Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31120
Title: Обґрунтування параметрів комбінованого шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів
Authors: Грицай, Юрій Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя», Тернопіль, 2020.
Bibliographic description (International): The thesis is submitted for scientific Degree of Condidate of Science in specialty 05.05.11 – Machines and Means of Agricultural Production Mechanization. – Ternopil Ivan Puluy National Technical University, Ternopil, 2020.
Issue Date: 12-Feb-2020
Submitted date: 12-Feb-2020
Date of entry: 12-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Defense council: Д 58.052.02
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Committee members: Братішко, В’ячеслав В’ячеславович
Герасимчук, Галина Андріївна
UDC: 621.867.42
Keywords: бункер
ніж-подрібнювач
коренеплоди
подача коренеплодів
коефіцієнт подрібнення
коефіцієнт однорідності подрібнення
продуктивність
діаметр
частота обертання
затрати потужності
Abstract: У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено нове актуальне завдання розширення функціональних можливостей шнекових транспортерів і підвищення технологічної ефективності одночасного подрібнення та переміщення подрібнених частин коренеплодів шляхом розроблення та обгрунтування параметрів комбінованого шнекового транспортера-подрібнювача. Шнековий транспортер-подрібнювач складається із кожуха, зверху якого закріплено бункер. У кожусі встановлено шнек, який виконано у вигляді приводного вала на якому змонтовано барабан. На барабані приводного вала по гвинтовій лінії закріплено спіральні витки. На внутрішній і зовнішній стороні спіральних витків відносно напрямку переміщення коренеплодів радіально встановлено пластинчаті Г-подібні ножі-подрібнювачі. Розширення функціональних можливостей комбінованого шнекового транспортера-подрібнювача досягнуто за рахунок одночасного поєднання двох роздільних операцій подрібнення та переміщення подрібнених частин коренеплодів шнеком в одну суміжну операцію. На основі проведеного комплексу теоретично-експериментальних досліджень обґрунтовано удосконалений технологічний процес одночасного транспортування та подрібнення коренеплодів і основні раціональні конструктивно-кінематичні параметри комбінованого шнекового транспортера-подрібнювача: висота бункера – 0,6 м; діаметр шнека – 0,25 м; частота обертання шнека – 160 об/хв; крок витка – 0,15 м; кількість установлених ножів – 5 шт. Результати досліджень впроваджено в компанії ПАП «Агропродсервіс» Тернопільської обл. в технологічній лінії для приготування соковитих кормів.
Description: The scientific problem of increasing auger mechanisms functionality by the development and justification of the parameters of a root crops screw conveyorshredder was solved in thesis. The shredder conveyor shredder consists of a casing with a hopper attached on top. The auger is installed in the housing, which can be placed at an angle to the horizon. The auger is made in the form of a drive shaft where the drum is mounted on. Spiral turns are fixed to the drive shaft drum along a helical line. Plate G-shaped knives are radially mounted on the tuner and after sides of the spiral turns relatively to the direction of roots movement. Expand of combined auger conveyor-shredder functionality was achieved by simultaneous combination of two separate operations: shredding and moving the shredded parts of the root auger into one adjacent operation. According to the results of theoretical and experimental studies, the basic rational parameters of the auger conveyor-shredder are established: the hopper height is 0,6 m; screw diameter – 0,25 m; screw speed – 160 rpm; pitch turn – 0,15 m; number of knives installed – 5 pcs. The annual economic effect achieved by increasing the technological capabilities of the auger conveyor-shredder is UAH 122090,7. Constructive novelty of the technical solution is protected by 1 patent for Ukraine utility model. Researches’ results are implemented at the PAP Agroprodservice company in the technological line of feed preparation.
Content: ВСТУП .................................................................................................... РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ШНЕКОВИХ ТРАНСПОРТЕРІВ ……........................................................... 1.1. Аналіз конструктивних особливостей та процесів роботи шнекових транспортерів ………………..…………………..………………. 1.2. Аналіз теоретично-експериментальних досліджень шнекових транспортерів ……..………………………………………………………… 1.3. Обґрунтування вибору шнекового транспортера для проведення досліджень ................................................................................... 1.3. Висновки, мета та завдання дослідження .................................... РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА-ПОДРІБНЮВАЧА ........................................................................................... 2.1. Дослідження процесу функціонування завантажувального бункера шнекового транспортера-подрібнювача …………………………. 2.2. Теоретичний аналіз процесу взаємодії коренеплоду з витком шнека та подрібнення коренеплодів ………………………………………. 2.3. Обґрунтування раціональних параметрів шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів ................................................... 2.4. Висновки до розділу........................................................................ РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА-ПОДРІБНЮВАЧА .......................................................... 3.1. Програма, об’єкт і предмет дослідження шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів ………………………………... 3.2. Методика проведення експериментальних досліджень коефіцієнта подрібнення та коефіцієнта однорідності розміру подрібнених частин коренеплодів ................................................................. 3.3. Методика проведення експериментальних досліджень продуктивності та питомих затрат споживчої потужності ………………. 3.5. Висновки до розділу ……………………………………………... РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА-ПОДРІБНЮВАЧА КОРЕНЕПЛОДІВ …………………………………………………………… 4.1. Експериментальні дослідження коефіцієнта подрібнення та коефіцієнта однорідності розміру подрібнених частин коренеплодів …... 4.2. Експериментальні дослідження продуктивності роботи шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів …………………… 4.3. Експериментальні дослідження питомих затрат споживчої потужності шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів ………. 4.4. Висновки до розділу ....................................................................... РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА-ПОДРІБНЮВАЧА КОРЕНЕПЛОДІВ 5.1. Етапи вдосконалення технологічного процесу роботи шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів …………………… 5.2. Аналітична модель процесу переміщення подрібнених частин коренеплодів шнеком ..................................................................................... 5.3. Розрахунок показників економічної ефективності використання удосконаленого гвинтового конвеєра ……………………... 5.3. Висновки до розділу........................................................................ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................... ДОДАТКИ ..............................................................................................
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31120
References (Ukraine): 1. Алешкин В. Р. Механизация животноводства. Москва : Агропромиздат, 1985. 218 с. 2. Белянчиков М. М., Смирнов А.І. Механiзацiя тваринництва. Київ : Вища школа., 1980. 375 с. 3. Белянчиков Н. Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства : пособие для с.-х. техникумов. Київ : Вища шк., 1980. 256 с. 4. Використання бактеріальних препаратів в свинарстві : наук.-практ. рек. / Кучерявий В.П., Масенко О.М., Болоховський В.В. та ін. Вінниця, 2009. 20 с. 5. Виговський А.Ю. Обгрунтування технологічного процесу і параметрів комбінованого очисника вороху кормових буряків: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.05.11; Вінниця, 2006. 20 с 6. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Іванишин В.В. Про розробку і створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. 2012. Вип. 11. Т. 2 (66). С. 8–14. 7. Grytsay Yu. Analysis of technological processes and structural features of screw conveyors. Scientific journal innovative solutions in modern science. Dubai. 2018. № 2 (21). P. 17 – 32. 8. Грицай Ю.В. Комбінований шнековий транспортер-подрібнювач коренеплодів. Актуальні задачі сучасних технологій : тези доп. VІ Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р. Тернопіль : ТНТУ, 2017. Т. 1. С. 193 – 194. 9. Гевко І.Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання. Тернопіль : ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. 307 с. 10. Барановський В.М., Потапенко М.В. Вдосконалення очисних систем вороху коренеплодів. Scientific journal. Innovative solutions in modern science. 2016. № 1 (1). С. 138–146. 11. Погорелый Л.В., Татьянко М.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз. К.: Феникс, 2004. 232 с. 12. Герасимчук Г.А. Основи розробки робочих органів комбінованих систем коренезбиральних машин : монографія / [Герасимчук Г.А., Барановський В.М., Виговський А.Ю. та ін. К., ЦП Компринт, 2016. 286 с. 13. Дубровин Валерий, Голуб Геннадий, Барановский Виктор, Теслюк Виктор. Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. 2013. Vol. 15. № 3. С. 243–255. 14. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии : учебник для вузов. Ч. 1. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. Москва : Химия, 1995. 400 с. 15. Канепс Я.Я., Ильтерс А.Т., Янсонс Л.П. Исследование технологического процесса раздачи сухого корма на животноводческих фермах. Труды Латвийского НИИМЭСХ. Рига, 1972. Т. 5. С. 47–49. 16. Каптур 3.Ф. Исследование и разработка средств механизации транспортирования и дозирования концентрированных кормов в кормоцехах свиноводческих ферм : дис. … канд. техн. наук. 05.01.20. Минск, 1969. 192 с. 17. Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. 278 с. 18. Любін М.В. Підйомно-транспортні машини. Швидкохідні гвинтові конвеєри. Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2005. 36с. 19. Герман Х. Шнековые машины в технологии ФРГ. Ленинград : Машиностроение, 1975. 280 с. 20. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва / [Г. М. Калетнік, М. Ф. Кулик. В. Ф. Петриченко та ін.] ; під ред. Г. М. Калетніка, М. Ф. Кулика. В. Ф. Петриченка, В. Д. Хорішка. – Вінниця : Енозіс, 2007. – 584 с. 21. Барановський В.М., Підгурський М.І., Паньків М.Р. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2014. Т. 2 (74). С. 106–113. 22. Панькив В.Р. Комбинированный транспортер-измельчитель. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии : матер. Междун. науч.-техн. конф. Минск, 19–21 окт. 2016 г. Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2016. Т. 1. С. 111–115. 23. Машинобудування України – підприємствам елеваторно-складської, круп’яної та комбікормової промисловості : електронний ресурс. URL : http://www.ukragroportal.com/propor/item.htm/ 24. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины : учеб. для машино- строительных. спец. вуз. 6-е изд., перераб. Москва : Высшая школа, 1985. 520 с. 25. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машино- знавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління. Механізація сільськогосподарського виробництва. 2003. Вип. 20. С. 10–28. 26. Серілко Д.Л. Обгрунтування конструкцій та параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів : дис. … канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2015. 192 с. 27. Гевко І., Рогатинський Р., Дячун А. Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2012. № 16. С. 237–246. 28. Адигамов, К.А. Сравнительный анализ производительности и удельных энергозатрат шнековых конвейеров с неподвижным и вращающимся кожухом : в книге «Новые технологии. Образование и наука». Москва : МГУДТ, 2003. с. 3–7. 29. Григор’єв О.M., Преображенський П.А. Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт в машинобудуванні і приладобудуванні. Київ : Наукова думка, 1967. 116 с. 30. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины в сельском хозяйстве. Москва : Колос, 1973. 464 с. 31. Адигамов, К.А. Сравнительный анализ производительности и удельных энергозатрат шнековых конвейеров с неподвижным и вращающимся кожухом : в книге «Новые технологии. Образование и наука». Москва : МГУДТ, 2003. с. 3–7. 32. Адигамов К.А., Ширяев В.В. Кинематика работы шнекового конвейера. Известия высших учебных заведений: Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2000. № 3 с. 89–92. 33. Александр Л.М. Теория вертикального шнека. Труды ЦНИИ РФ. Вып. VII. Москва – Ленинград : Речиздат. 1950. С. 27–46. 34. Александров М.П., Решетов Д.Н. Подъемно-транспортные машины. Москва : Машиностроение, 1973. 357 с. 35. Александров М. П. Подъемно-транспортные машины. Москва : Машиностроение, 1974. 503 с. 36. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины : учеб. для машиностроительных. спец. вузов. 6-е изд., перераб. Москва : Высшая школа, 1985. 520 с. 37. Вайсон А.А. Подъемно-транспортные машины строительной промышленности. Атлас конструкций. Москва : Машиностроение, 1989. 136 с. 38. Вайсон А.А. Подъемно-транспортные машины : учебник для вузов по спец. «Строительные и дорожные машины и оборудование» : 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Машиностроение, 1975. 432 с. 39. Григорьев A.M. Винтовые конвейеры. Москва : Машиностроение, 1972. 184 с. 40. Григор’єв О.M., Преображенський П.А. Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт в машинобудуванні і приладобудуванні. Київ : Наукова думка, 1967. 116 с. 41. Желтов В.П. Расчеты специальных винтовых конвейеров. Вестник машиностроения. 1980. №1. С. 30–32. 42. Желтов В.П. Один из способов определения производительности быстроходного шнека. Труды Казанского химико-технологического института им. Кирова. Вып. 35. 1965. С. 278–284. 43. Желтов В.П., Новширванов А.Г. Расчет производительности и мощности вертикального шнека. Труды Казанского химико-технологического института им. Кирова. Вып. 42. 1971. С. 79–88. 44. Зенков Р.Л. Бункерные устройства. Москва : Машиностроение, 1972. 182 с. 45. Зенков Р.Л., Иванков Н.И., Колобов Л.И. Машины непрерывного транспорта. Москва : Машиностроение, 1987. 320 с. 46. Зенков Р. Л. Механика насыпных грузив. Москва : Машиностроение, 1973. 220 с. 47. Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины. Москва : Агропромиздат, 1981. 272 с. 48. Красников В.В., Волков Ю.И. Экспериментально-теоретические основы определения производительности винтового транспортера. Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в сельскохозяйственном производстве. Вып. 101. Саратов. 1977. С. 67– 81. 49. Красников В.В. Красников В. В. Подъемно-транспортные машины в сельском хозяйстве. Москва : Колос, 1973. 464 с. 50. Машины непрерывного транспорта / под ред. В.И. Плавинского. М.: Машиностроение, 1969. 719 с. 51. Преображенский П.А. Транспортирование порошкообразных и мелкозернистых материалов гибким шнеком : автореф. дис. канд. техн. наук. 05.05.05. Казань, 1964. 19 с. 52. Преображенский П.А., Григорьев A.M. Расчет и конструирование гибких винтовых конвейеров. Вестник машиностроения. 1969. № 6 С. 37–45. 53. Преображенский П.А., Григорьев А.М. Транспортирование материалов гибким шнеком. Вестник машиностроения. 1969. № 6. С. 29–33. 54. Рудь А., Олигов Ю. Метод выбора рационального угла наклона шнековой лопасти винтового конвейера. Известия высших учебных заведений : Северо-Кавказский регион : технические науки. 2011. № 5. С. 55–57. 55. Штремель Т. Х. Грузоподъёмные машины. Москва : Высшая. школа, 1980. 304 с. 56. Адамчук В., Ратушний В., Онищенко В. Універсальний агрегат до самохідного шасі. Техніка АПК. 1998. № 2. С. 22. 57. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Іванишин В.В. Про розробку і створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: технічні науки. 2012. Вип. 11. Т. 2 (66). С. 8–14. 58. Братішко В.В. Механіко-технологічні основи приготування повнораціонних комбікормів гвинтовими грануляторами : автореф. дис. … д-ра. технічних наук : 05.05.11 / Братішко В’ячеслав В’ячеславович ; Національний науковий цент «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Глеваха, 2017. 43 с. 59. Василенко П.М. Об уравнениях транспортировки частиц в сопротивляющихся средах // Докл. ВАСХНИЛ. 1970. № 4. С. 16. 60. Механізми з гвинтовими пристроями : монографія / Гевко Б.М., Пилипець М.І., Рогатинський Р.М. та ін. [за редак. Б.М. Гевка]. Львів : Світ , 1993. 208 с. 61. Теоретичні основи машинобудування : навчальний посібник / Гевко Б.М. та ін. Тернопіль : ТНТУ, 2011. 204 с. 62. Технологія сільськогосподарського машинобудування : підручник для вищих технічних закладів України / Гевко Б.М. та ін. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. 420 с. 63. Гевко Б.М., Мельничук А.Л., Шуст І.М. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко-універсальним шнековим транспортером. Вісник ТНТУ. 2015. Том 79. № 3. С. 143–148. 64. Гевко І.Б., Гевко Б.М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: підручник. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 200 с. 65. Hevko R.B., Klendiy O.M. The investigation of the process of a screw the conveyer safety device actuation. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 42. No. 1/2014. Pg. 55–60. 66. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів : монографія. Тернопіль: Астон, 2012. 204 с. 67. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2016. Vol. 48. No. 1/2016. Pg. 29–34. 68. Барановский В.Н., Пидгурский Н.И. Герасимчку Г.А. Функциональная математическая модель процесса работы адаптированной корнеуборочной машины. Научно-технический прогресс в сельскохозяйст- венном производстве : мат. Межд. науч.-практ. конф. 21-22 октября 2015 г. Минск, 2015. Т.1. С. 68 – 75. 69. Груздев И.Э., Мирзоев В.Г., Янков В.И. Теория шнековых устройств. Ленинград : Машиностроение, 1987. 164 с. 70. Зуев Ф.Г., Лотков Н.А., Полухин А.И. Подъемно-транспортные машины зерноперерабатывающих предприятий. М.: Колос, 1978. 264 с. 71. Кукта Г.М. Технология переработки и приготовления кормов. М.: Колос, 1978. 156 с. 72. Корнеев Г.В. Транспортеры и элеваторы сельскохозяйственного назначения. Теория и проектирование. Москва-Киев : Машгиз, 1961. 261 с. 73. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Аналіз та синтез режимів руху меха- нізмів вантажопідйомних машин : монографія. Київ : ЦП «Компринт, 2012. 299 с. 74. Ловейкін В.С., Рогатинська О.Р. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Вип. 21. Мелітополь: ТДАТА, 2004. С. 130–141. 75. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Теорія технічних систем : навч. посібник для студентів спеціальності 133-Галузеве машинобудування. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 292 с. 76. Михайлов С.Н. Транспортирование сыпучих материалов односпиральным гибким шнеком : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук : 05.20.04. Казань : КХТИ им. С. М. Кирова, 1971. 26 с. 77. Пилипець М. І., Гурик О. Я. Дослідження процесу транспортування і змішування сипких матеріалів шнеково-лопатевим агрегатом. Збірник наукових праць Національного агарного університету. «Механізація сільськогоспо- дарського виробництва». Київ : Вид-во НАУ. 2000. Т. ІХ. С. 206–214. 78. Пилипець М.І. Технологічні основи очистки і сортування коренеплодів. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Механізація сільськогосподарського виробництва. 1998. Т. 4. С. 354–367. 79. Пилипець М.І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : 05.03.01. Львів, 2002. 35с. 80. Ревенко І.І., Брагинець М.В., Ребенко В.І. Машини та обладнання для тваринництва. Київ : Кондор, 2009. 731 с. 81. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів із сировиною сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : 05.05.05. Київ, 1997. 52 с. 82. Рогатинський Р.М. Гевко І.Б., Дячун. А.Е. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : монографія. Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. 280 с. 83. Рогатинський Р., Гевко І. Оптимізація швидкохідних гвинтових конвеєрів за енергоємністю : електронний ресурс. ТНТУ : [сайт]. 2013. 20 с. URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789 (дата звернення: 12.05.2016). 84. Розум Р. І. Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв : дис. … канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль. 2005. 157 с. 85. Ромасевич Ю.О. Оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка прольотних кранів : автореф. дис. … канд. технічних наук : 05.05.11 / Ромасевич Юрій Олександрович ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. К., 2010. 22 с. 86. Ромасевич Ю.О., Ловейкін В.С. Розробка програмного забезпечення для керування рухом вантажопідйомних кранів. Машинобудування : збірник наукових праць. 2014. № 14. С. 31–38. 87. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. Москва : Машиностроение, 1968. 504 с. 88. Сторожук І.М. Обґрунтування конструктивно-кінематичних параметрів шнекового конвеєра гичкозбирального модуля. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2016. Вип. 251. С. 323–333. 89. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле : под ред. Григолюка Э. И.; [пер. с англ. Л.Г. Корнейчука]. Москва : Машиностроение, 1985. 472 с. 90. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин. Киев : Изд-во УСХА, 1992. 240 с. 91. Штуков Н.К. Влияние параметров шнека на осевую скорость транспортируемого материала : автореферат дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : 05.05.05. Харьков, 1969. 22 с. 92. Штуков Н.К., Григорьев A.M. Варианты уравнений для исследования осевого перемещения частиц в шнеках. Исследования по механизации и электри- фикации сельского хозяйства. Труды Украинской СХА. Киев, 1968. С. 94–105. 93. Янчин С.К., Обертышев А.И. Коэффициент заполнения винтовых транспортёров. Механизация и электрификацию сельского хозяйства. 1970. № 3. С. 40–41. 94. Fernandezi J., Cleary P., Mc. Bride W. Effect of screw design on hopper draw down by a horizontal screw feeder : seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO (Melbourne, Australia, 9-11 December 2009). 95. Rehkugler Gerald E. Screw conveyors – state of the art. Trans. ASAE. 1967. № 5. Pg. 615–618. 96. Nilsson L.G. On the vertical screw conveyor for non- cohesive buek materials. Acela polytechnic Scandinavia. Stockholm, 1971. 96 pg. 97. Brotman A., Wollman G., Telolman S. Chem. Met. Eng., 1945. No. 52. P. 102. 98. Weidenbaum S.S., Bonilla Ch. Chem. Eng. Progr., 1955. № 51. P. 27. 99. Gorban A.N., Zinovyev A.Y. Principal Grapus and Vanifolda, Ch. 2 in: Handbook of Rescarch on Machine Learning Applications and Trends: Algorithms, Metnods and Nechniques, Emilio Olivac et al. (eds), JGJ Global, Hershey, PA, USA, 2009. – P. 28–59. 100. Duschek K. Optimierung der Produktion in einem bolivianischen Ziegelwerk / Ziegelindustrie International. Wiesbaden: Dauerlag GmbH-2009, №4. 101. Lacey. P.M. Development in the Thery of Particfl mixing. J. Appl. Chem. 1954. № 4. P. 257. 102. MakQueen J. Some methods for classification and analisis of multivariate observations/ Jn Proc. Sth Berkeleu Sump on Math. Statistik and Probabiliti, 1967. P. 281–297. 103. Oyama J., Ayaki K. Kagaki Kikai. 1956. No. 20. P. 6. 104. Canni J.A. Сomputational Apporoach to Edge Detekction. IEEE Transactions on pattern analisis and machine intelligence. 1986. Vol. pami-8. No. 6, November. 105. Suhadi W. Die Schecke als Arbeitsorgan in verarbeitungs maschinen. Maschinenbautemechanik. 1967. № 5. P. 41–56. 106. Spath. H. Cluster Dissection and Analysis: Thery, FORTRAN Programs, Examples, translated by Goldschmidt, Halsted Press, New York, 1985. Coulson J.M., Maitra N.K. End. Chemist. 1950. No. 26. P. 55. 107. Zuckerrüben–Erntesystem sechsreihig: Köpfroder KR 6-II. / Franz Kleine, Maschinenfarbi K GmbH Co, 1987. 4 s. 108. Fechler P. Hinweise und Erfahrungen zur Senkung der Ernte-verluste bein Kopfen von Zuckerruben mit dem Kopflader. Landtechnik Iformation. 1977. Vol. 16. № 10. Pg. 170–172. 109. Mindin R.D. Calculation of mass descriptions of root crops / Proc. First. at. Cong. Appl. Mech. Chicago. 2003. Pg. 25–30. 110. Fernandezi J. Cleary P., Mc. Bride W. Effect of screw design on hopper draw down by a horizontal screw feeder : seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO (Melbourne, Australia, 9-11 December 2009). 111. Rehkugler Gerald E. Screw conveyors – state of the art. Trans. ASAE. 1967. № 5. Pg. 615–618, 621. 112. Storozhuk I.M., Pankiv V.R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. Pg. 101–108. 113. Сторожук І.М., Паньків В.Р. Розробка конструктивно-технологічної схеми удосконаленої гичкозбиральної машини. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2015. Вип. 51. С. 191–195. 114. Дослідження продуктивності транспортерно-гвинтового доочисника / В.М. Барановський та ін. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2005. Вип. 2. Част. 2. С. 407–416. 115. Братішко В.В. Продуктивність та енергоємність процесу гранулю- вання зерно-стеблової кормосуміші гвинтовим гранулятором. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматиза- ція. 2015. Вип. 28. С. 138–144. URI http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkntu_2015_28_24 116. Булгаков В.М. Совершенствование технологического процесса и машин для уборки корнеплодов свеклы : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук в форме научного доклада : спец. 05.20.11. Москва, 1993. 61 с. 117. Механізми з гвинтовими пристроями / Гевко Б.М. та ін. Львів : Світ, 1992. 380 с. 118. Гевко Б.М., Вивюрка Н.Є. Конструктивно-технологічні схеми сепараційних робочих органів бурякозбиральних машин. Вісник Тернопіль- ського державного технічного університету. 2000. Т. 5. № 3. С. 28–33. 119. Hevko R.B., Dzyura V.O., Romanovsky R.M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 44. No. 3/2014. Pg. 103–110. 120. Analytical research results of the combined root digger / Herasymchuk Н.А., Baranovsky V.M., Herasymchuk О.О., Pastushenko A.S. INMATEH. – Agricultural Engineering. INMA Bucharest : National Institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry, 2018. Vol. 54. No. 1/2018. 121. Динамічний аналіз взаємодії коренеплоду з рифом еліпсного вальця / Паньків М.Р. та ін. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2003. Вип. 33. С. 234—241. 122. Паньків М.Р. Транспортно-сепаруючі робочі органи бурякозбираль- них машин. Сільськогосподарські машини. 2000. Вип. 7. С. 108–115. 123. Паньків М.Р., Гевко І.Б. Експериментальні дослідження сепарації вороху коренеплодів кулачково-вальцьовим очисником. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2002. Вип. 80. С. 253–262. 124. Пилипець М.І. Технологічні основи очистки і сортування коренеплодів. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Механізація сільськогосподарського виробництва. 1998. Т. 4. С. 354–367. 125. Дослідження очисників-сортувальників створених на основі профільних навитих заготовок / Пилипець М.І. та ін. Сільськогосподарські машини. 2001. Вип. 8. С. 197– 204. 126. Пилипець М.І., Гевко І.Б., Паньків М.Р. Визначення кінематичних і технологічних параметрів кулачкових транспортно-технологічних систем машин. Вісник Тернопільського державного технічного університету. 2000. Т. 3. № 4. С. 70–77. 127. Погорелый Л.В., Татьянко М.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз : монография. Киев : Феникс, 2004. 232 с. 128. Погорелый Л.В. Научно-методические принципы обоснования и прогнозирования направлений развития сельскохозяйственной техники нового поколения и гибкие технологические системы. Науковий вісник Національного аграрного університету. 1999. – Т VI. – С. 9–19. 129. Погорілий Л.В. Сучасні проблеми землеробської механіки і машино- знавства при створенні сільськогосподарської техніки нового покоління Механізація сільськогосподарського виробництва. 2003. Вип. 20. С. 10–26. 130. Рогатинський Р.М. Силова взаємодія коренебульбоплодів із робочими органами шнекових очисників. Науковий вісник Національного аграрного університету. 1997. Т. 1. С. 98–103. 131. Рогатинський Р.М. Моделювання процесів взаємодії шнекових робочих органів із коренебульбоплодами. Науковий вісник Національного аграрного університету. 1997. Т. 1. С. 103–108. 132. Рогатинський Р.М. Дослідження процесів транспортування вантажів мобільними гвинтовими конвеєрами. Збірник наук праць Національного аграрного університету. «Сучаснi проблеми сільськогосподарського машинобудування». 1997. Т. 1. С. 69–73. 133. Рогатинський Р.М. Теоретичне обгрунтування процесів транспортування сільськогосподарських матеріалів шнековими механізмами. Збірник наук праць Національного аграрного університету. «Сучаснi проблеми сільськогосподарського машинобудування»». 1997. Т. 1. С. 19–21. 134. Соколов А.Я. Транспортирующие и перегрузочные машины для комплексной механизации пищевых производств Москва : Пищевая промышленность, 1964. 214 с. 135. Татьянко Н.В. О вероятностном методе оптимизации систем сельско- хозяйственного производства. Труды ВИСХОМ, УкрНИИСХОМ. 1986. С. 11–20. 136. Шабельник Б.П. Разработка технологического процесса очистки корнеплодов и создание конвейеров-очистителей свеклоуборочных машин : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук : 05.20.11. Ростов-на-Дону, 1986. 41 с. 137. Шабельник Б.П. Теорія і практика обгрунтування параметрів робочих органів бурякозбиральних машин. Харків, 2001. 314 с. 138. Серілко Д.Л. Обгрунтування конструкцій та параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів : дис. … на здобуття наук. ступеня канд техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2015. 192 с. 139. Ширко И.В., Сахаров В.А. Феноменологическая теория быстрых движений гранулированной среды, основанная на методах статистической меха- ники. Теоретические основы химической технологии. 1987. № 5. Т. 21. С. 661. 140. Nilsson L.G. On the vertical screw conveyor for non- cohesive buek materials. Acela polytechnic Scandinavia. Stockholm, 1971. 96 pg. 141. Машины и аппараты пищевых производств : учебник для вузов / под ред. В.А. Панфилова. Москва : Высшая школа, 2001. 703 с. 142. Юзов В.И. Исследования процесса загрузки винтового конвейера для портовых перегрузочных машин : дис. … на соискание науч. степени канд. техических наук : 05.05.05. Ленинград, 1985. 188 с. 143. Юзов В.И. Результаты экспериментальных исследований винтового конвейера с высокой степенью заполнения транспортирующей системы. Сб. науч. труд. Ленинградского ин-та водного транспорта. 1985. Вып. 139. С. 122–127. 144. Керженцев В.А., Перова Н.В. Повышение точности расчетов шнековых конвейеров путем переопределения независимой переменной (аргумента). Научный вестник НГТУ Science Bulletin of the NSTU. 2015. Т. 61. № 4. С. 48–62. 145. Часов Д.П. Визначення рівняння поверхні додаткової лопаті шнекового конвеєру. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. № 5/1 (83). С. 45– 50. 146. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин. Киев : Выща школа, 1988. 426 с. 147. Хозина П. И. О коэффициенте наполнения винтовых транспортеров. Журнал Саратовского института механизации сельского хозяйства. 1965. № 31. С. 60–67. 148. Динамічний аналіз взаємодії коренеплоду з рифом еліпсного вальця / Паньків М.Р. та ін. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2003. Вип. 33. С. 234—241. 149. Pankiv V.R., Tokarchuk O.A. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH– Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2017. Vol. 51. No. 1/2017. Pg. 59–68. 150. Паньків В.Р. Аналітичні дослідження продуктивності комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача. Актуальні задачі сучасних технологій : тези доп. V Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль 17-18 лист. 2016. Тернопіль : ТНТУ, 2016. С. 302–303. 151. Pankiv Vitalii. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2017. № 1 (85). С. 69–79. 152. Гевко Р.Б., Данильченко М.Г., Вовк І.В. Гвинтовий транспортер-подрібнювач : декл. пат. на корисну модель 59289 А Україна. № 20021210512 ; заявл. 24.12.2002; опубл. 15.08.2003. Бюл. № 8. 4 с. 153. Обгрунтування параметрів шнекових транспортерів-подрібнювачів коренеплодів / Виговський А.Ю., Барановський В.М., Паньків В.Р., Грицай Ю.В. : монографія. К. : Аграр Медіа Груп, 2019. 300 с. 154. Грицай Ю.В., Попович П.В, Барановський В.М, Паньків В.Р. Комбінований шнековий-транспортер подрібнювач. МПК B65G33/16, B65G33/24 : пат. на корисну модель 125415 Україна. № u201711835 ; заявл. 04.12.2017 ; опубл. 10.05.2018. Бюл. № 9/2018. 4 с. 155. Гячев П.В. Основы теории бункеров – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1992. 309 с. 156. Богомягких В.А., Пепчук А.П. Интенсификация разгрузки бункерных устройств в условиях сводообразования зернистых материалов – Зерноград, ВНИПТИМЭСХМ, 1996. 164 с. 157. Богомягких В.А. Теория и расчет бункеров для зернистых материалов. Ростов-на-Дону : РГУ, 1973. 148 с. 158. Грицай Ю.В. Математична модель функціонування завантажуваль- ного бункера транспортера-подрібнювача. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. VІІ Міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль, 28-29 листопада 2018 р. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. Т. 1. С. 71 – 72. 159. Основи розробки комбінованих очисних систем коренезбиральних машин : монографія [Барановський В.М., Дубчак Н.А., Теслюк В.В. та ін.]. Тернопіль, 2015. 176 с. 160. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. 706 с. 161. Юхин Г.П. Некоторые физико-механические свойства кормовой свеклы. Механизация и електрификация сельского хозяйства. 1976. № 4. С. 48–49. 162. Грицай Ю.В. Математична модель функціонування бункера шнекового транспортера-подрібнювача. Наукові доповіді НУБіП України. Техніка і енергетика АПК : електрон. науковий фаховий журнал. 2018. № 2 (72) (2018). URI: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10653 (дата звернення: 21.05.2018). 163. Барановський В.М., Грицай Ю.В. Теоретичний аналіз процесу функціонування завантажувального бункера : тези доп. VI Міжн. наук.-техн. конф. «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження д.т.н., проф.., члена-кор. ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р. К.: Вид. центр НУБіП України, 2019. С. 121–123. 164. Скудина А.А., Богомягких А.В. О щелевом бункере максимального расхода зернового материала. Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 5. URI: http://naukovedenie.ru/PDF/41TVN515.pdf 165. Теория, конструкция и расчет сельхозмашин / Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов и др. М.: Машиностроение, 1978. 567 с. 166. Булгаков В.М., Черновол М.И., Свирень Н.А. Теория свеклоуборочных машин : монография. Кировоград, 2009. 256 с. 167. Грицай Ю.В. Визначення сили тиску коренеплодів в бункері шнекового транспортера-подрібнювача. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : тези доп. Міжн наук.-техн. конф. до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) 22-24 травня 2018 р. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. С. 92–93. 168. Грицай Ю.В. Визначення сили тиску коренеплодів у бункері шнекового транспортера-подрібнювача. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. 23-25 травня 2018 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018. Т. 5. С. 160–161. 169. Гевко Б.М., Рогатынский Р.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. Львов: Выща школа, 1989. 175 с. 170. Паньків В.Р. Обгрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом : дис. канд. технічних наук : 05.05.05 / Паньків Віталій Романович. Тернопіль, 2018. 232 с. 171. Кобылянский Д.М. Обоснование конструктивных и режимных параметров винтового перегружателя геохода : дисс. ... канд. технических наук : 05.05.06 / Кобылянский Дмитрий Михайлович. Кемерово, 2008. 185 с. 172. Горбунов В.Ф., Кобылянский Д.М. Обзор современного состояния теории транспортирования горной массы винтовыми конвейерами. Вестник РАЕН (ЗСО). 2006. №8. С. 171–177 . 173. Барановський В. М., Грицай Ю. В. Експериментальні дослідження шнекового транспортера-подрібнювача. Наукові доповіді НУБіП України. Техніка і енергетика АПК : електрон. науковий фаховий журнал. 2019. № 3 (79) (2019). URI: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/12969 (дата звернення: 2019-06-27). 174. Viktor Baranovsky, Yury Gritsay, Sergey Marinenko. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2019. № 2 (94). С. 80 – 89. 175. Baranovsky V., Grytsay Yu., Berezhenko B. Experimental studies of the coefficient of crushing of root crops with a screw conveyor-crusher. Scientific journal. Inovative solutions in modern science. Dubai. № 4 (31). 2019. P. 20 – 36. URI: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/issue/view/142 176. Грицай Ю. В. Критерії моделі подрібнення коренеплодів робочими органами шнекового транспортера-подрібнювача. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : тези доп. Міжн. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2018 р., ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. С. 292 – 294. 177. Завалишин Ф.С., Манцев Н.Г. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства. М.: Колос, 1982. 228 с. 178. Адлер Ю.П., Марков Е.В., Грановский Ю.В. Планирование экспери- мента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 279 с. 179. Пилипець М.І., Паньків В.Р. Методологія проведення експеримен- тальних досліджень комбінованого гвинтового транспортера. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2017. Вип. 60. С. 187–192. 180. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментальных исследований и обработки данных. М.: Колос, 1973. 159 с. 181. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. М.:Мир, 1972. 374 с. 182. Грицай Ю.В. Математична модель процесу переміщення подрібнених коренеплодів шнековим транспортером-подрібнювачем. Вісник ЛНАУ «Агроінженерні дослідження». 2018. № 22. С. 68 – 77. 183. Гевко Р.Б., Гладич Б.Б., Павх І.І., Соломка Т.П. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій. Тернопіль. Видавничий відділ ТДПУ, 2002. 164 с. 184. Часов Д.П. Анализ количественных и качественных показателей производительности модернизированного шнекового конвейера. Вісник національно технічного університету «ХПІ». 2013. С. 188–193. 185. Григорьева В.А., Штуков Н.К. К вопросу оценки затрат мощности транспортирующими шнеками. Вестник сельскохозяйственной науки. 1972. № 1. С. 43–48. 186. Тарифи для юридичних споживачів : електр. ресурс : URL : https://www.toe.com.ua/index.php/2011-12-21-06-44-43
Content type: Dissertation
Appears in Collections:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.