Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30489
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення зварної підкранової балки з моделюванням її напружено – деформівного стану
Other Titles: Substantiation of the production process procedure parameters of welded crane beam including its stress-and-strain state modeling
Authors: Федчишин, Іван Ярославович
Affiliation: ТНТУ ім.І. Пулюя, ФМТ, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Федчишин Іван Ярославович. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення зварної підкранової балки з моделюванням її напружено – деформівного стану: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І.Я. Федчишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 6 с.
Федчишин Іван Ярославович. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення зварної підкранової балки з моделюванням її напружено – деформівного стану: дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І.Я. Федчишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 115 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім.І. Пулюя м.Тернопіль Україна
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
UDC: 621.791.8.5
Keywords: 131
прикладна механіка
ПІДКРАНОВА БАЛКА, НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, ЗВАРЮВАННЯ ПІД ФЛЮСОМ, ОБЛАДНАННЯ, UNDERGROUND BEAM, BEARING ABILITY, MODELING, FLUSH WELDING, EQUIPMENT.
Abstract: Федчишин І.Я. Обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення зварної підкранової балки з моделюванням її напружено – де формівного стану – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступення «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена обгрунтування парамерів технологічного процесу виготовлення зварної підкранової балки з моделюванням її напружено – де формівного стану. Проведено аналітичні дослідження особливостей формування шва при зварюванні під шаром флюсу, запропоновано рекомендації щодо оптимізації параметрів режимів зварювання, які дозволять підвищити якість зварних з’єднань, а відповідно і ресурс роботи конструкції. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні зварних підкранових двотаврових балок. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить покращити техніко-економічних показників процесу зварювання та ефективність виробництва. Fedchyshyn I.Ya. The justification of the parameters of the technological process of manufacturing a welded crane beam with the modeling of its tense - where formative state - Manuscript. Master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied mechanics. - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis is devoted to the substantiation of the parameters of the technological process of manufacturing a welded crane beam with the modeling of its tense - where formative state. Analytical and experimental researches of welding peculiarities during welding under the flux layer are carried out. The results of the work can be put into production in the manufacture of welded crane I-beams. The introduction of the proposed technology into production will achieve significant economic performance and production efficiency.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30489
References (Ukraine): 1. Теория сварочных процессов / Под ред. В.В.Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с. 2. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина. –М.: Машиностроение, 1989. – 640 с. 3 . Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением./ Акулов А.И., Белогук Г.А., Денянцевич В.П. – М.: Машиностроение, 1977. –432с. 4. Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением./ Думов С.И. – М.: Машиностроение, 1987. – 461 с. 5. Справочник сварщика / Под ред. В.В.Степанова. – М.: Машиностроение, 1983. – 560 с. 6. Биковський О.Г. Довідник зварника/Биковський О.Г., Піньковський І.В. – К.: Техніка, 2002. -336 с. 7.Александров А.Г. Эксплуатация сварочного оборудования / Александров А.Г. и другие. Справочник робочего – К.: Будивельник, 1990. – 224 с. 8. Алексеев Е.К. Сварка в промышленном строительстве / Е.К. Алексеев, В.И. Мельник – М.: Стройиздат, 1977. - 343с. 9. Гитлевич А.Ш. Альбом механического оборудования сварочного производства / А.Ш. Галевич, А.А. Животницкий –М.: Высшая школа, 1977.- 159с. 10. Пермяков В.О, Нілов О.О. , Шиманковський О.В. , Білов І.Д., Лавріненко Л.І. , Володимировський В.О., Металеві конструкції.- К.: Видавництво Сталь 2008.-812с. 11. Гитлевич Д.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства / Д.Д. Гитлевич, Л.А. Этингоф - М.: Машиностроение, 1980.-320с. 12.Головкин С.Я. Справочная книжка сварщика / С.Я. Головкин - М:. Машгиз, 1961. – с. 93. 13. Грабин В.Ф. Металловедение сварки / В.Ф Грабин. - К.: Наукова думка,1982.-416с 14. Карпенко А.С.Технологічна оснастка у зварювальному виробництві: навчальний посібник / А.С. Карпенко. - К.: Арістей, 2005. –268с. 14. Стан та залишковий ресурс фонду будівельних металевих конструкцій в Україні / А.В. Перельмутер. В.М .Гордеєв. Є.В. Горохов /- К:Стаття , 2002.-167с. 15. Риморов Е.В. Новые сварочные приспособления/ Риморов Е.В. – Л.: Стройиздат, 1988. -125 с. 16. Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві / Карпенко А.С. - К.: Арістей, 2005. -268 с. 17. Касаткин Б.С. Напряжения и деформации при сварке / Б.С. Касаткин, В.М. Прохоренко, И.М. Чертов –К.: - Высшая школа,1987.-246с. 18. Куркин С.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве / С.А Куркин, Г.А. Николаев: - Учеб. – М.: Высшая школа, 1990. -446с. 19. Прох Л.Ц. Справочник по сварочному оборудованию / Л.Ц. Прох, Б.М. Шпаков, Н.М. Яворская - К: Техника 1983.- 152с. 20. Степанова В.В. Справочник сварщика / В.В. Степанов. – М.: Машиностроение, 1982. – 552с. 21. Чертов І.М. Зварні конструкції: підручник / І. М. Чертов Підручник. –К.: Арістей, 2006. –376с. 22. І.С. Вовчак Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів та курсової роботи по дисципліні „Організація планування і управління машинобудівним виробництвом”/І.С. Вовчак, Д.І. Дубик, М.П. Шалущак – Тернопіль, 1993 – 39 с. 23. Г.О. Юхименко Автокад 14 – вибір професіоналів/Г.О.Юхименко, О.М.Шаблій – Тернопіль.: ЛІЛЕЯ, 1999. – 418 с. 24. Шанайда,В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках [Текст] / В.В.Шанайда. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001.–163с 25 Охрана труда / [Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.]; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1983. -432 с. 26. Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві/ Левченко О.Г.; -К.: Основа, 2004. -98 с. 27. Охорона праці. Лабораторний практикум / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець. - К.: Основа, 1998. - 224 с. 28. Губський А.І. Цивільна оборона / Губський А.І. - К.:Міністерство освіти, 1995. -216 с. 29. Білявський Г. О. Основи загальної екології: Підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с. 30. Охрана окружающей среды / Под ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1983. – 264 с. 31. Троицкий В.А. Краткое пособие по контролю качества сварных соединений.: Метод. реком. / В.А.Троицкий. - К.: ИЭС им.Е.О.Патона, 1997. - 224с 32. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький , В.С. Джигерей, О.В. Мельников. – Львів:. Афіша – 2001. – 145 с.
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федчишин І.Я._ДРМ.pdf2,96 MBAdobe PDFView/Open
АВТОРЕФЕРАТ ФЕДЧИШИН.docx32,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools