Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30492
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення рами грейферного навантажувача з моделюванням її напружено-деформованого стану
Other Titles: Substantiation of the production process procedure parameters of grader -loader frame including its stress-and-strain state modeling
Authors: Підлужний, Олег Миронович
Pidluzhnyi, Oleg
Affiliation: ТНТУ ім.І. Пулюя, ФМТ, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Підлужний О.М., Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення рами грейферного навантажувача з моделюванням її напружено-деформованого стану : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ О.М. Підлужний. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Підлужний О.М., Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення рами грейферного навантажувача з моделюванням її напружено-деформованого стану : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ О.М. Підлужний. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 112 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Publisher: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
UDC: 621.793.927.7
Keywords: 131
прикладна механіка
мобільні машини
obile machines
рамні конструкції
frame konstructions
напружено-деформівний стан
strength-deformed condition
напівавтоматичне зварювання
semi-automated welding
технологічний процес
technological process
Abstract: Підлужний О.М. Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення рами грейферного навантажувача з моделюванням її напружено-деформованого стану. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології та зварювального устаткування для рами грейферного навантажувача та дослідженню напружено деформованого стану моделі рами. Проведено літературний огляд виготовлення рамних конструкцій, мобільних машин, здійснено аналіз конструкції рами навантажувача, досліджено характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне вдосконалення зварювального процесу, що дало змогу досягти підвищення основних техніко-економічних показників від впровадження оновленої технології. Результати роботи можуть бути впроваджені при виготовленні рамних конструкцій мобільної техніки. Pidluzhnyi O.M. Substantiation of the production process procedure parameters of grader -loader frame including its stress-and-strain state modeling Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied Mechanics. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2019. The diploma thesis is devoted to the improvement of technology and welding equipment for the frame of the clamshell loader and the study of the deformed state of the frame model. A literary review of the manufacture of frame structures, mobile machines was carried out, the structure of the loader frame was analyzed, the characteristics of the material of the product were investigated and its weldability was determined. The method of welding is justified. A rational improvement of the welding process was proposed, which made it possible to achieve an increase in the main technical and economic indicators from the introduction of the updated technology. The results of the work can be implemented in the manufacture of frame structures of mobile equipment.
Content: ВСТУП…………………………………………………………………………. 5 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ………………………….……………………… 8 1.1. Опис конструкції рами грейферного навантажувача……………… 8 1.2. Вимоги до конструкції рами………………………….……………… 12 1.3. Аналіз існуючих технологій виготовлення зварної рами……… 14 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ…………………..……..……. 15 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ………………………………………..……. 38 3.1. Вибір та обґрунтування способу зварювання ……………………… 38 3.2. Розрахунок параметрів режиму зварювання………….…………… 42 3.3. Вибір зварювальних матеріалів………………………………..……. 44 3.4. Вибір зварювального обладнання……………………………..……. 47 3.5. Контроль якості зварних швів……………………………..…….…. 53 3.6. Технологічний процес виготовлення………………………..……. 55 4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ……………………………………… 57 4.1. Вибір типу пристосувань……………………………………………… 57 4.2. Вибір типу установочних елементів……….…………….………… 58 4.3. Опис роботи пристосувань …………………………………………… 53 4.4. Розрахунок пневматичних притискачів…………………………… 71 5. СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ..……………………………………………… 71 5.1 Принцип роботи механізму………………………………………….. 71 5.2 Розрахункова схема механізму……………………………………… 71 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ……………………… 76 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 76 7.1 Протипожежні заходи які передбачені в спроектованому технологічному процесі 78 7.2 Створення оптимальних умов освітленості на робочому місці….…. 79 7.3 Розрахунок виробничого освітлення в цеху………………………. 81 7.4 Заходи які забезпечують безпечні умови праці на дільниці ……… 82 7.5 Стійкість роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях……….. 85 8. ЕКОЛОГІЯ…………………………………………………………………. 106 8.1 Методи очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при зварюванні рами грейферного навантажувача…………………………….. 106 8.2 Методи очищення стічних вод на підприємстві……………………….. 108 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 110 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………….…. 111 ДОДАТКИ………………………………………………………………………. 113
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30492
References (Ukraine): Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с. 2. Теория сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с. 3. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением: Учеб. для вузов [Текст] / А.И. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич; [Ред. изд. Т.Е. Черешнева]. - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с. 4. Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві: Навч. посібник / А.С. Карпенко. - К.: Арістей, 2005. - 268 с. 5. Биковський О.Г. Довідник зварника [Текст] / О.Г.Биковський, І.В. Піньковський. – К.: Техніка, 2002. – 336 с. 6. Лукьянов В.Ф. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях [Текст]/ В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людомирский. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2009. – 315 с. 7. Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с. 8. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. [Текст]. – Введений з 01.07.1996. – К.: Держстандарт України, 1995. - 36 с. 9. Виробництво зварних конструкцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Кривов, К.О. Зворикін. – К. КВІЦ, 2012. – 896с. 10. Щокін В.А. Технологічні основи зварювання плавленням: навчальний посібник [Текст] / В.А. Щокін.- Ростов н / Д.: Фенікс, 2009. - 345 с. 11. Александров О.Г. Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. – 312 с. 12. Сварочные приспособления. [Текст] /. Крампит Н.Ю., Крампит А.Г – ЮТИ ТПУ – 2008 – 95с. 13. Шпак Р. І. Техніко–економічне обґрунтування інженерних рішень: методичні вказівки до виконання організаційно–економічної частини дипломних проектів [Текст] / Р.І. Шпак.– Тернопіль, 2006.–29с. 14. Производство сварных конструкций: учебное пособие [Текст] / Н.А. Азаров. Томск: ТПУ, 2010. – 141 с. 15. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] / В. Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 2002. - 320 с. 16. Голінько В.І. Основи охорони праці. – Д.: НГУ, 2010. 271 с. 17. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 438 с. 18. Юрченко Л. І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DRM_Pidluzhnyi_O_2019.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open
avtoref_Pidluzhnyi_O_2019.pdf176,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools