Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30486
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення виробів циліндричної форми
Other Titles: Substantiation of the production process parameters of cylinder-shaped products
Authors: Біленький, Ігор Святославович
Bіlenky, Igor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Біленький І.С. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення виробів циліндричної форми : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І.С. Біленький. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. —6 с.
Біленький І.С. Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення виробів циліндричної форми : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ І.С. Біленький. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. —100 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 15-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
UDC: 621.791.763
Keywords: 131
прикладна механіка
ТЕХНОЛОГІЯ
ЕЛЕКТРОДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ
ЗАХИСНИЙ ГАЗ
ПАРАМЕТРИ
technology
arc welding
shielding gas
parameters
Abstract: Біленький І.С. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення виробів циліндричної форми. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Магістерська робота присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання виробів циліндричної форми шляхом застосування електродугового зварювання у захисному газі. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні параметри та режими зварювання. Bіlenky IS Substantiation of the parameters of the technological process of manufacturing cylindrical products. - Manuscript. Master's thesis for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied mechanics. - Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, 2019. The master's thesis is devoted to solving the scientific problem of increasing the technological efficiency of cylindrical welding by applying arc welding in a shielding gas. On the basis of the conducted researches the basic parameters and modes of welding are substantiated.
Content: ВСТУП ....................................................................................................6 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ………………………………………..7 1.1. Огляд існуючих способів електродугового зварювання виробів циліндричної форми ………………………………………………..9 1.2. Обгрунтування вибору способу зварювання виробів циліндричної форми у захисному газі............................................................16 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ ……………………………...21 2.1. Термічні та деформаційні процеси електродугового зварювання виробів циліндричної форми .....................................................21 2.2. Обґрунтування розрахункової схеми температурного поля ....23 2.3. Розрахунок розподілення максимальних температур і визначення розмірів ділянок зони термічного впливу …………………….28 2.4. Визначення структури сталі 20 К в точці, яка нагрівається до температури 1600 К .........................................................................35 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІД ……………………………………..39 3.1. Загальна характеристика зварного виробу циліндричної форми …………………………………………………………………………39 3.2. Аналіз існуючого технологічного процесу та вибір матеріалу зварного виробу ……………………………………………………………...42 3.3. Технічне обґрунтування вибору способу зварювання …………36 4. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ ……………………………….59 4.1. Вибір типу пристосувань та баз …………………………………59 4.2. Розрахунок зусилля притискання деталі ……………………..63 5. СПЕЦІАЛЬНЙ РОЗДІЛ ………………………………………...66 5.1. Розрахунок клинопасової передачі ……………………………...66 6. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ……….71 6.1. Характеристика організаційних форм роботи дільниці …….71 6.2. Розрахунок основних техніко-економічних показників ………79 6.3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження нових технологічних процесів …………………………………………………….81 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …………………………………………………………………83 7.1. Заходи що забезпечують дотримання правил електробезпеки при експлуатації обладнання та оснащення ……………………………….83 7.2. Технічні та організаційні заходи для зменшення шуму і вібрації у спроектованому цеху …………………………………………….84 7.3. Пожежна профілактика при проведенні вогневих робіт ………86 7.4. Безпека життєдіяльності і цивільна оборона …………………...89 8. ЕКОЛОГІЯ ………………………………………………………….93 8.1. Актуальність охорони навколишнього середовища …………..93 8.2. Забруднення довкілля, що виникають в результаті технологічного процесу виготовлення колони збірника випарів ………..94 8.3. Заходи з охорони довкілля при зварюванні ……………………96 ВИСНОВКИ ……………………...........................................................97 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .........................................................................98 ДОДАТКИ ..............................................................................................100
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30486
Copyright owner: Біленький Ігор Святославович, 2019
References (Ukraine): 1. Думов С.И. Технология електрической сварки плавленим.- Л. Машиностроение, 1987, -462 с. 2. Марочник сталей и сплавов (Под ред. В.Г. Сорокина). –М.: Машиностроение, 198, -640 с. 3. Теорія сварочных процесов /Подред.В.В. Фролова. - М.: Высшая школа, 1988.-559 с. 4. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкцни. Технология изгоговления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве - М.: Высшая школа, 1991 - 398 с. 5. Акулов А.И., Бельчук Г.А. и Демянцевич ВЛ. Технология и оборудование сварки плавленим. - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с. 6. Технология и оборудование сварки плавленим /Г.Д Никифоров, Г.В. Бобров, В.М. Микитин, В.В. Дьяченко; /Под ред. Г.Д. Никифорова. - М.: Машиностроение, 1986. - 320 с. 7. Справочник молодого сварщика./Под ред. Н.П.Сергеева., М.: Высшаяшкола 1980.-190с. 8. Технологияэлектрической сварки металов и сплавов плавленнием /Под ред. Б.Е. Патона - М.: Машиностроение, 1974. - 768 с. 9. Терликова Т.Ф., и др. «Основи конструирования приспособлений.»- М.: Машиностроение,1980.-119с. 10. Гитлевич А.Д., ЭтингофЛ.А. Механизация и автоматизация свар очного производства. - М.: Машиностроение, 1979. - 280 с. 11. 11 Рымаров Б.В. Нове сварочные приспособлення. - Л.: Стройиздат. 1988. -125 с. 12. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломних проектів та курсової роботи по дисципліні «Організація планування і управління машинобудівним виробництвом» /І.С. Вовчак, Д.І. Дубик, М.П. Галущак - Тернопіль, 1993 - 39 с. 13. Я.І. Бедрій. Охорона праці: Навчальний посібник. Львів Р.П «АРІ», 2000р. 285с. 14. В.Ц. Жидецький, В.С.Джигарєв, О.В.Мельников. Основи охорони праці. Львів: «Афіша», 2000. -350с. 15.Терезин А.С., Мосалов Н.И. Безопасность труда электросварщика. - М.: Машиностроение, 1990. - 93 с. 16. Нормирование росходов матеріальних ресурсов в машиностроение в 2- х Т / Подред Г.М. Покараева, А.А.Зайцева. - М.:Машиностроение, 1988,- 448с. 17. Волченко В.Н. Контроль качества сварных конструкций. - М.: Машиностроение, 1986. —152 с. 18. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання. — Чинний від 01.07.1996. - К.: Держстандарт України,1995. - 36 с. 19. Юрьев В.Т. Справочное пособие по нормированию материалов и электроэнергии для сварочной техники. - М.: Машиностроение, 1972. -52 с. 20. Терещенко В.И., Либаков А.И. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкций. - К.: Наукова думка, 1987. - 192 с. 21. Рыморов Е.В. Новые сварочные приспособления. - JL: Стройиздат, 1988. -125 с. 22. Корсаков B.C. Основы конструирования приспособлений. - М.: Машиностроение, 1983.-277 с. 23. Гитлевич А.Д., Этингоф JI.A. Механизация и автоматизация сварочного производства. - М.: Машиностроение, 1979. - 280 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Bіlenky_I_2019.pdf187,57 kBAdobe PDFView/Open
DRM_Bіlenky_I_2019.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools