Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30534
Title: Дослідження процесу перевезення вантажів у міжнародному сполученні ТОВ «ТОР» ЛТД
Other Titles: Investigation of the process of cargo transportation in the international traffic LLC «TOR» LTD
Authors: Кравець, Олег Ігорович
Kravets O.I.
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Кравець О.І. Дослідження процесу перевезення вантажів у міжнародному сполученні ТОВ «ТОР» ЛТД.: дипломна робота магістра за спеціальністю "275 - транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / О. І. Кравець. - Тернопіль: ТНТУ, 2020 р. - 114 с.
Issue Date: Jan-2020
Submitted date: Jan-2020
Date of entry: 17-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, Тернопіль, Україна
Supervisor: Цьонь, Олег Петрович
Committee members: Клендій, Володимир Миколайович
UDC: 656.02
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
перевізник
вантажні перевезення
вантажопотік
раціональний маршрутний рух
логістичний проект
ефективність
carrier
freight
freight flow
rational route
logistics project
efficiency
Number of pages: 114
Abstract: В дипломній роботі виконано вдосконалення логістичних процесів підприємства ТОВ «ТОР» ЛТД за допомогою впровадження в роботу розподільчого складу терміналів збору даних за допомогою пристроїв ТЗД – Motorola/Zebra MC9598.
The diploma thesis perfected the logistic processes of the company LLC "TOR" LTD through the implementation of the distribution of data collection terminals with the help of TZD devices - Motorola / Zebra MC9598.
Content: 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ…………………………………………………..7 1.1.Призначення та характеристика підприємства перевізника………………7 1.2.Огляд методів організації вантажних перевезень………………………...13 1.3.Обґрунтування систем вантажних перевезень……………………………19 1.4.Розробка вихідних даних проекту…………………………………………21 2. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ……………………………………………………………………..23 2.1. Обґрунтування прийнятого методу перевезень………………………….23 2.2. Розробка схеми вантажопотоків і раціональних маршрутів руху………23 2.3. Вибір ефективного рухомого складу……………………………………..28 2.4. Обґрунтування вибору вантажно-розвантажувальних механізмів і їх характеристика………………………………………………………………….30 2.5. Розрахунок роботи рухомого складу на маршруті………………………31 2.6. Визначення середніх техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу………………………………………………………………...32 2.7. Розрахунок коефіцієнта технічної готовності та випуску рухомого складу……………………………………………………………………………33 2.8. Розрахунок та вибір схеми перевезень…………………………………...34 3. АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ……………………………………………………………………..37 3.1. Планування та організація перевезень……………………………………37 3.2. Диспетчерське керівництво перевезень…………………………………..43 3.3. Розробка оптимального графіка руху автомобілів на маршрутах ……..45 3.4.Організація праці водіїв і складання графіку їх роботи …………………49 3.5. Документообіг і документація по вантажним перевезенням…………...51 3.6. Заходи щодо економії ПММ……………………………………………....57 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ…….60 4.1. Постановка проблеми локументообігу ………………………………..…60 3 4.2. Переваги використання електронного документообігу ………………...60 4.3. Сучасні темінальні технології …………………………………………….68 5. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ………………...73 5.1. Розрахунок матеріальних витрат…………….............................................73 5.2. Визначення ризиків проекту………………………………………………75 5.3. Економічна ефективність проекту………………………………………..77 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…88 6.1. Етапи підготовки водіїв до перевезення………………………………….88 6.2. Вимоги до безпеки руху транспортних засобів………………………….92 6.3. Охорона праці і пожежна безпека на автотранспортних підприємствах93 7. ЕКОЛОГІЯ……………………………………………………………………97 7.1. Узагальнена оцінка рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства…………………………………………………………………….97 7.2. Рекомендації щодо зменшення негативного впливу транспортних засобів на навколишнє середовище………………………………………………….. 101 ВИСНОВОК…………………………………………………………………....106 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТРАТУРИ…………………………………..109
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30534
Copyright owner: © Кравець Олег Ігорович, 2019
References (Ukraine): 1. Афанасьев Л. А. Единая транспортная система и автомобильные перевози / Л. А. Афанасьев, И. В. Островский, С. М. Цукерберг. – М. : Транспорт, 2004. – 120 с. 2. Бабенко, А. О. Теоретичні аспекти управління діяльністю логістичної компанії на підґрунті концепції управління ланцюгами поставок /А. О. Бабенко. // Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 19-20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко, С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 28-29. 3. Голиков Е. А.Основы логистики и бизнес-логистики / Е. А. Голиков, В. М. Пурлик. – М. : РЭА, 2003. – 161 с. 4. Карп І. Функціонування логістичного управління на підприємстві //Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – №6. – С. 110 – 116. 5. Кацьма, В. І. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством [Текст] / Василина Іванівна Кацьма // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 60-65. 6. Бакаєв О. О. Теоретичні засади логістики : Підручник. У 2-х т. Т. 2. / О. О. Бакаєв, О. П. Кутах, Л. А. Пономаренко. – К. : Фенікс, 2005. – 528 с. 7. Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства / О. П. Величко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 45-54 8. Геронимус Б. А. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте / Б. А. Геронимус. – М. : Транспорт, 2002. – 240 с. 9. Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, М. Фертч. --– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. –844 с. 10. Сумець О.М. Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства / О.М. Сумець // Бізнесінформ. – 2014. – № 11. – С. 182–187.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools