Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30487
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу одноконтактного точкового зварювання корпусу світильника
Other Titles: Substantiation of procedure parameters of single contact spot welding of a lighting fixture
Authors: Лесюк, Володимир Іванович
Lesyuk, Volodimir
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Лесюк В.І.Обгрунтування технологічного процесу одноконтактного точкового зварювання корпусу світильника : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В.І.Лесюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 6с.
Лесюк В.І. Обгрунтування технологічного процесу одноконтактного точкового зварювання корпусу світильника: дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В.І.Лесюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 116с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
UDC: 621.791.763
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
контактне зварювання
силова рівновага
ядро металу
силові параметри
technology
contact welding
power balance
metal core
power parameters
Abstract: Лесюк В.І. Обґрунтування технологічного процесу одноконтактного точкового зварювання корпусу світильника. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Магістерська робота присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання корпусу світильника шляхом застосування напівавтоматичного способу одноконтактного точкового зварювання. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні силові параметри термодинамічних ефектів контактного точкового зварювання. Lesyuk V.I Substantiation of technological process of single-point spot welding of the lamp body. - Manuscript. Master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied mechanics. - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The master's thesis is devoted to solving the scientific problem of increasing the technological efficiency of welding the body of the lamp by applying a semi-automatic method of single-point spot welding. On the basis of the conducted researches the basic power parameters of thermodynamic effects of contact spot welding are substantiated
Content: ВСТУП ....................................................................................................5 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ………………………………………..6 1.1. Аналіз режимів контактного точкового зварювання ………….6 1.2. Загальна характеристика та технічні умови до виробу ……..…15 1.3. Аналіз існуючого технологічного процесу і постановлення завдання на розроблення нового ………. ...............................................19 1.4. Висновки до розділу .......................................................................21 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ ……………………22 2.1. Дослідження формування точкового зварного з’єднання .........22 2.2. Вибір і обґрунтування розрахункової схеми розподілу температур ....29 2.3. Розрахунок і дослідження температурного поля ………………29 2.4. Дослідження зварювальних напружень і деформацій, і їх вплив на механічні властивості.......................................................................38 2.5. Висновки до розділу........................................................................44 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ……………………………………..45 3.1. Загальна характеристика зварного виробу ……………………..45 3.2. Аналіз існуючого та удосконаленого технологічного процесу виготовлення вибору ……………………………………………………….48 3.3. Розрахунок та підбір параметрів режиму контактного точкового зварювання ……………………………………………………..55 3.4. Складання технологічного процесу виготовлення виробу ……63 4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ ……………………………….70 4.1. Перевірочний розрахунок міцності конструкції ……………..70 4.2. Вибір типу пристосувань ……………………………………….71 4.3. Вибір баз, упорів та захисних елементів пристосувань ……….72 4.4. Розрахунок та підбір зусиль затискання чи притискання …….74 4.5. Розрахунок елементів пристосувань …………………………..74 5. ОБГРУНУТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ……..77 5.1. Розрахунок капіталовкладень на розробку та впровадження технології одноконтактного точкового зварювання світильника ………..77 5.2. Розрахунок економічного ефекту ……………………………….82 6. СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ………………………………………...85 6.1. Опис алгоритму розрахунку зубчатого колеса з рейкою ……...85 6.2 Розрахунок допустимих і діючих напружень зубчастої передачі ……………………………………………………………………….92 6.3. Перевірочний розрахунок зубчатої передачі ………………..94 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …96 7.1. Охорона праці і техніка безпеки на виробництві …………….96 7.2. Гігієна праці та виробнича санітарія ……………………………98 7.3. Стійкість роботи об’єктів господарської діяльності та основні шляхи її підвищення ………………………………………………………..101 8. ЕКОЛОГІЯ ………………………………………………………….105 8.1. Актуальність охорони навколишнього середовища …………...105 8.2. Забруднення довкілля, що виникають при виготовлені світильника …………………………………………………………………..108 8.3. Заходи із зменшення забруднення довкілля ………………….108 ВИСНОВКИ ……………………...........................................................110 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .........................................................................111 ДОДАТКИ ..............................................................................................113
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30487
Copyright owner: Лесюк Володимир Іванович, 2019
References (Ukraine): 1. Думов C.И. Технология электрической сварки плавлением. –Л.: Машиностроение, 1987. - 461 с. 2. Марочник сталей и сплавов/ В.Г. Сорокин, А.В. Волосникова, С.А. В’яткин и др.; Под общ. ред. В.Г. Сорокина. - M.: Машиностроение, 1989. - 640 с. 3. Теория сварочных процессов / Под ред. В.В. Фролова. - M.: Высшая школа, 1988. - 559 с. 4. Технология и оборудование сварки плавлением / Г.Д. Никифоров, Г.В. Бобров, В.М. Никитин, В.В. Дьяченко; Под общ. ред. Г.Д. Никифорова. - M.: Машиностроение, 1986. - 320 с. 5. Акулов А.И., Бельчук Г.А. и Демянчевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением. - M.: Машиностроение, 1977. - 432 с. 6. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника. - K.: Техніка, 2002. - 336 с. 7. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве. - M.: Высшая школа, 1991. - 398 с. 8. Контроль качества сварки / Под ред. В.Н. Волченко. - M.: Машино-строение, 1975. - 328 с. 9. Юрьев В.П. Справочное пособие по нормированию материалов и электроэнергии для сварочной техники. - M.: Машиностроение, 1972. - 152 с. 10. Сварные конструкции. Расчет и проектирование / Под общ. ред. Г.А. Николаева. - M.: Высшая школа, 1990. - 446 с. 11. Конструирование и расчет механического сварочного оборудования / Севбо П.И. - K.: Наукова думка, 1978. - 400 с. 12. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів та курсової роботи по дисципліні «Організація, планування і управління машинобудівним виробництвом (ОП і УB)» для студентів спеціальності «Обладнання і технологія зварювального виробницт-ва». -Тернопіль: Тернопільський приладобудівний інститут, 1993. – 40 с. 13. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. - K.: Вища школа, 1993. - 556 с. 14. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах, Т. 2. - M.: Машиностроение, 1978. - 559 с. 15. Грищук М.В. Основи охорони праці. - K.: Кондор, 2005. - 240 с. 16. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - K.: Каравела, 2004. - 408 с. 17. Джигирей B.C., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. - Львів: Афіша, 2001. -256 с. 18. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона / За ред. В.С.Франчука. - Львів: Афіша, 2000. - 336 с. 19. Шоботв В.М. Цивільна оборона. - K.: Центр навчальної літератури, 2006. - 438 с. 20. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів / Під ред. І.О.Зайця. - K.: Юрінком Інтер, 2001. -416 с. 21. Охрана окружающей средьі / Под ред. Белова С.В. - M.: Вьісшая школа. 1983. -264 с. 22. Промислова екологія / С.О. Апостолюк, B.C. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. - K.: Знання, 2005. - 474 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Lesyuk_V.I_2019.pdf195,46 kBAdobe PDFView/Open
DRM_Lesyuk_V.I_2019.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools