Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30488
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу двоконтактного точкового зварювання арматури вентиляційних систем
Other Titles: Substantiation of the welding procedure parameters of two-contact spot welding of ventilation system fixtures
Authors: Тхорик, Роман Олегович
Thoryk, Roman
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Тхорик Р.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу двоконтактного точкового зварювання арматури вентиляційних систем : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Р.О. Тхорик. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 6 с.
Тхорик Р.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу двоконтактного точкового зварювання арматури вентиляційних систем : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Р.О. Тхорик. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 117 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
UDC: УДК 624. 791
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
контактне зварювання
силова рівновага
ядро металу
обтискні втулки
силові параметри
technology
contact welding
power balance
metal core
clamping sleeves
power parameters
Abstract: Тхорик Р.О. Обґрунтування технологічного процесу двоконтактного точкового зварювання арматури вентиляційних систем. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Магістерська робота присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання арматури вентиляційних систем шляхом застосування способу двоконтактного точкового зварювання з обтисненням периферійної зони зварювання обтискними втулками, під час якого зварювальні деталі стискають струмопровідними електродами, а навколо них за допомогою обтискних втулок прикладають автономне додаткове стискуюче зусилля (зусилля обтиску). На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано основні силові параметри термодинамічних ефектів контактного точкового зварювання. Thorik R.O. Substantiation of technological process of two-pin point welding of valves of ventilation systems. - Manuscript. Master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied mechanics. - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The master's thesis is devoted to solving the scientific problem of increasing the technological efficiency of welding of valves of ventilation systems by applying the method of two-contact spot welding with compression of the peripheral zone of welding by clamping sleeves, during which the welding parts are compressed by conductive electrodes, and around compression). On the basis of theoretical and experimental researches the basic power parameters of thermodynamic effects of contact spot welding are substantiated.
Content: ВСТУП ....................................................................................................6 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ………………………………………..9 1.1. Огляд існуючих способів двоконтактного точкового зварювання виробів ………………………………………………………….9 1.2. Основні технологічні аспекти двоконтактного точкового зварювання виробів ……..…………………………………………………...22 1.3. Обгрунтування вибору способу двоконтактного точкового зварювання арматури вентиляційних систем ...............................................31 1.4. Висновки до розділу .......................................................................36 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ ……………………………...36 2.1. Аналіз процесу зближення та деформування арматури вентиляційних систем під час двоконтактного точкового зварювання .....36 2.2. Розрахунок середніх значень нормального напруження в контакті деталь-деталь .................................................................................39 2.3. Методика проведення експериментальних досліджень зусилля стиснення арматури вентиляційних систем ………………………………..41 2.4. Результати експериментальних досліджень зусилля стиснення арматури вентиляційних систем.....................................................................47 2.5. Висновки до розділу........................................................................51 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ……………………………………..52 3.1. Загальна характеристика зварного виробу ……………………..55 3.2. Огляд технологічних процесів виготовлення зварного вибору .59 3.3. Розрахунок параметрів режиму контактного точкового зварювання арматури ………………………………………………………..61 3.4. Складання технологічного процесу виготовлення виробу ……69 4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ……………………………….74 4.1. Перевірочний розрахунок міцності зварного виробу ………….74 4.2. Вибір баз, упорів та затискних елементів пристосувань …….76 4.3. Розрахунок і підбір зусиль затискання, притискання ………….81 5. ОБГРУНУТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ……..85 5.1. Розрахунок капіталовкладень на розробку та впровадження технології зварювання ……………………………………………….85 5.2. Розрахунок економічного ефекту ……………………………….91 6. СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ………………………………………...99 6.1. Опис алгоритму розрахунку зубчатого колеса з рейкою ……...99 6.2 Розрахунок допустимих і діючих напружень зубчастої передачі …………………………………………………………………….100 6.3. Перевірочний розрахунок зубчатої передачі ………………..102 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …………………………………………………………………104 7.1. Основні заходи охорони праці під час зварювання ……………104 6.2. Захист населення в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру ……………………………………………………………………..107 8. ЕКОЛОГІЯ ………………………………………………………….109 8.1. Актуальність охорони навколишнього середовища …………...109 8.2. Заходи із зменшення забруднення довкілля ………………….112 ВИСНОВКИ ……………………...........................................................114 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .........................................................................115 ДОДАТКИ ..............................................................................................117
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30488
Copyright owner: Тхорик Роман Олеговичч
References (Ukraine): 1. Николаев Г.А. Сварочные конструкции расчёт и проектирование: учебн. / Г.А. Николаев, В.А. Винокуров. – М.: Высшая школа, 1990. – 446 с. 2. Фролов В.В. Теория сварочных процессов : учеб. / под. общей редакцией В.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с. 3. Кривов Г.О. Виробництво зварних конструкцій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Кривов, К.О Зворикін. – К.: КВІЦ, 2012. – 896 с. 4. Кучук-Яценко С.И. Контактная стыковая сварка оплавлением / Под ред. С.И. Кучук-Яценко. – К.: Наукова думка, 1992. – 236 с. 5. Орлов Б.Д. Технология и оборудование контактной сварки : посібник / Б.Д. Орлов. – М.: Машиностроение, 1975. – 596 с. 6. Биковский О.Г. Технологія та обладнання електричного контактного зварювання [Текст]: Довідник посібник / О.Г. Биковський, І.В. Піньковський. - Запоріжжя: РПВ Видавець, 1997. – 228 с. 7. Машина подвесная К584М типа МСО – 5001 – 1У1 для контактной сварки труб : паспорт К584М. 00. 00000-01ПС. 8. Риморов С.В. Новое сварочное приспособление [Текст]: учеб. / С.В. Риморов. – Л.: Стройиздат, 1998. – 286 с. 9. Глебов Л.В. Устройство и експлуатацыя машын [Текст]: учеб. / Л.В. Глебов, Ю.И. Филипов, П.Л. Чолушников. - Л.: Енегоиздат, 1987 – 312с. 10. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності [Текст]: посібник / В.М. Заплатинський. - К.: КДТЕУ, 1989. – 208 с. 11. Українсько-російський словник зварювальної термінології : словник. / укладачі: В.М. Бернацький, О.С. Осика, Л.О. Симоненко, Л.С. Філоненко. – К.: Екотехнологія, 2001. – 224 с. 12. Николаев Г.А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование/ Николаев Г.А., Винокуров В.А. – М. : Высшая школа, 1990 – 560 с. 13. Оборудование для контактной сварки: Справочное пособие. Под ред. В.В.Смирнова, СПб: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отделение, 2000. - 848с. 14. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Точечная_контактная_сварка 15. Технология и оборудование контактной сварки / Под. ред. Б.Д. Орлова. - М: Машиностроение, 1986. - 352 с. 16. Кочергин К. А. Контактная сварка. Справочник. Л.:Машиностроение, 240с., 1987г. 17. Основы теории и технологии контактной точечной сварки: монография / С. Н. Козловский. СибГАУ. - Красноярск:, 2003. - 273 с. 18. Гуляев А.И. Технология и оборудование контактной сварки. - М.: Машиностроение, 1985г. 19. Орлов Б.Д. Технология и оборудование контактной сварки. - М.: Машиностроение, 1986г. 20. Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки стали. - М.: Машиностроение, 1978г. 21. Пути повышения эффективности контактной сварки: Тез. докл. На всесоюз. науч. - техн. конф. (Окт. 1980) / [Науч. Редакторы В.И. Снежко, Г.А. Липович] 82 с. ил. 20 см., Таганрог Б. и. 1980 22. Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. Сварка и резка материалов. - М. 23. Кабанов Н.Г., Слепак Э.Ш. Технология стыковой контактной сварки. М., «Машиностроение», 1969. 24. М. Д. Банов, Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. Сварка и резка материалов: Учебное пособие. Издание 2-ое, стереотипное. Издательский центр «Академия», 2002. — 400 с. 25. Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей. М., «Машиностроение», 1969.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Thoryk_Roman _2019.pdf225,14 kBAdobe PDFView/Open
DRM_Thoryk_Roman _2019.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools