Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31570

Title: The dynamic processes during the telescopic screw transporters' work
Other Titles: Динамічні процеси в телескопічних гвинтових транспортерах
Authors: Гудь, Віктор Зіновійович
Hud, Viktor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Hud V. The dynamic processes during the telescopic screw transporters' work / Viktor Hud // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 34–40. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description (International): Hud V. (2019) The dynamic processes during the telescopic screw transporters' work. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 34-40.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 11-Jul-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.034
UDC: 621.86
Keywords: телескопічний гвинтовий транспортер
гвинт
згинальні коливання
крутильні коливання
обертання
telescopic ginger transportation
screw
bending fluctuations
torsional oscillations
rotation
Number of pages: 7
Page range: 34-40
Start page: 34
End page: 40
Abstract: Проведено аналіз проблеми використання телескопічних гвинтових конвеєрів, визначено фактори, які негативно впливають на процес переміщення сипких вантажів даним видом транспорту. Для підтвердження результатів теоретичних досліджень спроектовано й виготовлено діючу модуль конвеєра та проведено ряд дослідів. Як показують результати досліджень, для більшості випадків максимальні відносні лінійні переміщення зовнішніх точок гвинта, що зумовлені крутильними коливаннями, є набагато меншими за лінійні переміщення, які зумовлені його згинальними коливаннями. Це може служити підставою для деякого спрощення математичної моделі динаміки системи гвинт – сипке середовище. Його суть полягає у наступному: у математичній моделі згинальних коливань досліджуваної системи приймається, що крутильні коливання спричиняють малої величини періодичну дію на згинальні. Саме дослідження вказаних явищ у системі телескопічний гвинт – сипке середовище під час переміщення сипкого середовища дасть можливість наперед вибирати такі режим роботи транспортера, які роблять неможливими вказані процеси, а відтак збільшують ресурс експлуатації телескопічного гвинтового конвеєра. Встановлено, що найбільшою проблемою в телескопічних гвинтових транспортерах є збереження однакового зазору між кожухом та спіраллю в різних секціях телескопа, що значно впливає на час викочування та закочування рухомої в осьовому напрямку частини шнека на нерухому та на появу і величину згинальних і крутильних коливань під час переміщення сипких вантажів. А також те, що продуктивність перевантаження сільськогосподарських вантажів телескопічним гвинтовим транспортером є аналогічною продуктивності перевантаження цих вантажів традиційними гвинтовими конвеєрами і не змінюється від величини викочування та видовження телескопічної частини гвинтового конвеєра.
The article analyzes the problem of using telescopic screw conveyors, determines the factors that negatively influence the process of moving bulk cargo by this type of transport. In order to confirm the results of theoretical research, the existing module of the conveyor was designed and manufactured and a series of experiments were conducted.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31570
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Е та інші. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів. Тернопіль, 2014. 280 с.
2. Гевко І. Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.02.02 «Машинознавство». Львів, 2013. 42 с.
3. Lyashuk O., Pyndus Т., Marunych О., Sokil М. Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system. Вісник Тернопільського національного технічного університету. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2016. № 2 (83). С. 82–89.
4. Сокіл Б. І., Сокіл М. Б. Вимушені коливання гнучких трубчастих тіл, вздовж яких рухається суцільний потік середовища. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 866. С. 60–65.
5. Сокіл Б. І., Хитряк О. І. Вплив швидкості поздовжнього руху на напруження у гнучких елементах систем приводів за резонансу. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 702. С. 76–83.
6. Сокіл М. Б., Андрухів А. І., Хитряк О. І. Застосування хвильової теорії руху та асимптотичного методу для дослідження динаміки деяких класів поздовжньо-рухомих систем. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 730. С. 114–118.
7. Сокіл М. Б. Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, і наближене їх дослідження. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 678. С. 97–102.
8. Бабаков И. М. Теория колебаний. М.: Наука, 1965. 560 с.
9. Сокіл М. Б., Хитряк О. І. Визначення на основі руху оптимальних нелінійних характеристик систем, які описуються рівнянням Клейна-Гордона. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні і приладобудуванні. 2010. № 44. С. 57–61.
10. Феодосьев В. И. О колебаниях и устойчивости трубы при протекании через нее жидкости. Инженерный сборник. 1951. Т. 10. С. 251–257.
11. Гевко І., Гудь В., Шуст І. та ін. Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів. Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. 2016. № 168. С. 85–91.
References (International): 1. Rogatynskyi R. M., Hevko I. B., Diachun A. E. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv. Scientific and Applied Fundamentals for Creation of Screw Transport and Technological Mechanisms. Ternopil, 2014. 280 p.
2. Hevko I. B. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv. Scientific and Applied Fundamentals for Creation of Screw Transport and Technological Mechanisms: author's abstract. dissertation for the sciences. PhD Sciences: specialty 05.02.02 “Mechanical Engineering”. Lviv, 2013. 42 p.
3. Lyashuk O., Pyndus T., Marunych O., Sokil M. Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with nonlinear power characteristics of absorber system. Bulletin of the Ternopil National Technical University. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2016. № 2 (83). P. 82–89.
4. Sokil B. I., Sokil M. B. Vymusheni kolyvannia hnuchkykh trubchastykh til, vzdovzh yakykh rukhaietsia sutsilnyi potik seredovyshcha. Fluctuations of flexible tubular bodies, along which a continuous flow of medium moves. Dynamics, strength and design of machines and appliances. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. 2017. № 866. P. 60–65.
5. Sokil B. I., Khytryak O. I. Vplyv shvydkosti pozdovzhnoho rukhu na napruzhennia u hnuchkykh elementakh system pryvodiv za rezonansu. Influence of the velocity of longitudinal motion on stresses in flexible elements of drive systems for resonance. Optimization of production processes and technical control in machine building and instrumentation. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. No. 702. 2011. P. 76–83.
6. Sokil M. B., Andruhiv A. I., Hytryak O. I. Zastosuvannia khvylovoi teorii rukhu ta asymptotychnoho metodu dlia doslidzhennia dynamiky deiakykh klasiv pozdovzhno-rukhomykh system. Application of the wave theory of motion and the asymptotic method for studying the dynamics of some classes of longitudinal and moving systems. Dynamics, Strength and Design of Machines and Appliances. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. 2012. No. 730. P. 114–118.
7. Sokil M. B. Zhynni neliniini kolyvannia odnovymirnykh til, yaki kharakteryzuiutsia pozdovzhnoiu shvydkistiu rukhu, i nablyzhene yikh doslidzhennia. Flexible nonlinear oscillations of one-dimensional bodies characterized by longitudinal velocity of motion, and their approximate research. Dynamics, Strength and Design of Machines and Devices. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. 2010. No. 678. P. 97–102.
8. Babakov I. M. Teoryia kolebaniy. Theory of Vibrations. Moscow: Nauka, 1965. 560 p.
9. Sokil M. B., Hytryak O. I. Vyznachennia na osnovi rukhu optymalnykh neliniinykh kharakterystyk system, yaki opysuiutsia rivnianniam Kleina-Hordona. Definition on the basis of motion of optimal nonlinear characteristics of systems, which are described by the Klein-Gordon equation. Automation of production processes for machine building and instrument making. 2010. № 44. P. 57–61.
10. Feоdosyev V. I. O kolebaniyah i ustoychivosti trubyi pri protekanii cherez nee zhidkosti. About oscillations and stability of a pipe at flow through it of liquid. Engineering compilation. 1951. Vol. 10. P. 251–257.
11. Hevko I., Hud V., Shust I. and others. Synthesis of telescopic screw conveyors. Bulletin of the KhNTUZG named after Petro Vasylenko. Resource-saving technologies, materials and equipment in repair production. 2016. № 168. Р. 85–91.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.