Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31558

Title: Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action
Other Titles: Вплив обертових валків на особливості теплообміну в тісті
Authors: Стадник, Ігор Ярославович
Лясота, Оксана Михайлівна
Піддубний, Володимир Антонович
Корець, Лідія
Stadnik, Igor
Lyasota, Oksana
Poddubny, Volodymyr
Korets, Lidiya
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action / Igor Stadnik, Oksana Lyasota, Volodymyr Poddubny, Lidiya Korets // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 75–85. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description (International): Stadnik I., Lyasota O., Poddubny V., Korets L. (2019) Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 75-85.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 95
Issue Date: 31-Oct-2019
Submitted date: 6-May-2019
Date of entry: 13-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.075
UDC: 664.643
Keywords: тісто
нагнітання
теплопровідність
поширення теплоти
тепловий потік
валок
фаза
середовище
dough
injection
heat conduction
heat propagation
heat flow
roller
phase
medium
Number of pages: 11
Page range: 75-85
Start page: 75
End page: 85
Abstract: Проведено аналітичний аналіз дії валків на середовище та його поведінка при деформаційних впливах. Запропоновано шляхи вибору оптимального варіанта процесу для забезпечення максимального або мінімального значення параметрів (критерію). Розглянуто фізичну сутність рівняння енергетичних потоків інтенсивності деформації маси середовища, що залежить від способу прикладання механічних сил, ступеня його попередньої дисперсності (рецептура) і його фізико-механічних властивостей. Для більш наочного вигляду й розуміння загального виконання досліджень запропоновано схему причинно-наслідкових зав’язків між середовищем і валком, що визначають зміну температури процесу нагнітання тіста. Відзначено, що визначення впливу температури деформаційних процесів при проходженні процесу нагнітання середовища валковими робочими органами відіграє важливу роль для розрахунків та конструювання формувального, розкочувального обладнання. Проведено дослідження поширення теплоти в процесі нагнітання, що ґрунтується на особливостях теплообміну в фазовому середовищі. Розглянуто вплив теплових циркуляційних хаотичних потоків, характер яких також призводить до порушень загальної теплової циркуляції в середовищі при нагнітанні. Встановлено вплив зміни конструктивних і технологічних параметрів на температури робочого середовища, залежність загального значення температурних потоків від швидкості руху тіста й дискретності дії валкового робочого органу. Визначено гідродинамічні режими, які виникають у вузлі нагнітання формувальної машини на основі теплового потоку, що утворюється на поверхнях валка й утворення потоків за участю газової фази процесу бродіння тіста. При цьому рівні таких порушень можуть бути досить глибокими зі змінами напрямків у їх контурах, які впливають на процес, відповідно до кожного певного періоду стадії деформації у вузлі нагнітання формувальної машини.
The analytical analysis of roller impact on the medium and its behavior at deformation influences are carried out, ways of choosing the optimal method of the process for providing the maximum or minimum value of parameters (criterion) are proposed. The physical essence of the equation of energy flows of the medium mass deformation intensity, which depends on the method of applying mechanical forces, the degree of its previous dispersion (recipe) and its physical and mechanical properties, is considered. For more visual view and understanding of the overall research performance, the scheme of causal relationships between the medium and the roller, determining the temperature change of the dough injection process, is proposed. It is noted that the determination of the influence of deformation processes temperature during the process of medium injection by roller operating bodies plays an important role for calculations and designing of molding, sheeting equipment. The influence of thermal circulatory chaotic streamsthe character resulting in general heat circulation disfunction in the medium during the injection is considered. At the same time, the level of such disfunctions can be deep enough with changes in the contours directions influencing the process, according to each particular period of the deformation stage in the injection unit of the molding machine.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31558
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf
https://doi.org/10.5219/867
https://doi.org/10.1006/jcrs.1999.0293
https://doi.org/10.5219/977
References (Ukraine): 1. Соколенко А. І., Мазаракі А. А., Піддубний В. А. та ін. Енергетичні трансформації і енергозбереження в харчових технологіях: монографія. К.: Фенікс, 2012. 484 с.
2. Сharacterization and evaluation of evaluation of heat treated wheat flours by moses khamis Alexandria University, Egypt, 2006. M.S., Kansas State University, KS, 2009 an abstract of a dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy Department of Grain Science and Industry College of Agriculture Manhattan. Kansas, 2014.
3. Stadnyk І., Novak L. Matenchuk Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences. 2018. Vol. 1. P. 1–8. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf. https://doi.org/10.5219/867
4. Лісовенко О. Т., Руденко-Грицюк О. А., Литовченко І. М. Технологічне обладнання хлібопекарних і макаронних виробництв. К.: Наукова думка, 2000. 281 с.
5. Gras P. W., Carpenter H. C., Anderssen R. S. Modelling the devel-opmental rheology of flour dough using extension tests. J. Cereal Sci. 2000. 31. Р. 1–13. https://doi.org/10.1006/jcrs.1999.0293
6. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Высшая школа, 1980. 469 с.
7. Stadnyk I., Piddubnuy V., Eremeeva O., Karpyk G. Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences. 2018. Vol. 1. P. 824–835. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf. https://doi.org/10.5219/977
References (International): 1. Sokolenko A. I., Mazaraki A. A., Poddubny V. A. and others. Energy Transformations and Energy Saving in Food Technologies: monography. K.: Phenix, 2012. 484 p.
2. Сharacterization and evaluation of evaluation of heat treated wheat flours by moses khamis Alexandria University, Egypt, 2006. M.S., Kansas State University, KS, 2009 an abstract of a dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy Department of Grain Science and Industry College of Agriculture Manhattan. Kansas, 2014.
3. Stadnyk І, Novak L. Matenchuk Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences. 2018. Vol. 1. P. 1–8. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf. ttps://doi.org/10.5219/867
4. Lisovenko O. T., Rudenko-Gritsyuk O. A., Litovchenko I. M. Technological equipment of bakery and pasta production. K.: Naukova Dumka, 2000. 281 p.
5. Gras P. W., Carpenter H. C., Anderssen R. S. Modelling the devel-opmental rheology of flour dough using extension tests. J. Cereal Sci. 2000. 31. Р. 1–13. https://doi.org/10.1006/jcrs.1999.0293
6. Nashokin V. V. Technical thermodynamics and heat transfer. M.: High School, 1980. 469 p.
7. Stadnyk I., Piddubnuy V., Eremeeva O., Karpyk G. Features of heat transfer in the environment when it is sprayed with rotary rollers. Potravinarstvo Slovak Journal for Food Sciences. 2018. Vol. 1. P. 824–835. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewFile/867/pdf. https://doi.org/10.5219/977
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.