Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31415
Title: Соціальний аудит як інструмент оцінювання корпоративної соціальної відповідальності
Other Titles: SOCIAL AUDIT AS TOOL FOR ASSESSING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Authors: Плекан, Уляна Михайлівна
Мазуренок, Оксана Романівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мазуренок О. Р. Соціальний аудит як інструмент оцінювання корпоративної соціальної відповідальності / О. Р. Мазуренок, У. М. Плекан // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4 (79) – С. 174–179
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 31-Mar-2020
Country (code): UA
UDC: 657.6(477)
JEL: M42
M14
Keywords: соціальний аудит
корпоративна соціальна відповідальність
аудиторський звіт
соціально-економічна система
Abstract: Мета. Аналіз сутності та технології проведення соціального аудиту на корпоративному рівні. Методика дослідження. Теоретичну основу дослідження склали основні категорії і концептуальні положення соціального аудиту та організації його проведення на корпоративному рівні. При дослідженні використовувався діалектичний підхід при визначенні причинно-наслідкових зв’язків у процесі соціального аудиту та впливу реалізованих соціальних ініціатив на результати основної діяльності компаній. Застосовуючи методи аналізу, виявлено критерії організації корпоративної соціальної відповідальності та згруповано показники соціального аудиту, що відображають стан соціальної сфери компаній. Вагоме значення мали методи системно-структурного аналізу і синтезу – при здійсненні оцінки завдань та функцій соціального аудиту та визначенні класифікації соціального аудиту відповідно до основних ознак. Результати дослідження. Досліджено сутність та особливості соціального аудиту, його значимість та вплив на розвиток корпорацій і суспільство в цілому. Доведено важливість соціального аудиту у фінансово-економічній системі як базису економічних інтересів компаній та визначено необхідність його впровадження з метою утвердження соціально відповідальної господарської діяльності бізнес-структур. Описано процеси розвитку соціального аудиту в світі та особливості його становлення в Україні. Досліджено завдання та функції соціального аудиту, наведено його класифікацію відповідно до основних ознак. На підставі проаналізованих літературних джерел описана технологія проведення соціального аудиту компаній. Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновані базові критерії організації корпоративної соціальної відповідальності та згруповано показники соціального аудиту, що, на відміну від існуючих, забезпечують повніше відображення стану соціальної сфери компаній. Практична значущість результатів дослідження. Результати наукових розробок і практичні рекомендації, наведені у статті, можуть бути використані вітчизняними компаніями при розробці ефективної технології соціального аудиту для розвитку соціально відповідальної сфери діяльності.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31415
ISSN: 2309-1533
URL for reference material: http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/60
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мазуренок О.Р., Плекан У.М..pdfСОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ606,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.