І. В. Систематизація підходів до трактування розвитку будівельного підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2016. Вип. 1. С. 67–74.
5. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких підприємств: монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2012. 277 с.
6. Горіна Г. О. Діалектика поняття «розвиток підприємства». Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 123–127.
7. Дунда С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства». Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2011. Вип. 32. С. 70–75.
8. Залунін В. Ф., Щеглова О. Ю. Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи будівельних підприємств. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 2. С. 189–195.
9. Запасна Л. С. Економічна сутність розвитку підприємства. Культура народов Причерноморья. 2006. № 96. С. 33–37.
10. Іванчук К. О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток підприємства». Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. С. 231–239.
11. Кулинич Ю. М. Теоретичні аспекти сутності категорії економічний розвиток підприємства в ринковому середовищі. Науковий вісник БДФЕУ. 2012. Вип. 1 (22). С. 426–433.
12. Мала Н. Т., Грабельська О. В. Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. Вип. 739. С. 22–28.
13. Передерієнко Н. І. Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління стратегічним розвитком підприємств. Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі: монографія / під. ред. Ганжурова Ю. С. Київ, 2015. С. 10–24.
14. Погорєлов Ю. С. Розвиток підприємства: поняття та види. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 75–81.
15. Прийма Л. Р., Кулиняк І. Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2012. Вип. 22. 10. С. 236–241.
16. Ткаченко А. М., Марченко К. А. Сучасні підходи до управління розвитком підприємства. Економіка і регіон. 2014. Вип. 1. С. 85–90.
17. Философская энциклопедия. «Наука логики» – Сигети / гл. ред. Ф. В. Константинов. Москва: «Советская энциклопедия», 1967. Т. 4. 592 с.
18. Господарський Кодекс України. Редакція від 21.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 12.11.2019).
19. Черемисина С. Г. Развитие виноградно-винодельческого производства Крыма: монография. К.: ННЦ ИАЭ, 2006. 490 с.
References (International): 1. Ackoff R. Planirovanie budushchego korporacii [Creating the corporate future]. Moscow: Progress, 1985. [Іn Russian].
2. Bohatyrov I. O. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva (za materialamy malykh pidpryiemstv meblevoi promyslovosti Ukrainy). Enterprise development management (based on materials of small enterprises of the furniture industry of Ukraine). Phd Thesis. Kyiv, 2004. [Іn Ukrainian].
3. Burmaka M. M., Burmaka T. M. Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva (na prykladi pidpryiemstv budivelnoi haluzi): monohrafiia. Enterprise development management (based on materials of enterprises of the construction industry). Kharkiv: KhNADU. 2011. [Іn Ukrainian].
4. Verkhohliadova N. I., Kononova I. V. Systematyzatsiia pidkhodiv do traktuvannia rozvytku budivelnoho pidpryiemstva. Systematization of approaches to interpretation of building enterprise development. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. No. 1. 2016. Р. 67–74. [Іn Ukrainian].
5. Voitko S. V. Upravlinnia rozvytkom naukomistkykh pidpryiemstv. High-tech enterprises development management. Kyiv: NTUU «KPI», 2012. [Іn Ukrainian].
6. Horina H. O. Dialektyka poniattia «rozvytok pidpryiemstva». Dialectics of “enterprise development” concepts. Prychornomorski ekonomichni studii. No. 8. 2016. Р. 123–127. [Іn Ukrainian].
7. Dunda S. P. Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia “rozvytok pidpryiemstva”. Theoretical approaches to defining the concept of “enterprise development”. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. No. 32. 2011. Р. 70–75. [Іn Ukrainian].
8. Zalunin V. F., Shchehlova O. Yu. Upravlinnia rozvytkom ta funktsionuvanniam vyrobnycho- ekonomichnoi systemy budivelnykh pidpryiemstv. Development and operation management of production and economic system of construction enterprises. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. No. 2. 2013. Р. 189–195. [Іn Ukrainian].
9. Zapasna L. S. Ekonomichna sutnist rozvytku pidpryiemstva. Economic essence of enterprise development. Kul'tura narodov Prichernomor'ya. No. 96. 2006. Р. 33–37. [Іn Ukrainian].
10. Ivanchuk K. O. Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti katehorii “rozvytok pidpryiemstva”. Theoretical approaches to determining the essence of the category “enterprise development”. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku. 2012. Р. 231–239. [Іn Ukrainian].
11. Kulynych Yu. M. Teoretychni aspekty sutnosti katehorii ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstva v rynkovomu seredovyshchi. Theoretical aspects of the essence of the category of economic development of the enterprise in a market environment. Naukovyi visnyk BDFEU. No. 1 (22). 2012. Р. 426–433. [Іn Ukrainian].
12. Mala N. T., Hrabelska O. V. Ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstva: planuvannia ta modeliuvannia. Economic development enterprise: planning and modeling. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». No. 739. 2012. Р. 22–28. [Іn Ukrainian].
13. Perederiienko N. I. Sutnisno-zmistovna kharakterystyka protsesiv upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstv. Stratehichni napriamy rozvytku pidpryiemstv vydavnychoi haluzi, polihrafichnoi diialnosti i knyhotorhivli. Kyiv. 2015. P. 10–24. [Іn Ukrainian].
14. Pohorielov Yu. S. Rozvytok pidpryiemstva: poniattia ta vydy. Enterprise development: concepts and types. Kul'tura narodov Prichernomor'ya. No. 88. 2006. Р. 75–81. [Іn Ukrainian].
15. Pryima L. R., Kulyniak I. Ya. Rozvytok pidpryiemstva: sutnist poniattia. Enterprise development: the essence of the concept. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. No. 22.10.2012. Р. 236–241. [Іn Ukrainian].
16. Tkachenko A. M., Marchenko K. A. Suchasni pidkhody do upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva. New approaches to management of the enterprise development. Ekonomika i rehion. No. 1. 2014. Р. 85–90. [Іn Ukrainian].
17. Filosofskaya enciklopediya. “Nauka logiki” – Sigeti / gl. red. F. V. Konstantinov. Moscow: Sovetskaya enciklopediya. T. 4. 1967. 592 p. [Іn Russian].
18. Hospodarskyi Kodeks Ukrainy. Redaktsiya vid 21.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed: 12.11.2019). [Іn Ukrainian].
19. Cheremisina S. G. Razvitie vinogradno-vinodel'cheskogo proizvodstva Kryma. The development of grape and wine production of Crimea. Kiev: NNC IAE, 2006. [Іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.