Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30708
Title: Обґрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером
Authors: Довбиш, Андрій Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Довбиш А.П. Обґрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / А.П. Довбиш. – Тернопіль, 2020. – 21 с.
Issue Date: 20-Jan-2020
Date of entry: 22-Jan-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Defense council: К 58.052.03
Supervisor: Герук, Станіслав Миколайович
Committee members: Ромасевич, Юрій Олександрович
Серілко, Дмитро Леонідович
UDC: 621.867
Keywords: технологічний процес
ланцюг
трубчастий скребковий конвеєр
математична і динамічна моделі
technological process
chain
tube drag chain conveyor
methametic and dynamic models
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30708
Copyright owner: © Довбиш А.П., 2020
References (Ukraine): 1. Створення та модернізація транспортно-технологічних механізмів машин і обладнання: монографія / О.Л. Ляшук, Р.Б. Гевко, В.О. Дзюра, О.М. Кирик, А.П. Довбиш – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. – 167 с.
2. Dynamics of flexible elements of drive systems with variable contact point to the pulleys / M.B. Sokil, O.L. Lyashuk, А.Р Dovbush // INMATEH «Agricultural Engineering». – Bucharest, 2016. – Vol. 48, no. 1 / 2016. Р. 119-124. (Scopus). (Автор розробив методику впливу коливання гнучких елементів систем приводу на транспортування). 3. Interpretation of the choice of conveyers with improved technological characteristics / I. Gevko, O. Lyashuk, A. Djachun, A. Dovbush // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin–Rzeszow, 2015. – Vol. 17, no. 4 / 2015. P. 107-116. ( Автором обґрунтовано вибір варіанта конструкції робочих органів для технологічного процесу транспортування).
4. Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів / С.М. Герук, А.П. Довбиш, О.Л. Ляшук, В.З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології твариництва” – Харків, 2017. Випуск 181. –– С. 294-305. (Автор отримав залежність максимальних динамічних зусиль у робочого органу). 5. Герук С.М. Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів / С.М. Герук, А.П. Довбиш // Збірник наукових статей. «Сільськогосподарські машини». Луцьк, 2014. Вип. 29-30 –– С. 15-20. (Автор запропонував та обґрунтував параметри конструкцій трубчастих конвеєрів). 6. Дослідження коливань скребкових канатних робочих органів конвеєрів для транспортування насипних вантажів / С.М. Герук, О.Л. Ляшук, О.П. Cкиба, А.П. Довбиш // «Перспективні технології та прилади»: збірник наукових праць. – Луцьк, 2015. – Вип. №7. − С. 17-22. (Автор отримав залежність для визначення переміщень окремих точок робочого органа, що характеризують його коливання). 7. Герук С.М. Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші / С.М. Герук, А.П. Довбиш // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». Кіровоград, 2016. Вип. 46. –– С. 124-132. (Автор отримав залежності для визначення резонансних коливань зернової суміші в процесі вібраційної обробки). 8. Герук С.М. Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому ковеєрі / С.М. Герук, А.П. Довбиш / Вісник Сумського національного аграрного університету «Серія механізація та автоматизація виробничих процесів». – Суми, 2016. – Випуск 10/2 (30). – С. 78-85. (Автор отримав характеристики власних коливань зернової суміші під час руху вздовж сита вібросепаратора). 9. Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / О.Л. Ляшук, О.С. Голотенко, В.М. Клендій, А.П. Довбиш // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Кіровоград, 2017. Вип. 47. – С. 167-177. (Автором проведений синтез трубчастих скребкових конвеєрів). 10. Дослідження трубчастого скребкового конвеєра з просторовою трасою / І.Т. Ярема, Т.Б. Пиндус, А.П. Довбиш, М.Д. Радик // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Луцьк, 2018. Випуск 61. С. 243-249. (Автором обгрунтовано параметри трубчастого скребкового конвеєра).
11. Герук С.М. Дослідження динамічних навантажень у привідному ланцюзі конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш // Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 18-19 травня 2016 р.: тези допов. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 40. (Автор отримав аналітичну залежність максимального значення динамічної деформації ланцюга ). 12. Герук С.М. Вплив геометричних, кінематичних та фізико-механічних параметрів на власні коливання робочого органу скребкового конвеєра / С.М. Герук, А.П. Довбиш О.Л. Ляшук // ІV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 25-26 листопада 2015 р.: тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 169-171. (Автор запропонував конструкцію робочого органа скребкового конвеєра). 13. Герук С.М. Динамічні навантаження у привідному ланцюзі конвеєра під час резонансних коливань / С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р.: тези допов. – Житомир : ЖАТК, 2018. – С. 284-285. (Автор отримав динамічне напруження у прямолінійних ділянках ланцюга конвеєра). 14. Герук С.М. До питання про визначення основних фізико-механічних характеристик зернової суміші / С.М Герук, А.П. Довбиш // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 28-29 березня 2018р. : тези допов. – Житомир: ЖАТК, 2018. – С. 282-284. (Автор запропонував методику дослідження динаміки зернової суміші у процесі вібросепарації).
15. Пат. 108423 Україна, МПК B65G 25/00(2016.01). Гнучкий трубчастий сепаратор / Герук С.М., Ляшук О.Л., Довбиш А.П., Клендій В.М., Данилюк О.А.; заявники і патентоотримувачі Герук С.М., Ляшук О.Л., Довбиш А.П., Клендій В.М., Данилюк О.А. – № u201601512; заявл. 18.02.16; опубл. 11.07.16, Бюл. №13. (Частка всіх авторів однакова). 16. Пат. 109817 Україна, МПК B65G 19/00, B65G 33/00 (2016.01). Гнучкий трубчастий конвеєр з пересувним завантажувачем / Герук С.М., Довбиш А.П., Ляшук О.Л.; заявники і патентоотримувачі Герук С.М., Довбиш А.П., Ляшук О.Л. – № u201602117; заявл. 04.03.16; опубл. 12.09.16, Бюл. №17. (Частка всіх авторів однакова). 17. Пат. 112544 Україна, МПК B65G 19/00, B65G 35/00, B65G 35/02 Спарений робочий орган канатного конвеєра / Герук С.М., Довбиш А.П., Ляшук О.Л.; заявники і патентоотримувачі Герук С.М., Довбиш А.П., Ляшук О.Л.; – № u201602119; заявл. 04.03.16; опубл. 12.09.16, Бюл. №17. (Частка всіх авторів однакова). 18. Пат. 112544 Україна, МПК B65G 25/00(2006.01). Канатна установка для видобування сапропелів / Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П.; заявники і патентоотримувачі Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П. – № u201605417; заявл. 19.05.16; опубл. 26.12.16, Бюл. №24. (Частка всіх авторів однакова). 19. Пат. 124844 Україна, МПК B65G 33/08, (2006.01). Трубчастий ланцюговий транспортер / Герук С.М., Ляшук О.Л., Клендій В.М., Левкович М.Г., Довбиш А.П. Пиндус Т.Б.; заявники і патентоотримувачі Герук С.М., Ляшук О.Л., Клендій В.М., Левкович М.Г., Довбиш А.П. Пиндус Т.Б. – № u201710828; заявл. 06.11.17; опубл. 25.04.18, Бюл. №8. (Частка всіх авторів однакова).
Content type: Dissertation
Appears in Collections:05.05.05 – піднімально-транспортні машини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdf996,29 kBAdobe PDFView/Open
dis_Dovbysh.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_Romasevych.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_Serilko.pdf809,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.