Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30939

Title: Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу
Other Titles: World trends of business social responsibility development
Authors: Варламова, Марія
Єнгоян, Гоар
Varlamova, Mariia
Yengoian, Hoar
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl` Stus Donetsk national university, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Варламова М. Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу / Марія Варламова, Гоар Єнгоян // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 58–65. — (Світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Varlamova M., Yengoian H. (2019) Svitovi trendy rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu [World trends of business social responsibility development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 58-65 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 7-Sep-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.058
UDC: 339.9
Keywords: корпоративна соціальна відповідальність
багатонаціональні корпорації
напрямки соціальної діяльності
corporate social responsibility
multinational corporations
areas of social activity
Number of pages: 8
Page range: 58-65
Start page: 58
End page: 65
Abstract: Присвячено актуальній проблемі розвитку соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах посилення необхідності вирішення глобальних проблем. Розглянуто різні підходи до визначення соціальної відповідальності бізнесу та охарактеризовано еволюцію розвитку даного поняття. Проведено аналіз глобальних ініціатив, спрямованих на підтримку й стимулювання компаній дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу приділено аналізу поширення Глобального договору ООН, який закріплює 10 принципів у сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища і боротьби з корупцією, Глобальної ініціативи зі звітності. Зазначено вплив розвитку соціальної відповідальності бізнесу як на вирішення глобальних проблем, так і безпосередньо на діяльність підприємств, зокрема показано вплив рейтингу за рівнем корпоративної соціальної відповідальності, складеного Глобальним інститутом репутації, на продажу та бажання інвестувати в їхню діяльність. Наведено характеристику найпоширеніших моделей соціальної відповідальності компаній – американської, японської та європейської, а також проаналізовано тенденції щодо зміни напрямків корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано особливості розвитку основних напрямків корпоративної соціальної відповідальності українських та закордонних підприємств з високим значенням індексу корпоративної соціальної відповідальності. Зазначено зменшення значущості для багатонаціональних корпорацій такої складової соціальної відповідальності як умови праці у порівнянні з такими складовими, як управління та корпоративне громадянство, зокрема субелементів впливу на суспільство та етичного й чесного ведення бізнесу. Проведено порівняльний аналіз корпоративної соціально відповідальної діяльності українських та закордонних підприємств, обсягів фінансування зарубіжних компаній-лідерів (за індексом корпоративної соціальної відповідальності) та українських підприємств у соціально відповідальні заходи й частки даного фінансування у прибутку досліджуваних компаній.
The article deals with the important problem of business social responsibility development in the context of the increasing need global problems solution. Various approaches to defining corporate social responsibility are considered and the evolution of the given concept are described. Global initiatives aimed at supporting and encouraging companies to keep the principles of corporate social responsibility are analyzed. Particular attention is paid to the analysis of the dissemination of the UN Global Compact which allocates 10 principles in the fields of human rights, labor relations, the environment protection, the fight against corruption and the Global Reporting Initiative. Data compiled by the Global Reputation Institute shows the impact of the development of corporate social responsibility both on solving global problems and directly on the enterprises activity. Particularly the impact of rating on the level of corporate social responsibility on sales and the desire to invest in their activities is shown. Characteristics of the most common corporate social responsibility models – American, Japanese and European – are presented. Trends in changing corporate social responsibility are also analyzed. The decrease of importance for multinational corporations of such components of social responsibility as working conditions in comparison with such components as management and corporate citizenship particularly the influence of sub-elements on society and ethical and honest business operation is identified. The comparative analysis of social responsible activity of Ukrainian and foreign enterprises, the financing volume of foreign companies-leaders (by the Corporate Social Responsibility Index), Ukrainian enterprises in social res ponsible activities and the share of this financing in the profit of the investigated companies is presented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30939
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20CSR%20RepTrak%20100%202017,%20Reputation%20Institute.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2011_1-2_7
https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2018/0d86cec840dfb4de9a50dd0badcd51a5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572358370&Signature=6Bf4Jw%2BbugURB57xRQI2LISkmYo%3D
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf
https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2017/15f11b64c7149a95d152d09b07c9a337.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572357326&Signature=2ezLuahn2BpfEzqpBkxnRipCI5s%3D
https://database.globalreporting.org/reports/55515/download-reportpdf/
http://obolon.ua/ua/corporate-responsibility/socialreporting
https://www.roshen.com/uploads/Ukr_DDD.pdf
https://alfabank.ua/about/charity
https://www.thewaltdisneycompany.com/wpcontent/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf
References (Ukraine): 1. Maimunah I. Corporate social responsibility and its role in community development: An international perspective. The Journal of International Social Research. 2009. No. 9. P. 45–57.
2. A renewed EU strategy 201114 for Corporate Social Responsibility. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF (accessed 18.10.2019).
3. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з англ. С. Яринич. К.: Стандарт, 2005. 302 с.
4. Official website of UN Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/.
5. Global CR RepTrak 2017. URL: https://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20CSR%20RepTrak%20100%202017,%20Reputation%20Institute.pdf.
6. Кравцова Е. М., Матвеева В. Ю. Модели социальной ответственности бизнеса в мировой экономике. Экономика, предпринимательство и право. Москва. 2016. Том 6. № 1. С. 81 –98.
7. Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес-практиці. Міжнародна економічна політика. 2011. Вип. 1–2. С. 115–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2011_1-2_7.
8. Google responsibility report. URL: https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2018/0d86cec840dfb4de9a50dd0badcd51a5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572358370&Signature=6Bf4Jw%2BbugURB57xRQI2LISkmYo%3D.
9. Walt Disney responsibility report. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf.
10. Lego responsibility report. URL: https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2017/15f11b64c7149a95d152d09b07c9a337.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572357326&Signature=2ezLuahn2BpfEzqpBkxnRipCI5s%3D.
11. Bosch responsibility report. URL: https://database.globalreporting.org/reports/55515/download-reportpdf/.
12. Звіт з соціальної діяльності ПАТ «Оболонь». URL: http://obolon.ua/ua/corporate-responsibility/socialreporting.
13. Нефінансовий звіт KCB «Рошен». URL: https://www.roshen.com/uploads/Ukr_DDD.pdf.
14. Звіт з соціальної відповідальності ПАТ «Альфа-Банк». Основні КСВ ініціативи в 2017 р. URL: https://alfabank.ua/about/charity.
References (International): 1. Maimunah I. Corporate social responsibility and its role in community development: An international perspective. The Journal of International Social Research. 2009. No. 9. P. 45–57.
2. A renewed EU strategy 201114 for Corporate Social Responsibility. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF (accessed 18.10.2019).
3. Kotler F. Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist'. Yak zrobyty yakomoha bil'she dobra dlya vashoyi kompaniyi ta suspil'stva, 2005. 302 p. [Іn Ukrainian].
4. Official website of UN Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/ (accessed 22.10.2019).
5. Global CR RepTrak 2017. URL: https://www.rankingthebrands.com/PDF/Global%20CSR%20RepTrak%20100%202017,%20Reputation%20Institute.pdf (accessed 18.10.2019).
6. Kravtsova E. M., Matveeva V. Y. Modely sotsyal'noy otvetstvennosty byznesa v myrovoy ekonomyke, 2016. № 1. Р. 81–98. [Іn Russian].
7. Petrashko L. P. Korporatyvna vidpovidal'nist': kros-kul'turni modeli ta biznes-praktyky. 2013. Р. 115–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2011_1-2_7 (accessed 25.10.2019). [Іn Ukrainian].
8. Google responsibility report. URL: https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2018/0d86cec840dfb4de9a50dd0badcd51a5.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572358370&Signature=6Bf4Jw%2BbugURB57xRQI2LISkmYo%3D (accessed 23.10.2019).
9. Walt Disney responsibility report. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wpcontent/uploads/2019/03/2018-CSR-Report.pdf (accessed 23.10.2019).
10. Lego responsibility report. URL: https://sdd-pdf.s3.amazonaws.com/report-pdfs/2017/15f11b64c7149a95d152d09b07c9a337.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJZQ4KYD2D35QKCDA&Expires=1572357326&Signature=2ezLuahn2BpfEzqpBkxnRipCI5s%3D (accessed 23.10.2019).
11. Bosch responsibility report. URL: https://database.globalreporting.org/reports/55515/download-reportpdf/ (accessed 25.10.2019).
12. Zvit z sotsial'noyi diyal'nosti PAT “Obolon'”. URL: http://obolon.ua/ua/corporate-responsibility/socialreporting (accessed 25.10.2019). [Іn Ukrainian].
13. Nefinansovyy zvit KSV “Roshen”. URL: https://www.roshen.com/uploads/Ukr_DDD.pdf (accessed 25.10.2019). [In Ukrainian].
14. Zvit z sotsial'noyi vidpovidal'nosti PAT “Al'fa-Bank”. Osnovni KSV initsiatyvy v 2017. URL: https://alfabank.ua/about/charity (accessed 25.10.2019). [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.