Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31149
Title: Дослідження пруткових транспортерів бурякозбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Хомик Н. І. Дослідження пруткових транспортерів бурякозбиральних машин з врахуванням особливостей навантаження : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.11 / Н. І. Хомик; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. - Т., 2003. - 19 c. - укp.
Issue Date: 2003
Date of entry: 2-Mar-2020
Publisher: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Supervisor: Рибак, Тимофій Іванович
Keywords: бурякозбиральна машина, прутковий транспортер, нерівномірно-розподілене навантаження, метод мінімуму потенціальної енергії деформації, напружено-деформівний стан, зношування, ресурс, трибоспряження.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2002. Дисертаційна робота присвячена розробці нового аналітичного підходу до оцінки напружено-деформівного стану пруткових транспортерів бурякозбиральних машин. Побудовано математичну модель експлуатаційної навантаженості транспортера з урахуванням збурюючих динамічних навантажень залежно від форми імпульсу, спричиненого нерівномірним розподілом коренеплодів на полотні транспортера. Із застосуванням розробленої моделі, що ґрунтується на використанні модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації, визначено напружено-деформівний стан конструкцій пруткових транспортерів. У результаті проведених досліджень удосконалено конструкції кріплення елементів транспортера. Отримані універсальні рівняння для оцінки напружено-деформівного стану транспортера удосконаленої конструкції враховують інтенсивність експлуатаційної навантаженості на транспортер при дії різної форми силових імпульсів. Отримано математичні залежності для визначення деформації тягового елемента удосконаленої конструкції від дії навантаження на основі розгляду стану рівноваги елемента транспортера, а також характеристики його динамічної навантаженості. Побудовано розрахункову модель для визначення часу зношування головки прутка полотна, визначено ресурс головки прутка полотна транспортера.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31149
Appears in Collections:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khomyk_avtoreferat.pdf789,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.