Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31094
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
Authors: Ясній, Олег Петрович
Валяшек, Володимир Богданович
Крива, Надія Романівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та математичної статистики» для студентів факультету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії» / Укладачі: Ясній О.П., Валяшек В.Б., Крива Н.Р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 76 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 7-Feb-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519(07)
Keywords: теорія ймовірностей
математична статистика
Number of pages: 76
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» укладено з урахуванням тем практичних занять, тем лекцій, тестів, екзаменаційних питань та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Description: Для студентів факультету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії»
Content: Теорія ймовірностей. Випадкові події …4 1. Основні поняття. Операції над подіями. Означення ймовірності події …4 1.1. Приклади розв’язування задач …5 2. Елементи комбінаторики. Теореми додавання та множення ймовірностей. Ймовірність настання принаймні однієї події. Формула повної ймовірності і формула Байєса …8 2.1. Приклади розв’язування задач …10 3. Схема випробувань з повтореннями …14 3.1. Приклади розв’язування задач …15 4. Задачі для самостійного розв’язування …20 Випадкові величини ...26 5. Випадкові величини. Закон розподілу, функція розподілу, щільність розподілу ймовірностей …26 5.1. Приклади розв’язування задач …27 6. Числові характеристики випадкових величин. Їх властивості. Знаходження щільності розподілу для неперервної випадкової величини. Обчислення математичного сподівання, моди, медіани, дисперсії …34 6.1. Приклади розв’язування задач …35 7. Найважливіші закони розподілу ймовірностей. Аналіз графіків законів розподілів, знаходження основних числових характеристик …41 7.1. Приклади розв’язування задач …44 8. Закон великих чисел. Центральна гранична теорема …49 8.1. Приклади розв’язування задач …50 9. Задачі для самостійного розв’язування …52 Математична статистика …58 10. Побудова статистичного ряду, полігону частот, гістограми та емпіричної функції розподілу. Обчислення оцінок математичного сподівання та дисперсії …58 10.1. Приклади розв’язування задач …60 11. Обчислення інтервальних статистичних оцінок. Точність і надійність визначення довірчого інтервалу. Перевірка статистичних гіпотез щодо нормального закону розподілу. Критерій узгодженості Пірсона …64 11.1. Приклади розв’язування задач …66 12. Задачі для самостійного розв’язування …69 Основна література …71 Додаткова література …73
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31094
Copyright owner: © Ясній О. П., Валяшек В. Б., Крива Н. Р.,Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Іванюта І. Д., Рибалка В. І., Рудоміно-Дусятська І. А. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Навчальний посібник. – Київ: «Слово», 2006. –272 с. 2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов. – Москва: Высшая школа, 2003. – 480 с. 3. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учебное пособие для вузов. – Москва: Высшая школа, 2004. – 404 с. 4. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін O. K. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. – Київ: НАУ, 2006. – 424 с. 5. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчально-методичний посібник у 2-х ч., Ч. 1 – Київ: КНЕУ. – 2000. – 304 с. 6. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчально-методичний посібник у 2-х ч., Ч. 2 – Київ: КНЕУ. – 2001. –336 с. 7. Грищенко В. О. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів: Навчальний посібник. – Київ: КДТЕУ, 2000. – 170 с. 8. Рудоміно-Дусятська І. А. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник завдань. – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2003. – 54 с. 9. Бобик О. В. Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник / О. І. Бобик, Г. І. Берегова, Б. І. Копитко. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 560 с 10. Валєєв К. Г. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник / К. Г. Валєєв, І. А. Джалладова. – К.: КНЕУ, 2008. – 352 с. 11. Васильченко І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи): Підручник. – Київ: Кондор, 2004. – 352 с. 72 12. Каніовська І. Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах: Навчальний посібник. – Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2004. – 156 с. 13. Донченко В. С. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник / В. С. Донченко, М. В.-С. Сидоров, М. М. Шарапов. – К.: Видавничий дім «Академія», 2009. – 286 с. – (АЛЬМА-МАТЕР). 14. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірності та математична статистика. Посібник з розв’язування задач: Навчальний посібник / Г. І. Кармелюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с. 15. Турчин В. М. Теорія ймовірностей: Основні поняття, приклади, задачі: Навчальний посібник. – Київ: А.С.К., 2004. – 476 с.
16. Лавренчук В. П. Вища математика: курс лекцій: у 3 ч. Ч. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур, В. С. Дронь. – Івано-Франківськ, 2011. – 263 с. 17. Анісімов В.В., Черняк О. І. Математична статистика: Навчальний посібник. – Київ: МП «Леся», 1995. – 105 с. 18. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Практикум з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика». – К.: КІНГ, 1991. – 304 с. 19. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник / За ред. Р. К. Чорнея. – К.: МАУП, 2003. – 328 с. 20. Черняк О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Збірник задач / О. І. Черняк, О. М. Бушна, А. В. Ставицький. – К.: Знання, 2001. – 199 с. – (Вища освіта XXI століття). 21. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел, П. І. Шта-балюк. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 219 с. 22. Тичинська Л. М. Теорія ймовірностей: навч. посіб. Ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості / Л. М. Тичинська; МОН України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010. – 112 с. 23. Міхайленко В. М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 1. Теорія ймовірностей / В. М. Міхайленко, С. А. Теренчук, О. В. Доля, Н. Д. Федоренко, Ю. П. Філонов. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. 2012. – 51 с. 24. Галицька І. Є. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. Ч. 2. Математична статистика / І. Є. Галицька, В. І. Сущук-Слюсаренко. МОНМС України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ, 2011. – 216 с. 25. Доля О. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 2. Математична статистика / О. В. Доля, С. А. Теренчук. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2012. – 44 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри математичних методів в інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriya ymovirnostey ta matematychna statystyka_ praktychni_2020.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools