Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30494
Title: Розробка технологічного процесу індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій
Other Titles: Development of induction melting procedure of thin structural components
Authors: Бенза, Ігор Васильович
Benza, Igor
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Бенза І. В.Розробка технологічного процесу індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І. В. Бенза. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Бенза І. В.Розробка технологічного процесу індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І. В. Бенза. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 94 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Пулька, Чеслав Вікторович
UDC: 621.791:631.347.4
Keywords: 131
прикладна механіка
індукційне наплавлення
індуктор
високочастотний генератор
економічний ефект
порошкоподібний твердий сплав
induction fitting
indoor
sanitary-hygiene conditions
economic indicator
Abstract: Бенза І.В. Розробка технологічного процесу індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 Прикладна механіка – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології індукційного наплавлення тонких фасонних дисків. Проведений літературний огляд отримання виробу, здійснено аналіз виробу, характеристики матеріалу та визначено його наплавлювання. Обґрунтовано спосіб наплавлювання. Запропоновано раціональне наплавлювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості. Проведено аналітичні дослідження та запропоновано рекомендації щодо індукційного наплавлення, використання якого забезпечується отримання наплавлених шарів високої якості., що дало змогу оптимізувати параметри режиму наплавлення, що в свою чергу дозволило підвищити якість наплавленого металу, а відповідно і ресурс роботи всього виробу Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва Benza I.V. Development of induction melting procedure of thin structural components- The manuscript. The thesis for Master's Degree in specialism 131 Applied Mechanics – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis is devoted to the improvement of the technology of induction surfacing of disks for cutting sunflower. A literary review of receipt of the article was carried out, analysis of the article, characteristics of the material was carried out and its surfacing was determined. The method of surfacing is justified. The rational surfacing equipment is proposed and the corresponding technological equipment is developed, which will allow to improve the technical and economic indicators of production and quality. Analytical studies have been carried out and recommendations for induction surfacing are proposed, the use of which ensures the obtaining of high quality deposited layers. This has made it possible to optimize the deposition mode parameters, which in turn has allowed to improve the quality of the welded metal and, accordingly, the life of the whole product. The introduction of the proposed technology into production will achieve significant economic performance and production efficiency.
Content: ВСТУП 7 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 9 1.1 Опис конструкції виробу 9 1.2 Характеристика матеріалу виробу 10 1.3 Технічні умови до виробу що наплавляється 11 1.3.3 Вимоги до якості наплавленого виробу 12 1.4 Аналіз базового технологічного процесу виготовлення виробу та постановка завдання на дипломну роботу 13 2 ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 15 2.1. Дослідження режимів індукційного наплавлення тонких елементів конструкцій 15 2.2. Металографічні дослідження наплавленого металу 17 2.3. Мікрорентгеноспектральний аналіз перехідної зони сплавлення основного і наплавленого металу 23 2.4. Дослідження впливів режимів наплавлення на властивості наплавленого металу 25 2.5. Вплив режимів наплавлення на геометричні розміри наплавленого валика і величину деформації тонких елементів конструкцій 27 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 30 3.1 Заготовки та методи їх одержання 30 3.2 Технічне обґрунтування вибраного способу наплавлення 31 3.3 Вибір наплавлювальних матеріалів 36 3.4 Вибір та підбір параметрів режиму наплавлення 37 3.5 Вибір і обґрунтування наплавлювального устаткування 38 3.6 Метод контролю якості наплавленого шару 39 3.7 Опис запропонованого технологічного процесу наплавлення 41 4 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 44 4.1 Автоматична лінія індукційного наплавлення 44 4.2 Пристрій одночасного засипання шихти 53 5 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 56 5.1 Вихідні дані 56 5.2 Організаційна частина 56 5.3 Економічна частина 64 6 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 73 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 78 7.1 Оцінка спроектованого технологічного процесу з умов техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки 78 7.2 Розрахунок захисного заземляючого пристрою наплавлювальної установки 79 7.3 Вимоги до стійкості функціонування промислового підприємства 82 8 ЕКОЛОГІЯ 85 8.1 Актуальність охорони навколишнього середовища 85 8.2 Забруднення довкілля, що виникають в результаті технологічного процесу наплавлення 86 ВИСНОВКИ 89 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 90 ДОДАТКИ 94
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30494
Copyright owner: Бенза Ігор Васильович, ТНТУ ім. І. Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна, 2019
References (Ukraine): 1 Марочник сталей и сплавов [текст] / Под ред. В.Г.Сорокина. –М.: Машиностроение, 1989. – 640 с. 2 Пулька Ч.В. Наплавка рабочих узлов почвообрабатывающей и уборочной сельскохозяйственной техники [текст] // Автомат. сварка. – 2003. – № 8. – С. 36-41. 3 А.А.Боль Оптимизация процесса индукционной наплавки. [текст] / А.А.Боль, В.Н.Коваль, В.П.Тимошенко и др. // Изв. СО АН СССР, сер. техн. – Вып. 2, 1985. – № 10. – С. 86-92. 4 О.М.Шаблій Енергоощадна нагрівальна система для індукційного наплавлення тонкостінних елементів конструкцій [текст] // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя/ О.Шаблій, Ч.Пулька, Базар М;– 2009.– №3.– С.91-96. 5 Шаблий О.Н. Оптимизация параметров индуктора для равномерного нагрева дисков по ширине зоны наплавки с учетом экранирования [текст] // Автомат. сварка. / Шаблий О.Н., Пулька Ч.В., Письменный А.С. – 2002. – № 11. – С. 24-26. 6 О.М.Шаблій Математична модель оптимізації конструктивних параметрів нагрівальної системи з урахуванням комбінованого екранування теплових та електромагнітних полів [текст] // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя/ О.Шаблій, Ч.Пулька.;– 2007.– №2.– С.66-76 7 Пулька Ч.В. Программирование режима нагрева при индукционной наплавке тонких стальных дисков [текст] // Автомат. Сварка/ Пулька Ч.В.; – 1998. – № 1. – С. 48-50. 8 Пулька Ч.В. Ресурсозберігаюча технологія індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин [текст] //Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка/ Пулька Ч.В., Підгурський М.І., Базар М.С., Сенчишин В.С.; -2010. -№96. –С.46-55. 9 Шаблій О., Пулька Ч., Король О. Основні напрямки індукційного наплавлення робочих органів сільськогосподарських машин // Вісник ТДТУ. – 2008. - Том 13. - №4. – ст.. 100-109. 10 Клименко Ю.В. Электроконтактная наплавка. Области применения и перспективы развития [текст] // Современные способы наплавки и их примене-ние. – Киев: ИЭС им. Е.О.Патона,1982. – C. 101-110. 11 Электроконтактная наплавка дисковых ножей [текст] / В.П.Туркин, В.Г.Пути-лин, М.Р.Николаенко и др. // Автомат. сварка. – 1978. – № 2. – C. 74-76. 12 Карпенко В.М. Электроконтактная наплавка порошковых материалов в металлической оболочке [текст] //Карпенко В.М., Катренко В.Т., Пресняков В.А. Автомат. сварка. – 1989. – № 5. – С. 34-35. 13 Ткачев В.Н. Износ и повышение долговечности деталей сельскохозяй-ственных машин.[текст]/Ткачев В.Н – М.:Машиностроение, 1971.- 264 с. 14 Косилов А.И. Плазменная наплавка деталей порошковыми компози-циями [текст] //Косилов А.И. Техника в сельском хозяйстве, - 1983. - № 1.- C.30-32. 15 Дудко Д.А. Нанесение каталитических покрытий методом сверхзвукового плазменного напыления [текст] //Дудко Д.А., Петров С.В., Сааков А.Г. Праці Міжнародної конференції „Прогресивна техніка і технологія машинобу-дування, приладобудування і зварювального виробництва”. – Том ІV, Київ, НТУУ „КПІ”, 1998. – С. 325-329. 16 Кальнер В.Д. Процессы взаимо-действия на границе раздела биметаллической заготовки, полученной методом прокатки неспеченного порошка [текст] // Кальнер В.Д., Горюшина М.Н., Сичужникова А.А. Металловедение и терми-ческая обработка металлов. - 1984. - № 3.- C.28-29. 17 Б.Н.Федоров Перспективы применения компактных материалов в биметаллических деталях рабочих органов сельхозмашин [текст] /Б.Н.Федоров, В.А.Осадчий, М.Ю.Тиц и др. // Тракторы и сельхозмашины. - 1975. - № 9.- C.39-41. 18 Kretzchmar Н. Aufplattiren Verschleissfaster Schichten. [текст] /Kretzchmar Н., Sporl D., Schwable Н. - ZIS- Mitteilungen, 1983.- № 2.- S.108 - 115. 19 Пулька Ч.В. Влияние режимов индукционной наплавки на толщину наплавленного слоя и величину деформации тонких стальных дисков [текст] /Пулька Ч.В. Автомат. сварка – 1997. – № 10. – С. 57-58. 20 Риморов Е.В. Новые сварочные приспособления [текст] / Риморов Е.В. – Л.: Стройиздат, 1988. -125 с. 21 Чертов І.М. Зварні конструкції [текст] / Чертов І.М. – К.: Арістей, 2006. -376 с. 22 Пулька Ч.В. Механізована лінія для неперервно-послідовного індукцій-ного наплавлення тонких фасонних дисків [текст] // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. – 2002. – Т. 7, № 2. – С. 83-90. 23 Патент України № 55350, В23К 37/04. Автоматична потокова лінія для наплавлення тонкостінних фасонних дисків. [текст] / Шаблій О.М., Пулька Ч.В., Дячук С.Ф. та ін. (Україна) Опубл. Бюл. № 3 від 17.03.2003 р. 24 Шпак Р.І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів [текст] / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006–29с. 25 К.М. Великанова Расчёты экономической эфективности новой техники. Справочник [текст] /Под ред. К.М. Великанова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 448 с. 26 С.А. Чернавский Проектирование механических передач/ С.А. Чернавский, Г.М. Ицкович, В.А. Киселев. М.: Машиностроение, 1976. -608 с. 27 Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко – К.: Основа, 2010. – 240 с. 28 Стеблюк М.І. С79 Цивільна оборона. Підручник. – К.: Знання, 2006 – 487 с. 29 Кучерявий В.П. Екологія – Львів: Світ 2001 – 500 с. 30 Білявський Г. О. Основи загальної екології: [текст] / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с. 31 Охрана окружающей среды [текст] / Под ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1983. – 264 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Benza_Igor_2019.pdf175,86 kBAdobe PDFView/Open
DRM_Benza_Igor_2019.pdf2,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools