Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30940

Title: Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області
Other Titles: Trends of the tourist services market development in ternopil region
Authors: Голда, Надія Михайлівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Шпилик, Світлана Василівна
Golda, Nadiya
Krause, Olga
Shpylyk, Svetlana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Голда Н. М. Тенденції розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області / Надія Голда, Ольга Краузе, Світлана Шпилик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 66–72. — (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Bibliographic description (International): Golda N., Krause O., Shpylyk S. (2019) Tendentsii rozvytku rynku turystychnykh posluh Ternopilskoi oblasti [Trends of the tourist services market development in ternopil region]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 66-72 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 15-Sep-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.066
UDC: 339.13
Keywords: туризм
рекреація
туристична інфраструктура
природно-заповідний фонд
історико-культурні ресурси
рекреаційний потенціал
tourism
recreation
tourist infrastructure
nature reserve fund
historical and cultural resources
recreational potential
Number of pages: 7
Page range: 66-72
Start page: 66
End page: 72
Abstract: Досліджено вплив туризму на економіку Тернопільської області. Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування й посідає помітне місце в світовій економіці за показниками швидкості обігу капіталу, кількості зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним із важливих індикаторів якості життя. Вплив туризму на економіку України та економіку Тернопільської області досить відчутний, адже туристи споживають різноманітні товари, користуються послугами, що сприяє наповненню місцевих бюджетів. Доведено, що Тернопільська область має вигідне геополітичне розташування, історико-культурні ресурси, володіє значним рекреаційним потенціалом, має розвинену туристську інфраструктуру, хоча область є однією з найменших в Україні. В ній зосереджена надзвичайно велика кількість пам’яток культурної спадщини та природно-заповідного фонду. Узагальнено основні підходи до процесу аналізу ринку туристичних послуг. На даний час ринок туристичних послуг знизив свою активність, тому реклама може стати одним із факторів, яким під силу вирівняти ситуацію й стати механізмом зростання туристичних потоків. Це призведе до інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, адже Україна для цього має достатній природний потенціал туристично -рекреаційних ресурсів і може стати країною з розвиненою туристичною індустрією. Але відсутність моніторингу за ефективністю рекламних кампаній чи окремо взятих медіа-носіїв у багатьох туристичних підприємств децентралізовані методи управління послаблюють креативність реклами та її адресацію цільовому споживачеві. А це призводить до відсутності планового зростання підприємства зокрема та гальмування розвитку туристичної галузі в цілому.
The influence of tourism on the economy of Ternopil region is investigated. Throughout its economic history, tourism decisivly has the reputation of the specific sector dynamically developing in the service industries and is increasingly becoming the prominent one in the world economy in terms of capital turnover, employment, exports of services, and as a source of income for national budgets.Tourist services consumption level is one of the important indicators of life qualityf. The impact of tourism on the economy of Ukraine and the economy of Ternopil region is quite noticeable, since while travelling the tourists consume various goods, use services supporting the pumping up local budgets. It is proved that Ternopil region has favorable geopolitical location, historical and cultural resources, has considerable recreational potential, has developed tourist infrastructure, despite the fact that the region is one of the smallest in Ukraine, with an extremely large number of cultural heritage monuments and nature conservation fund. The basic approaches to the process of analyzing the tourist services market are generalized. At present, the tourist services market has decreased its activity, so advertising is becoming one of the factors that contribute to balance the situation and become the mechanism for tourist flows growth resulting in intensive development of domestic and foreign tourism, as Ukraine has sufficient natural potential for tourism and recreational resources and is able to become a country with developed tourism industry. But the lack of monitoring the effectiveness of advertising campaigns or individual media in many tourism enterprises, decentralized management methods weaken the creativity of advertising and its addressing to the target consumer, resulting in lack of the enterprise planned growth in particular and slow down the development of tourism industry as a whole
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30940
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
References (Ukraine): 1. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату: Закон України від 4 лютого 2004 р. № 1430-IV.
2. Про внесення змін до Закону «Про туризм» від 18.11.2003 р., № 1282-IV.
3. Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки: Указ Президента України від 28.04.04 № 493/2004.
References (International): 1. Pro ratyfikatsiyu Kiot·sʹkoho protokolu do Ramkovoyi Konventsiyi Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiypro zminu klimatu: Zakon Ukrayiny vid 4 lyutoho 2004 r. № 1430-IV.
2. Pro vnesennya zmin do Zakonu “Pro turyzm” vid 18.11.2003 r., № 1282-IV.
3. Stratehiya ekonomichnoho ta sotsialʹnoho rozvytku Ukrayiny “Shlyakhom yevropeysʹkoyi intehratsiyi” na 2004–2015 roky: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 28.04.04 № 493/2004.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.