Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30537
Title: Обґрунтування ефективності перевезення пасажирів на приміському маршруті Ланівці Борщівка ПП Собко В.В
Other Titles: Substantiation of efficiency of passenger transportation on the suburban route "Lanivtsi - Borshchivka" PE Sobko V. V.
Authors: Лиса, Олена Вікторівна
Lysa O. V.
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Лиса О. В. Обґрунтування ефективності перевезення пасажирів на приміському маршруті Ланівці Борщівка ПП Собко В.В: дипломна робота за спеціальністю "275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / О. В. Лиса. - Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. - 89 с.
Issue Date: Jan-2020
Submitted date: Jan-2020
Date of entry: 17-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, Тернопіль, Україна
Supervisor: Ляшук, Олег Леонтійович
Committee members: Клендій, Володимир Миколайович
UDC: 656.02
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
транспортне підприємство
перевезення
пасажиропотік
ефективність
собівартість
рентабельність
transport company
transportation
passenger traffic
efficiency
cost
profitability
Number of pages: 89
Abstract: В дипломній роботі виконано вдосконалення організації транспортного процесу для зменшення собівартості перевезень та забезпечення комфортних умов поїздки пасажирів і повного задоволення попиту населення у приміських перевезеннях на маршруті «Ланівці – Борщівка».
In the diploma work perfection of the organization of the transport process was carried out to reduce the cost of transportation and to provide comfortable conditions for passengers' travel and complete satisfaction of the demand of the population in suburban transportation on the route "Lanivtsi - Borshchivka".
Content: 1 Аналіз діяльності автотранспортного підприємства 1.1 Призначення і характеристика підприємства 1.2 Характеристика і аналіз існуючої організації перевезень 1.3 Аналіз маршрутних схем з позначенням небезпечних місць 1.4 Обґрунтування теми дипломної роботи магістра та постановка завдання на проектування 2 Дослідження ефективності перевезень рухомим складом АТП 2.1 Обстеження пасажиропотоку на маршруті "Ланівці -Борщівка" 2.2 Дослідження та аналіз нормування швидкостей руху 2.3 Обґрунтування вибору типу рухомого складу 2.4 Розрахунок показників використання автобусів на приміських маршрутах 3 Удосконалення процесу перевезень пасажирів у приміському сполученні 3.1 Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи автобуса 3.2 Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників 3.3 Організація диспетчерського керівництва і контроль за роботою автобусів на маршрутах. 3.4 Розробка графіків і розкладів руху автобуса 3.5 Організація випуску автобусів і повернення в АТП та організація праці водіїв, складання графіку їх роботи 3.6 Тарифікація маршрутів і організація збору і здачі виручки 3.7 Заходи щодо економії пального та мастильних матеріалів 4 Підвищення ефективності перевезень 4.1 Поняття економічної ефективності перевезень та фактори, що на неї впливають 4.2 Показники економічної ефективності 4.3 Дослідження економічної ефективності роботи транспорту 4.4 Проблеми неефективного функціонування транспорту 5 Обґрунтування економічної ефективності 5.1 Розрахунок фонду заробітної плати водіїв з відрахуванням єдиного соціального внеску 5.2 Розрахунок матеріальних витрат 5.2.1. Розрахунок витрат на паливо 5.2.2 Розрахунок витрат на мастильні матеріали 5.2.3 Розрахунок витрат на запасні частини і ремонтні матеріали 5.2.4 Розрахунок витрат на автомобільні шини 5.2.5 Розрахунок загальної суми матеріальних витрат 5.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань на відновлення рухомого складу 5.4 Калькуляція собівартості перевезень 5.6 Розрахунок фінансових показників проекту 5.7 Техніко-економічні показники проекту 6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 6.1 Безпека при використанні автотранспорту 6.2 Контроль за станом охорони праці і техніки безпеки 6.3 Вимоги техніки безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів 6.4 Забезпечення пожежної безпеки на транспортному підприємстві 7 Екологія 7.1 Екологічні проблеми транспортної галузі 7.2 Перспективні напрямки підвищення енергоефективності й екологічної безпеки на автотранспорті Загальні висновки Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30537
Copyright owner: © Лиса Олена Вікторівна, 2019
References (Ukraine): 1. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення. [Текст] К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с. 6 2. Марунич В.С., Шморгун Л.Г. та ін. Організація та управління пасажирськими перевезеннями: підручник/ за ред. доц. В.С. Марунич, проф. Л.Г. Шморгуна – К.: Міленіум, 2017. – 528 с. 3. Єфремов В.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теорія міських пасажирських перевезень [Текст]. – М.: Вища школа, 1980. – 535 с. 4. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний посібник. – Київ.: НАУ, 2008.- с.469 5. Логистика управления в грузовых транспортно-логистических системах: учеб. пособ. / [Под ред. Л. Б. Миротина]. – М. : Юрист, 2002. – 414 с. 6. Збірник законодавчих і нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності, випуск 3. – К., 1999. 7. Баркова Е. А. Теория и практика обследований расселения в городах СССР // Расселения в городах. – М.: Мысль, 1968. – С. 75-130. 8. Бил Д., Джосян Д., Махмуд С., Рават В. Системы непрерывной направленной связи для наземных транспортных магистралей // Наземный транспорт 80-х годов. – М.: Мир, 1974. – С. 60-76. 9. Дикань, В.Л. Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень [Текст] / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 52. – С. 107-110. 10. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року № 232/94- ВР. 11. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05 квітня 2001 року № 2344-ІІІ. 12. Єлагін, Ю.В. Сутність та роль інноваційно-логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів / Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – Харків: УкрДУЗТ. – 2013. – Вип. 44. – С. 44-46. 13. Пасажирська компанія дозволить більш ефективно реагувати на зростання пасажиропотоку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date _topic/447430/ 14. Екологічні проблеми транспортної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/misiia-vel/vystupy-publikatsii/2011/item/68-ekolohichni-problemy-transportnoi-haluzi-pohliad-hromadskosti 15. Глемин А.М., Третьяков А.М. Пассажирские автомобильные перевозки и безопасность дорожного движения [Текст]. Учебное пособие. - Бийск, БТИ АлтГТУ, 2007. - 96 с. 16. Логистика : учеб. пособ. / [Под ред. Б. А. Аникина]. – М., 1997. – 228 с. 17. Воркут А. И. Грузовые перевозки. / А. И. Воркут. – Киев : Вища школа, 1986. – 375 с. 18. Сакович В. А. Управление комплексными поставками / В. А. Сакович. – Минск : Высшая школа, 1989. – 175 с. 19. Экономико-математические методы в снабжении / [Под ред. В. М. Лагуткина]. – М. : Экономика, 1971. – 368 с. 7 20. Антонов А. А. Теория транспортних процессов [Електронний ресурс] / А. А. Антонов. – Режим доступу: http:// paclub.ru. 21. Логистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://autovitiazi.ru/ 22. Транспортная логистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://works.tarefer.ru/47/index.html. 23. Особенности финансов транспорта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://financepredpr.ru. 24. Лобанов В. К. Оценка эффективности маршрутизации перевозок грузов в транспортных системах городов [Електронний ресурс]. – В. К. Лобанов. – Режим доступу: http://www.lobanov-logist.ru 25. Эффективность процесса управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.refi.su. 26. Нікітін П. В. Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту : монографія / П. В. Нікітін. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 104 с. 27. Горяїнов О. М. Вплив техніко-експлуатаційних показників роботи автотранспорту на ефективність логістичної системи: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 – Транспортні системи / Олексій Миколайович Горяїнов ; Національний транспортний ун-т. – Київ, 2004. – 17 с 28. Лиса О.В. Підвищення ефективності перевезень на прикладі приміського маршруту «Ланівці-Борщівка» / Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль, 2019 29. Лиса О.В. Перспективні напрямки підвищення енергоефективності й екологічної безпеки на автотранспорті / Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль, 2019 30. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2011. 31.Грузовые автомобили : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gruzovo.com/volvo-fh12.html. 32.Губарець В В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / Василь Губарець, Іван Падалка. - К. : Техніка, 2009.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Лиса О.В..pdf377,9 kBAdobe PDFView/Open
Дипломга робота магістра Лиса О.В..pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools