Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30930

Title: Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу
Other Titles: Social accounting as an information base for sustainable business concept implementation
Authors: Камінська, Ірина
Хома, Світлана
Чучук, Юрій
Kaminska, Irina
Homa, Svitlana
Chuchuk, Yuriy
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Камінська І. Соціальний облік як інформаційна база реалізації концепції соціально відповідального бізнесу / Ірина Камінська, Світлана Хома, Юрій Чучук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 121–128. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Kaminska I., Homa S., Chuchuk Y. (2019) Sotsialnyi oblik yak informatsiina baza realizatsii kontseptsii sotsialno vidpovidalnoho biznesu [Social accounting as an information base for sustainable business concept implementation]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 121-128 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 17-Sep-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.121
UDC: 658.14/17(047.32)
330.101
Keywords: соціальний облік
соціально відповідальна діяльність
соціальні витрати
матриця соціального обліку
нефінансова звітність
social accounting
socially responsible activities
social costs
social accounting matrix
nonfinancial reporting
Number of pages: 8
Page range: 121-128
Start page: 121
End page: 128
Abstract: Активізація процесів реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на теренах України зумовила необхідність вивчення закордонного досвіду налагодження соціального обліку на вітчизняних підприємствах. У статті наведено сутність корпоративної соціальної відповідальності та її складових. Досліджено теоретичні основи соціального обліку, його місце в системі традиційного бухгалтерського обліку, визначено особливості соціального обліку та його обмеження. Дослідження частково торкається поняття «матричного соціального обліку» на рівні національної економіки, розкрито суть його облікових записів. Наведено для порівняння Національну бухгалтерську матрицю, в основі якої лежить версія системи національних рахунків Організації Об’єднаних Націй. Розкрито основні принципи Міжнародного стандарту АА 1000 «AccountAbility» в контексті постановки обліку соціальної відповідальності та складання корпоративної соціальної звітності. Сформовано основні напрямки завдань соціально відповідального бізнесу (розвиток персоналу, охорона здоров’я і безпека праці, якість продукції, природоохоронна діяльність та ресурсозбереження, здійснення соціальних ініціатив на користь громади, соціально відповідальна реструктуризація, добросовісна ділова практика), в розрізі яких визначено соціальні витрати як основний об’єкт соціального обліку. На основі огляду наукових публікацій систематизовано підходи науковців до постановки окремих елементів соціального обліку на підприємстві. Доведено, що, зазвичай, традиційний облік зосереджується на інформаційних потребах лише тих учасників господарської діяльності, які мають відношення до розподілу наявних у суб’єкта господарювання ресурсів. Однак урахування економічних, політичних та соціальних факторів при побудові системи обліку значно підвищує його роль як достовірного джерела інформації для кожного суб’єкта господарювання та для суспільства в цілому. Тому нагальною потребою є розроблення комплексного підходу до постановки соціального обліку чи його окремих складових на вітчизняних підприємствах, що обрали для себе соціально орієнтовану стратегію розвитку. Подальші наукові дослідження будуть стосуватися розв’язання окреслених проблем
The intensification of the processes of sustainable business concept implementation realization in the territory of Ukraine caused the need to study foreign experience of establishing social accounting at domestic enterprises. The article deals with the essence of corporate social responsibility and its components. The theoretical foundations of social accounting, its place in the traditional accounting system, the features of social accounting and its limitations are investigated. The investigation partially touches upon the concept of «matrix social accounting» at the national economy level, reveals the essence of its accounts. The National Accounting Matrix based on the version of the United Nations national accounts system, is given for comparison. The article describes the basic principles of the International Standard AA 1000 «AccountAbility» in the context of social responsibility accounting and corporate social reporting. The basic directions of socially responsible business tasks (personnel development, health and labour safety, quality of production, environmental activity and resource saving, social initiatives implementation for the benefit of the community, socially r esponsible restructuring, honest business practice) are defined, in the context of which social expenditures are determined as the main object of social accounting. Based on the scientific publications review, systematized the scientists’ approaches to the arrangement of social accounting individual elements at the enterprise. It is proved that usually the traditional accounting focuses on the information needs of only those participants in an economic activity that are relevant to the allocation of resources available to the economic entity. However, the consideration of economic, political and social factors in the construction of the accounting system significantly increases its role as a reliable source of information for each economic entity and society as a whole. Therefore, the development of comprehensive approach to social accounting or its individual components at domestic enterprises that chose socially oriented development strategy is an intensive need. Further research will deal with the identifi ed issues solution.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30930
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1017/S0954102008001119
http://www.confcontact
http://www.confcontact.com./2007may/+1_chizhev.php
References (Ukraine): 1. Алигаджиева Е. М. Характеристики и взаимосвязи социального учета в системе видов учета. Международный бухгалтерский учет. 2008. № 5 (113). С. 20–25. https://doi.org/10.1017/S0954102008001119
2. Богданова Ж. А. Развитие социального учета в Украине: определение основных понятий. Інноваційна економіка. 2013. № 7 (45). С. 293–296.
3. Будько О. В. Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 33–38.
4. Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструмент реалізації соціальної відповідальності. Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. № 137. С. 39–42.
5. Дерій В. А., Дерій М. В. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 2 (88). С. 95–103.
6. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 496 c.
7. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія: дис. … доктора екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2010. 498 с.
8. Король С. Я. Теоретичні засади соціального обліку. Облік і фінанси. 2016. № 2. С. 29–34.
9. Левицька С. О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 255–262.
10. Лень В. С., Колівешко О. М. Екологічний облік: поняття та зміст. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 223–229.
11. Пелиньо Л. М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення у сфері охорони довкілля. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.2. С. 70–75.
12. Правдюк Н. Л. Соціальні аспекти бухгалтерського обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12. С. 91–101.
13. Чижевська Л. В. Поява та розвиток соціально орієнтованого обліку. URL: http://www.confcontact. com./2007may/+1_chizhev.php
References (International): 1. Alihadzhieva E. M. Kharakterystyky ta vzayemozv'yazku sotsialnoho obliku v systemi vydiv obliku. Mizhnarodnyy bukhhalterskyy oblik. 2008. № 5 (113). Р. 20–25. https://doi.org/10.1017/S0954102008001119
2. Bohdanova ZH. A. Rozvytok sotsialnoho obliku v Ukrayini: vyznachennya osnovnykh ponyat. Innovatsiyna ekonomika. 2013. № 7 (45). Р. 293–296.
3. Budko O. V. Oblik sotsialno vidpovidalnoyi diyalnosti yak informatsiyna osnova upravlinnya stalorozvytku pidpryyemstva. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2016. № 20. Р. 33–38.
4. Herasymenko O. Sotsialnyy oblik ta nefinansova zvitnist yak instrument realyzatsyy sotsialnoyividpovidalnosti. Visnyk Kyyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2012. № 137. Р. 39–42.
5. Deriy V. A. Oblikovi ta analitychni komponenty nefinansovoyi zvitnosti ta yikh rol v Ekonomichniysistemi. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2014. Vyp. 2 (88). Р. 95–103.
6. Zhyhla I. V. Bukhhalterskyy oblik sotsialno vidpovidalnoyi diyalnosti sub'yektiv hospodaryuvannya: neobkhodymost ta oriyentiri rozvytku: monohr. Zhytomyr: ZHDTU, 2010. 496 р.
7. Zamula I. V. Bukhhalterskyy oblik ekolohichnoyi diyalnosti: teoriya ta metodolohiya: dys. ... doktora ekon. nauk: 08.00.09. Zhytomyr, 2010. 498 р.
8. Korol S. YA. Teoretychni zasady sotsialnoho obliku. Oblik i finansy. 2016. № 2. Р. 29–34.
9. Levytska S. O. Sotsialnyy oblik: metodychnyy pidkhid ta orhanizatsiyne zabezpechennya. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku. 2014. № 797. Р. 255–262.
10. Lin V. S. Ekolohichnyy oblik: рonyattya ta zmist. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2014. № 2. Р. 223–229.
11. Pelyno L. M. Mistse ekolohichnoho obliku v suchasniy sistemi bukhhalterskoho obliku ta eho vazhlive znachennya u sferi okhorony dovkillya. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 2008. Vip. 18.2. Р. 70–75.
12. Pravdyuk N. L. Sotsialni aspekty bukhhalterskoho obliku. Ekonomika, finansy, menedzhment: Aktualni pytannya nauky y praktiki. 2017. № 12. Р. 91–101.
13. Chyzhevska L. V. z'yavylysya ta rozvytok sotsialno oriyentovanoho obliku. URL: http://www.confcontact.com./2007may/+1_chizhev.php.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.