Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30936

Title: Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних кластерів інструментарієм економіко-математичного моделювання
Other Titles: Analysis of the national economy insurance market dynamics and basic clusters tools determination by economic and mathematical modeling instruments
Authors: Різник, Наталія
Гарматій, Сергій
Макогон, Аліна
Riznyk, Natalia
Harmatii, Serhii
Makogon, Alina
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Різник Н. Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних кластерів інструментарієм економіко-математичного моделювання / Наталія Різник, Сергій Гарматій, Аліна Макогон // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 27–39. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Riznyk N., Harmatii S., Makogon A. (2019) Analiz dynamiky strakhovoho rynku natsionalnoi ekonomiky ta vyznachennia osnovnykh klasteriv instrumentariiem ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia [Analysis of the national economy insurance market dynamics and basic clusters tools determination by economic and mathematical modeling instruments]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 27-39 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 2-Oct-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.027
UDC: 336.13
368.021
Keywords: страхування
страховий ринок
кластеризація
кореляційно-регресійний аналіз
insurance
insurance market
clustering
correlation-regression analysis
Number of pages: 13
Page range: 27-39
Start page: 27
End page: 39
Abstract: Страховий ринок національної економіки за останні п’ять років показує швидку динаміку зростання надання послуг та виплат. За вказаний період сформувалися основні лідери надання страхових послуг, які фактично й диктують ціни на страхові послуги за основними напрямками: медичного страхування; страхові платежі зі страхування від нещасних випадків; страхові платежі КАСКО; страхові платежі ОСАГО; страхові платежі туристичні та інші види страхових послуг. Розглянуто питання діджиталізації страхових послуг, що дозволить суттєво розширити клієнтську базу, доступ клієнтів до повної інформації стосовно надання страхових послуг. Відповідно з економічної точки собівартість надання страхових послуг при діджиталізації страхових послуг зможе суттєво знизитись. Це дасть можливість частині населення з нижчим рівнем заробітної плати мати доступ до страхових послуг: медичного полісу, туристичного, страхування життя та майна від нещасних випадків і т.д. Використовуючи інструментарій на основі кореляційно-регресійного аналізу досліджено вплив макроекономічних показників, таких, як капітальні інвестиції в економіку, рівень заробітної плати населення України на фінансові показники діяльності страхових компаній. Використовуючи сучасні методики економіко-математичного моделювання, а саме кластерний аналіз, виділено основні кластерні структури провідних страхових компаній України. Кластерний аналіз страхового ринку України дозволить покращити моніторинг як за надходженням страхових внесків, так і здійсненням страхових виплат. Для цього ми пропонуємо створити державну структуру контролю та моніторингу. Застосування сучасних інформаційних систем на взірець Statistica дозволяє опрацьовувати великі масиви інформації з найточнішими результатами
Over the last five years the national economy insurance market shows the rapid dynamics of service and payment growth. Relatively, during this period, the main leaders of insurance services were formed. They actually define prices for insurance services in the following main areas: health insurance; accident insurance premiums; full comprehensive insurance premiums; Compulsory Motor Third Party Liability (CMTPL) insurance payments; travelling insurance premiums and other types of insurance services. The article deals with the problem of insurance services digitization providing significant customer base extension, customer access to total insurance services information and, relatively, in terms of economy, the cost of provided insurance services can be significantly reduced due to insurance services digitization making it possible for the population with lower wages level to access the insurance services: health insurance, travelling, accident health and property insurance, etc. The influence of macroeconomic indicators such as: capital investments in the economy, the wages level of Ukrainian population on the financial performance indicators of insurance companies is investigated in this article by means of tools based on correlation-regression analysis. Using the modern methods of economic and mathematical modeling, especially cluster analysis, the main cluster structures of the leading insurance companies of Ukraine are identified. Carried out cluster analysis of Ukrainian insurance market makes it possible to improve the monitoring of both insurance premium receipts and payments, that is why we propose to create controlling and monitoring state structure. The application of modern information systems such as Statistica enables to process large amounts of information with the most accurate results.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30936
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-strakhovoho-rynku.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://forinsurer.com/
References (Ukraine): 1. Димитрович Я. О. Історично-правові засади еволюції поняття «страхування». Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 391–394. URl: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_93.
2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 86/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). URL:https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-strakhovoho-rynku.html.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Показники діяльності страхових компаній України за 2018 рік. Страховий рейтинг «Insurance Top». 2018. URL: https://forinsurer.com/.
6. Рейтман Л. И. Страховое дело: учебник. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2010. 524 c.
7. Страхування: підручник / за ред. В. Д. Базилевича. Київ: Знання, 2008. 1019 c.
8. Страхування: підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002. 599 с.
References (International): 1. Dymytrovych Ya. O. Istorychno-pravovi zasady evoliutsii poniattia “strakhuvannia”. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2015. No. 3. P. 391–394. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_93. [In Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy “Pro strakhuvannia” vid 07.03.1996 p. № 86/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. [Іn Ukrainian].
3. Natskomfinposluh, Informatsiia pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrainy. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-strakhovoho-rynku.html. [Іn Ukrainian].
4. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. [Іn Ukrainian].
5. Pokaznyky diialnosti strakhovykh kompanii Ukrainy za 2018 rik. Strakhovyi reitynh “Insurance Top”, 2018. URL: https://forinsurer.com/. [In Ukrainian].
6. Rejtman L. Y. Straxovoe delo: uchebnyk. M.: Bankovskyj y byrzhevoj nauchno-konsultacyonnыj centr, 2010. P. 524. [In Russsian].
7. Bazylevych V. D, Strakhuvannia: pidruchnyk. Kyiv: Znannia, 2008. P. 1019. [In Ukrainian].
8. Osadets S. S. Strakhuvannia: pidruchnyk/ K.: KNEU, 2002. P. 599. [In Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.