Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30496
Title: Розробка технології наплавлення тарілок клапанів двигунів внутрішнього згоряння з використанням струмів високої частоти
Other Titles: Development of induction melting procedure of internal combustion engines valve plates using high frequency current
Authors: Чумак, Вадим Олександрович
Affiliation: ТНТУ ім.І. Пулюя, ФМТ, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Чумак В.О. Розробка технології наплавлення тарілок клапанів двигунів внутрішнього згоряння з використанням струмів високої частоти: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В.О. Чумак. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 6с.
Чумак В.О. Розробка технології наплавлення тарілок клапанів двигунів внутрішнього згоряння з використанням струмів високої частоти: дипломнаї робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В.О. Чумак. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 101 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Supervisor: Пулька, Чеслав Вікторович
Committee members: Ярема, Ігор Теодорович
UDC: 631.347.4:621.791.92
Keywords: 131
прикладна механіка
ІНДУКЦІЙНЕ НАПЛАВЛЕННЯ,ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЗБИРАННЯ ЗАГОТОВОК, ІНДУКТОР, ОПТИМІЗАЦІЯ, НАМОРОЖУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, САПР, УСТАНОВКА, INDUCTIVE DRAINING, DEVICE FOR ORIENTATION AND PREPARATION OF PREPARATIONS, INDUCTOR, OPTIMIZATION, FREEZING, ECONOMIC EFFECT, CAD.
Abstract: Чумак В.О. Розробка технології наплавлення тарілок клапанів двигунів внутрішнього згоряння з використанням струмів високої частоти. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена розробленню технології індукційного наплавлення тарілок клапанів ДВЗ з використанням струмів високої частоти. В роботі проведено аналітичні дослідження та запропоновано рекомендації щодо застосування технології індукційного наплавлення способом наморожування тарілок клапанів. Застосування даного способу наплавлення дозволило покращити якість наплавленого шару та підвищити ефективність виробництва. Запропоновано раціональне наплавлювальне обладнання та вдосконалено технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників. Chumak V.O. Development of induction melting procedure of internal combustion engines valve plates using high frequency current . - The manuscript. Master's thesis for the degree of master's degree in specialty 131 "Applied Mechanics" - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis is devoted to the development of technology of induction surfacing of plates of ICE valves using high frequency currents. Analytical researches are carried out in this work and recommendations on application of technology of induction surfacing by way of freezing of plates of valves are offered. The use of this method of surfacing has allowed to improve the quality of the deposited layer and to increase production efficiency. Rational surfacing equipment and technological equipment have been proposed to improve technical and economic performance. The introduction of the proposed technology into production will achieve significant economic performance.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30496
References (Ukraine): 1. Максимович Б.И. Наплавка дизельных клапано врасплавленным присадочным сплавом с применением индукционного нагрева / Максимович Б.И., Дутко Д.А., Заводян В.В.// Электротермия, 1967. 2. Невелев И.А. Тенденции и перспективы развития автомобилестроения за рубежом// Автомобильная промышленость. – 1977. – № 7. 3. Ченгураев Л.И. Износостойкость автомобильных клапанов, наплавленных високобористнми нихромовыми сплавами / Ченгураев Л.И., Максимович Б.И., Дутко Д.А. и др. // Автоматическая сварка. – 1969. – № 12. 4. Комаров В.С. Способы и методы изготовления клапанов двигатилей внутреннего згорания // М. НИИНАвтопром– 1966. 5. Riddihough M. Hardfecing by welding. 6. Air Reduction Company Catalog, 1316 A, New Yorik, 1961. 7. La Motte Grover, Rex R.L. Reclamation of diesel locomotive parts. Welding Journal, Novemberg, 1950. 8. Каленский В.К. Исследование и разработка способа автоматической наплавки выпускных клапанов автомобилей / Каленский В.К., Гладкий В.П., Фрумин И.И. // Автоматическая сварка. – 1963. – № 1. 9. Чернаков Ф.А. Аргоно-дуговая сварка и ее применение / Чернаков Ф.А., Богданов Ф.А. – М.:Судпромгиз, 1958. 10. Рябцев И.А. Наплавка деталей машин и механизмов. – К.: «Екотехнологія», 2004. – 160 с. 11. Каленский В.К. Жаростойкие сплавы для наплавки клапанов двигателя легкового автомобиля / Каленский В.К., Гладкий В.П. // Автоматическая сварка. – 1963. – № 8. 12. Каленский В.К. Выбор жаропрочного сплава для плазменной наплавки клапанов грузовых автомобилей / Каленский В.К // Автоматическая сварка. – 1967. – № 12. 13. Benes Miroslav. Renoves sedel ventilu spalovacich motorunavareni v ochranne atmosphere CO2 automatickym zarisenim. Zvaranie XIII (1964)/ 14. Максимович Б.И. Исследование процессов флюсования и формирования жидкого металла электромагнитным полем при наплавке клапанов двигателей внутреннего сгорания/ Максимович Б.И., Дутко Д.А., Заводян В.В., Агафонов Н.Г.// Сборник «Новые способы механизированной наплавки», Киев, 1968. 15. Карпенко В.М. Электроконтактная наплавка порошковых материалов в металлической оболочке [текст] //Карпенко В.М., Катренко В.Т., Пресняков В.А. Автомат. сварка. – 1989. – № 5. – С. 34-35. 16. Дудко Д.А., Мозжухин А.А., Брезе В.В., та ін. Установка для наплавки клапанів двигунів внутрішнього згоряння, позитивне рішення на видачу авторського свідоцтва по заявці №2462846/27 від 28.02.78р. 17. Шпак Р.І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів [текст] / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006–29с. 18. І.С. Вовчак Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів та курсової роботи по дисципліні „Організація планування і управління машинобудівним виробництвом” [текст] /І.С. Вовчак, Д.І. Дубик, М.П. галущак – Тернопіль, 1993 – 39 с. 19. С.А. Чернавский Проектирование механических передач/ С.А. Чернавский, Г.М. Ицкович, В.А. Киселев. М.: Машиностроение, 1976. -608 с. 20. Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко – К.: Основа, 2010. – 240 с. 21. Стеблюк М.І. С79 Цивільна оборона. Підручник. – К.: Знання, 2006 – 487 с. 22. Кучерявий В.П. Екологія – Львів: Світ 2001 – 500 с.
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чумак В.О._ДРМ.pdf4,37 MBAdobe PDFView/Open
АВТОРЕФРЕРАТ ЧУМАК.docx34,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools