Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30938

Title: Посилення ролі інтелектуального капіталу у структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств)
Other Titles: Strengthening of the intellectual capital role in the structure of components providing competitiveness and innovative growth of business entity (on the example of domestic machine-building enterprises)
Authors: Нагорняк, Галина Степанівна
Nahorniak, Halyna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Нагорняк Г. С. Посилення ролі інтелектуального капіталу у структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств) / Галина Нагорняк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 47–57. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Nahorniak H. (2019) Posylennia roli intelektualnoho kapitalu u strukturi skladovykh zabezpechennia konkurentospromozhnosti ta innovatsiinoho zrostannia subiektiv hospodariuvannia (na prykladi vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstv) [Strengthening of the intellectual capital role in the structure of components providing competitiveness and innovative growth of business entity (on the example of domestic machine-building enterprises)]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 47-57 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 16-Sep-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.047
UDC: 336.01
Keywords: капітал
інтелектуальний капітал
складові інтелектуального капіталу
інтелектуальні ресурси
інтелектуальна діяльність
інтелектуальна власність
нематеріальні активи
людський капітал
структурний капітал
клієнтський капітал
інновації
інноваційне зростання
конкурентоспроможність
економіка знань
машинобудівне підприємство
capital
intellectual capital
intellectual capital components
intellectual resources
intellectual property
intangible assets
human capital
structural capital
client capital
innovations
innovative increase
competitiveness
knowledge economy
machine-building enterprise
intellectual activity
Number of pages: 11
Page range: 47-57
Start page: 47
End page: 57
Abstract: Досліджено значення інтелектуального капіталу в структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств), а також його трактування у працях зарубіжних та вітчизняних учених. Досліджено сутність інтелектуального капіталу та його складових. Зміст інтелектуального капіталу як економічної категорії більшість вчених визначають як систему відносин різних економічних суб’єктів щодо раціонального стійкого його відтворення на основі прогресивного розвитку науки для конкурентоспроможного виробництва конкретних товарів, послуг, отримання доходу, підвищення життєвого рівня працівників, вирішення проблеми нерівномірності світового та регіонального розвитку на основі персоніфікованих економічних інтересів суб’єктів. Обґрунтовано необхідність вивчення усіх складових інтелектуального капіталу підприємства, що залучені у процесах його створення та використання. Розкрито економічну сутність процесу розвитку інтелектуального капіталу у взаємозв'язку з іншими його складовими. Визначено основні складові категорії «інтелектуальний капітал». Розглянуто проблемні аспекти складових інтелектуального капіталу підприємства. Визначено особливості та основні характеристики інтелектуальних ресурсів підприємства. Запропоновано власне трактування інтелектуального капіталу підприємства. Обгрунтовано важливість інтелектуального капіталу в структурі складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання вітчизняних машинобудівних підприємств. Розглянуто проблеми формування, накопичення та збереження інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств. Визначено загальні тенденції формування, накопичення та використання інтелектуального капіталу в структурі забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання підприємств галузі. Окреслено перспективні напрямки розвитку інтелектуального капіталу підприємств машинобудівного комплексу України. Виявлено глобальний (загальнодержавний рівень) характер структурних проблем і чинників, що стримують розвиток підприємств машинобудівного комплексу.
The value of intellectual capital in the structure of competitiveness providing components and innovative increase of business entity (on the example of domestic machine -building enterprises), as well as its interpretation in the papers of foreign and national scientists are investigated in this paper. Essence of intellectual capital and its components is studied. Most scientists determine the contents of intellectual capital as an economic category of the system of different economic entities relationships with regard to its firm rational reproduction on the basis of progressive development of science for the competitive production of certain goods, services, income generation, increase of the workers life standards, solution of the problem concerning the unevenness of the world and regional development on the basis of the personalized economic interests of entities. The need to study all the components of the enterprise intellectual capital involved in the processes of its creation and use is substantiated. The economic essence of the process of intellectual capital development is revealed in interrelation with its other components. Basic components of the «intellectual capital» category are determined. The challenging aspects of the enterprise intellectual capital components are considered. Peculiarities and main characteristic features of the enterprise intellectual are determined. Own interpretation of the enterprise intellectual capital is proposed. The importance of intellectual capital in the structure of the competitiveness providing components and innovative growth of domestic machine-building enterprises is substantiated. The problems of forming, accumulation and maintenance of intellectual capital of domestic machine-building enterprises are considered. The general tendencies of forming, accumulation and use of intellectual capital in the competitiveness providing structure and innovative increase of the industry enterprises are defined. Perspective directions of the intellectual capital development of Ukraine machine-building complex are depicted. The global (nation-wide) character of the structural problems and factors that hinder development of machine-building complex enterprises are revealed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30938
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1142/S0219030304000047
https://doi.org/10.1080/00948705.2016.1261643
https://doi.org/10.14355/ijics.2015.04.002
https://doi.org/10.5465/amr.2008.34421969
References (Ukraine): 1. Багузін С. Неявний капітал: наявність, структура й оцінка. Стратегічний менеджмент. 2014. № 4. С. 242–256.
2. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии. СПб.: Питер, 2001. 287 с.
3. Бутнік-Сіверський О. Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект). Інтелектуальний капітал. 2002. № 1. С. 16–27.
4. Эскиндаров М. Развитие корпоративных отношений в современной российской экономике. М.: Республика. 1999. 188 с.
5. Иноземцев В. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. М.: Academia, 1998. 640 с.
6. Кендюхов О. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04. Донецьк, 2007. 31 с.
7. Леонтьев Б. Цена капитала. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. М.: Акционер, 2002. 200 с.
8. Стрижак О. Формування інтелектуального капіталу підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01. Х., 2004. 23 с. https://doi.org/10.1142/S0219030304000047
9. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / пер. с англ. В. Ноздриной. М.: Поколение, 2007. 368 с.
10. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку. Економіка України. 2002. № 11. С. 22–30.
11. Коваленко М., Лисюк В., Рогальська Н. Формування доданої вартості транснаціонального продукту: монографія. Х.: ХНТУ, 2010. 285 с. https://doi.org/10.1080/00948705.2016.1261643
12. Коваленко М. Теорія і методологія управління розвитку регіонального господарського комплексу в контексті економіки знань: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2007. 312 с.
13. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг, менеджмент и стратеги / пер. с. англ. 4-е изд. СПб.: Питер, 2007. 544 с.
14. Nguyen C. Thi. Competition as cooperation. Journal of the Philosophy of Sport. Mar 2017. Vol. 44. Issue 1. Р. 123–137.
15. Volikov V. Stages of enterprises intellectual potential assessment. Економіка розвитку. 2013. № 2 (66). С. 118–123.
16. Fazlollahtabar H., Shirazi B., Porramezan Ganji A. A Framework for Knowledge Sharing of Enterprise Resources. International Journal of Information and Computer Science (IJICS). Volume 4. 2015. P. 9–19.https://doi.org/10.14355/ijics.2015.04.002
17. Hamel G., Mol M. J. Management innovation. Academy of Management Review. 2008. № 4 (33).Р. 825–845. https://doi.org/10.5465/amr.2008.34421969
References (International): 1. Bahuzin S. neyavno kapital: nayavnistʹ, struktura y otsinka. Stratehichnyy menedzhment. 2014. № 4. Р. 242–256.
2. Brukinh E. Intelektualʹnyy kapital: klyuch do uspikhu v novomu tysyacholitti. SPb.: Piter, 2001. 287 р.
3. Butnik-Siversʹkyy O. Intelektualʹnyy kapital (teoretychnyy aspekt). Intelektualʹnyy kapital. 2002. № 1. Р. 16–27.
4. Eskindarov M. Rozvytok korporatyvnykh vidnosyn v suchasniy rosiysʹkiy ekonomitsi. M.: Respublika. 1999. 188 р.
5. Inozemtsev V. Za mezhamy ekonomichnoho suspilʹstva. Postindustrialʹni teoriyi i postekonomichnoho tendentsiyi v suchasnomu sviti. M.: Academia, 1998. 640 р.
6. Kendyukhov O. Orhanizatsiyno-ekonomichnyy Mekhanizm upravlinnya intelektualʹnim kapitalom pidpryyemstva: avtoref. dys. ... dokt. ekon. nauk: spets. 08.00.04. Donetsʹk, 2007. 31 p.
7. Leontʹyev B. Tsina kapitalu. Intelektualʹnyy kapital v rosiysʹkomu biznesi. M.: Aktsioner, 2002. 200 р.
8. Stryzhak O. Formuvannya intelektualʹnoho Kapitalu pidpryyemstva: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01. KH, 2004. 23 р. https://doi.org/10.1142/S0219030304000047
9. Styuart T. Intelektualʹnyy kapital. Nove dzherelo bahat·stva orhanizatsiy / per. z anhl. V. Nozdrinu. M.: Pokolinnya, 2007. 368 р.
10. Chukhno A. Intelektualʹnyy kapital: sutnistʹ, formy y zakonomirnosti rozvytku. Ekonomika Ukrayiny. 2002. № 11. Р. 22–30.
11. Kovalenko M., Lysyuk V., Rohalʹsʹkyy N. Formuvannya dodanoyi vartosti transnatsionalʹnoho produktu: monohrafiya. KH.: KHNTU, 2010. 285 р. https://doi.org/10.1080/00948705.2016.1261643
12. Kovalenko M. Teoriya i metodolohiya upravlinnya rozvytku rehionalʹnoho hospodarsʹkoho kompleksu v konteksti ekonomiky znanʹ: monohrafiya. Kherson: Oldi-plyus, 2007. 312 р.
13. Doylʹ P., Shtern F. Marketynh, menedzhment i stratehiyi/per. s. anhl. 4-e yzd. SPb.: Piter, 2007. 544 р.
14. Nguyen C. Thi. Competition as cooperation. Journal of the Philosophy of Sport. Mar 2017. Vol. 44. Issue 1. Р. 123–137.
15. Volikov V. Stages of enterprises intellectual potential assessment. Ekonomika rozvytku. 2013. № 2 (66). Р. 118–123.
16. Fazlollahtabar H., Shirazi B., Porramezan Ganji A. A Framework for Knowledge Sharing of Enterprise Resources. International Journal of Information and Computer Science (IJICS). Volume 4. 2015. P. 9–19. https://doi.org/10.14355/ijics.2015.04.002
17. Hamel G., Mol M.J. Management innovation. Academy of Management Review. 2008. № 4 (33).P. 825–845. https://doi.org/10.5465/amr.2008.34421969
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.