Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30925

Title: Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області
Other Titles: The application of swot-analysis as the basic condition in the formation of strategy for tourism industry development in vinnitsa region
Authors: Клочковський, Олександр
Клочковська, Вікторія
Klochkovskyi, Oleksandr
Klochkovska, Viktoriia
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Клочковський О. Застосування SWOT-аналізу як базисної умови при формуванні стратегії розвитку туристичної сфери Вінницької області / Олександр Клочковський, Вікторія Клочковська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 60. — № 5. — С. 73–78. — (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).
Bibliographic description (International): Klochkovskyi O., Klochkovska V. (2019) Zastosuvannia SWOT-analizu yak bazysnoi umovy pry formuvanni stratehii rozvytku turystychnoi sfery Vinnytskoi oblasti [The application of swot-analysis as the basic condition in the formation of strategy for tourism industry development in vinnitsa region]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 60, no 5, pp. 73-78 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (60), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 5 (60), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 5
Volume: 60
Issue Date: 28-Nov-2019
Submitted date: 3-Oct-2019
Date of entry: 1-Feb-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05.073
UDC: 338.48
Keywords: SWOT-аналіз
туристична сфера
в’їзний та внутрішній туризм
Вінницька область
туристичний потенціал
стратегічний розвиток
SWOT-analysis
tourism industry
inbound and domestic tourism
Vinnitsa region
tourism potential
strategic development
Number of pages: 6
Page range: 73-78
Start page: 73
End page: 78
Abstract: Розглянуто питання використання потенційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу Вінницької області. Це дозволить не лише поліпшити економічний стан, але й вплинути на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструктури у регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці туристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної прибутковості, а його безпосередній розвиток у регіоні веде до підвищення конкурентоспроможності держави. Йдеться про стратегічний розвиток туристичної сфери Вінницької області й визначено базисну умову – це аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розвиток галузі. Максимальне використання туристичного потенціалу можливе за умови детального врахування усіх факторів, що можуть сприяти або гальмувати зростання галузі туризму. Проаналізовано зміст і вплив сильних і слабких сторін, а також потенційних можливостей і загроз з подальшим формуванням матриці SWOT-аналізу. Наголошено на необхідності застосування SWOT-аналізу як одного із інструментів стратегічного аналізу, який широко використовується в зарубіжній практиці. SWOT-аналіз – це зручний інструмент дослідження, необхідний для усвідомлення можливостей та загроз, або того, що знаходиться поза зоною нашого впливу. Можливості – група зовнішніх факторів, які за сприятливих умов і у разі нашого усвідомлення їхнього змісту можуть позитивно впливати на розвиток досліджуваного явища. А загрози – це група зовнішніх факторів, що становлять небезпеку і не піддаються впливу і корегуванню з боку об’єкта, у нашому випадку туристична сфера. Вони є складною перешкодою і часто тягнуть за собою збитки, додаткові витрати або ж взагалі призводять до деструктивних процесів.
The problem of the use of potential possibilities of tourism and recreational resources, enterprises of tourism business and historical and cultural potential of Vinnitsa region is considered. It makes possible not only to improve the economic situation, but also affect the social standard of living and infrastructure development in the region. In the context of transformational changes in the economy, the tourism business is promising one in terms of dynamic development and potential profitability, and its direct development in the region results in the state competitiveness growth. The article deals with the strategic development of the tourism industry in Vinnitsa region and defines the basic condition – analysis of external and internal factors that influence the development of the industry. The maximum use of tourism potential is possible provided that all the factors that can contribute to or retard the growth of the tourism industry are taken into account in detail. The content and impact of strengths and weaknesses, as well as potential opportunities and threats with the subsequent formation of SWOT-analysis matrix are analyzed. The need to use SWOT-analysis as one of the strategic analysis tools that is widely used in foreign practice is emphasized in this article. SWOT analysis is the convenient research tool necessary to understand first and foremost the opportunities and threats, or something beyond our influence. Opportunities is the group of external factors that, under favorable conditions and in our awareness of their content, have positive effect on the development of the investigated phenomenon, and threats is the group of external factors that are dangerous and not influenced or corrected by the object, in our case it is tourism industry. They are the complex obstacle, and often involve losses, additional costs or even result in the destructive processes.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30925
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
URL for reference material: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/8519-prohrama-rozvytku-turyzmu-u-vinnytskii-oblasti-na-2017-2020-roky
http://eprints.zu.edu.ua/21766/1/eui_2011_1_32.pdf
http://www.vin.gov.ua/region/vinnychchyna-turystychna
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/10_6.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/21.pdf
http://eprints.zuedu.ua/21766/1/eui_2011_1_32.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%
References (Ukraine): 1. Програма розвитку туризму у Вінницькій області 2017–2020 роки. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/8519-prohrama-rozvytku-turyzmu-u-vinnytskii-oblasti-na-2017-2020-roky.
2. Шиманська В. В. SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини. URL: http://eprints.zu.edu.ua/21766/1/eui_2011_1_32.pdf.
3. Вінничина туристична. URL: http://www.vin.gov.ua/region/vinnychchyna-turystychna.
4. Фролова В. Ю. SWOT-аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/10_6.pdf.
5. SWOT-аналіз. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.
6. Шелеметьєва Т. В. SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/21.pdf.
References (International): 1. Prohrama rozvytku turyzmu u Vinnytsʹkiy oblasti 2017–2020 roky. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-rozvytku/8519-prohrama-rozvytku-turyzmu-u-vinnytskii-oblasti-na-2017-2020-roky
2. Shymansʹka V. V. SWOT-analiz turystychnoho kompleksu Zhytomyrshchyny. URL: http://eprints.zuedu.ua/21766/1/eui_2011_1_32.pdf.
3. Vinnychchyna turystychna. URL: http://www.vin.gov.ua/region/vinnychchyna-turystychna.
4. Frolova V. YU. SWOT-analiz konkurentospromozhnosti turystychnoho rynku Ukrayiny. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/10_6.pdf.
5. SWOT-analiz. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%\D1%96%D0%B7.
6. Shelemetʹyeva T. V. SWOT-analiz yak diyevyy instrument protsesu upravlinnya rozvytkom turyzmu v Ukrayini. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/21.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 5 (60)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.