Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31119
Title: Обґрунтування параметрів підкопувально-сепарувального робочого органа картоплезбиральної машини
Authors: Шимко, Андрій Володимирович
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування
Bibliographic description (Ukraine): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2020.
Bibliographic description (International): The thesis for attaining the Candidate of Science Degree in Specialty 05.05.11 – Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – Ternopil Ivan Pului National Technical University, Ternopil, 2020.
Issue Date: 12-Feb-2020
Submitted date: 12-Feb-2020
Date of entry: 12-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Defense council: Д 58.052.02
Institution defense: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Налобіна, Олена Олександрівна
Committee members: Гевко, Роман Богданович
Смолінський, Станіслав Вікторович
UDC: 631.356.4
Keywords: бульба картоплі
підкопувально-сепарувальний робочий орган
збирання
ґрунт
Abstract: У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено задачу підвищення ефективності процесу викопування бульб картоплі шляхом удосконалення конструкції та обґрунтування раціональних параметрів підкопувально-сепарувального робочого органа картоплезбиральної машини. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано раціональні конструктивні параметри запропонованого підкопувально-сепарувального робочого органа, які дозволили забезпечити високу степінь розущільненя ґрунту та зниження енергетичних витрат. Запропонований підкопувально-сепарувальний робочий орган пройшов апробацію у Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції НААН (смт Рокині Луцького району, Волинської області) та Інституті сільського господарства Західного Полісся НААН України (с. Шубків, Рівненський район, Рівненська область). Технічне рішення захищене 5 патентами на корисну модель України. Встановлення підкопувально-сепарувального робочого органа забезпечило: зменшення кількості не викопаних бульб на 2,0% при швидкості 2,5 км/год та при зменшені швидкості руху агрегату до 1,8 км/год – 1,6%; зменшення пошкодження бульб з 1,6 до 1,4% (картоплекопачка Agromet Z609/2) і з 1,7% до 1,4% (картоплекопачка КТН-2В при робочій швидкості 2,5 км/год) та з 1,0% до 1,28% (картоплекопачка КТН-2В при робочій швидкості 1,8 км/год). Результати польових досліджень показали ріст продуктивності машини, в середньому, на 6%. Річний економічний ефект від експлуатації картоплекопачки із удосконаленим підкопувальним робочим органом становить 93561 грн за цінами 2019 року.
The thesis is devoted to solving the problem of increasing the efficiency of the process of harvesting potatoes by improving the design and substantiating the rational parameters of the digging and separating working body of the root potato harvester, taking into account the generalized research results. The aim of the first chapter is to conduct an analysis of the existing methods of harvesting potatoes, soil models, existing structures of the digging working bodies, as well as to substantiate the direction of their improving. The second chapter focuses on the analysis of the process of interaction between the digging and separating working body with the soil, justification of the rational parameters of the digging and separating working body, which allow providing the minimum traction resistance and quality separation of the soil through the separating surface of the digging and separating working body. The third chapter presents the program for the experimental research, the list of equipment, devices, the developed research facilities and research methodology. The fourth chapter demonstrates the results of studying the influence of the potato mass and the percentage of its soiling on the coefficients of rolling, static and kinetic friction. The impact of the parameters of the working body and the travelling speed on the traction resistance index is determined. The influence of soil humidity and travelling speed on the separation capacity of the digging and separating working body is estimated. The fifth chapter suggests the results of the field studies, during which it is found that the use of the proposed working body ensured the reduction in the number of the undug potatoes by 2.0% at the speed of 2.5 km/h and by 1.6% at the speed of 1.8 m/h; potato damage decreased from 1.6 to 1.4% (Agromet Z609 / 2) and from 1.7% to 1.4% (KTN-2B at the operating speed of 2.5 km/h) and from 1.0% to 1.28% (KTN-2B at the operating speed of 1.8 km/h). The process productivity increased on average by 6%. The annual economic effect amounted to UAH 93561 according to the prices of 2019. The technical solution was defended with 5 patents for utility models in Ukraine.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДКОПУВАЛЬНИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ......................................................................................................19 1.1. Аналіз способів і технологій механізованого збирання бульб картоплі..........19 1.2. Систематизація недоліків і перспектив розвитку підкопувальних робочих органів………………………………………………………………………………...…22 1.2.1. Класифікація підкопувальних робочих органів…………………… ………..22 1.2.2. Аналіз технічних рішень конструкцій підкопувальних робочих органів корнеклубнезбиральних машин…………………………………………………..…...30 1.3. Аналіз досліджень ґрунтів і їхніх моделей…………………………………….37 1.4. Аналіз досліджень підкопувальних робочих органів картоплезбиральних машин……………………………………………………………………………………42 Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ПІДКОПУВАЛЬНО-СЕПАРУВАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНА ІЗ ҐРУНТОМ………………..………….……..........................51 2.1. Формалізація форми та параметрів робочого органа……………………….....51 2.2. Формалізація ґрунту з бульбами………………………………………………..54 2.3. Загальна схема розв’язання контактної задачі взаємодії робочого органа з ґрунтом…………………………………………………………………………..……...57 2.4. Кінематичні умови на поверхні контакту робочий орган – ґрунт………….60 2.5. Аналіз кінематичних змін у ґрунті перед робочим органом………………..61 2.6. Аналітичне визначення компонент напружень у ґрунтовому середовищі перед робочим органом………………………………………………………………..66 2.7. Аналіз вигляду напруженого стану середовища під дією робочого органа…67 2.8. Аналіз сил опору переміщенню лемішної частини підкопувально-сепарувального робочого органа…………………...………………………….………73 2.9. Аналітичні дослідження взаємодії сепаруючої поверхні з середовищем……76 2.9.1. Формалізація сепаруючої поверхні та кінематичні умови на поверхні контакту………………………………………………………………………................76 2.9.2. Аналіз кінематичних величин та компонентів напружень у середовищі від дії пруткової сепарувальної поверхні…………………………………………………….79 Висновки до другого розділу РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………………………………………..……………….93 3.1. Програма, об’єкт і предмет дослідження………………………………………..93 3.2. Методика визначення коефіцієнтів тертя ……………………………………..93 3.3. Дослідження впливу зміни формоутворювальних параметрів, які визначають геометрію робочого органа на тяговий опір………………………………………….97 3.4. Методика визначення тягового опору підкопувально-сепарувального робочого органа………………………………………………………………………...99 3.4.1. Дослідження тягового опору методом математичного планування експерименту…………………………………………………………………………..100 3.5. Дослідження сепарувальної здатності підкопувально-сепарувального робо-чого орагана …………………………………………………………………………...104 Висновки до третього розділу РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………106 4.1. Результати дослідження коефіцієнту тертя кочення, спокою та руху ……106 4.2. Результати дослідження впливу зміни формоутворювальних параметрів підкопувально-сепарувального робочого органа на тяговий опір…… ………….112 4.3. Результати дослідження впливу відстані між осями прутків, величини розміру геометричного перерізу прутків та швидкості руху машини на показник тягового опору методом математичного планування експерименту……………115 4.4. Результати оцінювання сепарувальної здатності підкопувально-сепарувального робочого органа………………………………………………….….119 Висновки до четвертого розділу РОЗДІЛ 5 РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕНОГО ПІДКОПУВАЛЬНО-СЕПАРУВАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНА КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ ТА РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ …...……………………………….……………………………..125 5.1 Результати польових випробувань удосконаленого підкопувально-сепарувального робочого органа картоплезбиральної машини……………………125 5.1.1 Визначення характеристик грунту…………………………………………….126 5.1.2 Оцінювання режимів роботи та показників якості процесу…………………129 5.2 Розрахунок економічної ефективності……………………………………...131 Висновки до п`ятого розділу ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………..........................................134 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................………….136 ДОДАТКИ ....................................................................................................................152
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31119
References (Ukraine): 1. Налобіна О.О., Шимко А.В. Аналіз розвитку галузі картоплярства та огляд картоплезбиральної техніки. Сільськогосподарські машини : зб.наук.ст. Луцьк: ЛНТУ, 2015. Вип. №31. С.106-113. 2. Шимко А.В. Удосконалення підкопуючих робочих органів корнеклубнезбиральних машин. Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб.наук.праць Рівне: НУВГП, 2015 Вип. №2(70). С.165-171. 3. Налобіна О.О., Грушецька М.Г., Шимко А.В. Системний аналіз підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин. Сільськогосподарські машини : зб.наук.ст. Луцьк: ЛНТУ, 2015. Вип. №32. С.134-138. 4. Аналіз впливу лемішної частини підкопуючого робочого органа на напрям змін властивостей ґрунту / А. Шимко, О. Налобіна. European Cooperation. Warszawa, 2018. Scientific Approaches and Applied Technologies. No 6 (37). Р.21-35 5. Шимко А.В. Дослідження коефіцієнтів тертя кочення та ковзання бульб картоплі. Сільськогосподарські машини : зб.наук.ст. Луцьк: ЛНТУ, 2016. Вип. №34. С.124-129 . 6. Налобіна О.О., Шимко А.В. Дослідження взаємодії модернізованого підкопуючого робочого органа картоплезбиральної машини з бульбою. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : науково-теоретичний зб. Житомир: ЖНАУ, 2017. Вип. №1(58).Т.1. С.279-283 . 7. Шимко А.В., Серілко Л.С. Визначення раціональної частоти обертання ротору очисного пристрою. Сільськогосподарські машини: зб.наук.ст. Луцьк: ЛНТУ, 2017. Вип. №37. С.106-111. 8. Шимко А.В. Дослідження коефіцієнтів кочення та ковзання бульб картоплі. «Vedecky pokrok na prelomu tysyuachalety»: зб. тез доп. ХІІ Міжн. наук.-практ. конф., Прага, 27 травня – 05 червня 2016 року. Прага, 2016. С. 68-69. 9. Налобіна О.О., Шимко А.В. Дослідження взаємодії валика модернізованого підкопуючого робочого органа картоплезбиральної машини з бульбою. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: зб. тез доп. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Житомир, 29-30 березня 2017 року. Житомир: ЖНАУ, 2017. С. 196-197. 10. Шимко А.В., Налобіна О.О. Аналіз впливу лемішної частини підкопуючого робочого органа на зміну властивостей ґрунту. «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво: зб. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф., Луцьк, 15-16 листопада 2018 року. Луцьк: ЛНТУ, 2018. С. 277-280. 11. Налобіна О.О., Шимко А.В. Підкопуючий робочий орган бульбозбиральної машини : патент на корисну модель №115204 Україна: № u201610045; заявл. 03.10.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл. №7. 5 с. 12. Шимко А.В. Регіональні особливості вирощування картоплі на Рівненщині. V всеукраїнська науково-практична конференція Інноваційні технології в АПК, м. Луцьк, 19-20 травня 2015 року: тези доповіді. Луцьк. С. 148-150. 13. Налобіна О.О., Шимко А.В. Аналіз зміни компонентів напружень у ґрунті від дії пруткової сепарувальної поверхні робочого органа картоплезбиральної машини. Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи: зб. тез доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Глухів, 27 вересня 2018 року. Глухів: ГАТІ ім. С.А. Ковпака. С. 125-128. 14. Шимко А.В., Налобіна О.О. Формалізація форми та параметрів удосконаленого підкопуючого органу картоплезбиральної машини. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: зб. тез доп. І міжн. наук.-техн. інтернет конф., Рівне, 21-23 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. С. 57-59. 15. И.А.Долгов Уборочные сельскохозяйственные машины (конструкция, теория, расчет). Ростов-на-Дону, 2003. 706 с. 16. Ryall, L.A. and J.M. Lipton (1983). Handling , transportation and storage of fruits and vegetables. A VI publishing company. INC. Westport, Connecticut. V. second edition vegetables and melons. 17. Smith, O.(1977). Potatoes; production, storing, processing. The AVI pub. Co., INC. Westport, Connecticut. 18. Ismail Z.E., (1991). Potato cultivar, cultivation, harvesting, handling and storage. Dar EL mearef publisher – Alexandria : p. 23 – 57. 19. Jamrocik E. (2007).Maszyny i narzędzia rolnicze. Maszyny do zbioru i sortowania ziemniaków. UTP Bydgoszcz: p. 188-204; 20. Гевко Р.Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 1. С. 39-49. 21. Д.Г. Войтюк. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Київ : «Вища освіта», 2004. 544 с. 22. Д.В. Александров. Картофелеуборочные машины. М.: ВИСХОМ, 1936. 118 с. 23. Збирання картоплі: Коли? Як? Чим?. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ 24. Пономарев А.Г. Технико-экономическое обоснование направлений совершенствования машинных технологий возделывания картофеля и овощей [Текст]. Система технологий и машин для инновационного развития АПК России: Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой механики В.П. Горячкина, Москва, ВИМ, 17-18 сентября 2013 г. Ч. 2. М.: ВИМ, 2013. С. 241-244. 25. Збирання та післязбиральна доробка бульб картоплі. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ 26. Петров Г. Д. Картофелеуборочные машины. М.: Машиностроение, 1984. 214 с. 27. Hakan Kibar (2012). Design and management of postharvest potato (Solanum tuberosum L.) storage structures. Ordu Univ. J. Sci. Tech Vol. 2, No, 1, pp. 23-48 28. Misener, G.C., L.P. McMillan (1982). A single-hill potato digger. American Potato Journal. Vol. 59, Issue 11, pp 551-553. doi:https://doi.org/10.1007/BF02852604 29. R.W.Chase, N.R. Thompson, R.L. Ledebuhr, C.M. Hansen, R.B. Kitchen. (1978). Plot harvester for potatoes. American Potato Journal. Vol. 55, Issue 4, pp. 235-237. doi.org/10.1007/BF03044531 30. Misener, G.C., L.P. McMillan (1987). A bulk potato trailer for research plots. American Potato Journal. Vol. 64. Pp. 403-407. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/B F02853702 31. Dagninet Amare, Geta Kidanemariam, Wolelaw Endalew, Seyife Yilma (2015) Potato Harvester for Smallholder Producers. International Journal of Mechanical Engineering and Applications. Vol.3, No. 6, 2015, pp. 103-108. doi:10.11648/j.ijmea.20150306.11 32. Луковников Ю.Н., Шведков В.И. Лемех корнеклубнеуборочной машины. А.с. 933026 СССР. № 2966427/30-15; заявл. 01.08.80; опубл. 07.06.82. Бюл. № 21. 2 c. 33. Копосов А.И., Баранов И.В. Подкапывающее устройство корнеклубнеуборочной машины : а.с. 933027 СССР : № 3002529/30-15; заявл. 11.11.80; опубл. 07.06.82. Бюл. № 21. 2 c. 34. Виноградов В.И., Дорохов А.П., Жернаков А.А., Костюченков Н.В. Копатель корнеклубнеплодов : а.с. 1079202 СССР : № 3414301/30-15; заявл. 30.03.82; опубл. 15.03.84. Бюл. № 10. 3 c. 35. Глеков Н.Ф.; Голинский И.М. Подкапывающий орган уборочной машины для уборки корнеклубнеплодов : а.с. 871758 СССР : №2897900/30-15; заявл. 24.03.80; опубл. 15.10.81. Бюл. № 38. 2 c. 36. Махлин Б.Е., Дрейман Р.Г., Сорокин А.А., Петров Г.Д., Галынский А.Е. Выкапывающий рабочий орган картофелеуборочной машины : а.с. 1376969 СССР : № 3927189/30-15; заявл. 17.07.85; опубл. 29.02.88. Бюл. № 8. 2 c. 37. Сакун В.А., Угланов М.Б., Норчаев Р.Н, Шаров В.В., Лобачевский Я.П., Веселов В.А. Выкапывающий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 1055389 СССР : № 3483622/30-15; заявл. 13.08.82; опубл. 23.11.83. Бюл. № 43. 2 c. 38. Благов В.В., Лапин В.И., Карпов В.А., Проскурин Ю.В. Лемех корнеклубнеуборочной машины : а.с. 452299 СССР : № 1894510/30-15; заявл. 16.03.73; опубл. 05.12.74. Бюл. № 45. 2 c. 39. Виноградов Ю.А., Фомин И.М., Мешинов В.А., Лапин В.И. Выкапывающий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 858618; СССР : № 3896502/30-15; заявл. 20.03.80; опубл. 30.08.81. Бюл. № 32. 3 c. 40. Новиков В.Г. Режущий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 1789105 СССР : № 4874315/15 заявл. 13.08.90; опубл. 23.01.93, Бюл. № 3. 3 c. 41. Лутхов Н.Н., Сорокин А.А., Петров Г.Д., Успенкский И.А. Выкапывающий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 1674723 СССР : № 4361604/15; заявл. 07.01.88; опубл. 07.09.91. Бюл. № 33. 3 c. 42. Пасаман Б.Ф., Пасаман А.Б. Роторний копач для картоплі та коренеплодів : патент на винахід №44456 Україна : № 2001032015; заяв. 27.03.01; опубл. 15.02.02. Бюл. №2. 4 c. 43. Корнюшин В.М., Насонов В.А. Підкопувально-сепаруючий пристрій коренебульбозбиральної машини : патент на корисну модель Україна : №u200608594; заявл. 31.07.06; опубл. 15.01.07. Бюл. №1. 3 c. 44. Копосов А.И., Варанов И.В. Подкапывающее устройство корнеклубнеуборочной машины : а.с. 1033041 СССР : № 3396748/30-15; заявл. 12.02.82; опубл. 07.08.83. Бюл. № 29. 2 c. 45. Сорокин А.А., Лебошки В.И., Губарев А.М., Сорокина Л.П., Монахов Н.Г. Подкапывающий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 655355 СССР : № 2337996/30-15; заявл. 26.03.76; опубл. 05.04.79. Бюл. № 13. 2 c. 46. Размыслович И.Р., Серхан Н.А., Подскребко М.Д., Кроптов А.П., Углонов М.Б., Дохин И.Е. Ротационный рабочий орган картофелеуборочной машины : а.с. 1207416 СССР : № 3747604/30-15; заявл. 27.03.84; опубл. 30.01.86, Бюл. № 4. 3 c. 47. Александрян К.В., Хачатрян Л.С., Мкртчян Д.Г., Арутюнян К.Г., Косян К.В. Подкапывающе-сепарирующее устройство рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 1500188 СССР : № 4265234/30-15; заявл. 19.06.87; опубл. 15.08.89, Бюл. № 30. 3 c. 48. Корепанов Ю.Г., Сорокин А.А. Выкапывающий рабочий орган корнеуборочной машины : а.с. 1271409 СССР : № 3899603/30-15; заявл. 20.05.85; опубл. 23.11.86, Бюл. № 43. 2 c. 49. Кузьмин А.В., Дабалаев Н.А., Цыбиков В.Л., Болохоев В.С. Картофелеуборочная машина : патент на изобретения №2395954 Россия : № 2008152541/12 ; заявл. 29.12.08; опубл. 10.08.10. Бюл. №22. 5 с. 50. Бончик В.С., Федірко П.П., Жук Ю.О. Картоплекопач : патент на корисну модель №88722 Україна : u201313151; заявл. 12.11.13; опубл. 25.03.14. Бюл. №6. 4 c. 51. Кириленко Ю.П., Татаринов М.И., Терентьев Ю.В. Картофелеуборочная машина : патент на изобретения №2286041 Россия : №2005100477/12; заявл. 11.01.05; опубл. 27.10.06. Бюл. №30. 5 с. 52. Пасаман Б.Ф., Гунько Ю.Л., Пасаман О.Б. Підкопувально-сепарувальний пристрій картоплекопача : патент на корисну модель №90698 Україна : u201314527; заявлено 11.12.13; опубліковано 10.06.14. Бюл. №11. 5 c. 53. Охоткин Н.Л. Выкапывающий рабочий орган корнеклубнеуборочной машины : а.с. 843820 СССР : №2673693/30-15; заявл. 18.08.78; опубл. 07.07.81. Бюл. № 25. 2 с. 54. Пасаман Б.Ф., Пасаман О.Б. Збірний леміш : патент на корисну модель №19434 Україна : u200606900; заявл. 20.06.06; опубл. 15.12.06. Бюл. №12. 2 c. 55. Горячкин В.П. Земледельческая механика. Собрание сочинений в трет томах. Т.1. М.:Колос, 1965. 714 с. 56. Синеоков Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. М: Машиностроение, 1977. 328 с. 57. Гольштейн М.Н. Механические свойства грунтов. Второе издание. М.: Издательство литературы по строительству, 1971. 369 с. 58. Гудков А.Н. Теоретическое положения к выбору новой системы машин для обработки почвы. Земледельческая механика. М.: Машиностроение, 1969. 168 с. 59. Кулен А. Современная земледельческая механика. М.: Агропромиздат, 1986. 349 с. 60. Кушнарёв А.С. Механико-теоретические основы обработки. К.: Урожай, 1989. 144 с. 61. Кушнарёв А.С. Механико-технологические основы процесса воздействия рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий на почву: дис. д.т.н.: 05.02.01. / Кушнарёв Артур Сергеевич. Мелитополь, 1980. 329 с. 62. Дьяков В.П. О почве, как материале воздействия рабочих органов машин технологического комплекса. Земледелие. №8, 2014, С. 13-15. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://cyberleninka.ru 63. Дьяков В.П. О результатах исследований деформирования почвы рабочими органами машин и орудий технологических комплексов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://cyberleninka.ru 64. Ветохин В.И. Проектирование рыхлителей почвы на основе метода отображения рациональной деформации пласта. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. №1. С. 21-24. 65. Ветохин В.И. Анализ некоторых аспектов деформации почвы применительно к проектированию энергосберегающих орудий для глубокого рыхления почвы. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственному производстве: сборник статей Международной научно-практической конференции к 60 летию образования. ИМСХ АН БССР, Минск, 17-19 октября 2007 г. В.ЗГ. – Минск: РУП «НПЦ БелНИИМСХ», 2007. Т.1. С.128-133. 66. Osman V.S. Тhe mechanics of soil cutting blades / Osman // Agriculture Engineering. 1964. Res: 313-328 67. Федоровский В.Г. Современные методы описания механических свойств грунтов. Строительство и архитектура. Сер. 8: Строительные конструкции. Вып. 9. М., 1985. 68. Drucker D.C., Prager W. Soil mechanics and plastic analysis or limit design / D.C. Drucker, W. Prager // Quarterly of Applied Mathematics. 1952. Vol.10 #2. P. 61-75. 69. Николаевский В.Н. Механические свойства грунтов и теория пластичности. – Итоги науки и техники. Механика твёрдых тел. Т.6. М., ВНИИТИ, 1972. 70. Schofield A.N., Wroth P. Critical State Soil Mechanics. No Graw-Hill, London, 1968. 71. Roscoe K.H., Burland J.B. Ln “Engineering Plasticity”, Cambrige Univercity Press, Cambrige, 1968, p. 535-609. 72. Bazant Z.P., Krizek R.J. Proc. ASCE, 1976, Vol.102, NEM2, p.225-238. 73. Бажант З.П. Эндохронная теория неупругости и инкрементальная теория пластичности. Сб.: Механика деформируемых твердых телю М., Мир. 1983 74. Valanis K.C. Archiwum Mech Stosowanej, 1971, vol.23. p. 517-551. 75. Шеповалов В.Д. Автоматизация уборочных процессов. М.: Колос. 1978. 383с. 76. Костенко М.Ю. Теоретические вопросы применения элеваторов с комбинированными прутками в картофелеуборочных машинах: монография. Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. Рязань, 2010. 53 с. 77. H.W. Piatt, A.J. Campbell, I. Birt, B. MacKinnon (1990). Modifications of a potato harvester for small plot fiel research. American Potato Journal. Vol. 67, Issue 11, pp 799-803. doi.org/10.1007/BF03044531. 78. Самокиш М.І., Бендера І.М., Клевцов М.М., Божок А.М. Системи керування сільськогосподарських енергетичних засобів: Навчальний посібник для студентів вузів. Київ: Урожай. 1999. 304 с. 79. Бончик В.С. Розробка та обґрунтування параметрів ротаційного картоплекопача: автореф. дис. на присв. учен. степ. кан. техн. наук: спец. 05.05.11 «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва» / В.С. Бончик. Луцьк, 2001. 18 с. 80. Грушецький С.М. Обґрунтування конструкції і параметрів лемішно-полицевого картоплекопача з барабанним сепаратором картопляного вороху; автореф. дис. на присв. учен. степ. кан. техн. наук: спец. 05.05.11 Машини і засоби сільськогосподарського виробництва / С.М. Грушецький. Вінниця, 2008. 18 с. 81. Пасаман Б.Ф. Обґрунтування параметрів лемішно-роторного картоплекопача; автореф. дис. на здоб. учен. ступ. кан. техн. наук: спец. 05.05.11 Машини і засоби сільськогосподарського виробництва / Б.Ф. Пасаман. Тернопіль, 2006. 15с. 82. Бышов Н. В., Борычев С.Н., Успенский И.А., Бышов Д.Н., Рембалович Г.К., Паршков А.В., Голиков А.А. Теоретические и практические основы примине-ния современных сепарирующих устройств со встярхиванием в картофелеубороных машинах. Научный журнал КубГАУ. Кубань: КубГАУ. 2013; №89(05). С. 729 – 738. 83. Hevko R.B., Tkachenko R.I., Synii S.V., Flonts I.V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2016. Vol. 49. № 2. pg. 53-60. 84. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II. Transilvania University Press Brasov, Romania. 2018. Vol. 11(60). № 1. pg. 127-138. 85. Hevko R.B., Tkachenko I.G., Rogatynskyi R.M., Synii S.V., Flonts I.V., Pohrishchuk B.V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest, Romania. 2019. Vol. 59. № 3. pg. 41-48. 86. Смолінський С.В. Аналіз основних показників технічної характеристики сучасних картоплезбиральних машин. Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК : зб.наук.праць Київ: НУБіП, 2018 № 282 (2018). С. 200-207. 87. Смолінський С.В. Обґрунтування доцільності застосування спірального очисника в конструкції дворядного картоплекопача. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб.наук.праць Київ: НУБіП, 2017. Вип. 21. С. 88-92. 88. Никулин И.В. Исследование комбинированных подкапывающих рабочих органов картофелеуборочных машин: дис. канд. техн. Наук. М.: 1982. 214с. 89. Кобець А.С., Сокол С.П., Науменко М.М., Кобець О.М., Волик Б.А., Пугач А.М. Викопувальний орган коренезбиральної машини : патент на корисну модель № 83230 Україна : U201304086; заявл. 27.04.2009; опубл. 25.08.2009. Бюл. №16. 4 c. 90. Кобець А.С., Сокол С.П., Науменко М.М., Кобець, О.М., Волик Б.А., Пугач А.М. Викопувальний орган коренезбиральної машини : патент на корисну модель № 49323 Україна : U200911390; заявл. 09.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. №8. 3 c. 91. Шапошников А.Н. Способ и устройство для оперативного опредиления повреждения клубней картофеля при механизированной уборке: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / А.Н. Шапошников. Рязань, 2004. 24 с. 92. Заводов С.В. Исследование взаимодействия клубней картофеля с рабочими органами сельскохозяйственных машин: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / С.В. Заводов. Москва, 2002. 15с. 93. Кузьмин А.В. Методы снижения повреждаемости клубней картофеля и совершенствования картофелеуборочных машин: автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / А.В. Кузьмин. Москва, 2005. 38с. 94. Гордеев О.В. Совершенствование рабочих органов машин для уборки и послеуборочной доработки семенного картофеля; автореф.дис. на соиск. учен. степ. док. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / О.В. Гордеев. Челябинск, 2014. 44 с. 95. Соколов В.Н. Машинные технологии уборки картофеля процесса уборки картофеля: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / В.Н. Соколов. Саратов, 2001. 19с. 96. Болохоев В.С. Исследование повреждаемости клубней картофля на рабочих органах картофелеуборочных комбайнов в условиях Забайкалья [текст]. Совместная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и научных организаций в развитии АПК Центральной Азии: сб. материалов международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2008. Ч.1. С. 38-44. 97. Борычев С.Н. Машинные технологии уборки картофеля с использованием усовершенстованных копателей, копателей-погрузчиков и комбайнов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / С.Н. Борычев. Рязань, 2008. 40с. 98. Успенский И.А., Кирюшин И.Н, Колотов А.С. Обоснование рациональных параметров дисковых элементов подкапывающих рабочих органов картофелеуборочных машин. Научный журнал КубГАУ. Кубань: КубГАУ. 2014; №96(02) С. 323 – 333. 99. Кирюшин И.Н. Совершенствование подкапывающих рабочих органов машин для уборки картофеля: автореф.дис.на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / И.Н. Кирюшин. Рязань, 2007. 19с. 100. Фёдоров Д.А. Повышение эффективности уборки картофеля путём совершенствования конструктивных и технологических параметров картофелекопателя: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / Д.А. Фёдоров Санкт-Петербург - Павловск, 2005. 20 с. 101. Мордик О.М. Обґрунтування параметрів робочих органів картоплекопача прочісуючого типу при вирощуванні картоплі на крапельному зрошуванні; автореф. дис. на здоб. учен. ступ. кан. техн. спец. 05.05.11 Машини і засоби сільськогосподарського виробництва / О.М. Мордик. Луганськ, 2009. 15с. 102. Пономарев А.Г. Обоснование и разработка широкорядной гребневой машинной технологии возделывания и уборки картофеля: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / А.Г. Пономарев. Москва, 2005. 31 с. 103. Галлямов Ф. Н. Разработка и оптимизация параметров устройства регулирования глубины хода подкапывающих рабочих органов картофелеуборочных машин: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кан. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / Ф.Н. Галлямов. Оренбург, 2004. 20с. 104. Переведенцев В.М. Обоснование параметров и режимов работы дисковых элементов подкапывающих органов картофелеуборочных машин: автореф.дис. на соиск. учен. степ. кан. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / В.М. Переведенцев. Москва, 2000. 21с. 105. Латыпов Р.М. Совершенствование технологических процессов и технических средств для возделывания и уборки картофеля: автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / Р.М. Латыпов. Челябинск, 2010. 42 с. 106. Горячкина И.Н. Совершенствование технологии уборки картофеля с обоснованием параметров и режимов работы сепарирующего элеватора с интенсификатором активного типа; автореф. дис. на соиск. учен. степ. кан. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / И.Н. Горячкина Рязань, 2010. 17с. 107. Костенко М.Ю. Разработка и исследование дисковых элементов подкапывающих рабочих органов картофелеуборочных машин: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / М.Ю. Костенко. Рязань, 1994. 24с. 108. Саяпин О.В. Повышение эфективности технологии уборки картофеля предварительным рыхлением клубненосного слоя: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства /О.В. Саяпин. Саратов, 2011. 23с. 109. Козаченко О.В. Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинництві [Текст] : дис. д-ра техн. наук: 05.05.11 / Козаченко Олесій Васильович. Харківський національний технічний ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. Х., 2006. 316 с. 110. Блезюк О.В. Обґрунтування методу підвищення працездатності та параметрів дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини; автореф. дис. на присв. учен. степ. кан. техн. наук 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О.В. Блезюк. Харків, 2007. 12с. 111. Нестерович Э.О. Разработка и обоснование параметров рабочих органов картофелеуборочной машины; автореф. дис. на присв. учен. степ. кан. техн. наук наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / Э.О. Нестерович. Рязань, 2019. 19 с. 112. Бышов Н.В., Борычев С.Н., Чкутин Н.Н., Калмыков Д.В., Симонова Н.В. О взаимодействии клубненосного пласта с рабочими органами копателя. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева : научно-производственный журнал. Рязань, 2018. Вып.№4(40). С.161-167. 113. Нестерович Э.О., Бышов Н.В., Костенко М.Ю., Мурог И.А., Нефедов Б.А. Исследование тягового сопротивления лемеха с переменным углом наклона. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева: Научно-производственный журнал. Рязань, 2018. Вып.№1(37). С. 84-89. 114. Норчаев Д.Р. Теоретические предпосылки по обоснованию параметров энергосберегающего подкапывающего рабочего органа. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева : научно-производственный журнал. Рязань, 201. Вып.№2(22). С. 44-47. 115. Норчаев Д.Р. Обоснование параметров энергосберегающего подкапывающего рабочего органа. Сельскохозяйственные машины и технологии : научно-производственный и информационный журнал. Москва, 2015. Вып.№3. С. 38-42. 116. Налобіна О.О., Шимко А.В. Підкопуючий робочий орган картоплезбиральної машини : патент на корисну модель №103967 Україна : № u201505929; заявл. 16.06.2015; опубл. 12.01.2016. Бюл. №1. 3 с. 117. Налобіна О.О., Шимко А.В. Активний підкопуючий робочий орган картоплезбиральної машини : патент на корисну модель №103214 Україна : № u201504886; заявл. 19.05.2015; опубл. 10.12.2015. Бюл. №23. 3 с. 118. Налобіна О.О., Шимко А.В. Підкопуючий робочий орган бульбозбиральної машини : патент на корисну модель №131318 Україна : № u201807674; заявл. 09.07.2018; опубл. 10.01.2019. Бюл. №1. 4 с. 119. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Наука, главная редакция физико-математической литературы, 1981. 720 с. 120. Багиров И. З. Исследование деформации и сопротивлений грунта с клином при различных скоростях. Автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.05.11. Минск: ВНІІ землеробства, 1963. 24 с. 121. В’ялов С. С. Реологические основы механики грунтов. М.: Вищ. школа, 1978. 447 с. 122. Джонсон У., Меллор П. Теория пластичности для инженеров. Пер. з англ. М.: Машиностроение, 1979. 568 с. 123. Кострицин О. К. Основные закономерности сопротивления почвы деформации и разрушению и их исследование для обоснования типа и параметров почвообрабатывающих противоэрозионных рабочих органов. дис. докт. техн. наук: спец. 05.20.01 Технология и средства механизации сельского хозяйства / О.К. Кострицин. М., 1986. 356 с. 124. Кушнарьов А. С. Механико-технологические основы процесса воздействия рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий на почву: дис. докт. техн. наук : 05.20.01/ Кушнарьов Артур Сергыйович. Мелітополь, 1980. 329 с. 125. Соколовский В. В. Статика сыпучей среды. М.: Вид-во фіз.- мат. литератури, 1960. 240 с. 126. Игнатенко И. В. Обобщение динамической модели взаимодействия рабочего органа с почвой. Комплексная механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Ростов-на-Дону, 1985. С. 57–66. 127. Ковбаса В. П. Моделирование распределения напряжений в почве под действием деформаторов. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь: ТДАТА. 2001. Вип. 2. т. 16. С. 123–127. 128. Ковбаса, В. П. Про визначення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища. Вісник ХДТУСГ Підвищення надійності відновлюваних деталей машин. Харків, 2001. Вип. 8, т.2. С. 79-82. 129. Ковбаса В. П. Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ: навчальний посібник. Київ: Лисенко М. М., 2015. 536 с. 130. Аржаних О.И. Исследование и обоснование параметров рабочих органов дисковых культиваторов для повышенных скоростей: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.04.10. Челябинск, 1968. 24 с. 131. Самуль В. И. Основы теории упругости и пластичности. М.: ВШ., 1970. 288 с. 132. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Том 1. М.: Наука, 1970. 492 с. 133. Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнение математической. М.: Физматлит, 2004. 400 с. 134. Лурье А. И. Теория упругости. М.: Наука, 1970. 940 с. 135. Качанов Л. М. Основы теории пластичности. М.: Наука, 1969. 420 с. 136. Матросов А.В. Численно-аналитическое решение граничной задачи деформирования линейно-упругого анизотропного прямоугольника. Вести С.-Петербургского ун-та. Сер. 10. Прикладная математика. Информатика. Процеси управления. С.-Петербург, 2007. Вып. 2. С. 55-65. 137. Барац Н.И. Механика грунтов: Учебное пособие. Омск: изд-во СибАДИ, 2008. 106 с. 138. Налобіна О.О., Шимко А.В. Аналіз зміни компонентів напружень у ґрунті від дії пруткової сепарувальної поверхні робочого органа картоплезбиральної машини. Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи : зб. тез доп. І Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Глухів, 27 вересня 2018 року. Глухів: ГАТІ ім. С.А. Ковпака. С. 125-128. 139. Тишанинов Н.П., Анашкин А.В., Амельянц А.Г. Прибор для определения коэффициента силы трения покоя : патент 2511615 Россия : №2012145369/28; заяв. 24.10.2012, опубл. 10.04.2014. Бюл. №10. 6 с. 140. Рахманкулова Г.А., Суркаев А.Л.Определение коэффициента трения методом наклонного маятника. Методические указания. Волгоградский государственный технический университет, Волжский политехнический институт; Волгоград. Издат. Волгоградского государственного технического университета, 2013. 10 с. 141. Зеленин А. Н. Косое резание и копание грунта. Строительные и дорожные машины. М.: Машиностроение, 1967. №4. 142. Зеленин А.Н. Лабораторный практикум по резанию грунтов. Учебное пособие для студентов инженерностроительных и автомобильнодорожных вузов. М.: Высшая школа, 1969. 310 с. 143. Методочні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія руйнування робочих середовищ» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання /Кравець С.В., Косяк О.В./ Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне: НУВГП, 2015. 27 с. 144. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Планирование и организация эксперимента" для студентов 4 курса дневного и 5 курса заочного отделений специальностей 200503 и 220501 /Сенкевич А.Ю. Математическое моделирование автоматизированных систем контроля и управления. Тамбовский государственный технический университет. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2004. 24с. 145. Хайліс Г.А. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин. К.: НМК ВО, 1992. 319 с. 146. ДСТУ 7794:2015. Видання. Машини картоплезбиральні. Методи випробувань. [На заміну ГОСТ 28713-90; чинний від 2015-06-22]. Київ, Держстандарт України, 2016. 14с. 147. ГОСТ 20915-75. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний. [Чинний від 1975-06-19]. Москва, Госстандарт СССР 1975. 148. Кононенко Н.П. Справочник экономиста сельского хозяйства. К. Урожай, 1985. 528 с. 149. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки специализированных машин: ГОСТ 23729-88. Взамен ГОСТ 23729-79 введ. 01.01.89. М. Изд-во стандартов, 1988. 9 с. 150. Данильченко М.Г. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / М.Г. Данильченко, Б.Б. Гладич, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 61с. 151. Гевко Р.Б. Оцінка ринкової вартості та конкурентоспроможності машин і технологій / Р.Б. Гевко, А.Д. Гарькавий, Б.Б. Гладич, І.І. Павх, О.Б. Павелчак. Тернопіль: ТДПУ, 2004. 199с.
Content type: Dissertation
Appears in Collections:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.