Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30546

Title: Симуляція динамічних режимів в асинхронному двигуні
Other Titles: Simulation of dynamic modes in the asynchronous motor
Authors: Лишук, Віктор
Селепина, Йосип
Костючко, Сергій
Літковець, Сергій
Lyshuk, Viktor
Selepyna, Yosyp
Kostiuchko, Sergiy
Litkovets, Sergiy
Affiliation: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Симуляція динамічних режимів в асинхронному двигуні / Віктор Лишук, Йосип Селепина, Сергій Костючко, Сергій Літковець // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 94. — № 2. — С. 104–110. — (Математичне моделювання. Математика).
Bibliographic description (International): Lyshuk V., Selepyna Y., Kostiuchko S., Litkovets S. (2019) Symuliatsiia dynamichnykh rezhymiv v asynkhronnomu dvyhuni [Simulation of dynamic modes in the asynchronous motor]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 94, no 2, pp. 104-110 [in Ukrainian].
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (94), 2019
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (94), 2019
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 94
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 1-Apr-2019
Date of entry: 17-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.104
UDC: 519.876.5
621.313.33
Keywords: диференціальні рівняння
математична модель
асинхронний двигун
числові методи
differential equations
mathematical model
asynchronous motor
numerical methods
Number of pages: 7
Page range: 104-110
Start page: 104
End page: 110
Abstract: Побудовано математичну модель асинхронного трифазного двигуна, що враховує насичення магнітної системи. Це так звана А-модель двигуна, в якій у матриці коефіцієнтів фігурують обернені індуктивності двигуна. Система диференціальних рівнянь електромагнітного стану сформована в нормальній формі Коші, записана в матричні формі і є дуже зручною для чисельного інтегрування, оскільки вона реалізується явними методами, що є простішими в комп’ютерній реалізації, ніж неявні. Це дає змогу позбутись операцій чисельного обертання матриці коефіцієнтів на кожному кроці інтегрування, а також віднімання двох близьких за значенням величин основного й робочого потокозчеплень. Відповідно мінімізуються затрати комп’ютерного часу й підвищується точність розрахунку. Такий підхід дає змогу описати складні фізичні процеси у двигуні, а саме, ефект насичення магнітопроводу та механічний обертовий рух. Просимульовано пуск двигуна, вихід на усталену швидкість обертання, а також подальшу зміну навантаження на валу двигуна. Використання запропонованої моделі асинхронного двигуна, створеної за його реальними паспортними даними, дає можливість для адекватного моделювання в реальному часі. Модель оперує фізичними величинами, а саме струмами в обмотках двигуна, що мають практичний інтерес, і може бути застосована для розрахунку та аналізу перехідних процесів. При побудові моделі використано мову програмування FORTRAN і графічний редактор GRAPHER. Для чисельного інтегрування диференціальних рівнянь використано явний метод Ейлера. Проведено дослідження та аналіз електромагнітних і механічних процесів. Запропонована модель може бути використана для аналізу режимів роботи двигуна як автономного елемента, так і елемента електромеханічної системи. Показано, що ця модель відповідає класичній теорії електричних машин.
The mathematical model of asynchronous three-phase motor, which takes into account the saturation of the magnetic system, is constructed in this paper. The system of differential equations of the electromagnetic state is formed in the normal Cauchy form. This form of equations presented in the matrix form is very convenient for numerical integration, since it is implemented by explicit methods that are simpler in computer realization than implicit ones. This approach makes it possible to describe the complex physical processes in the motors, namely the effect of saturation of the magnetic circuit and mechanical rotational motion. The use of the proposed model of the asynchronous motor, created by its real passport data, provides an opportunity for adequate real-time modeling. FORTRAN programming language and graphic editor GRAPHER are used to calculate dynamic regimes. The explicit Euler method is used for numerical integration of differential equations. The proposed model can be used to analyze the modes of operation of the motors as an autonomous element and an element of the electromechanical system. It is shown that this model corresponds to the classical theory of electric machines.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30546
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Васьковский Ю. М. Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії. К.: КПІ, 2003. 164 с.
2. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высшая школа, 2001. 327 с.
3. Лишук В. В., Селепина Й. Р. Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів. Вісник ТНТУ імені І. Пулюя. 2014. № 4 (76). С. 210–223.
4. Ong Chee-Mun. Dynamic Simulation of Electric Mashinery. New Jersej, 1998. 626 p.
5. Сивокобиленко В. Ф., Василець С. В. Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням насичення сталі та витіснення струму в роторі. Моделювання та інформаційні технології. № 69. 2013. С. 3–10.
6. Чабан В. Чисельні методи. Львів: Львівська політехніка, 2001. 186 с.
7. Чабан В. Електромагнітні процеси. Львів: Простір М, 2017. 412 с.
References (International): 1. Vas’kovskyy Yu. M. Matematychne modeliuvannia electromekhanichnykh peretvoriuvachiv energii. Kyiv: KPI, 2003. 164 p. [Іn Ukrainian].
2. Kopylov I. P. Matematicheskoje modelirovanije electricheskikh mashin. Moscow: Vysshaja shkola Publ., 2001. 327 p. [Іn Russian].
3. Lyshuk V. V., Selepyna Y. R. Matematychne modeliuvannia dynamichnykh rezhymiv hlybokopaznykh asynkhronnykh dvyhuniv. Visnyk TNTU imeni I. Puliuja. 2014. No.4 (76). P. 210–223. [In Ukrainian].
4. Ong Chee-Mun. Dynamic Simulation of Electric Mashinery. New Jersej, 1998. 626 p.
5. Syvokobylenko V. F., Vasylets’ S. V. Matematychna model’ asynkhronnoho dvyhuna z urakhuvanniam nasychennia stali ta vytisnennia strumu v rotori. Modeliuvannia ta informatsiyni tekhnolohii. 2013. No. 69. P. 3–10. [In Ukrainian].
6. Chaban V. Chysel’ni metody. L’viv: L’vivs’ka politekhnika, 2001. 186 p. [Іn Ukrainian].
7. Chaban V. Electromahnitni protsesy. L’viv: Prostir M, 2017. 412 p. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2019, № 2 (94)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.